Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Mal
#631519

Download Đề tài Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng, phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L trồng thủy canh trong nhà kính miễn phí

MỤC LỤC
TRANG TỰA.i
LỜI CẢM TẠ . ii
TÓM TẮT. iii
MỤC LỤC. iv
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT . vii
DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ . viii
DANH SÁCH CÁC BẢNG . ix
Chương 1 .1
GIỚI THIỆU.1
1.1. Đặt vấn đề.1
1.3 Yêu cầu.2
1.4 Giới hạn đề tài .2
Chương 2 .3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU.3
2.1 Thủy canh cây trồng.3
2.1.1 Khái niệm thủy canh.3
2.1.2 Ưu điểm và nhược điểm của việc ứng dụng thủy canh vào sản xuất thương
mại .3
2.1.2.1 Ưu điểm.3
2.1.2.2 Nhược điểm.3
2.1.3 Giới thiệu một số kỹ thuật trồng cây thủy canh phổ biến.4
2.1.3.1 Thủy canh dịch lỏng.4
2.1.5.2 Phương pháp khí canh (Aeroponics).6
2.1.5.3 Thủy canh có sử dụng giá thể rắn .7
2.1.4 Các loại giá thể sử dụng trong thủy canh .8
2.1.4.1 Giá thể hữu cơ .8
2.1.4.2. Giá thể phi hữu cơ .9
2.1.6 Dung dịch dinh dưỡng và kiểm soát dinh dưỡng .10
v
2.1.7 Một số cây trồng được trồng bằng phương pháp thủy canh.11
2.1.8 Tình hình sản xuất thủy canh ở nước ta.11
2.2 Nhà kính và các điều kiện kiểm soát.12
2.3 Cây dâu tây.13
2.3.1 Sơ lược về cây dâu tây.13
2.3.2 Nguồn gốc và sự phân bố .13
2.3.3 Giá trị sử dụng của dâu tây .14
2.3.4 Đặc điểm thực vật học .14
2.4.4.1 Thân.15
2.3.4.2 Lá.15
2.3.4.3 Rễ.15
2.3.4.4 Hoa .15
2.3.4.5 Quả .15
2.3.4.6 Tình hình sản xuất dâu ở một số nước trên thế giới.16
2.4. Chất điều hòa sinh trưởng, các nghiên cứu về ảnh hưởng và ứng dụng auxin và
gibberelin trên dâu tây .16
2.4.1 Khái quát về chất điều hòa sinh trưởng .16
2.4.1.1 Khái niệm.16
2.4.1.2 Nguyên tắc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng .17
2.4.2 Các nhóm chất điều hòa sinh trưởng.17
2.4.1.1 Auxin .18
2.4.1.2 Gibberellin.18
2.5 Một số nghiên cứu ứng dụng auxin và gibberellin trên cây dâu tây trên thế giới19
2.5.1 Ứng dụng auxin .20
2.5.2 Ứng dụng gibberelin .20
Chương 3 .22
VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.22
3.1 Thời gian và địa điểm nghiên cứu.22
3.2 Phương pháp.23
3.2.1 Bố trí thí nghiệm.23
3.2.2 Phương pháp tiến hành thí nghiệm.23
vi
3.2.3 Các chỉ tiêu theo dõi. .24
3.2.4 Giải thích cách lấy chỉ tiêu. .24
3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu .26
Chương 4 .27
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.27
4.1 Ảnh hưởng của NAA và GA3 lên chiều cao cây và đường kính thân dâu tây sau
2 đợt thí nghiệm. .27
4.2 Ảnh hưởng lên sự tăng trưởng lá .29
4.3 Ảnh hưởng của NAA và GA3 lên sự sinh trưởng thân bò (ngó).30
4.4 Ảnh hưởng của NAA và GA3 tới phát triển hoa .31
4.5. Ảnh hưởng lên sự hình thành và phát triển quả .33
4.6 Ảnh hưởng đến năng suất thương mại và năng suất tổng cộng .34
4.7. Khả năng đậu quả, quả thương mại và quả dị dạng.36
Chương 5 .37
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .37
5.1 Kết luận .37
5.2 Đề nghị .37
TÀI LIỆU THAM KHẢO.38
PHỤ LỤC++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ GA3 LÊN KHẢ NĂNG
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DÂU TÂY
Fragaria vesca L. TRỒNG THỦY CANH TRONG
NHÀ KÍNH TẠI HUYỆN ĐỨC TRỌNG,
TỈNH LÂM ĐỒNG
Họ và tên sinh viên: LÊ THỊ MAI
Ngành: NÔNG HỌC
Niên khóa: 2005-2009
Tháng 8 năm 2009
i
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NAA VÀ GA3 LÊN KHẢ NĂNG SINH
TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY DÂU TÂY Fragaria vesca L.
TRỒNG THỦY CANH TRONG NHÀ KÍNH TẠI
HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
Tác giả
LÊ THỊ MAI
Khóa luận được đệ trình đề để đáp ứng yêu cầu cấp bằng kỹ sư ngành
Nông Học
Giáo viên hướng dẫn
ThS. NGUYỄN NGỌC TRÌ
Tháng 8 năm 2009
ii
LỜI CẢM TẠ
tui xin chân thành cảm tạ
Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ
nhiệm Khoa Nông học, cùng tất cả quý thầy cô đã truyền đạt kiến thức cho chúng tui
trong suốt quá trình học tại trường.
Thầy Nguyễn Ngọc Trì đã hết lòng hướng dẫn, giúp đỡ tui trong suốt thời gian
thực tập tốt nghiệp.
Anh Võ Văn San, Võ Minh Viên, Võ Anh Ngọc, Lê Tuấn Cường, Hoàng Nguyên
Pháp và bạn K’Hoa đã giúp đỡ chia sẻ với em suốt quá trình thực tập.
Con chân thành Thank cha, mẹ cùng những người thân trong gia đình luôn tạo
điều kiện và động viên
Tp. Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2009
Sinh viên thực hiện
Lê Thị Mai
iii
TÓM TẮT
Đề tài “Khảo sát ảnh hưởng của NAA và GA3 lên khả năng sinh trưởng,
phát triển của cây dâu tây Fragaria vesca L. trồng thủy canh trong nhà kính tại
Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng” được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 6 năm
2009. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên đơn yếu tố, gồm 7 nghiệm thức, 3
lần lặp lại. Chất điều hòa sinh trưởng được sử dụng trong thí nghiệm là GA3 và NAA
với các nồng độ tương ứng là 10ppm, 20ppm, 30ppm.
Thí nghiệm cho thấy sự ảnh hưởng của các chất NAA, GA3 lên sinh trưởng phát
triển cây dâu tây, biểu hiện ở sự tăng trưởng về các chỉ tiêu thân, lá, ngó, hoa, và năng
suất quả.
Các nồng độ xử lý GA3 cho thấy biểu hiện rõ ràng hơn và tác động đến nhiều
quá trình sinh trưởng phát triển của dâu tây hơn NAA. Biểu hiện ở sự tăng lên đối với
các chỉ tiêu chiều cao cây, chiều dài lá, dài cuống hoa, số hoa, số quả.
Với nồng độ xử lý GA310pPhần mềm có hiệu quả tốt so với các nồng độ GA3 khác ở
cùng một điều kiện chăm sóc, dinh dưỡng.
iv
MỤC LỤC
Trang
TRANG TỰA..................................................................................................................i
LỜI CẢM TẠ ................................................................................................................. ii
TÓM TẮT...................................................................................................................... iii
MỤC LỤC ..................................................................................................................... iv
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................. vii
DANH SÁCH CÁC HÌNH – BIỂU ĐỒ ..................................................................... viii
DANH SÁCH CÁC BẢNG .......................................................................................... ix
Chương 1 .........................................................................................................................1
GIỚI THIỆU....................................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề .................................................................................................................1
1.3 Yêu cầu...................................................................................................................2
1.4 Giới hạn đề tài ........................................................................................................2
Chương 2 .........................................................................................................................3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU................................................................................................3
2.1 Thủy canh cây trồng...............................................................................................3
2.1.1 Khái niệm thủy canh........................................................................................3
2.1.2 Ưu điểm và nhược điểm của việc ứng dụng thủy canh vào sản xuất thương
mại ............................................................................................................................3
2.1.2.1 Ưu điểm.....................................................................................................3
2.1.2.2 Nhược điểm...............................................................................................3
2.1.3 Giới thiệu một số kỹ thuật trồng cây thủy canh phổ biến................................4
2.1.3.1 Thủy canh dịch lỏng..................................................................................4
2.1.5.2 Phương pháp khí canh (Aeroponics).........................................................6
2.1.5.3 Thủy canh có sử dụng giá thể rắn .............................................................7
2.1.4 Các loại giá thể sử dụng trong thủy canh ........................................................8
2.1.4.1 Giá thể hữu cơ ...........................................................................................8
2.1.4.2. Giá thể phi hữu cơ ....................................................................................9
2.1.6 Dung dịch dinh dưỡng và kiểm soát dinh dưỡng ..........................................10
v
2.1.7 Một số cây trồng được trồng bằng phương pháp thủy canh..........................11
2.1.8 Tình hình sản xuất thủy canh ở nước ta.........................................................11
2.2 Nhà kính và các điều kiện kiểm soát....................................................................12
2.3 Cây dâu tây...........................................................................................................13
2.3.1 Sơ lược về cây dâu tây...................................................................................13
2.3.2 Nguồn gốc và sự phân bố ..............................................................................13
2.3.3 Giá trị sử dụng của dâu tây ............................................................................14
2.3.4 Đặc điểm thực vật học ...................................................................................14
2.4.4.1 Thân.........................................................................................................15
2.3.4.2 Lá.............................................................................................................15
2.3.4.3 Rễ............................................................................................................15
2.3.4.4 Hoa ..........................................................................................................15
2.3.4.5 Quả ..........................................................................................................15
2.3.4.6 Tình hình sản xuất dâu ở một số nước trên thế giới................................16
2.4. Chất điều hòa sinh trưởng, các nghiên cứu về ảnh hưởng và ứng dụng auxin và
gibberelin trên dâu tây ................................................................................................16
2.4.1 Khái quát về chất điều hòa sinh trưởng .........................................................16
2.4.1.1 Khái niệm ................................................................................................16
2.4.1.2 Nguyên tắc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement