Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngoc_ngoc198701
#631508

Download Đề tài Hướng dẫn quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm sú dành cho cán bộ phụ trách nuôi trồng thuỷ sản miễn phí

MỤC LỤC . 2
1. LỜI TỰA . 4
1.1. Mục tiêu của tài liệu . 4
1.2. Khái niệm "quản lý chất lượng nước" . 5
2. NHỮNG QUI ĐỊNH THU MẪU NƯỚC TRONG AO NUÔI . 6
2.1. Chọn điểm thu mẫu nước . 6
2.1.1. Chọn điểm trong khu nuôi . 6
2.1.2. Chọn điểm trong ao nuôi . 6
2.2. Chọn thông số và xác định chu kỳ theo dõi . 6
2.2.1. Xác định các thông số cần theo dõi. 6
2.2.2. Xác định chu kỳ theo dõi . 7
3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG AO NUÔI . 8
3.1. Nhiệt độ . 8
3.1.1. công cụ . 8
3.1.2. Cách xác định . 8
3.2. Độ pH . 9
3.2.1. công cụ . 9
3.2.2. Các xác định . 9
3.3. Độ mặn (S0/00) . 9
3.3.1. công cụ đo . 9
3.3.2. Các xác định . 9
3.4. Ô xy hoà tan (DO) . 10
3.4.1. công cụ . 10
3.4.2. Các xác định . 10
3.5. Độ trong . 10
3.5.1. công cụ . 10
3.5.2. Cách xác định . 10
3.6. Độ sâu . 11
3.6.1. công cụ . 11
3.6.2. Cách xác định . 11
3.7. Màu nước . 12
3.7.1. công cụ . 12
3.7.2. Cách xác định . 12
3.8. Amonia (NH3), Hydrosul fide ( H2S). 12
3.8.1. công cụ . 12
3.8.2. Cách xác định . 12
3.9. Độ kiềm (Alkalinity) . 13
3.9.1. công cụ . 13
3.9.2. Cách xác định . 13
3.10. Các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng máy đo . 13
3.11. Ghi chép kết quả và lưu trữ số liệu . 14
4. HƯỚNG DẪN THEO DÕI MÔI TRƯỜNG TRONG KHU VỰC NUÔI . 15
4.1. Xây dựng qui ước về quản lý chất lượng nước . 15
4.2. Chọn điểm thu mẫu nước . 15
4.3. Mua sắm thiết bị phân tích nước . 15
4.4. Đào tạo cán bộ . 15
4.5. Phản hồi thông tin . 16
4.5.1. Đối với cấp cộng đồng (xã, tổ, nhóm) . 16
4.5.2. Ở cấp nông hộ (trang trại, ao nuôi) . 16++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VEN BIỂN
DỰ ÁN VIE/97/030
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ CHẤT
LƯỢNG NƯỚC TRONG AO NUÔI
TÔM SÚ DÀNH CHO CÁN BỘ PHỤ
TRÁCH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
HÀ NỘI 7/2004
BỘ THUỶ SẢN
CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN LHQ
TỔ CHỨC LƯƠNG NÔNG
THẾ GIỚI
2
MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................................................. 2
1. LỜI TỰA ............................................................................................................................................ 4
1.1. Mục tiêu của tài liệu ..................................................................................................................... 4
1.2. Khái niệm "quản lý chất lượng nước" ........................................................................................... 5
2. NHỮNG QUI ĐỊNH THU MẪU NƯỚC TRONG AO NUÔI .......................................................... 6
2.1. Chọn điểm thu mẫu nước .............................................................................................................. 6
2.1.1. Chọn điểm trong khu nuôi ..................................................................................................... 6
2.1.2. Chọn điểm trong ao nuôi ....................................................................................................... 6
2.2. Chọn thông số và xác định chu kỳ theo dõi .................................................................................... 6
2.2.1. Xác định các thông số cần theo dõi........................................................................................ 6
2.2.2. Xác định chu kỳ theo dõi ...................................................................................................... 7
3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG AO NUÔI .................................. 8
3.1. Nhiệt độ ....................................................................................................................................... 8
3.1.1. công cụ ................................................................................................................................ 8
3.1.2. Cách xác định ....................................................................................................................... 8
3.2. Độ pH .......................................................................................................................................... 9
3.2.1. công cụ ................................................................................................................................ 9
3.2.2. Các xác định ......................................................................................................................... 9
3.3. Độ mặn (S0/00) .............................................................................................................................. 9
3.3.1. công cụ đo ........................................................................................................................... 9
3.3.2. Các xác định ......................................................................................................................... 9
3.4. Ô xy hoà tan (DO) ...................................................................................................................... 10
3.4.1. công cụ .............................................................................................................................. 10
3.4.2. Các xác định ....................................................................................................................... 10
3.5. Độ trong .................................................................................................................................... 10
3.5.1. công cụ .............................................................................................................................. 10
3.5.2. Cách xác định ..................................................................................................................... 10
3.6. Độ sâu ....................................................................................................................................... 11
3.6.1. công cụ .............................................................................................................................. 11
3.6.2. Cách xác định ..................................................................................................................... 11
3.7. Màu nước ................................................................................................................................... 12
3.7.1. công cụ .............................................................................................................................. 12
3.7.2. Cách xác định ..................................................................................................................... 12
3.8. Amonia (NH3), Hydrosul fide ( H2S)............................................................................................ 12
3.8.1. công cụ .............................................................................................................................. 12
3.8.2. Cách xác định ..................................................................................................................... 12
3.9. Độ kiềm (Alkalinity) ................................................................................................................... 13
3.9.1. công cụ .............................................................................................................................. 13
3.9.2. Cách xác định ..................................................................................................................... 13
3.10. Các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng máy đo ................................................................................ 13
3.11. Ghi chép kết quả và lưu trữ số liệu .......................................................................................... 14
4. HƯỚNG DẪN THEO DÕI MÔI TRƯỜNG TRONG KHU VỰC NUÔI ...................................... 15
4.1. Xây dựng qui ước về quản lý chất lượng nước ............................................................................. 15
4.2. Chọn điểm thu mẫu nước ............................................................................................................ 15
3
4.3. Mua sắm thiết bị phân tích nước ................................................................................................. 15
4.4. Đào tạo cán bộ ........................................................................................................................... 15
4.5. Phản hồi thông tin ...................................................................................................................... 16
4.5.1. Đối với cấp cộng đồng (xã, tổ, nhóm) .................................................................................. 16
4.5.2. Ở cấp nông hộ (trang trại, ao nuôi) ...................................................................................... 16
4
1. LỜI TỰA
Nuôi trồng thuỷ sản ven biển, đặc biệt là nuôi tôm đang được phát triển theo hướng tăng
diện tích, loại hình nuôi và mức độ thâm canh. Bên canh sự hấp dẫn về lợi nhuận cao,
NTTS còn gặp nhiều khó khăn về môi trường và dịch bệnh, đặc biệt là ở các khu nuôi tập
trung. Do vậy, vấn đề quản lý chất lượng nước đã trở nên bức xúc và cần có sự hỗ trợ của
các cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến ngư hay cộng đồng. Tài liệu này được biên soạn nhằm
giúp các cán bộ kiểm tra chất lượng nước trong khu nuôi chung hay trong ao nuôi của từng
hộ gia đình cũng như một số phương pháp hỗ trợ cộng đồng quản lý nguồn nước nuôi tốt
hơn. Tài liệu cũng là cuốn cẩm nang cần thiết cho các cán bộ những dự án phát triển sử
dụng khi thực hiện các vấn đề có liên quan đến kỹ thuật NTTS ở các vùng ven biển.
Đây là kết quả nghiên cứu thử nghiệm "Quản lý môi trường trong NTTS ven biển
Bắc Trung Bộ" được tiến hành trong 2 năm trên 20 mô h

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement