Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tinhmy
#631506

Download Đề tài Tăng trưởng rừng miễn phí

Mục lục
Đặt vấn đề.3
Các chữ viết tắt .4
1. Khái niệm, các loại tăng trưởng .1
1.1. Khái niệm .1
1.2. Các loại tăng trưởng .2
2. Sơ lược lịch sử điều tra tăng trưởng rừng của Việt nam .3
3. Hệ thống ô mẫu theo dõi tăng trưởng rừng ở Việt nam .5
4. Cơ sở dữ liệu về các ô định vị điều tra tăng trưởng rừng Việt Nam .7
5. Tính toán tăng trưởng cây riêng lẻ và lâm phần ở Việt nam .7
5.1. Tăng trưởng cây riêng lẻ.7
5.1.1. Các phương pháp xác định tăng trưởng cây riêng lẻ.7
5.1.2. Tăng trưởng các nhân tố điều tra của cây riêng lẻ.8
5.2. Tăng trưởng lâm phần .9
5.2.1. Đặc điểm sinh trưởng và tăng trưởng lâm phần .9
5.2.2. Qui luật biến đổi của một số nhân tố điều tra lâm phần .9
5.2.3. Một số nhân tố điều tra lâm phần .13
6. Các nhân tố lập địa ảnh hưởng đến sinh trưởng lâm phần .14
7. Các vùng sinh thái rừng Việt Nam .15
8. Vùng sinh thái tăng trưởng loài cây rừng Việt mam.20
8.1. Vùng Tây Bắc.20
8.2. Vùng Trung Tâm .21
8.3. Vùng Đông Bắc .21
8.4. Vùng §ång bằng Bắc Bộ.22
8.5. Vùng Bắc Trung Bộ.23
8.6. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ .24
8.7. Vùng Tây Nguyên .25
8.9. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Vùng Tây Nam Bộ) .28
8.10. Vùng sinh trưởng của một số loài, ưu hợp loài cây.29
9. Kết quả điều tra tăng trưởng của lâm phần rừng theo vùng sinh thái ở Việt nam.31
9.1. Tăng trưởng lâm phần rừng trồng thuần loại đều tuổi.31
9.2. Tăng trưởng lâm phần rừng tự nhiên hỗn loài.33
9.3. Dự đoán sản lượng.50
9.4. Biểu sản lượng.53
Tài liệu tham khảo chính .1
Phần phụ biểu .1++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

1
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH LÂM NGHIỆP & ĐỐI TÁC
CẨM NANG
NGÀNH LÂM NGHIỆP
Chương
TĂNG TRƯỞNG RỪNG
KS. Võ Văn Hồng
ThS. Trần Văn Hùng
NĂM 2006
2
Mục lục
Đặt vấn đề ...................................................................................................................................3
Các chữ viết tắt .......................................................................................................................4
1. Khái niệm, các loại tăng trưởng .............................................................................................1
1.1. Khái niệm ........................................................................................................................1
1.2. Các loại tăng trưởng ........................................................................................................2
2. Sơ lược lịch sử điều tra tăng trưởng rừng của Việt nam ........................................................3
3. Hệ thống ô mẫu theo dõi tăng trưởng rừng ở Việt nam .........................................................5
4. Cơ sở dữ liệu về các ô định vị điều tra tăng trưởng rừng Việt Nam ......................................7
5. Tính toán tăng trưởng cây riêng lẻ và lâm phần ở Việt nam..................................................7
5.1. Tăng trưởng cây riêng lẻ..................................................................................................7
5.1.1. Các phương pháp xác định tăng trưởng cây riêng lẻ ................................................7
5.1.2. Tăng trưởng các nhân tố điều tra của cây riêng lẻ...................................................8
5.2. Tăng trưởng lâm phần .....................................................................................................9
5.2.1. Đặc điểm sinh trưởng và tăng trưởng lâm phần .......................................................9
5.2.2. Qui luật biến đổi của một số nhân tố điều tra lâm phần ...........................................9
5.2.3. Một số nhân tố điều tra lâm phần ..........................................................................13
6. Các nhân tố lập địa ảnh hưởng đến sinh trưởng lâm phần ...................................................14
7. Các vùng sinh thái rừng Việt Nam ......................................................................................15
8. Vùng sinh thái tăng trưởng loài cây rừng Việt mam ............................................................20
8.1. Vùng Tây Bắc................................................................................................................20
8.2. Vùng Trung Tâm ...........................................................................................................21
8.3. Vùng Đông Bắc .............................................................................................................21
8.4. Vùng §ång bằng Bắc Bộ...............................................................................................22
8.5. Vùng Bắc Trung Bộ.......................................................................................................23
8.6. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ ...................................................................................24
8.7. Vùng Tây Nguyên .........................................................................................................25
8.9. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long (Vùng Tây Nam Bộ) ..............................................28
8.10. Vùng sinh trưởng của một số loài, ưu hợp loài cây.....................................................29
9. Kết quả điều tra tăng trưởng của lâm phần rừng theo vùng sinh thái ở Việt nam...............31
9.1. Tăng trưởng lâm phần rừng trồng thuần loại đều tuổi...................................................31
9.2. Tăng trưởng lâm phần rừng tự nhiên hỗn loài...............................................................33
9.3. đoán sản lượng.........................................................................................................50
9.4. Biểu sản lượng...............................................................................................................53
Tài liệu tham khảo chính ............................................................................................................1
3
Phần phụ biểu .............................................................................................................................1
Đặt vấn đề
Cẩm nang Ngành Lâm nghiệp là một trong bốn công cụ quan trọng hỗ trợ việc thực
hiện hiệu quả Chương Trình Hỗ Trợ Ngành Lâm Nghiệp Việt Nam. Cụ thể, cẩm nang sẽ giúp
các đối tác hoạt động trong Ngành Lâm nghiệp tìm kiếm thông tin sử dụng trong việc lập kế
hoạch, thực hiện và giám sát các hoạt động của dự án riêng lẻ cũng như của toàn bộ Chương
Trình Hỗ Trợ Ngành Lâm Nghiệp.
Trong khuôn khổ cuốn cẩm nang, Chương 9 có nội dung về tăng trưởng và sản lượng
rừng. Nội dung chương 9 sẽ nêu khái quát về các khái niệm, phương pháp điều tra tăng
trưởng, những thành quả điều tra tăng trưởng và sản lượng rừng ở Việt nam. Chương này
không đi sâu phân tích lý thuyết về khoa học điều tra tăng trưởng rừng mà chú ý đưa ra các
kết quả ứng dụng điều tra tăng trưởng và sản lượng rừng của Việt Nam từ trước đến nay để
người đọc tra cứu. Vì vậy, nội dung chương này không giống như một cuốn sách giáo khoa về
khoa học điều tra tăng trưởng rừng, nó chỉ sàng lọc kết quả những công trình nghiên cứu đã
được ứng dụng trong công tác điều tra rừng nói chung ở Việt Nam.
Tăng trưởng rừng và đoán sản lượng là một phần trong việc quản lý kinh doanh
rừng. Đó là cơ sở để triển khai mọi hoạt động kinh doanh sử dụng rừng. Mục tiêu chủ yếu là
dự báo được thành quả kinh doanh rừng. Từ đó làm cơ sở để đưa ra các biện pháp kỹ thuật
lâm sinh hợp lý và có thể hạch toán hiệu quả kinh tế trong các dự án kinh doanh rừng.
Dựa trên những tài liệu và thông tin hiện có, nhóm biên tập Chương 9 chỉ làm nhiệm
vụ chọn lọc, phân tích và sắp xếp chúng theo một trình tự lô gích để giúp người đọc tiện theo
dõi và tham khảo.
4
Các chữ viết tắt
A (a) Tuổi (năm)
D1,3 (d1.3) Đường kính vị trí 1,3 mét từ mặt đất
Dg (dg) Đường kính bình quân theo tiết diện
F1,3 Hình số thường
G Tổng tiết diện ngang
H (h) Chiều cao
Ho (ho) Chiều cao tầng trội
Hg (hg) Chiều cao bình quân theo tiết diện
M (m) Trữ lượng
N (N/ha) (cây/ha) Mật độ lâm phần
n (năm) Số năm định kỳ điều tra tăng trưởng
P Độ đầy lâm phần
P% Suất tăng trưởng
Pd Suất tăng trưởng đường kính
Ph Suất tăng trưởng chiều cao
Phần mềm Suất tăng trưởng về trữ lượng lâm phần
Pv Suất tăng trưởng về thể tích
RG Ranh giới chiều cao các cấp đất
V (v) Thể tích cây
Z Tăng trưởng thường xuyên hàng năm
Zd Tăng trưởng thường xuyên hàng năm về đường kính
Zh Tăng trưởng thường xuyên hàng năm về chiều cao
ZM Tăng trưởng thường xuyên hàng năm về trữ lượng lâm phần
Zv Tăng trưởng thường xuyên hàng năm về thể tích
Δ Tăng trưởng bình quân chung
Δd Tăng trưởng bình quân chung về đường kính
ΔM Tăng trưởng bình quân chung về trữ lượng lâm phần
Δv Tăng trưởng bình quân chung về thể tích
1
1. Khái niệm, các loại tăng trưởng
1.1. Khái niệm
Sinh trưởng là sự tăng lên của một đại lượng nào đó nhờ kết quả đồng hóa của một
vật sống (theo V.Bertalanfly) hay là sự biến đổi của nhân tố điều tra theo thời gian (theo Vũ
Tiến Hinh – Phạm Ngọc Giao [1997]) .
D...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement