Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhatminh_fff
#631472

Download Luận văn Đánh giá hiệu quả hoạt động câu lạc bộ khuyến nông tại huyện tân phước tỉnh Tiền Giang miễn phí

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU. 1
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu. 1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn . 3
1.1.2.1 Căn cứ khoa học . 3
1.1.2.2 Căn cứ thực tiễn . 3
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 4
1.2.1 Mục tiêu chung . 4
1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 5
1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 5
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định. 5
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu. 5
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 6
1.4.1 Không gian nghiên cứu . 6
1.4.2 Thời gian nghiên cứu. 6
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu . 6
1.4.4 Hạn chế nghiên cứu . 6
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
8 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 8
2.1.1 Các khái niệm cơ bản . 8
2.1.1.1. Hộ nông dân .8
2.1.1.2. Khái niệm Khuyến nông . 8
2.1.1.3. Khái niệm câu lạc bộ Khuyến nông. 8
2.1.1.4. Chi phí sản xuất. 8
2.1.1.5. Doanh thu . 9
2.1.1.6. Lợi nhuận . 9
2.1.1.7. Hiệu quả kinh tế . 9
2.1.1.8. Hiệu quả sản xuất . 9
2.1.2 Khái niệm khác. 10
2.1.3 Vai trò của nông nghiệp, đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp
và vai trò của CLB KN đối với sự phát triển kinh tế-xã hội . 10
2.1.3.1. Vai trò của nông nghiệp . 10
2.1.3.2. Đặc điểm của ngành sản xuất nông nghiệp . 12
2.1.3.3. Vai trò của CLB KN trong việc phát triển nông thôn . 13
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 14
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu . 14
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu . 14
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu . 15
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU . 19
3.1 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ QUI MÔ . 19
3.1.1 Vị trí địa lý. 19
3.1.2 Qui mô . 19
3.2 ĐĂC ĐIỂM TỰ NHIÊN . 19
3.2.1 Khí hậu thời tiết . 19
3.2.1.1 Nhiệt độ. 19
 
3.2.1.2 Mưa . 19
3.2.1.3 Lượng bốc hơi . 20
3.2.1.4 Nắng . 20
3.2.1.5 Gió. 20
3.2.2 Nguồn nước-thủy văn . 20
3.2.2.1 Nguồn nước . 20
3.2.2.2 Thủy văn . 21
3.2.3 Tình hình lũ . 21
3.2.4 Ảnh hưởng phèn . 22
3.2.5 Ảnh hưởng mặn . 22
3.2.6 Địa hình. 23
3.2.7 Thổ nhưỡng . 23
3.3 DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG . 24
3.4 ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP . 25
3.5 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN
PHƯỚC GIAI ĐOẠN (2003-2007) . 27
3.5.1 Phân tích giá trị sản xuất trồng trọt (theo giá hiện hành) . 28
3.5.2 Phân tích giá trị sản xuất ngành chăn nuôi. 30
3.5.3 Phân tích giá trị sản xuất ngành dịch vụ nông nghiệp. 32
3.5.4 So sánh tỷ trọng GTSX của các ngành trong GTSX nông nghiệp . 33
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ
KHUYẾN NÔNG TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG. 35
4.1. TỔNG QUAN VỀ CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG . 35
4.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của Khuyến nông . 35
4.1.2. Vài nét khái quát về sự hình thành và phát triển của Câu lạc bộ
Khuyến nông huyện Tân Phước . 36
4.1.3. Cơ cấu tổ chức của mạng lưới Khuyến nông cơ sở và nội dung hoạt động của Câu lạc bộ Khuyến nông . 37
4.1.3.1. Cơ cấu tổ chức . 37
4.1.3.2. Nội dung hoạt động của Câu lạc bộ Khuyến nông. 38
4.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ . 39
4.2.1 Tình hình tổ chức các hoạt động của CLB KN . 39
4.2.1.1 Tổ chức tập huấn, hội thảo kỹ thuật . 41
4.2.1.2 Tổ chức tham quan . 41
4.2.2 Tình hình hoạt động, sản xuất của CLB . 42
4.2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của CLB. 42
4.2.3.1. Tình hình chung của mẫu điều tra . 42 a/ Lao động . 43 b/ Đất đai . 43 c/ Nguồn Vốn . 43
4.2.3.2. Đánh giá về tình hình tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ . 44
4.2.3.3. Đánh giá về chức năng, nhiệm vụ của khuyến nông trong công
tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế- xã hội . 45
4.2.3.4 Phân tích hiệu quả mô hình sản xuất lúa vụ Đông Xuân của
nông dân là thành viên của Câu lạc bộ Khuyến nông . 51 a/ Hàm sản xuất . 52 b/ Phân tích các nhân tố chi phí ảnh hưởng đến sản lượng . 54 c/ Phân tích hiệu quả sản xuất mô hình lúa vụ Đông Xuân . 57 d/ Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận . 60
4.2.3.5. Hiệu quả về mặt xã hội khi người dân tham gia vào Câu lạc bộ
 
Khuyến nông. 63
 
4.2.3.6. Một số nguyên nhân người dân không tham gia vào câu lạc bộ
 
khuyến nông . 64
 
4.2.3.7. Những thuận lợi và khó khăn của CLB KN. 64
 
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG
 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG HUYỆN . 66
 
5.1 XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN. 68
 
5.2 LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN . 70
 
5.3. KẾT QUẢ, HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT
 
TRIỂN CỦA CÂU LẠC BỘ . 73
 
5.3.1 Kết quả, hiệu quả đạt được. 73
 
5.3.2 Hướng phát triển của CLB . 73
 
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 75
 
6.1 KẾT LUẬN. 75
 
6.2 KIẾN NGHỊ. 76
 
6.2.1 Đối với huyện. 76
 
6.2.2 Đối với trạm. 77
 
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 78
 
PHỤ LỤC . 79
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CÂU LẠC BỘ KHUYẾN NÔNG
TẠI HUYỆN TÂN PHƯỚC TỈNH TIỀN GIANG

Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện
ThS. NGUYỄN PHẠM THANH NAM NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN
MSSV: 4054182
Lớp: KT0523A2
KHÓA: 31
CẦN THƠ - Năm 2009
LỜI CẢM TẠ
Sau quá trình 4 năm học tập dưới giảng đường Đại học, được thầy cô trường Đại học Cần Thơ truyền đạt kiến thức kết hợp với thời gian gần 3 tháng thực tập tại Trạm Khuyến nông- Khuyến ngư huyện Tân Phước tỉnh Tiền Giang. Nhờ đó mà em có thể hoàn thành tốt bài luận văn tốt nghiệp để ra trường.
Em xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, trường Đại học Cần Thơ đặc biệt là thầy Nguyễn Phạm Thanh Nam đã nhiệt tình giúp đỡ, góp ý, truyền đạt kiến thức chuyên môn giúp em vận dụng vào thực tế khi thực hiện đề tài này.
Em xin chân thành Thank ban lãnh đạo Trạm Khuyến nông- Khuyến ngư huyện Tân Phước đã chấp nhận cho em được thực tập tại huyện và luôn tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập. Xin Thank các cô chú đang công tác tại Trạm Khuyến nông- Khuyến ngư huyện Tân Phước, Phòng thống kê huyện, Trung tâm dạy nghề huyện, các cô chú nông dân đang canh tác khóm trên địa bàn nông trường Tân Lập, xã Thạnh Mỹ và xã Hưng Thạnh…đã cung cấp các số liệu, tài liệu cần thiết cho bài luận văn của em được hoàn thành tốt.
Em xin chân thành Thank chú Nguyễn Văn Đậm Trưởng trạm Khuyến nông- Khuyến ngư huyện Tân Phước đã tận tình hướng dẫn cho em định hướng đề tài, cung cấp những kiến thức thuộc về kỹ thuật canh tác khóm, những tài liệu có liên quan trong lĩnh vực Khuyến nông, thường xuyên trao đổi và sửa chữa những thiếu sót trong quá trình em viết đề tài cũng như góp tiếng nói của mình đến bà con nông dân để việc thu thập số liệu của em được tiến hành một cách nhanh chóng và thuận lợi.
Kính chúc quí Thầy Cô dồi dào sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục của mình. Kính chúc các cô chú lãnh đạo huyện Tân Phước nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thắng lợi trong công tác cũng như trong cuộc sống. Kính chúc bà con nông dân sản xuất ra được những hàng hoá nông sản có khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường, góp phần gia tăng thu
nhập, thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao trình độ dân trí, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp và văn minh.
Do thời gian thực tập có hạn và lần đầu tiên tiếp xúc với thực tế nên không tránh được những sai sót. Kính mong sự bỏ lỗi, góp ý chân thành của quí thầy cô!
Cần thơ, ngày tháng năm 2009
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Thủy Ngân
LỜI CAM ĐOAN
tui cam đoan rằng đề tài này do chính tui thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất cứ đề tài nghiên cứu khoa học nào.
Cần thơ, ngày tháng năm 2009
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Thủy Ngân
NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
  
.............. .....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Ngày tháng năm 2009
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)
BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
******************
Họ và tên người hướng dẫn: ............................... .................................................. Học vị: ............................................................... .................................................. Chuyên ngành: ................................................... .................................................. Cơ quan công tác:............................................... .................................................. Tên học viên: ..........................................MSSV: .................................................. Chuyên ngành: ................................................... .................................................. Tên đề tài: .......................................................... ..................................................
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo: ...........................................
..............................................................................................................................
2. Về hình thức:.....................................................................................................
..............................................................................................................................
3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài: ....................................
..............................................................................................................................
4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn:..........................................
..............................................................................................................................
5. Nội dung và các kết quả đạt được: .....................................................................
..............................................................................................................................
6. Các nhận xét khác: ............................................................................................
..............................................................................................................................
7. Kết luận:............................................................................................................
..............................................................................................................................
Cần Thơ, tháng 05năm 2009
NGƯỜI NHẬN XÉT
NHẬN XÉT CỦA G...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement