Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ttieuthu_lovely16
#631428

Download Luận văn Khảo sát độc tính của nấm Metarhizium anisopliae trên sùng trắng miễn phí

MỤC LỤC
1.1 Đặt vấn đề . 1
1.2 Mục đích yêu cầu . 2 1.2.1 Mục đích . 2 1.2.2 Yêu cầu . 2 Chương 2: Tổng quan tài liệu . 3
2.1 Giới thiệu sùng trắng . 3
2.1.1 Môi trường sống, nguồn thức ăn và khả năng gây hại của sùng trắng .
3 2.1.2 Đặc điểm sinh học, phân bố, chu kì sống, tập tính hoạt động của sùng trắng và xác định loài . 3 2.1.3 Các giai đoạn phát triển khác của sùng trắng .
5 2.1.4 Biểu hiện gây hại .
6 2.1.5 Các biện pháp hạn chế sùng trắng .
6 2.2 Chế phẩm sinh học diệt côn trùng .
7 2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của biện pháp phòng trừ sinh học .
7 2.2.1.1 Giai đoạn tiền sử đến năm 1888.
7 2.2.1.2 Giai đoạn phát triển từ năm 1888 đến năm 1940 .
9 2.2.1.3Giai đoạn phát triển từ 1940 năm đến năm 1960 . 10
2.2.1.4 Giai đoạn phát triển từ năm 1960 đến nay . 11
2.2.2 Vai trò của chế phẩm sinh học .
11 2.2.3 Tính ưu việt của chế phẩm sinh học .
13 2.2.4 Các bước áp dụng biện pháp sinh học .
14 2.2.5 Một số chế phẩm sinh học diệt côn trùng hiện nay.
15 2.3 Giới thiệu nấm Metarhizium anisopliae . 15
2.3.1 Nấm ký sinh côn trùng .
15 2.3.2 Nấm Metarhizium anisopliae .
18 2.3.2.1 Phổ kí chủ của nấm Metarhizium anisopliae .
19 2.3.2.2 Tác động của nấm Metarhizium anisopliae vào cơ thể côn trùng
. 19 2.3.2.3 Độc tố diệt côn trùng của nấm Metarhizium anisopliae . 19
2.3.2.4 Đặc điểm sinh lý, sinh hóa của M.anisopliae .
19 2.3.2.5 Các dạng nấm Metarhizium anisopliae .
20 2.4 Các nghiên cứu trong nước và trên thế giới .
21 2.4.1 Các nghiên cứu trong nước .
21 2.4.2 Các nghiên cứu trên thế giới .
21 Chương 3: Vật liệu – Phương pháp .
23 3.1 Nuôi sùng trắng .
23 3.2 Nhân giống nấm Metarhizium anisopliae .
24 3.3 Khảo sát độc tính của nấm Metarhizium anisopliae .
26 3.3.1 Phương pháp khảo sát độc tính .
26 3.3.2 Bố trí thí nghiệm .
27 Chương 4: Kết quả và thảo luận .
29 4.1 Giai đoạn nuôi sùng . 29 4.2 Giai đoạn nhân nấm .
29 4.3 Khảo sát độc tính của nấm Metarhizium anisopliae .
32 4.3.1 Phương pháp gây nhiễm 1 và 2 .
32 4.3.2 Phương pháp gây nhiễm 3 .
36 4.3.3 Ảnh hưởng của các phương pháp gây nhiễm nấm .
40 4.3.4 Hiệu quả của các dòng nấm với các phương pháp xử lý . 41
Chương 5: Kết luận và kiến nghị .
43 5.1 Kết luận .
43 5.2 Kiến nghị . 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 44++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC

KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP
KHAÛO SAÙT ÑOÄC TÍNH CUÛA NAÁM Metarhizium
anisopliae TREÂN SUØNG TRAÉNG
(Phyllophaga crinita)
Ngaønh hoïc: COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC
Nieân khoaù: 2001-2005
Sinh vieân thöïc hieän: Ninh Thò Huyeàn Nga
Thaønh phoá Hoà Chí Minh
Thaùng 8/2005
2
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH
BOÄ MOÂN COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC

KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP
KHAÛO SAÙT ÑOÄC TÍNH CUÛA NAÁM Metarhizium
anisopliae TREÂN SUØNG TRAÉNG
(Phyllophaga crinita)
Ngaønh hoïc: COÂNG NGHEÄ SINH HOÏC
Nieân khoaù: 2001-2005
Giaùo vieân höôùng daãn: TS. Traàn Taán Vieät
TS. Leâ Ñình Ñoân
Sinh vieân thöïc hieän: Ninh Thò Huyeàn Nga
Thaønh phoá Hoà Chí Minh
Thaùng 8/2005
3
LỜI CẢM TẠ
Lời đầu tiên con vô cùng biết ơn ba mẹ đã sinh thành, dưỡng dục và nuôi
dạy con đến ngày hôm nay.
Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành Thank quý thầy cô trường Đại
Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt mọi kiến
thức cho em trong suốt thời gian em theo học tại trường.
Em vô cùng biết ơn thầy Trần Tấn Việt, thầy Lê Đình Đôn người đã tận tình
chỉ bảo, hướng dẫn và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thời gian làm đề
tài và giúp em hoàn thành tốt đề tài này. Bên cạnh đó em xin chân thành Thank cô
Oanh, cô Thuận và thầy Trúc đã giúp đỡ em và tạo điều kiện thuận lợi cho em khi
làm thí nghiệm bên phòng 105, phòng côn trùng.
Em xin Thank chị Ngọc phòng côn trùng, chị Thơ, chị Kiều, chị Vy phòng
118 đã tận tình giúp đỡ em và chị Tùng Anh đã hướng dẫn cho em trong thời gian
em làm đề tài.
Ngoài ra tui xin Thank chú Ba, chú Tư, anh Linh ở trại phân Nông Học đã
giúp đỡ tui suốt thời gian thực tập đề tài.
Sau cùng tui xin Thank bạn bè đã quan tâm, giúp đỡ và động viên tui trong
suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Tp.HCM, tháng 8 năm 2005
Sinh viên
Ninh Thị Huyền Nga
4
TÓM TẮT
NINH THỊ HUYỀN NGA, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Tháng 8/2005.
KHẢO SÁT ĐỘC TÍNH CỦA NẤM Metarhizium anisopliae TRÊN SÙNG
TRẮNG.
Giảng viên hướng dẫn: TS. TRẦN TẤN VIỆT
TS. LÊ ĐÌNH ĐÔN
Nấm Metarhizium anisopliae là loại nấm diệt được các côn trùng trên đồng
ruộng rất hiệu quả. Lợi dụng đặc điểm này người ta đã tạo ra chế phẩm sinh học
MA diệt trừ các loại sâu, rầy… trên đồng ruộng giúp cải thiện năng suất cây trồng
nông nghiệp.
Đề tài đã được thực hiện tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí
Minh nhằm khảo sát độc tính của nấm Metarhizium anisopliae trên sùng trắng.
Thí nghiệm được bố trí theo kiểu ngẫu nhiên gồm 18 nghiệm thức trong đó
14 nghiệm thức ứng với 10 dòng nấm (BDTN 15, BDLA 8, BXĐTV 3, BXĐLA 8,
MA 2, CP MA, SCLLLA 4, RBC – Q9 – 3,MA 11 và MA 13) và 4 nghiệm thức
đối chứng bao gồm: để nguyên, phun nước, phun môi trường bã bia + mật rỉ +
nước và đối chứng gây vết thương. Các nghiệm thức được thực hiện dựa trên 3
phương pháp gây nhiễm, 5 mẫu trên mỗi nghiệm thức.
Có 3 dòng nấm có khả gây độc trên sùng trắng là BXĐTV 3, SCLLLA 4 và
MA 11. Trong đó dòng MA 11 biểu hiện độc tính cao nhất (tỷ lệ sùng chết 80%).
Phương pháp gây nhiễm 1 và phương pháp gây nhiễm 2 không mang lại
hiệu quả khi gây nhiễm nấm Metarhizium anisopliae trên sùng trắng.
Phương pháp gây nhiễm 3 (tạo vết thương nhẹ trước khi gây nhiễm nấm) là
phương pháp hiệu quả khi gây nhiễm các dòng nấm BXĐTV 3, SCLLLA 4 và MA
11. Các dòng còn lại (BDTN 15, BDLA 8, BXĐLA 8, RBC – Q9 – 3, MA 11, MA
2, CP MA, MA 13) không hiệu quả với cả 3 phương pháp gây nhiễm.
5
MỤC LỤC
LỜI CẢM TẠ ................................................................................................................ iii
TÓM TẮT ..................................................................................................................... iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................... v
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ ....................................................................... vii
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ ................................................................................... viii
Chương 1: Lời mở đầu ................................................................................................... 1
1.1 Đặt vấn đề ........................................................................................................... 1
1.2 Mục đích yêu cầu ................................................................................................ 2
1.2.1 Mục đích .................................................................................................... 2
1.2.2 Yêu cầu ...................................................................................................... 2
Chương 2: Tổng quan tài liệu ........................................................................................ 3
2.1 Giới thiệu sùng trắng ................................................................................................ 3
2.1.1 Môi trường sống, nguồn thức ăn và khả năng gây hại của sùng trắng ................. 3
2.1.2 Đặc điểm sinh học, phân bố, chu kì sống, tập tính hoạt động của sùng trắng
và xác định loài .............................................................................................................. 3
2.1.3 Các giai đoạn phát triển khác của sùng trắng ....................................................... 5
2.1.4 Biểu hiện gây hại ................................................................................................... 6
2.1.5 Các biện pháp hạn chế sùng trắng ......................................................................... 6
2.2 Chế phẩm sinh học diệt côn trùng ............................................................................ 7
2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của biện pháp phòng trừ sinh học ..................... 7
2.2.1.1 Giai đoạn tiền sử đến năm 1888......................................................................... 7
2.2.1.2 Giai đoạn phát triển từ năm 1888 đến năm 1940 ............................................... 9
2.2.1.3Giai đoạn phát triển từ 1940 năm đến năm 1960 .............................................. 10
2.2.1.4 Giai đoạn phát triển từ năm 1960 đến nay ........................................................ 11
2.2.2 Vai trò của chế phẩm sinh học ............................................................................ 11
2.2.3 Tính ưu việt của chế phẩm sinh học ................................................................... 13
2.2.4 Các bước áp dụng biện pháp sinh học ................................................................ 14
2.2.5 Một số chế phẩm sinh học diệt côn trùng hiện nay............................................. 15
2.3 Giới thiệu nấm Metarhizium anisopliae ................................................................ 15
6
2.3.1 Nấm ký sinh côn trùng ........................................................................................ 15
2.3.2 Nấm Metarhizium anisopliae .............................................................................. 18
2.3.2.1 Phổ kí chủ của nấm Metarhizium anisopliae ................................................... 19
2.3.2.2 Tác động của nấm Metarhizium anisopliae vào cơ thể côn trùng ................... 19
2.3.2.3 Độc tố diệt côn trùng của nấm Metarhizium anisopliae .................................. 19
2.3.2.4 Đặc điểm sinh lý, sinh hóa của M.anisopliae ..............................................

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online