Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By oo0oo_pelovenhox_oo0oo
#631078

Download Luận văn Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU . 9
1. Tính cấp thiết của đề tài . 9
2. Mục đích nghiên cứu . 10
2.1. Mục tiêu chung . 10
2.2. Mục tiêu cụ thể . 10
3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu . 11
4. Ý ghĩa khoa học của luận văn . 11
5. Bố cục của luận văn . 11
CHƢƠNG I . 12
TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 12
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu . 12
1.1.1. Cơ sở lý luận . 12
1.1.1.1. Khái quát canh tác trên đất dốc . 12
1.1.1.2. Khái niệm ruộng bậc thang . 25
1.1.1.3. Các tiêu chí hiệu quả . 26
1.1.2. Cơ sở thực tiễn . 42
1.1.2.1. Kinh nghiệm canh tác trên ruộng bậc thang tại các quốc gia trên thế giới và Việt Nam . 42
1.1.2.2. Tình hình canh tác trên đất dốc ở Việt Nam . 45
1.1.2.3. Một số mô hình về canh tác trên ruộng bậc thang tại hhuyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái)(MCC) . 49
1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu . 54
1.2.1. Câu hỏi đặt ra . 54
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể . 54
1.2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin . 54
1.2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu. 57
1.2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 57
1.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu . 59
1.3.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất tính trên 1 đơn vị diện tích đất59
1.3.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của vốn đầu tư . 59
1.3.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng sức lao động . 59
1.3.4. Nhóm các nhân tố so sánh khác . 59
1.3.4.1. Một số chỉ tiêu về hiệu quả xã hội . 59
1.3.4.2. Một số chỉ tiêu về hiệu quả môi trường . 59
CHƢƠNG II . 54
THỰC TRẠNG CANH TÁC TRÊN RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI - TỈNH YÊN BÁI . 54
2.1 Đặc điểm huyện Mù Cang Chải . 54
2.1.1. Điều kiện tự nhiên . 54
2.1.1.1. Vị trí địa lý . 54
2.1.1.2. Điều kiện đất đai, địa hình . 54
2.1.1.3. Khí hậu, thủy văn . 58
2.1.1.4. Đặc điểm tài nguyên rừng . 60
2.1.2. Đặc điểm kinh tế, xã hội . 61
2.1.2.1. Dân số . 61
2.1.2.2. Đặc điểm về lao động . 63
2.1.2.3. Cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội của Huyện. 66
2.1.3. Tình hình phát triển kinh tế của huyện Mù Cang Chải qua 03 năm (2006- 2008) . 67
2.1.4. Những thuận lợi – khó khăn của huyện Mù Cang Chải . 68
2.1.4.1.Thuận lợi . 68
2.1.4.2.Khó khăn . 69
2.2. Thực trạng các phƣơng thức canh tác trên ruộng bậc thang tại Huyện Mù Cang Chải . 69
2.2.1 Khái quát về ruộng bậc thang ở Huyện Mù Cang Chải . 69
2.2.1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng . 69
2.2.1.2. Tình hình phát triển trong những năm qua. 71
2.2.2. Những thách thức đối với canh tác trên ruộng bậc thang . 72
2.2.3. Tình hình cơ bản và đặc điểm của các hộ điều tra . 74
2.2.3.1. Đặc điểm chung của nhóm hộ nghiên cứu . 74
2.2.3.2. Tình hình nhân khẩu và lao động . 77
2.2.3.3. Tình hình sử dụng đất đai . 77
2.2.3.4. Tình hình sản xuất nông nghiệp của các hộ điều tra . 79
2.2.4. Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang (RBT) . 85
2.2.4.1. Hiệu quả về kinh tế . 85
2.2.4.2. Hiệu quả về xã hội . 91
2.2.4.3. Hiệu quả về môi trường . 94
CHƢƠNG III . 97
NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CANH TÁC TRÊN RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN MÙ CANG CHẢI - TỈNH YÊN BÁI97
3.1. Các quan điểm và định hƣớng trong nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái . 97
3.1.1. Các quan điểm nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang của huyện Mù Cang Chải – tỉnh Yên Bái . 97
3.1.2. Định hướng phát triển ngành trồng trọt của huyện Mù Cang Chải . 98
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả canh tác trên ruộng bậc thang tại huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái . 99
3.2.1. Các giải pháp nhằm tăng năng suất sản phẩm . 99
3.2.2. Hoàn thiện các chính sánh khuyến khích phát triển, mở rộng quy mô sản xuất lúa trên ruộng bậc thang . 99
3.2.3. Đào tạo nguồn lực . 100
3.2.4. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn . 101
3.2.5. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn . 102
3.2.6. Quy hoạch và hoàn thiện vùng chuyên canh trên ruộng bậc thang 102
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 103++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

®¹i häc th¸i nguyªn
tr•êng ®¹i häc kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh
-------------------------------------------------
TRẦN LÊ DUY
Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc
thang tại Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái
LuËn v¨n Th¹c sÜ kinh tÕ
(Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp)
Thái Nguyên, năm 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
-------------------------------------------------
TRẦN LÊ DUY
Đánh giá hiệu quả canh tác trên ruộng bậc
thang tại Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp
Mã số: 60 - 31 - 10
Luận văn Thạc sĩ kinh tế
(Kinh tế nông nghiệp)
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học
PGS.TS. Trần Chí Thiện
Thái Nguyên, năm 2009
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
2
LỜI CAM ĐOAN
tui xin cam đoan luận văn này do chính tui thực hiện, dƣới sự
hƣớng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Chí Thiện, số liệu và kết quả
nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chƣa sử dụng để
bảo vệ một công trình khoa học nào, các thông tin, tài liệu trích dẫn
trong luận văn đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Mọi sự giúp đỡ cho việc hoàn
thành luận văn đều đã đƣợc cảm ơn. Nếu sai tui hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2009
Tác giả
TRẦN LÊ DUY
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
3
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa
học này tui đã nhận đƣợc sự quan tâm và giúp đỡ của nhiều cá nhân và tập thể.
Nhân dịp đây tui xin bày tỏ lòng biết ơn đến:
Tập thể các thầy, cô giáo trong khoa Kinh tế trƣờng Đại học KT & QTKD
– ĐH Thái Nguyên đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt cho chúng tui những kiến
thức quý báu trong suốt quá trình học tập tại trƣờng.
Các cán bộ UBND cũng nhƣ các cán bộ trong phòng NN và PTNT huyện
Mù Căng Chải đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tui và
các đồng nghiệp thu thập số liệu để hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học.
Đặc biệt tui xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành nhất của mình tới
thầy giáo TS. Trần Chí Thiện đã trực tiếp hƣớng dẫn, chỉ bảo tui trong suốt
quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của mình. Bên cạnh đó tui xin
bày tỏ lòng Thank tới Th.S Nguyễn Quang Hợp đã tận tình chỉ bảo và hƣớng
dẫn chúng tui hoàn thiện đề tài này.
Và cuối cùng tui xin Thank gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã ủng hộ
động viên tui để hoàn thành khóa học này đề tài.
Xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 01 tháng 10 năm 2009
HỌC VIÊN
Trần Lê Duy
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
4
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Thứ tự Chữ viết tắt Nghĩa
1 MCC Mù Căng Chải
2 ATLT An toàn lƣơng thực
3 FAO Tổ chức nông lƣơng thế giới
4 MCC Mù căng chải
5 RBT Ruộng bậc thang
6 GO Giá trị sản xuất
7 IC Chi phí trung gian
8 VA Giá trị gia tăng
9 CSHT Cơ sở hạ tầng
10 KTXH Kinh tế xã hội
11 UBND Uỷ ban nhân dân
12 GDP Tổng sản phẩm quốc nội
13 BQ Bình quân
14 TB Trung bình
15 DTBQ Diện tích bình quân
16 TNBQ Thu nhập bình quân
17 TT Trồng trọt
18 CN Chăn nuôi
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
5
MỤC LỤC BẢNG BIỂU
BẢNG TÊN BẢNG TRANG
2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp qua 3 năm 56
2.2. Khí tƣợng thủy văn của huyện 59
2.3. Tình hình biến động dân số của huyện qua 3 năm 62
2.4. Tình hình sử dụng lao động năm 2006 -2008 63
2.5. Lƣơng thực quy thóc bình quân của huyện 71
2.6. Quan hệ giữa độ che phủ và xói mòn 73
2.7. Đặc điểm chung của các hộ nghiên cứu 76
2.8. Tình hình nhân khẩu, lao động của các hộ đƣợc điều tra 77
2.9. Tình hình đất đai của nhóm hộ nghiên cứu 78
2.10. Nguồn vốn của nhóm hộ nghiên cứu 79
2.11. Tình hình sản xuất lúa trên RBT trên nhóm hộ điều tra 81
2.12. Thu nhập bình quân của các nhóm hộ nghiên cứu 82
2.13. Các giống lúa nông hộ sử dụng trên ruộng bậc thang 84
2.14. Chi phí sản xuất của cây trồng lúa nƣớc trên ruộng bậc thang 84
2.15. Hiệu quả kinh tế trên RBT của nhóm hộ phân theo thu nhập 85
2.16.
Hiệu quả kinh tế trên RBT của nhóm hộ phân theo diện tích
canh tác 86
2.17. Kết quả phân tích hồi quy 89
2.18. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội của nhóm hộ 92
3.1. Bố trí sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 97
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
6
MỤC LỤC SƠ ĐỒ

ĐỒ
NÔI DUNG TRANG
1.1. Hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân phối 25
1.2. Phản ánh sự mất bình đẳng trong phân phối sử dụng đất giữa
các hộ
33
1.3. Mô hình VAC 46
2.1. Cơ cấu của các nhóm đất chính 56
2.2. Mật độ tăng dân số và tốc độ tăng dân số của huyện 62
2.3. Cơ cấu nguồn lao động của huyện qua 03 năm 64
2.4. Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế của huyện 64
2.5. Cơ cấu sử dụng vốn của nhóm hộ nghiên cứu 80
2.6. Cơ cấu thu nhập của nhóm hộ nghiên cứu 82
2.7. Tác động hiệu quả môi trƣờng 96
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
7
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ............................................................................................... 9
1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................... 9
2. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 10
2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................... 10
2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................... 10
3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ......................................... 11
4. Ý ghĩa khoa học của luận văn ................................................................... 11
5. Bố cục của luận văn ................................................................................... 11
CHƢƠNG I ..................................................................................................... 12
TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................ 12
1.1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu ................................................................ 12
1.1.1. Cơ sở lý luận ...................................................................................... 12
1.1.1.1. Khái quát canh tác trên đất dốc ................................................ 12
1.1.1.2. Khái niệm ruộng bậc thang ....................................................... 25
1.1.1.3. Các tiêu chí hiệu quả ................................................................ 26
1.1.2. Cơ sở thực tiễn ................................................................................... 42
1.1.2.1. Kinh nghiệm canh tác trên ruộng bậc thang tại các quốc gia trên
thế giới và Việt Nam ................................................................................. 42
1.1.2.2. Tình hình canh tác trên đất dốc ở Việt Nam ................................. 45
1.1.2.3. Một số mô hình về canh tác trên ruộng bậc thang tại hhuyện Mù
Cang Chải – tỉnh Yên Bái)(MCC) ............................................................. 49
1.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................ 54
1.2.1. Câu hỏi đặt ra ............................................................................
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online