Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By itzcat
#631076

Download Luận văn Phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện phú lương trong tiến trình hội nhập kinh tế miễn phí

MỤC LỤC
Mở đầu .
1. Tính cấp thiết của đề tài . . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài . . 3
3. Đối tượng nghiên cứu . . 3
4. Phạm vi nghiên cứu . . 3
5. Bố cục của luận văn . . 4
Chương I .
Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu . . 5
1.1. Cơ sở khoa học . . 5
1.1.1. Cơ sở lý luận . . 5
1.1.1.1. Khái niệm hộ . . 5
1.1.1.2. Hộ nông dân . . 6
1.1.1.3. Kinh tế hộ nông dân . . 8
1.1.1.4. Phân loại hộ nông dân . . 11
1.1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng trong quá trình phát triển kinh tế hộ nông
dân . . 13
1.1.1.6. Quan điểm về phát triển kinh tế hộ nông dân . . 17
1.1.1.7. Hội nhập kinh tế quốc tế . . 21
1.1.1.8. Quan điểm về hội nhập kinh tế quốc tế . . 22
1.1.2. Cơ sở thực tiễn . . 28
1.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở các nước trên thế giới
và những bài học kinh nghiệm . . 28
1.1.2.2. Tình hình và kết quả phát triển kinh tế hộ nông dân ở nước ta . . 32
1.1.2.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế của Trung Quốc thời kỳ hội nhập kinh
tế quốc tế . . 39
1.1.2.4 Nông nghiệp Việt Nam với hội nhập kinh tế quốc tế . . 43
1.2. Phương pháp nghiên cứu . 50
1.2.1. Quan điểm nghiên cứu chung . 50
1.2.2. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế . . 50
1.2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu . . 50
1.2.2.2. Thu thập số liệu . . 51
1.2.2.3. Xử lý số liệu . . 52
1.2.2.4. Phương pháp phân tích . . 53
1.2.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh trình độ và hiệu quả sản xuất của kinh tế hộ
nông dân . . 53
Chương II .
Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương-tỉnh Thái
Nguyên . . 55
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . . 55
2.1.1. Vài nét cơ bản về huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên . . 55
2.1.1.1. Vị trí địa lý . . 55
2.1.1.2. Địa hình . . 55
2.1.1.3. Khí hậu . . 56
2.1.1.4. Thủy văn . . 56
2.1.1.5. Các nguồn tài nguyên . . 56
2.1.1.6. Tình hình quản lý và sử dụng đất . . 58
2.1.1.7. Tình hình dân số và lao động . . 59
2.1.1.8. Tình hình về cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục . . 61
2.1.1.9. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn . . 64
2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế,
văn hóa xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân ở vùng
nghiên cứu . . 69
2.2. Thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú
Lương . . 71
2.2.1. Tình hình chung kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương từ năm
2005-2007 . . 71
2.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân ở các xã điều tra . . 76
2.2.2.1 Tình hình về chủ hộ nông dân . . 76
2.2.2.2 Các yếu tố sản xuất của hộ nông dân . 77
2.2.2.3 Kết quả sản xuất của hộ nông dân . . 84
2.2.2.4 Phân tích ảnh hưởng của các nguồn lực đến kết quả sản xuất của
hộ nông dân . . 96
2.2.2.5 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế hộ
nông dân của huyện Phú Lương . . 106
Chương III .
Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ
nông dân của huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên trong tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế . . 111
3.1. Phương hướng và mục tiêu . . 111
3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương-tỉnh
Thái Nguyên đến năm 2015 . . 111
3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế huyện Phú Lương đến năm 2015 . . 112
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân ở địa
bàn huyện Phú Lương . . 116
3.2.1. Nhóm giải pháp về đất đai . . 117
3.2.2. Nhóm giải pháp về vốn . . 120
3.2.3. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực . . 121
3.2.4. Nhóm giải pháp về khoa học kỹ thuật . . 124
3.2.5. Nhóm giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn . . 127
3.2.6. Nhóm giải pháp về chính sách . . 128
3.2.7. Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân toàn diện và bền vững . 131
Kết luận . . 133
Tài liệu tham khảo . . 135
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
-------------0O0-------------
PHẠM ANH NGỌC
PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN Ở HUYỆN PHÚ LƯƠNG TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
MÃ SỐ: 60-31-10
THÁI NGUYÊN 2008
i
Lời cam đoan
tui xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu trích dẫn trong quá trình nghiên cứu đều được ghi rõ nguồn gốc.
Tác giả
Phạm Anh Ngọc
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
ii
Lời Thank
Trong quá trình nghiên cứu và viết luận văn tui đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài trường. tui xin chân thành Thank sự quan tâm dạy bảo của các thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị và Kinh doanh Thái Nguyên, xin chân thành Thank đến UBND huyện, UBND các xã ở huyện Phú Lương đã giúp đỡ tui hoàn thành luận văn một cách tốt nhất.
Đặc biệt tui xin được gửi lời Thank tới Tiến sỹ Bùi Đình Hòa đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình cho tui trong quá trình thực tập để tui hoàn thành tốt luận văn này. Cuối cùng tui xin chân thành Thank các anh chị, bạn bè đã tạo điều kiện và khích lệ tui hoàn thành khoá luận.
Thái Nguyên, ngày 28 tháng 4 năm 2008
Tác giả
Phạm Anh Ngọc
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TT Chữ viết tắt Nghĩa
1 BQ Bình quân
2 BQC Bình quân chung
3 BCH Ban chấp hành
4 CNH-HĐH Công nghiệp hoá - hiện đại hoá
5 ĐVT Đơn vị tính
6 HND Hộ nông dân
7 NN Nông nghiệp
8 NLN Nông lâm nghiệp
9 TLSX Tư liệu sản xuất
10 UBND Uỷ ban nhân dân
11 LĐ Lao động
12 SL Sản lượng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
iv
MỤC LỤC
Mở đầu ...
1. Tính cấp thiết của đề tài ... . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ... .. 3
3. Đối tượng nghiên cứu ... .. 3
4. Phạm vi nghiên cứu ... .. 3
5. Bố cục của luận văn ... . 4
Chương I ...
Cơ sở khoa học và phương pháp nghiên cứu ... ... 5
1.1. Cơ sở khoa học ... ... 5
1.1.1. Cơ sở lý luận ... ... 5
1.1.1.1. Khái niệm hộ ... ... 5
1.1.1.2. Hộ nông dân ... . 6
1.1.1.3. Kinh tế hộ nông dân ... . 8
1.1.1.4. Phân loại hộ nông dân ... .. 11
1.1.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng trong quá trình phát triển kinh tế hộ nông
dân ... ... 13
1.1.1.6. Quan điểm về phát triển kinh tế hộ nông dân ... .. 17
1.1.1.7. Hội nhập kinh tế quốc tế ... . 21
1.1.1.8. Quan điểm về hội nhập kinh tế quốc tế ... ... 22
1.1.2. Cơ sở thực tiễn ... . 28
1.1.2.1. Tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở các nước trên thế giới
và những bài học kinh nghiệm ... .. 28
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
v
1.1.2.2. Tình hình và kết quả phát triển kinh tế hộ nông dân ở nước ta ... .. 32
1.1.2.3 Kinh nghiệm phát triển kinh tế của Trung Quốc thời kỳ hội nhập kinh
tế quốc tế ... ... 39
1.1.2.4 Nông nghiệp Việt Nam với hội nhập kinh tế quốc tế ... . 43
1.2. Phương pháp nghiên cứu ... 50
1.2.1. Quan điểm nghiên cứu chung ... 50
1.2.2. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu kinh tế ... .. 50
1.2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu ... . 50
1.2.2.2. Thu thập số liệu ... ... 51
1.2.2.3. Xử lý số liệu ... .. 52
1.2.2.4. Phương pháp phân tích ... . 53
1.2.2.5. Các chỉ tiêu phản ánh trình độ và hiệu quả sản xuất của kinh tế hộ
nông dân ... ... 53
Chương II ...
Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân tại huyện Phú Lương-tỉnh Thái
Nguyên ... .. 55
2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu ... ... 55
2.1.1. Vài nét cơ bản về huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên ... . 55
2.1.1.1. Vị trí địa lý ... . 55
2.1.1.2. Địa hình ... ... 55
2.1.1.3. Khí hậu ... . 56
2.1.1.4. Thủy văn ... .. 56
2.1.1.5. Các nguồn tài nguyên ... ... 56
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
vi
2.1.1.6. Tình hình quản lý và sử dụng đất ... ... 58
2.1.1.7. Tình hình dân số và lao động ... ... 59
2.1.1.8. Tình hình về cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục ... . 61
2.1.1.9. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn ... ... 64
2.1.2. Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa xã hội ảnh hưởng đến phát triển kinh tế hộ nông dân ở vùng
nghiên cứu ... ... 69
2.2. Thực trạng tình hình phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Phú
Lương ... . 71
2.2.1. Tình hình chung kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương từ năm
2005-2007 ... . 71
2.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế hộ nông dân ở các xã điều tra ... ... 76
2.2.2.1 Tình hình về chủ hộ nông dân ... ... 76
2.2.2.2 Các yếu tố sản xuất của hộ nông dân ... 77
2.2.2.3 Kết quả sản xuất của hộ nông dân ... ... 84
2.2.2.4 Phân tích ảnh hưởng của các nguồn lực đến kết quả sản xuất của
hộ nông dân ... ... 96
2.2.2.5 Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế hộ
nông dân của huyện Phú Lương ... . 106
Chương III ...
Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ
nông dân của huyện Phú Lương-tỉnh Thái Nguyên trong tiến trình hội
nhập kinh tế quốc tế ... . 111
3.1. Phương hướng và mục tiêu ... . 111
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
vii
3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Phú Lương-tỉnh
Thái Nguyên đến năm 2015 ... .. 111
3.1.2. Mục tiêu phát triển kinh tế huyện Phú Lương đến năm 2015 ... .. 112
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân ở địa
bàn huyện Phú Lương ... . 116
3.2.1. Nhóm giải pháp về đất đai ... .. 117
3.2.2. Nhóm giải pháp về vốn ... . 120
3.2.3. Nhóm giải pháp về phát triển nguồn nhân lực ... .. 121
3.2.4. Nhóm giải pháp về khoa học kỹ thuật ... ... 124
3.2.5. Nhóm giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn ... ... 127
3.2.6. Nhóm giải pháp về chính sách ... .. 128
3.2.7. Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân toàn diện và bền vững ...... 131
Kết luận ... . 133
Tài liệu tham khảo ... . 135
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên
viii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
2.1 Đất đai và tình hình sử dụng đất đai của huyện năm 2007 ... .. 59
2.2 Tình hình dân số và lao động của huyện qua 3 năm ... ... 59
2.3 Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện qua 3 năm ... .. 65
2.4. Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh tế hộ nông dân của huyện qua 3 năm .... 74
2.5. Tình hình chủ hộ nông dân điều tra năm 2007 ... .. 77
2.6. Thực trạng cơ cấu đất đai của nông hộ điều tra năm 2007 ... . 78
2.7. Một số chỉ tiêu về lao động và nhân khẩu điều tra năm 2007 ... .. 79
2.8. Cơ cấu lao động trong độ tuổi của các hộ nông dân năm 2007 ... ... 80
2.9. Trình độ học vấn của chủ hộ điều tra ở vùng nghiên cứu năm 2007 ... . 81
2.10. Vốn bình quân của nông hộ năm 2007 ... .. 82
2.11. Quy mô vốn bình quân hộ nông dân tại thời điểm điều tra ... . 82
2.12. TLSX chủ yếu bình quân của hộ nông dân năm 2007 theo thu nhập ...... 84
2.13 Tổng thu từ sản xuất Nông -Lâm nghiệp ở hộ điều tra ... ... 85
2.14 Quy mô và cơ cấu CPSX nông - lâm nghiệp hộ nôn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement