Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By dau_tay712211
#631074 Download Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế miễn phíMỤC LỤC
Lời cam đoan i
Lời Thank ii
Danh mục các chữ viết tắt iii
Danh mục các bảng biểu iv
Danh mục các sơ đồ v
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 3
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5
1.1. NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 5
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5
1.1.2. Mục tiêu của quản trị nhân sự 7
1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự 8
1.1.4. Chức năng của quản trị nhân sự 9
1.1.5. Tổ chức của bộ phận quản trị nhân sự 10
1.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LAO ĐỘNG TRONG NGÀNH KINH DOANH XĂNG DẦU 11
1.2.1. Đặc điểm và vai trò của lao động ngành kinh doanh xăng dầu 11
1.2.2. Yêu cầu của lao động trong ngành kinh doanh xăng dầu 13
1.3. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 13
1.3.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự 13
1.3.2. Công tác tuyển dụng lao động 15
1.3.3. Công tác bố trí và sử dụng lao động 29
1.3.4. Đào tạo huấn luyện và phát triển lao động 35
1.3.5. Đánh giá quá trình thực hiện công việc và tiền lương 40
CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 46
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 46
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế 46
2.1.2. Hệ thống tổ chức Công ty và mạng lưới kinh doanh 46
2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 52
2.1.4. Đội ngũ lao động và cơ cấu nhân sự tại Công ty 53
2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY 53
2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55
2.3.1. Phương pháp phỏng vấn 55
2.3.2. Phương pháp quan sát 55
2.3.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 56
2.3.4. Phương pháp điều tra 56
2.3.5. Phương pháp thu thập số liệu 57
2.3.6. Phương pháp thống kê 58
2.3.7. Phương pháp xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu 58
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 59
3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUI MÔ, CƠ CẤU LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 59
3.1.1. Cơ cấu nguồn nhân sự theo giới tính 60
3.1.2. Cơ cấu nhân sự theo tính chất lao động 60
3.1.3. Cơ cấu nhân sự theo độ tuổi.63
3.1.4. Cơ cấu nhân sự theo số năm công tác.63
3. 1.5. Mức độ đảm bảo nguồn nhân sự .64
3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MẶT CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 66
3.2.1. Đối với lao động quản lý 66
3.2.3. Đối với lao động trực tiếp bán hàng 69
3.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 73
3.3.1. Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân sự 73
3.3.2. Công tác tuyển dụng 76
3.3.3 Công tác bố trí, sử dụng lao động 82
3.3.4. Thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 87
3.3.5. Thực trạng công tác đánh giá quá trình thực hiện công việc và tiền lương 90
3.4. ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY 93
3.4.1. Đối với công tác tuyển dụng 93
3.4.2. Đối với việc sắp xếp bố trí sử dụng lao động 95
3.4.3. Đối với công tác điều hành 99
3.4.4. Đối với công tác đào tạo, phát triển nhân sự 101
3.4.5. Đối với các chế độ lương 103
3.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY 103
3.5.1. Thành công 104
3.5.2. Những tồn tại, hạn chế 105
3.5.3. Nguyên nhân của các yếu kém, thách thức 108
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 109
4.1. NHỮNG TIỀN ĐỀ ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 109
4.1.1. Định hướng phát triển chiến lược của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam đến năm 2010 109
4.1.2. Dự báo thị trường xăng dầu giai đoạn 2008 đến 2010 110
4.1.3. Dự báo những cơ hội và những thách thức đặt ra đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong giai đoạn 2008 -2010 111
4.1.4. Những định hướng chiến lược về chính sách con người của Tổng Công ty xăng dầu VN trong giai đoạn hội nhập 113
4.1.5. Qui hoạch về mạng lưới xăng dầu Của Tỉnh Thừa Thiên Huế 115
4.2. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2008-2010 116
4.2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh từ năm 2008 - 2010 116
4.2.2. Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân sự tại Công ty 118
4.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU THỪA THIÊN HUẾ 119
4.3.1. Các giải pháp về cơ cấu tổ chức 119
4.3.2. Các giải pháp công tác hoạch định nhân sự 121
4.3.3. Công tác tuyển dụng nhân sự 123
4.3.4. Các giải pháp về sử dụng lao động 125
4.3.5 . Các giải pháp về đào tạo, phát triển nhân sự 131
4.3.6. Hoàn thiện công tác đánh giá quá trình lao động và trả lương 134
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 140
1. KẾT LUẬN 140
2. KIẾN NGHỊ 142
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao, từ 7-8% năm. Đời sống người dân được nâng lên. Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất ngày càng tăng. Sự biến động giá của thị trường nhiên liệu thế giới, sự gia nhập vào nền kinh tế thế giới của Việt Nam … là những nhân tố tác động mạnh đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, gas và các sản phẩm của ngành xăng dầu, một trong những ngành quan trọng của cả nước.

Khi nền kinh tế phát triển, vai trò vị trí của lao động càng quan trọng, vì chỉ có lực lượng lao động có chất lượng cao mới có khả năng tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ mới, công nghệ cao, sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất khác trong sản xuất hàng hoá. Đối với các doanh nghiệp, để nâng cao năng lực cạnh tranh thì một trong những yếu tố quan trọng là cần nâng cao chất lượng lao động.

Chính vì vậy, hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp để tạo ra lợi thế cạnh tranh đang là những nỗ lực mang tính chiến lược của các doanh nghiệp và các quốc gia nói chung. Lực lượng lao động có chất lượng sẽ là nguồn nội lực, là yếu tố nội sinh, động lực to lớn để phát triển cả ở các cấp cơ sở (doanh nghiệp), địa phương và quốc gia; đảm bảo đi tắt, đón đầu, rút ngắn được khoảng cách về trình độ phát triển.

Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX), kinh doanh các mặt hàng xăng dầu là mặt hàng chiến lược thiết yếu phục vụ cho mọi nhu cầu kinh tế - xã hội, PETROLIMEX luôn giữ vai trò chủ đạo cung cấp nguồn xăng dầu cho toàn bộ nền kinh tế, thị phần chiếm giữ trên 60% thị trường nội địa toàn quốc. Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nước ta; đặc biệt là khi nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), tham gia diễn đàn Châu Á Thái Bình Dương (APEC) và Diễn đàn kinh tế Á - Âu (AEAM),… Nhiều cơ hội và thách thức mới đang và sẽ xuất hiện tác động mạnh và trực tiếp đối với sự tồn tại của các doanh nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế, trong đó có Tổng Công ty xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX) và đương nhiên tác động đến Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế.

Trong điều kiện mới, bên cạnh sự cạnh tranh vốn có và ngày càng gay gắt của PETROLIMEX với các đầu mối xăng dầu trong nước như Petec, Công ty xăng dầu Quân đội, Petrovietnam, Petromekong,…sẽ xuất hiện các hãng xăng dầu quốc tế có quy mô và năng lực cạnh tranh mạnh tham gia kinh doanh ở thị trường nội địa nước ta, vì thế điều kiện kinh doanh ngày càng khó khăn và khắc nghiệt. PETROLIMEX và chính bản thân Công ty xăng Thừa Thiên Huế phải có chiến lược hoàn thiện công tác quản trị nhân sự phù hợp xu thế quản trị hiện đại nhằm khai thác và huy động nguồn nhân sự, nâng cao sức cạnh tranh mới tồn tại và phát triển bền vững trong điều kiện mới. Mặc dù vậy, cho đến nay lĩnh vực quản trị nhân sự của Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế vẫn còn bộc lộ một số bất cập sau:

- Công tác quản trị nhân sự chưa được quan tâm đúng mức; công tác hoạch định nhân sự đã thực hiện nhưng chưa chuyên nghiệp; hoạt động tuyển dụng lao động còn nhiều bất cập.

- Hoạt động phân tích công việc, xây dựng hệ thống định mức và đánh giá thực hiện công việc đối với người lao động chưa được quan tâm.

- Chưa sử dụng và phát huy tốt khả năng chuyên môn của lực lượng lao động, bố trí, phân công lao động chưa thật sự hợp lý.

- Hệ thống tiền lương, kích thích vật chất, tinh thần đối với lao động chưa thực sự hiệu quả.

- Công tác đào tạo, phát triển nhân sự chưa được quan tâm đầu tư thích đáng, hiệu quả đào tạo thấp.

Xuất phát từ những lý do trên, tui chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế ” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ của mình.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

2.1. Mục tiêu chung

- Xây dựng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng Thừa Thiên Huế nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới doanh nghiệp.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về nhân sự và quản trị nhân sự của doanh nghiệp.

- Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng Thừa Thiên Huế trong những năm qua.

- Đề xuất định hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu của luận văn là những vấn đề về hoạch định, tuyển dụng, bố trí và sử dụng, tạo động lực, khuyến khích, đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế và các bộ phận của Công ty trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Về thời gian: Giới hạn trong hoạt động của Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế từ năm 2005-2007.

Tuy nhiên, do thời gian nghiên cứu hạn hẹp, luận văn sẽ đề cập đến những vấn đề cơ bản trong hoạch định nguồn nhân sự, phân tích công việc, tuyển chọn và phân công bố trí lao động, đào tạo và phát triển, đánh giá lao động và trả lương, khen thưởng và kỷ luật, thuyên chuyển và đề bạt nhân sự của Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

- Phương pháp duy vật biện chứng.

- Phương pháp thống kê.

- Phương pháp điều tra.

- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu kết hợp phương pháp so sánh để làm sáng tỏ các quan điểm và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Công ty.

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Với đối tượng và phạm vi nghiên cứu như vậy, ngoài các phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được chia thành 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự.

Chương 2: Đặc điểm của Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế và phương pháp nghiên cứu.

Chương 3: Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế.

Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#993605 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement