Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By money_kiss2808
#631050

Download Luận văn Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi khuẩn Bacillus có hoạt tính enzyme proteaza kiềm miễn phí

MỤC LỤC
Phần I TỔNG QUAN TÀI LIỆU.3
1.1. Đại cương về Bacillus .4
1.2. Protease.10
1.2.1. Tính chất, đặc điểm của protease .10
1.2.2. Ứng dụng của protease .12
1.2.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng protease trong sản xuất ở Việt
Nam .15
Phần II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .16
2.1 Đối tượng – Vật liệu.17
2.1.1. Đối tượng .17
2.1.2. Vật liệu.17
2.1.2.1.Thiết bị .17
2.1.3. Môi trường nuôi cấy vi sinh vật .18
2.1.3.1. Môi trường NA (dùng để phân lập, giữ giống và nuôi cấy)
(g/l):.18
2.1.3.2. Môi trường thử hoạt tính amylase, protease.18
2.1.3.3. Cách chuẩn bị môi trường .19
2.2. Các phương pháp nghiên cứu .19
2.2.1. Phương pháp phân lập .19
2.2.2. Phương pháp giữ giống cấy chuyển .19
2.2.3. Một số phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn .20
2.2.3.1. Phương pháp quan sát đặc điểm khuẩn lạc .20
2.2.3.2. Phương pháp làm tiêu bản tế bào sống .20
2.2.3.3. Phương pháp nhuộm Gram.21
2.2.3.4. Phương pháp xác định sự hình thành bào tử .22
2.2.4. Phương pháp xác định hoạt tính Catalase.22
iii
2.2.5. Xác định mật độ tế bào bằng phương pháp đo mật độ quang
(OD620nm ) .22
2.2.6. Nghiên cứu khả năng thủy phân tinh bột, protein.23
2.2.7. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn nguyên liệu khác nhau lên
khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme của các chủng Bs, Bm,
BM.24
2.2.8. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ oxy hòa tan lên khả năng sinh
trưởng của các chủng Bs, Bm, BM.25
Phần III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.26
3.1. Phân lập chủng Bacillus .27
3.2. Đặc điểm hình thái khuẩn lạc.27
3.3. Đặc điểm hình thái tế bào .28
3.4. Nghiên cứu hoạt tính Catalase .30
3.5. Nghiên cứu khả năng sinh enzym thuỷ phân tinh bột, protein của ba
chủng Bs, Bm và BM.31
3.6. Nghiên cứu quá trình sinh trưởng của các chủng Bs, Bm và BM trên
môi trường không có chất cảm ứng .33
3.7 Nghiên cứu quá trình sinh trưởng và sinh enzmy amylaza của 3
chủng vi khuẩn Bs, Bm và BM trên môi trường có chất cảm ứng là tinh
bột tan .34
3.7.1. Nghiên cứu quá trình sinh trưởng của 3 chủng vi khuẩn Bs, Bm và
BM trên môi trường có chất cảm ứng là tinh bột tan.34
3.7.2. Nghiên cứu quá trình sinh enzyme của 3 chủng vi khuẩn Bs, Bm
và BM trên môi trường có chất cảm ứng là tinh bột tan .35
3.8 Nghiên cứu quá trình sinh trưởng và sinh enzmy proteaza của 3 chủng
vi khuẩn Bs, Bm và BM trên môi trường có chất cảm ứng là cazein.37
3.8.1. Nghiên cứu quá trình sinh trưởng của 3 chủng vi khuẩn Bs, Bm và
BM trên môi trường có chất cảm ứng là cazein .37
iv
3.8.2. Nghiên cứu quá trình sinh enzyme proteaza của 3 chủng vi khuẩn
Bs, Bm và BM trên môi trường có chất cảm ứng là cazein .39
3.9. Nghiên cứu quá trình sinh trưởng và sinh enzyme của các chủng Bs,
Bm, BM trên môi trường có bổ sung CaCO3 .41
3.9.1. Nghiên cứu nuôi vi khuẩn trong môi trường có CaCO3 thu
amylaza .41
3.9.2. Nghiên cứu nuôi vi khuẩn trong môi trường có CaCO3 thu
proteaza.44
3.10. Ảnh hưởng của nồng độ oxy hòa tan.47
3.11. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH tới sự sinh trưởng và phát triển của
ba chủng nghiên cứu.50
3.12. Nghiên cứu sử dụng bột đậu tương làm nguồn nguyên liệu thay thế .51
3.13. Nghiên cứu đồ thị tổng hợp động học của quá trình lên men.54
Phần IV KẾT LUẬN.56
TÀI LIỆU THAM KHẢO.58++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

i
LỜI CẢM ƠN
Sau gần 3 tháng thực tập tại phòng Vi sinh vật – Viện Sinh học Nông
Nghiệp, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, dưới sự hướng dẫn của PGS
– TS. Lương Đức Phẩm nên tui đã hoàn thành cuốn luận văn này.
Qua đây tui xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS – TS.
Lương Đức Phẩm người đã định hướng nghiên cứu, quan tâm và tận tình
chỉ bảo cho tui trong suốt quá trình thực tập, cùng các anh chị phòng Vi
sinh vật, những người đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tui hoàn thành tốt
nhiệm vụ của mình.
tui cũng xin chân thành Thank Ban lãnh đạo trường Đại học Nha
Trang, cùng toàn thể các thầy cô giáo trong Viện Công nghệ sinh học đã
tận tình chỉ bảo và truyền đạt những kiến thức quý báu cho tui trong những
năm học vừa qua.
tui xin chân thành Thank các anh, chị đang công tác tại Viện Sinh
học Nông Nghiệp, trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội và các bạn cùng
thực tập đã giúp đỡ tui trong suốt thời gian thực tập.
Cuối cùng tui xin gửi lời Thank tới gia đình cùng toàn thể bạn bè
thân thiết, những người đã động viên, giúp đỡ tui trong suốt thời gian học
tập, nghiên cứu.
Hà Nội, tháng 6 – 2009
Sinh viên
Nguyễn Thị Phương Như
ii
MỤC LỤC
Trang
Phần I TỔNG QUAN TÀI LIỆU......................................................................3
1.1. Đại cương về Bacillus ...............................................................................4
1.2. Protease...................................................................................................10
1.2.1. Tính chất, đặc điểm của protease ......................................................10
1.2.2. Ứng dụng của protease ....................................................................12
1.2.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng protease trong sản xuất ở Việt
Nam ...........................................................................................................15
Phần II VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................16
2.1 Đối tượng – Vật liệu.................................................................................17
2.1.1. Đối tượng .........................................................................................17
2.1.2. Vật liệu.............................................................................................17
2.1.2.1.Thiết bị ...........................................................................................17
2.1.3. Môi trường nuôi cấy vi sinh vật ........................................................18
2.1.3.1. Môi trường NA (dùng để phân lập, giữ giống và nuôi cấy)
(g/l):........................................................................................................18
2.1.3.2. Môi trường thử hoạt tính amylase, protease................................18
2.1.3.3. Cách chuẩn bị môi trường ..........................................................19
2.2. Các phương pháp nghiên cứu ..................................................................19
2.2.1. Phương pháp phân lập ......................................................................19
2.2.2. Phương pháp giữ giống cấy chuyển ..................................................19
2.2.3. Một số phương pháp nghiên cứu đặc điểm sinh học của vi khuẩn .....20
2.2.3.1. Phương pháp quan sát đặc điểm khuẩn lạc .................................20
2.2.3.2. Phương pháp làm tiêu bản tế bào sống .......................................20
2.2.3.3. Phương pháp nhuộm Gram.........................................................21
2.2.3.4. Phương pháp xác định sự hình thành bào tử ...............................22
2.2.4. Phương pháp xác định hoạt tính Catalase..........................................22
iii
2.2.5. Xác định mật độ tế bào bằng phương pháp đo mật độ quang
(OD620nm ) ...............................................................................................22
2.2.6. Nghiên cứu khả năng thủy phân tinh bột, protein..............................23
2.2.7. Nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn nguyên liệu khác nhau lên
khả năng sinh trưởng và sinh tổng hợp enzyme của các chủng Bs, Bm,
BM.............................................................................................................24
2.2.8. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ oxy hòa tan lên khả năng sinh
trưởng của các chủng Bs, Bm, BM .............................................................25
Phần III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................26
3.1. Phân lập chủng Bacillus ..........................................................................27
3.2. Đặc điểm hình thái khuẩn lạc...............................................................27
3.3. Đặc điểm hình thái tế bào ....................................................................28
3.4. Nghiên cứu hoạt tính Catalase .............................................................30
3.5. Nghiên cứu khả năng sinh enzym thuỷ phân tinh bột, protein của ba
chủng Bs, Bm và BM.....................................................................................31
3.6. Nghiên cứu quá trình sinh trưởng của các chủng Bs, Bm và BM trên
môi trường không có chất cảm ứng ............................................................33
3.7 Nghiên cứu quá trình sinh trưởng và sinh enzmy amylaza của 3
chủng vi khuẩn Bs, Bm và BM trên môi trường có chất cảm ứng là tinh
bột tan ........................................................................................................34
3.7.1. Nghiên cứu quá trình sinh trưởng của 3 chủng vi khuẩn Bs, Bm và
BM trên môi trường có chất cảm ứng là tinh bột tan...................................34
3.7.2. Nghiên cứu quá trình sinh enzyme của 3 chủng vi khuẩn Bs, Bm
và BM trên môi trường có chất cảm ứng là tinh bột tan ..............................35
3.8 Nghiên cứu quá trình sinh trưởng và sinh enzmy proteaza của 3 chủng
vi khuẩn Bs, Bm và BM trên môi trường có chất cảm ứng là cazein...............37
3.8.1. Nghiên cứu quá trình sinh trưởng của 3 chủng vi khuẩn Bs, Bm và
BM trên môi trường có chất cảm ứng là cazein ..............................................37
iv
3.8.2. Nghiên cứu quá trình sinh enzyme proteaza của 3 chủng vi khuẩn
Bs, Bm và BM trên môi trường có chất cảm ứng là cazein .........................39
3.9. Nghiên cứu quá trình sinh trưởng và sinh enzyme của các chủng Bs,
Bm, BM trên môi trường có bổ sung CaCO3 .................................................41
3.9.1. Nghiên cứu nuôi vi khuẩn trong môi trường có CaCO3 thu
amylaza ......................................................................................................41
3.9.2. Nghiên cứu nuôi vi khuẩn trong môi trường có CaCO3 thu
proteaza......................................................................................................44
3.10. Ảnh hưởng của nồng độ oxy hòa tan.................................................47
3.11. Nghiên cứu ảnh hưởng của pH tới sự sinh trưởng và phát triển của
ba chủng nghiên cứu...................................................................................50
3.12. Nghiên cứu sử dụng bột đậu tương làm nguồn nguyên liệu thay thế ..51
3.13. Nghiên cứu đồ thị tổng hợp động học của quá trình lên men..............54
Phần IV KẾT LUẬN .......................................................................................56
TÀI LIỆU THAM KHẢO...............................................................................58
v
DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 1: Phân lập khuẩn lạc chủng Bs .........................................................................27
Hình 2: Phân lập khuẩn lạc chủng Bm........................................................................28
Hìn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement