Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kun_xynk
#629454

Download Đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn Lactobacillus sporogenes miễn phí

MỤC LỤC
. 1 1.1. Đặt vấn đề
. 1 1.2. Mục đích
. 1 1.3. Yêu cầu
. 1 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 2
2.1. Tổng quan về probiotic . 2
2.1.1. Định nghĩa về probiotic . 2
2.1.2. Các chức năng sinh học của probiotic . 2
2.1.2.1. Tăng khả năng tiêu hóa nhờ hệ thống enzyme . 2
2.1.2.2. Tổng hợp vitamin K và nhóm B . 2
2.1.2.3. Giúp ổn định hệ vi sinh vật đywờng ruột . 3
2.1.2.4. Trung hòa độc tố và phân hủy một số độc chất . 3
2.1.2.5. Kích thích hệ thống miễn dịch . 4
2.1.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng probiotic trong chăn nuôi . 4
2.1.3.1. Trong nước . 4
2.1.3.2. Thế giới . 5
2.2. Tổng quan về Lactobacillus sporogenes . 5
2.2.1. Lịch sử phát hiện . 5
2.2.2. Đặc điểm phân loại . 5
2.2.3. Đặc điểm phân bố . 6
2.2.4. Đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa . 6
2.2.4.1. Tế bào sinh dưỡng . 6
2.2.4.2. Bào tử . 8
2.2.5. Những đặc điểm, chức năng sinh học tương đồng giữa L. sporogenes và các vi khuẩn Lactobacillus khác . 9
2.2.5.1. Những đặc điểm trao đổi chất . 10
2.2.5.2. Lợi ích trong dinh dƣỡng và trị liệu . 13
2.2.6. Các đặc tính giúp L. sporogenes vượt trội hơn các vi khuẩn Lactobacillus khác trong ứng dụng làm probiotic . 15
2.2.7. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng L. sporogenes . 18
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
************
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes
Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Niên khóa: 2001 – 2005
Sinh viên thực hiện: Trần Hạnh Triết
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 9/2005
2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
************
NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA VI KHUẨN Lactobacillus sporogenes
Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện:
TS. Nguyễn Ngọc Hải Trần Hạnh Triết
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 9/2005
3
LỜI CẢM TẠ
tui xin chân thành cảm tạ:
 Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm
Bộ Môn công nghệ sinh học, cùng tất cả quý thầy cô đã truyền đạt kiến thức cho
tui trong suốt quá trình học tại trƣờng
 TS Nguyễn Ngọc Hải đã hết lòng hƣớng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi
cho tui trong suốt thời gian thực tập tốt nghiệp
 Phòng vi sinh khoa Chăn nuôi – Thú y, Trƣờng đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí
Minh
 Phòng phân tích hóa lý – Trung tâm phân tích thí nghiệm, Trƣờng đại học Nông
Lâm
 Những anh chị lớp Thú y K26; các bạn lớp Chăn nuôi K27 đã thực hiện khóa luận
tốt nghiệp cùng thời gian với tui tại phòng vi sinh khoa Chăn nuôi – Thú y, Trƣờng
đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
 các bạn bè thân yêu của lớp CNSH K27 đã chia xẻ cùng tui những vui buồn trong
thời gian học cũng nhƣ hết lòng hỗ trợ, giúp đỡ tui trong thời gian thực tập
 Ba mẹ đã luôn động viên, chăm lo cho con trong suốt thời gian thực hiện đề tài
4
TÓM TẮT
TRẦN HẠNH TRIẾT, Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh. Tháng 9/2005. “NGHIÊN
CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI KHUẨN Lactobacillus
sporogenes”.
Hội đồng hƣớng dẫn:
TS. NGUYỄN NGỌC HẢI
Đề tài đƣợc thực hiện trên đối tƣợng là các chủng vi khuẩn L. sporogenes phân
lập từ chế phẩm (Thorne Research, USA). Bƣớc đầu, chúng tui tìm hiểu về đặc điểm
hình thái vi/đại thể và sinh hóa của vi khuẩn. Sau đó, tiếp tục khảo sát những đặc tính
khác: khả năng sinh acid lactic trong môi trƣờng 10% sữa đặc có đƣờng; khả năng
hình thành bào tử trong hai loại môi trƣờng nuôi cấy MRSA và GYE, hai điều kiện
nhiệt độ - thời gian 370C/6 ngày và 370C/2 ngày chuyển sang 500C/2 giờ và 700C/2
giờ. Những khảo sát về mặt sinh trƣởng và phát triển tạo cơ sở cho nghiên cứu ứng
dụng sản xuất chế phẩm từ bào tử vi khuẩn L. sporogenes sau này.
Những kết quả đạt đƣợc:
1. Đã phân lập đƣợc vi khuẩn L. sporogenes
2. Vi khuẩn L. sporogenes có khả năng sản sinh acid lactic nhƣng hàm lƣợng
không cao (0,144 – 0,342 g/100 ml môi trƣờng sữa)
3. Môi trƣờng nuôi cấy (MRSA và GYE) và điều kiện nhiệt độ - thời gian hóa bào
tử (370C/6 ngày và 370C/2 ngày → 500C/2 giờ → 700C/2 giờ) ảnh hƣởng không có
ý nghĩa lên sự hình thành bào tử của các chủng L. sporogenes khảo sát
5
MỤC LỤC
CHƢƠNG TRANG
Trang tựa
Lời cảm tạ .............................................................................................................................. iii
Tóm tắt .................................................................................................................................. iv
Mục lục ................................................................................................................................... v
Danh sách các chữ viết tắt .................................................................................................... viii
Danh sách các bảng ............................................................................................................... ix
Danh sách các hình................................................................................................................ ix
Danh sách các sơ đồ ............................................................................................................... x
1. MỞ ĐẦU ............................................................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề .................................................................................................................. 1
1.2. Mục đích .................................................................................................................... 1
1.3. Yêu cầu ...................................................................................................................... 1
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................................................. 2
2.1. Tổng quan về probiotic ............................................................................................. 2
2.1.1. Định nghĩa về probiotic ................................................................................... 2
2.1.2. Các chức năng sinh học của probiotic ............................................................. 2
2.1.2.1. Tăng khả năng tiêu hóa nhờ hệ thống enzyme ................................... 2
2.1.2.2. Tổng hợp vitamin K và nhóm B ......................................................... 2
2.1.2.3. Giúp ổn định hệ vi sinh vật đƣờng ruột .............................................. 3
2.1.2.4. Trung hòa độc tố và phân hủy một số độc chất .................................. 3
2.1.2.5. Kích thích hệ thống miễn dịch ............................................................ 4
2.1.3. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng probiotic trong chăn nuôi ........................ 4
2.1.3.1. Trong nƣớc .......................................................................................... 4
2.1.3.2. Thế giới ............................................................................................... 5
2.2. Tổng quan về Lactobacillus sporogenes ................................................................... 5
2.2.1. Lịch sử phát hiện ............................................................................................ 5
6
2.2.2. Đặc điểm phân loại ........................................................................................ 5
2.2.3. Đặc điểm phân bố .......................................................................................... 6
2.2.4. Đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa ............................................................. 6
2.2.4.1. Tế bào sinh dƣỡng ............................................................................. 6
2.2.4.2. Bào tử ................................................................................................ 8
2.2.5. Những đặc điểm, chức năng sinh học tƣơng đồng giữa L. sporogenes và các vi
khuẩn Lactobacillus khác .......................................................................................... 9
2.2.5.1. Những đặc điểm trao đổi chất .......................................................... 10
2.2.5.2. Lợi ích trong dinh dƣỡng và trị liệu ................................................. 13
2.2.6. Các đặc tính giúp L. sporogenes vƣợt trội hơn các vi khuẩn Lactobacillus khác
trong ứng dụng làm probiotic ................................................................................... 15
2.2.7. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng L. sporogenes ........................................ 18
3: VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM............................................................ 19
3.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ............................................... 19
3.1.1. Thời gian ....................................................................................................... 19
3.1.2. Địa điểm ...........................................................

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online