Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Forster
#629449

Download Đề tài Thử nghiệm sản xuất kháng huyết thanh kháng vi khuẩn E coli miễn phí

MỤC LỤC
1. MỞ ĐẦU . 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
1.2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU . 2
1.2.1. Mục đích . 2
1.2.2. Yêu cầu . 2
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU . 3
2.1. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH . 3
2.1.1. Khái niệm miễn dịch . 3
2.1.2. Kháng nguyên . 3
2.1.2.1. Định nghĩa . 3
2.1.2.2. Khái niệm về epitop . 3
2.1.3. Kháng thể dịch thể . 4
2.1.3.1. Định nghĩa . 4
2.1.3.2. Cấu trúc của một phân tử immunoglobulin . 4
2.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch của động vật . 5
2.1.4.1. Loài động vật . 5
2.1.4.2. Yếu tố di truyền . 5
2.1.4.3. Kháng nguyên . 6
2.1.4.4. Qui trình gây miễn dịch . 7
2.1.4.5. Chất bổ trợ . 8
2.1.5. Cơ chế đáp ứng miễn dịch dịch thể . 9
2.1.5.1. Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch dịch thể. 9
2.1.5.2. Cơ chế hình thành đáp ứng miễn dịch dịch thể . 11
2.2. VI KHUẨN E. coli . 14
2.2.1. Định nghĩa . 14
2.2.2. Đặc tính sinh hóa . 14
2.2.3. Yếu tố kháng nguyên . 14
2.2.3.1. Kháng nguyên thân O . 14
2.2.3.2. Kháng nguyên bề mặt hay kháng nguyên vỏ K . 15
2.2.3.3. Kháng nguyên lông roi H . 15
2.3. TÁCH KHÁNG THỂ BẰNG AMMONIUM SULFATE . 15
2.4. HỒI CHẾ KHÁNG THỂ BẰNG PHƢƠNG PHÁP THẨM TÍCH . 16
2.5. PHẢN ỨNG KHÁNG NGUYÊN – KHÁNG THỂ . 17
2.5.1. Các lực liên kết kháng nguyên – kháng thể (KN-KT) . 17
2.5.2. Các đặc tính chung của sự liên kết KN-KT . 17
2.5.3. Phản ứng ngƣng kết KN-KT . 18
2.5.3.1. Phản ứng ngƣng kết KN-KT xảy ra theo 2 pha . 18
2.5.3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phản ứng ngƣng kết KN-KT . 19
2.6. PROTEIN A . 19
3. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM . 21
3.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM . 21
3.1.1. Thời gian thực nghiệm . 21
3.1.2. Địa điểm . 21
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU . 21
3.3. VẬT LIỆU THÍ NGHIỆM . 21
3.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 22
3.4.1. Gây đáp ứng miễn dịch trên thỏ . 22
3.4.1.1. Chuẩn bị dịch tiêm . 22
3.4.1.2. Tiêm thú thí nghiệm . 22
3.4.1.3. Bố trí thí nghiệm . 23
3.4.2. Thu nhận kháng huyết thanh . 25
3.4.2.1. Tách kháng thể bằng amonium sulfate bão hoà . 26
3.4.2.2. Phục hồi kháng thể . 26
3.4.3. Xử lí kháng huyết thanh . 27
3.4.3.1. Hấp phụ kháng thể không đặc hiệu . 28
3.4.3.2. Gắn kháng thể với protein A của Staphylococcus aureus . 29
3.4.4. Đánh giá . 30
3.4.4.1. Định tính (bằng phản ứng ngƣng kết nhanh trên phiến kính) . 30
3.4.4.2. Định lƣợng (định hiệu giá bằng phản ứng ngƣng kết chậm trong ống nghiệm) . 31
3.5. CHỈ TIÊU THEO DÕI . 32
3.6. XỬ LÍ KẾT QUẢ . 32
4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN . 33
4.1. KẾT QUẢ . 33
4.1.1. Định tính . 33
4.1.1.1. Qui trình ngắn ngày . 33
4.1.1.2. Qui trình dài ngày . 34
4.1.2. Định lƣợng . 34
4.1.2.1. Qui trình ngắn ngày . 35
4.1.2.2. Qui trình dài ngày . 36
4.1.2.3. Hiệu quả gây đáp ứng miễn dịch ở 2 qui trình . 37
4.1.3. Xử lí tăng độ nhạy của kháng huyết thanh. 38
4.1.3.1. Xác định nồng độ S. aureus thích hợp gắn với kháng huyết thanh . 38
4.1.3.2. Kiểm tra phản ứng ngƣng kết với kháng huyết thanh xử lí gắn S. aureus . 38
4.1.4. Xử lí tăng độ đặc hiệu của kháng huyết thanh . 40
4.2. THẢO LUẬN . 42
4.2.1. Định tính . 42
4.2.2. Định lượng . 43
4.2.2.1. Qui trình ngắn ngày . 43
4.2.2.2. Qui trình dài ngày . 43
4.2.3. Xử lí để tăng độ nhạy kháng huyết thanh . 44
4.2.4. Xử lí tăng độ đặc hiệu của kháng huyết thanh . 44
5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 46
5.1. KẾT LUẬN . 46
5.2. ĐỀ NGHỊ . 46
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 47
7. PHỤ LỤC . 49++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH
KHÁNG VI KHUẨN E. coli
Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Niên khóa: 2001-2005
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN VÂN ANH
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 9/2005
ii
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC

THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH
KHÁNG VI KHUẨN E. coli
Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện:
TS. NGUYỄN NGỌC HẢI NGUYỄN VÂN ANH
PGS. TSKH. NGUYỄN LÊ TRANG
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 9/2005
iii
LỜI CẢM ƠN
tui xin chân thành cảm ơn:
- Ban Giám Hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh đã tạo mọi
điều kiện cho tui trong suốt thời gian học tập.
- Các Thầy Cô trong Bộ môn Công nghệ sinh học cùng các Thầy Cô đã luôn
tận tình hƣớng dẫn, giảng dạy, giúp đỡ và động viên tôi.
- TS. Nguyễn Ngọc Hải và PGS. TSKH. Nguyễn Lê Trang đã trực tiếp
hƣớng dẫn và giúp đỡ tui trong suốt thời gian thực hiện đề tài tốt nghiệp.
- Các chị Nguyễn Thị Nguyệt Thu, Đỗ Thị Châm, Dƣơng Ngọc Diễm, Võ Thị
Mỹ Duyên, Lạc Thị Thêm, Doãn Thị Sim thuộc phòng Miễn dịch viện
Pasteur Tp. HCM đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo tui trong suốt thời gian thực
hiện khoá luận.
- Thầy Lê Anh Phụng, cô Nguyễn Thị Kim Loan phụ trách phòng thí
nghiệm Vi Sinh và các thầy cô thuộc Bệnh xá Thú y đã tạo mọi điều kiện
thuận lợi và giúp đỡ tui trong suốt thời gian qua.
- Toàn thể lớp CNSH27 đã hỗ trợ, giúp đỡ và động viên tui trong suốt thời
gian làm đề tài.
Con thành kính ghi ơn ba mẹ cùng những ngƣời thân trong gia đình luôn tạo
điều kiện và động viên con trong suốt quá trình học tập tại trƣờng.
Chân thành cảm ơn.
Tháng 08 năm 2005
Nguyễn Vân Anh
iv
TÓM TẮT
NGUYỄN VÂN ANH, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Tháng 8/2005. “THỬ
NGHIỆM SẢN XUẤT KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG VI KHUẨN E. coli”
Hội đồng hƣớng dẫn:
1. TS. Nguyễn Ngọc Hải
2. PGS. TSKH. Nguyễn Lê Trang
Thời gian nghiên cứu: từ tháng 2/2005 đến tháng 8/2005
Địa điểm nghiên cứu:
 Viện Pasteur Tp. HCM
 Bệnh xá Thú y Trƣờng Đại học Nông Lâm Tp. HCM
 Phòng thí nghiệm Vi Sinh.
Đánh giá chất lƣợng kháng huyết thanh thu đƣợc ở hai qui trình gây đáp ứng miễn
dịch ngắn ngày và dài ngày.
Đề tài thực hiện trên 2 lô thỏ thí nghiệm đƣợc gây miễn dịch theo hai qui trình
khác nhau: qui trình ngắn ngày (35 ngày) và qui trình dài ngày (154 ngày). Kháng
huyết thanh thu đƣợc từ hai qui trình tủa trong amonium sulfate bão hòa và có thể
phục hồi bằng phƣơng pháp thẩm tích. Hiệu quả đáp ứng miễn dịch của hai qui trình
đƣợc đánh giá qua phản ứng ngƣng kết nhanh trên phiến kính (định tính) và phản ứng
ngƣng kết chậm trong ống nghiệm (định lƣợng). Ngoài ra để tăng cƣờng độ nhạy và độ
đặc hiệu của phản ứng ngƣng kết kháng huyết thanh đƣợc xử lí gắn với
Staphylococcus aureus và hấp phụ với kháng nguyên vi khuẩn K88+.
Kết quả đạt đƣợc:
1. Cả hai qui trình ngắn ngày và dài ngày đều gây đáp ứng miễn dịch trên thỏ.
2. Phát hiện đƣợc kháng thể trong kháng huyết thanh sau khi tiêm mũi mẫn cảm
14 ngày bằng phản ứng ngƣng kết nhanh trên phiến kính.
3. Xác định đƣợc nồng độ S. aureus thích hợp để gắn với KHT nhằm tăng độ
nhạy của phản ứng ngƣng kết nhanh trên phiến kính. KHT đƣợc xử lí gắn với
S. aureus (nồng độ 1014 tế bào/ ml) và tỉ lệ thể tích KHT : S. aureus là 1:4.
4. Hiệu giá kháng thể ngƣng kết ở qui trình dài ngày cao hơn qui trình ngắn
ngày.
5. Tách kháng thể ra khỏi kháng huyết thanh bằng cách tủa trong muối amonium
sulfate bão hòa.
6. Hấp phụ các kháng thể không đặc hiệu trong kháng huyết thanh.
v
MỤC LỤC
CHƢƠNG TRANG
Trang tựa
Lời Thank ........................................................................................................... iii
Tóm tắt ................................................................................................................. iv
Mục lục ................................................................................................................. v
Danh sách các chữ viết tắt .................................................................................... ix
Danh sách các hình ............................................................................................... x
Danh sách các bảng .............................................................................................. xi
Danh sách các biểu đồ ......................................................................................... xii
Danh sách các sơ đồ ........................................................................................... xiii
1. MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................................. 1
1.2. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ................................................................................. 2
1.2.1. Mục đích .................................................................................................. 2
1.2.2. Yêu cầu .................................................................................................... 2
2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..................................................................................... 3
2.1. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ................................................................................. 3
2.1.1. Khái niệm miễn dịch ................................................................................ 3
2.1.2. Kháng nguyên .......................................................................................... 3
2.1.2.1. Định nghĩa ........................................................................................ 3
2.1.2.2. Khái niệm về epitop ........................................................................... 3
2.1.3. Kháng thể dịch thể ................................................................................... 4
2.1.3.1. Định nghĩa ......................................................................................... 4
2.1.3.2. Cấu trúc của một phân tử immunoglobulin ....................................... 4
2.1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng đáp ứng miễn dịch của động vật .... 5
2.1.4.1. Loài động vật ..................................................................................... 5
2.1.4.2. Yếu tố di truyền .................................................................................. 5
vi
2.1.4.3. Kháng nguyên ..................................................................................... 6
2.1.4.4. Qui trình gây miễn dịch ..................................................................... 7
2.1.4.5. Chất bổ trợ ......................................................................................... 8
2.1.5. Cơ chế đáp ứng miễn dịch dịch thể .......................................................... 9
2.1.5.1. Các tế bào tham gia đáp ứng miễn dịch dịch thể............................... 9
2.1.5.2. Cơ chế hình thành đáp ứng miễn dịch dịch thể ............................... 11
2.2. VI KHUẨN E. coli ........................................................................................ 14
2.2.1. Định nghĩa .............................................................................................. 14
2.2.2. Đặc tính sinh hóa .................................................................................... 14
2.2.3. Yếu tố kháng nguyên ................................
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement