Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Kelle
#629446

Download Đề tài Khóa luận tốt nghiệp ứng dụng kỹ thuật rt - Pcr để phát hiện virus gây hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn miễn phí

MỤC LỤC
Tên mục Trang
LỜI CẢM TẠ .
iii TÓM TẮT . iv
MỤC LỤC . v
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT . viii
DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG VÀ SƠ ĐỒ . ix
Phần I: MỞ ĐẦU
. 1 1.1 Đặt vấn đề
. 1 1.2 Mục đích và yêu cầu
. 2 PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU
. 3 2.1 Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn
. 3 2.1.1 Giới thiệu
. 3 2.1.2 Lịch sử bệnh
. 3 2.1.3 Dịch tễ học
. 4 2.1.4 Các con đường lây nhiễm
. 5 2.1.4.1 Sự lây truyền dọc
. 5 2.1.4.2 Sự lây truyền ngang
. 6 2.1.5 Triệu chứng lâm sàng
. 7 2.1.6 Bệnh tích
. 8 2.2 Các phương pháp dùng trong chẩn đóan bệnh do virus PRRS gây ra
. 8 2.2.1. Phân lập virus sống
. 8 2.2.2. Phân lập virus hay kháng nguyên virus
. 9 2.2.3. Phương pháp phát hiện kháng thể trong huyết thanh
. 10 2.2.4. Phương pháp RT- PCR để phát hiện virus gây bệnh PRRS
. 12 2.3. Phương pháp PCR
. 13 2.3.1. Nguyên tắc
. 13 2.3.2. Các thành phần tham gia phản ứng PCR
. 13 2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến PCR
. 14 2.3.4. Thiết bị và công cụ cho phản ứng PCR . 15
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***00***
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS
GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN
VÀ HÔ HẤP Ở LỢN
Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Niên khóa: 2001 – 2005
Sinh viên thực hiện: NGUYỄN NHẤT BẢO QUỐC
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 9 - 2005
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC
***00***
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT - PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS
GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN
VÀ HÔ HẤP Ở LỢN
Giáo viên hƣớng dẫn:
TS. NGUYỄN NGỌC HẢI
PGS.TS TRẦN THỊ DÂN
Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 9 - 2005
Sinh viên thực hiện:
NGUYỄN NHẤT BẢO QUỐC
LỜI CẢM TẠ
Chân thành cảm ơn:
Ban giám hiệu Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, Ban chủ
nhiệm Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học cùng tất cả quý Thầy Cô đã truyền đạt kiến thức
cho tui trong suốt quá trình học tập tại trường.
Các Thầy Cô và anh chị tại Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Trường Đại Học
Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh đã tận tình chỉ bảo và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tui
trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp.
Cô Bích Liên, Thầy Ngọc, chị Trang và các Thầy Cô khoa Chăn Nuôi Thú Y đã
tận tình giúp đỡ và chỉ bảo tui trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp
các bạn lớp Công Nghệ Sinh học 27 đã động viên và giúp đỡ tui trong suốt quá
trình học tập.
Đặc biệt xin chân thành cảm ơn:
TS. Nguyễn Ngọc Hải và PGS.TS Trần Thị Dân đã tận tình dạy bảo, hướng
dẫn, giúp đỡ và động viên tui trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện khóa luận.
Con xin gửi lòng biết ơn sâu sắc đến bố mẹ, những người đã sinh thành, nuôi
dưỡng, dạy dỗ và luôn bên con trong mọi thời điểm.
Thủ Đức, ngày 25 tháng 08 năm 2005
Nguyễn Nhất Bảo Quốc
i
TÓM TẮT
NGUYỄN NHẤT BẢO QUỐC, Đại Học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Đề tài:
“ỨNG DỤNG KỸ THUẬT RT-PCR ĐỂ PHÁT HIỆN VIRUS GÂY HỘI CHỨNG
RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN”. Đề tài được thực hiện từ ngày
10/03/2005 đến ngày 15/08/2005 tại Trung Tâm Phân Tích Thí Nghiệm Hóa Sinh
Trường Đại Học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh.
Hội đồng hướng dẫn:
TS. Nguyễn Ngọc Hải
PGS.TS. Trần Thị Dân
Mục tiêu của đề tài là thăm dò khả năng sử dụng quy trình RT-PCR để phát
hiện virus gây bệnh PRRS trên lợn. Nội dung nghiên cứu bao gồm:
- Xây dựng quy trình RT-PCR trên mẫu RNA chuẩn của virus gây bệnh PRRS
đồng thời kiểm tra khả năng của ba loại Taq dự kiến sử dụng (Taq Beat Hot Start của
công ty Promega, Taq polymerase của công ty Biorad, Taq polymersa của công ty
ABgene).
- Ly trích RNA trên các mẫu phổi bằng quy trình dùng TRIzol và điện di RNA
tổng số nhằm kiểm tra khả năng sử dụng quy trình này trong việc ly trích RNA của
virus.
- Ly trích RNA từ các mẫu huyết thanh và dịch nuôi cấy tế bào từ những lợn
nghi ngờ bị nhiễm bệnh PRRS dựa vào kết quả ELISA. Sau đó thực hiện phản ứng
RT-PCR để kiểm tra sự hiện diện RNA của virus gây bệnh PRRS trong các mẫu này.
Kết quả, đã thành công trong việc xây dựng quy trình phát hiện RNA chuẩn của
virus gây bệnh PRRS và đã áp dụng thành công trong việc sử dụng TRIzol để ly trích
RNA. Tiến hành RT-PCR với sản phẩm ly trích RNA từ các mẫu thu nhận bằng cả hai
quy trình sử dụng bộ kit và sử dụng TRIzol, kết quả thu nhận là tất cả các mẫu xét
nghiệm đều không có sự hiện diện của virus tại thời điểm xét nghiệm.
ii
MỤC LỤC
Tên mục Trang
LỜI CẢM TẠ .......................................................................................................... iii
TÓM TẮT ................................................................................................................. iv
MỤC LỤC .................................................................................................................. v
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................... viii
DANH MỤC CÁC HÌNH, BẢNG VÀ SƠ ĐỒ ........................................................ ix
Phần I: MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
1.1 Đặt vấn đề ........................................................................................................ 1
1.2 Mục đích và yêu cầu ........................................................................................ 2
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ....................................................................... 3
2.1 Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn .................................................. 3
2.1.1 Giới thiệu................................................................................................... 3
2.1.2 Lịch sử bệnh .............................................................................................. 3
2.1.3 Dịch tễ học ................................................................................................ 4
2.1.4 Các con đường lây nhiễm ......................................................................... 5
2.1.4.1 Sự lây truyền dọc ................................................................................. 5
2.1.4.2 Sự lây truyền ngang ............................................................................. 6
2.1.5 Triệu chứng lâm sàng ................................................................................ 7
2.1.6 Bệnh tích ................................................................................................... 8
2.2 Các phương pháp dùng trong chẩn đóan bệnh do virus PRRS gây ra ............. 8
2.2.1. Phân lập virus sống ................................................................................... 8
2.2.2. Phân lập virus hay kháng nguyên virus ................................................... 9
2.2.3. Phương pháp phát hiện kháng thể trong huyết thanh .............................. 10
2.2.4. Phương pháp RT- PCR để phát hiện virus gây bệnh PRRS ................... 12
2.3. Phương pháp PCR .......................................................................................... 13
2.3.1. Nguyên tắc .............................................................................................. 13
2.3.2. Các thành phần tham gia phản ứng PCR ................................................ 13
2.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến PCR .............................................................. 14
2.3.4. Thiết bị và công cụ cho phản ứng PCR .................................................. 15
iii
2.4 Phương pháp RT-PCR ................................................................................... 16
2.4.1. Nguyên tắc của phản ứng RT-PCR ......................................................... 16
2.4.2. Các enzyme sử dụng cho phiên mã ngược .............................................. 16
2.4.3. Các primer trong phiên mã ngược .......................................................... 18
PHẦN III: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP ..................................................... 20
3.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu .................................................................. 20
3.2. Nội dung nghiên cứu ...................................................................................... 20
3.3. Vật liệu và hóa chất ........................................................................................ 20
3.3.1. Mẫu xét nghiệm ...................................................................................... 20
3.3.2. Cặp primer trong phản ứng RT-PCR ...................................................... 20
3.3.3. Vật liệu và hóa chất cho chiết tách RNA .........
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement