Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Inocente
#629258 Download Đề tài Lập qui trình hạ thủy tàu trọng tải lớn trên đà trượt nghiêng tại công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu miễn phíMỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ 3
I. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY NAM TRIỆU 3
I.1. Giới thiệu chung. 3
I.2. Chức năng chính của Tổng công ty 3
I.3.1. Một số cơ sở hạ tầng chủ yếu của Công ty 4
I.3.2. Máy móc thiết bị 6
I.4. Lực lượng lao động và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp. 8
I.4.1. Lực lượng lao động 8
I.4.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 9
I.5. Quá trình thi công đóng mới tàu thủy 9
II. GIỚI THIỆU VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 12
1. Lý do của nghiên cứu quy trình hạ thủy. 12
2. Hoạt động nghiên cứu. 12
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP HẠ THỦY 13
I . GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠ THỦY. 13
I.1 Hạ thủy trên đường trượt nghiêng. 13
I.2 Hạ thuỷ bằng biện pháp khống chế mực nước 13
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP HẠ THỦY TRÊN ĐƯƠNG TRƯỢT NGHIÊNG 14
II.1 Giai đoạn 1 14
II.2 Giai đoạn 2 15
II.3 Giai đoạn 3 17
II.4 Giai đoạn 4 18
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN HẠ THỦY 19
I. TÍNH TOÁN HẠ THỦY TÀU. 19
I.1 TÍNH LỰC KÉO ĐỂ TÀU TỰ TRƯỢT KHI HẠ THỦY TRONG GIAI ĐOẠN I. 19
I.2 TÍNH ĐƯỜNG CONG HẠ THỦY TRONG GIAI ĐOẠN II 20
I.2.1 TÍNH TOÁN 20
I.2.2 Tính phản lực lên xe trượt mũi tàu tại thơi điểm đuôi tàu nổi lên. 31
I.3 TÍNH ĐƯỜNG CONG HẠ THỦY TRONG GIAI ĐOẠN III. 32
I.3.1 Tính đường cong hạ thủy trong giai đoạn III. 32
I.3.2 Mớn nước của tàu tại thời điểm tàu nổi hoàn toàn. 33
I.3.3 Tính quãng đường chuyển động của tàu trong giai đoạn IV 33
I.4 TÍNH LỰC NÉN LÊN ĐƯỜNG TRƯỢT KHI TÀU HẠ THỦY 33
I.4.1 Tính lực nén tại mép trước và mép sau của máng trượt lên đường trượt ở giai đoạn I. 33
I.4.2 Tính lực nén tại máng trượt đỡ xe mũi lên đường trượt tại thời điểm đuôi tàu nổi lên. 34
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ BỐ TRÍ CÁC THIẾT BỊ HẠ THUỶ 35
II. 1 TÍNH TOÁN PHẢN LỰC TÁC DỤNG LÊN ĐẾ KÊ VÀ TÍNH CHỌN DÂY CÁP THÉP 35
II.1.1 Tính toán tải trọng tác dụng lên đế kê 35
II.1.2 Số máng được bố trí 36
II.1.3 Tính chọn dây cáp giữ máng 38
II.2 QUI TRÌNH BÔI MỠ 39
II.2.1 Qui trình thử áp lực 39
II.2.2. Qui trình bôi hỗn hợp lên mặt máng trượt. đà trượt 41
II.3 QUI TRÌNH HẠ THỦY 43
II.3.1 Các thông số chủ yếu của tàu 43
II.3.2 Trạng thái tàu khi hạ thủy 43
II.3.3 Thông số của hệ thống triền đà 43
II.3.4 Quá trình chuẩn bị hạ thủy 44
III. NỘI DUNG KIỂM TRA HẠ THUỶ. 57
III.1 Kiểm tra an toàn cho tàu Gồm 57
III.2 Kiểm tra các yếu tố liên quan đến hạ thuỷ Gồm 57
IV. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THAO TÁC HẠ THUỶ 58
IV.1 Bố trí phương tiện và nhân lực để thao tác hạ thuỷ. 58
IV.2 Thao tác hạ thuỷ 59
IV.2.1 Quy trình thao tác hạ thuỷ. 59
IV.2.2 Công tác sau khi đưa tàu xuống nước an toàn . 60
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế nƣớc ta. Trong những
năm gần đây ngành công nghiệp tàu thủy đã đƣợc sự quan tâm, đầu tƣ mạnh mẽ
của Đảng và nhà nƣớc. Đƣợc coi là ngành công nghiệp mũi nhọn và khẳng định
sự lớn mạnh của đất nƣớc ta với thế giới.
Trong quy trình công nghệ đóng tàu, hạ thủy là một hạng mục rất quan
trọng, nó ảnh hƣởng nhiều đến kết cấu, độ an toàn, của tàu sau này tiến độ bàn
giao.... Hạ thủy có nhiều phƣơng pháp khác nhau, nhƣng hạ thủy trên đà trƣợt
nghiêng có nhiều ƣu điểm và đƣợc sử dụng nhiều ở nƣớc ta hiện nay.
Đƣợc sự phân công của nhà trƣờng, bộ môn trong thời gian từ 30/7/2007
đến 30/11/2007. Em đã đƣợc giao đề tài: “Lập qui trình hạ thủy tàu trọng tải lớn
trên đà trượt nghiêng tại công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu” cụ thể ở đây
là quy trình hạ thủy tàu 53000 tấn. Nội dung gồm 4 chƣơng:
Chƣơng1: Đặt vấn đề
Chƣơng 2: Cớ sở lý thuyết của phƣơng pháp hạ thủy
Chƣơng 3: Tính toán hạ thủy.
Chƣơng 4: Kết luận và đề xuất.
Với sự cố gắng của bản thân và tham khảo các tài liệu liên quan cũng nhƣ
thực tế tại nhà máy đóng tàu Nam Triệu, đặc biệt là sự hƣớng dẫn tận tình của
thầy Huỳnh Văn Vũ, nhƣng do khả năng và kinh nghiêm thực tế còn nhiều hạn
chế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong đƣợc sự góp ý và phê
bình của các thầy trong bộ môn để em có thể nắm vững hơn kiến thức và vững
vàng hơn trong công việc sắp tới của mình.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#983923 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement