Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ohle.com94
#629225

Download Đồ án Thiết kế Cầu đúc hẫng 3 nhịp liên tục 2x33+56+80+56+2x33 Hộp đơn, vách xiên miễn phí

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .5
PHẦN I: .6
CHƯƠNG I: .7
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH CẦU QUA SÔNG M3/07 .7
I. Quy hoạch tổng thể xây dựng phát triển tỉnh Quãng Bình: .7
II. Thực trạng và xu hướng phát triển mạng lưới giao thông: .7
III. Nhu cầu vận tải qua sông M3/07: 7
IV. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu qua sông M10: 8
V. Đặc điểm tự nhiên nơi xây dựng cầu: .8
VI. Các chỉ tiêu kỹ thuật để thiết kế cầu và giải pháp kết cấu: 10
VII.Đề xuất các phương án sơ bộ: .10
CHƯƠNG II: .14
THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM LIÊN TỤC BTCT DƯL .14
I.Tính toán các hạng mục công trình: . 14
II .Tính toán số lượng cọc trong bệ móng mố, trụ:.24
III. Tính toán nội lực dầm chủ và bố trí cốt thép ƯLT: .34
IV.Kiểm toán các tiết diện đặc trưng của dầm chủ theo mômen ở TTGH cường độ:.43
V.Tổng hợp khối lượng và tính dự toán cho phương án 1: .45
CHƯƠNG III:.46
THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DÂY VĂNG.46
I.Tính toán các hạng mục công trình:.46
II.Tính toán số lượng cọc trong bệ móng mố , tháp:.52
III.Tính duyệt khả năng chịu lực của dây văng và dầm chủ:.61
CHƯƠNG IV:.73
THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM ĐƠN GIẢN LIÊN HỢP BẢN BTCT.73
I. Tính toán các hạng mục công trình:.73
II.Tính toán số lượng cọc trong bệ móng mố, trụ.78
III.Tính toán nội lực dầm chủ và duyệt tiết diện:.85
CHƯƠNG V:.101
SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN.101
I. Cơ sở để chọn phương án đưa vào thiết kế kỹ thuật:.101
II. So sánh các phương án theo giá thành dự toán:.101
III. So sánh các phương án theo điều kiện thi công chế tạo:.101
IV. So sánh phương án theo điều kiện khai thác sử dụng .103
V.Nhân lực địa phương, nguồn cung cấp nguyên vật liệu.104
VI. Kết luận:.104
PHẦN II.105
THIẾT KẾ KỸ THUẬT.105
(45%).105
CHƯƠNG I:.106
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DẦM THÉP.106
PHẦN I: TÍNH TOÁN NỘI LỰC DẦM CHỦ.106
I.Số liệu ban đầu:.106
II.Tính toán nội lực dầm chủ:.106
PHẦN II: DUYỆT TIẾT DIỆN.117
I.Tiết diện thiết kế yêu cầu:.117
II.Kích thước và yêu cầu cấu tạo:.132
PHẦN III: TÍNH TOÁN CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN KHÁC.136
I.Tính toán neo chịu cắt:.136
II.Tính toán vị trí cắt bớt bản táp:.141
III.Tính toán mối nối dầm chủ:.142
IV.Tính toán các liên kết trong tiết diện dầm chủ:.152
CHƯƠNG II:.156
THIẾT KẾ KỸ THUẬT TRỤ P1.156
I.Tải trọng và tổng hợp nội lực:.156
II.Kiểm toán các mặt cắt:.169
III.Tính toán móng :.190
PHẦN III:.205
THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG. 205
(25%).205
CHƯƠNG I:.206
THIẾT KẾ THI CÔNG TRỤ P1.206
I. Đặc điểm cấu tạo của trụ P1:.206
II. Sơ lược về đặc điểm nơi xây dựng cầu:.206
III. Đề xuất phương án thi công trụ P1:.208
IV. Trình tự thi chung công trụ P1:.208.
V. Các công tác chính trong quá trình thi công trụ: .209
VI. Thi công bệ cọc, thân trụ:.217
CHƯƠNG II:. .231
THIẾT KẾ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP.231
I. Sơ lược về đặc điểm xây dựng cầu:.231
II. Đề xuất phương án và chọn phương án thi công:.232
III.Tính toán thiết kế lao kéo kết cấu nhịp dầm thép:.233
TÀI LIỆU THAM KHẢO.241
Phụ luc 1.242
Phụ lục 2.244
Phụ lục 3.246
Phụ lục 4.248
Phụ lục 5.254
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………….5
PHẦN I:…………………………………………………………………………………..6
THIẾT KẾ DỰ ÁN SƠ BỘ………………………………………………………………6
(30%)……………………………………………………………………………………..6
CHƯƠNG I:……………………………………………………………………………..7
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH CẦU QUA SÔNG M3/07………………………….7
I. Quy hoạch tổng thể xây dựng phát triển tỉnh Quãng Bình:………………………...7
II. Thực trạng và xu hướng phát triển mạng lưới giao thông:………………………...7
III. Nhu cầu vận tải qua sông M3/07:…………………………………………………7
IV. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu qua sông M10:……………………………8
V. Đặc điểm tự nhiên nơi xây dựng cầu:……………………………………………...8
VI. Các chỉ tiêu kỹ thuật để thiết kế cầu và giải pháp kết cấu:………………………10
VII.Đề xuất các phương án sơ bộ:…………………………………………………...10
CHƯƠNG II:…………………………………………………………………………...14
THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM LIÊN TỤC BTCT DƯL……………………………...14
I.Tính toán các hạng mục công trình:………………………………….........………14
II .Tính toán số lượng cọc trong bệ móng mố, trụ:......................................................24
III. Tính toán nội lực dầm chủ và bố trí cốt thép ƯLT:……………………………...34
IV.Kiểm toán các tiết diện đặc trưng của dầm chủ theo mômen ở TTGH cường độ:.43
V.Tổng hợp khối lượng và tính dự toán cho phương án 1:…………………………..45
CHƯƠNG III:..................................................................................................................46
THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DÂY VĂNG...........................................................................46
I.Tính toán các hạng mục công trình:..........................................................................46
II.Tính toán số lượng cọc trong bệ móng mố , tháp:.................................................52
III.Tính duyệt khả năng chịu lực của dây văng và dầm chủ:.......................................61
CHƯƠNG IV:..................................................................................................................73
THIẾT KẾ SƠ BỘ CẦU DẦM ĐƠN GIẢN LIÊN HỢP BẢN BTCT...........................73
I. Tính toán các hạng mục công trình:.........................................................................73
II.Tính toán số lượng cọc trong bệ móng mố, trụ........................................................78
III.Tính toán nội lực dầm chủ và duyệt tiết diện:........................................................85
CHƯƠNG V:................................................................................................................101
SO SÁNH CHỌN PHƯƠNG ÁN.................................................................................101
I. Cơ sở để chọn phương án đưa vào thiết kế kỹ thuật:.............................................101
II. So sánh các phương án theo giá thành dự toán:....................................................101
III. So sánh các phương án theo điều kiện thi công chế tạo:......................................101
IV. So sánh phương án theo điều kiện khai thác sử dụng .........................................103
V.Nhân lực địa phương, nguồn cung cấp nguyên vật liệu.........................................104
VI. Kết luận:...............................................................................................................104
PHẦN II...........................................................................................................................105
THIẾT KẾ KỸ THUẬT..................................................................................................105
(45%)...............................................................................................................................105
CHƯƠNG I:...................................................................................................................106
THIẾT KẾ KỸ THUẬT DẦM THÉP...........................................................................106
PHẦN I: TÍNH TOÁN NỘI LỰC DẦM CHỦ..........................................................106
I.Số liệu ban đầu:.......................................................................................................106
II.Tính toán nội lực dầm chủ:.....................................................................................106
PHẦN II: DUYỆT TIẾT DIỆN.................................................................................117
I.Tiết diện thiết kế yêu cầu:........................................................................................117
II.Kích thước và yêu cầu cấu tạo:..............................................................................132
PHẦN III: TÍNH TOÁN CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN KHÁC.................................136
I.Tính toán neo chịu cắt:............................................................................................136
II.Tính toán vị trí cắt bớt bản táp:..............................................................................141
III.Tính toán mối nối dầm chủ:..................................................................................142
IV.Tính toán các liên kết trong tiết diện dầm chủ:....................................................152
CHƯƠNG II:.................................................................................................................156
THIẾT KẾ KỸ THUẬT TRỤ P1..................................................................................156
I.Tải trọng và tổng hợp nội lực:.................................................................................156
II.Kiểm toán các mặt cắt:...........................................................................................169
III.Tính toán móng :...................................................................................................190
PHẦN III:........................................................................................................................205
THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG............................................................................. 205
(25%)...............................................................................................................................205
CHƯƠNG I:..................................................................................................................206
THIẾT KẾ THI CÔNG TRỤ P1...................................................................................206
I. Đặc điểm cấu tạo của trụ P1:.................................................................................206
II. Sơ lược về đặc điểm nơi xây dựng cầu:................................................................206
III. Đề xuất phương án thi công trụ P1:.....................................................................208
IV. Trình tự thi chung công trụ P1:...........................................................................208.
V. Các công tác chính trong quá trình thi công trụ: .................................................209
VI. Thi công bệ cọc, thân trụ:...................................................................................217
CHƯƠNG II:............................................................................................................... .231
THIẾT KẾ THI CÔNG KẾT CẤU NHỊP.....................................................................231
I. Sơ lược về đặc điểm xây dựng cầu:........................................................................231
II. Đề xuất phương án và chọn phương án thi công:.........................

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement