Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Alberto
#629223 Download Tiểu luận Giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thủ đô Hà Nội miễn phí
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI. 6
1.1 Dịch vụ vận tải & Chất lượng dịch vụ vận tải . 6
1.1.1 Dịch vụ vận tải và đặc điểm của dịch vụ vận tải 6
1.1.2 Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. 8
1.2 Quản lý chất lượng dịch vụ vận tải 13
1.2.1 Quan điểm về quản lý chất lượng dịch vụ vận tải 13
1.2.2 Vai trò của các thành phần tham gia quản lý chất lượng VTHKCC 13
1.2.3. Một số phương pháp quản lý chất lượng 14
1.2.4 Các nguyên tắc quản lý chất lượng dịch vụ vận tải 17
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 24
2.1 Đánh giá VTHKCC bằng xe buýt giai đoạn 2000 - 2009 24
2.1.1 Năng lực cung ứng 24
2.1.2 Kết quả kinh tế-tài chính 25
2.1.3 Năng suất phương tiện 26
2.2 Đánh giá mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt hiện nay 26
2.2.1 Số lượng tuyến 26
2.2.2 Cự ly huy động 28
2.2.3 Phân loại tuyến xe buýt 29
2.3 Hiện trạng đoàn phương tiện 30
2.3.1 Cơ cấu đoàn phương tiện theo sức chứa 30
2.3.2 Đánh giá chất lượng của đoàn phương tiện 30
2.4 Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ xe buýt 30
2.4.1 Điểm đầu cuối 31
2.4.2 Điểm trung chuyển chính 32
2.4.3 Điểm dừng đỗ và nhà chờ trên tuyến 32
2.4.4 Đánh giá năng lực thông hành của cơ sở hạ tầng 34
2.5 Đánh giá về đội kém̃ lái phụ xe buýt tại Hà Nội 36
2.6 Đánh giá hiện trạng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội 37
2.6.1 Mức độ cung ứng của dịch vụ 37
2.6.2 Đặc điểm đi lại của hành khách 38
2.6.3 Đặc điểm hành khách đi lại bằng xe buýt tại Hà Nội 39
2.7 Hiện trạng hệ thống vé 41
2.8 Hiện trạng công tác quản lý Nhà nước về VTHKCC bằng xe buýt 43
2.8.1 Mô hình quản lý nhà nước về VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội 43
2.8.2 Hệ thống văn bản pháp quy 46
2.8.3 Công tác quản lý doanh thu (hệ thống vé). 46
2.8.4 Công tác kiểm tra giám sát 47
CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 50
3.1 Định hướng phát triển VTHKCC bằng xe buýt giai đoạn 2010 -2020 50
3.1.1 Quan điểm 50
3.1.2 Mục tiêu 50
3.1.3 Nội dung 52
3.2.Nhóm giải pháp về kết cấu hạ tầng 54
3.2. 1 Hệ thống điểm đầu cuối 54
3.2. 2 Hệ thống điểm trung chuyển 55
3.2.3 Hệ thống điểm dừng đón trả khách 55
3.3 Nhóm giải pháp về phương tiện và người lái 56
3.3.1 Quản lý phương tiện 56
3.3.2 Quản lý lao động phục vụ VTHKCC 60
3.4 Nhóm giải pháp quản lý chất lượng theo hành trình 65
3.4.1 Quản lý chất lượng phục vụ trước và sau hành trình 65
3.4.2 Quản lý chất lượng phục vụ trên hành trình 66
3.5 Quản lý chất lượng lấy công tác lấy ý kiến phản hồi 68
3.6 Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý, điều hành vận tải 69
3.7 Giải pháp khác 74
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

Tóm tắt nội dung:MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI. 6
1.1 Dịch vụ vận tải & Chất lượng dịch vụ vận tải . 6
1.1.1 Dịch vụ vận tải và đặc điểm của dịch vụ vận tải 6
1.1.2 Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. 8
1.2 Quản lý chất lượng dịch vụ vận tải 13
1.2.1 Quan điểm về quản lý chất lượng dịch vụ vận tải 13
1.2.2 Vai trò của các thành phần tham gia quản lý chất lượng VTHKCC 13
1.2.3. Một số phương pháp quản lý chất lượng 14
1.2.4 Các nguyên tắc quản lý chất lượng dịch vụ vận tải 17
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 24
2.1 Đánh giá VTHKCC bằng xe buýt giai đoạn 2000 - 2009 24
2.1.1 Năng lực cung ứng 24
2.1.2 Kết quả kinh tế-tài chính 25
2.1.3 Năng suất phương tiện 26
2.2 Đánh giá mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt hiện nay 26
2.2.1 Số lượng tuyến 26
2.2.2 Cự ly huy động 28
2.2.3 Phân loại tuyến xe buýt 29
2.3 Hiện trạng đoàn phương tiện 30
2.3.1 Cơ cấu đoàn phương tiện theo sức chứa 30
2.3.2 Đánh giá chất lượng của đoàn phương tiện 30
2.4 Hiện trạng cơ sở hạ tầng phục vụ xe buýt 30
2.4.1 Điểm đầu cuối 31
2.4.2 Điểm trung chuyển chính 32
2.4.3 Điểm dừng đỗ và nhà chờ trên tuyến 32
2.4.4 Đánh giá năng lực thông hành của cơ sở hạ tầng 34
2.5 Đánh giá về đội kém̃ lái phụ xe buýt tại Hà Nội 36
2.6 Đánh giá hiện trạng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội 37
2.6.1 Mức độ cung ứng của dịch vụ 37
2.6.2 Đặc điểm đi lại của hành khách 38
2.6.3 Đặc điểm hành khách đi lại bằng xe buýt tại Hà Nội 39
2.7 Hiện trạng hệ thống vé 41
2.8 Hiện trạng công tác quản lý Nhà nước về VTHKCC bằng xe buýt 43
2.8.1 Mô hình quản lý nhà nước về VTHKCC bằng xe buýt tại Hà Nội 43
2.8.2 Hệ thống văn bản pháp quy 46
2.8.3 Công tác quản lý doanh thu (hệ thống vé). 46
2.8.4 Công tác kiểm tra giám sát 47
CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CÔNG CỘNG BẰNG XE BUÝT TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 50
3.1 Định hướng phát triển VTHKCC bằng xe buýt giai đoạn 2010 -2020 50
3.1.1 Quan điểm 50
3.1.2 Mục tiêu 50
3.1.3 Nội dung 52
3.2.Nhóm giải pháp về kết cấu hạ tầng 54
3.2. 1 Hệ thống điểm đầu cuối 54
3.2. 2 Hệ thống điểm trung chuyển 55
3.2.3 Hệ thống điểm dừng đón trả khách 55
3.3 Nhóm giải pháp về phương tiện và người lái 56
3.3.1 Quản lý phương tiện 56
3.3.2 Quản lý lao động phục vụ VTHKCC 60
3.4 Nhóm giải pháp quản lý chất lượng theo hành trình 65
3.4.1 Quản lý chất lượng phục vụ trước và sau hành trình 65
3.4.2 Quản lý chất lượng phục vụ trên hành trình 66
3.5 Quản lý chất lượng lấy công tác lấy ý kiến phản hồi 68
3.6 Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý, điều hành vận tải 69
3.7 Giải pháp khác 74
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
PHẦN MỞ ĐẦU
I - TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.
Hoạt động vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt có một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội tại các Thành phố nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng. Với điều kiện phát triển kinh tế và đặc biệt là điều kiện phát triển hạ tầng giao thông đô thị của Hà Nội như hiện nay thì hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt vẫn giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng dịch vụ VTHKCC của Thủ đô.
Có thể nói, VTHKCC bằng xe buýt ở Hà Nội thời gian qua bước đầu lấy lại niềm tin và tạo thói quen đi xe buýt cho người dân. VTHKCC bằng xe buýt đã đáp ứng được một phần lớn nhu cầu đi lại của nhân dân Thủ đô đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên, đã góp phần giảm ùn tắc giao thông của Thành phố và tạo dựng văn hóa giao thông công cộng. Tuy nhiên với xã hội ngày càng phát triển thì yêu cầu về chất lượng dịch vụ của hành khách đi xe buýt đòi hỏi ngày càng cao. Trong điều kiện giao thông ở Hà Nội còn nhiều khó khăn, đặc biệt từ 1/8/2008, Hà Nội được mở rộng gấp hơn 3 lần thì việc đòi hỏi tiếp tục phát triển mạng lưới xe buýt cùng với những yêu cầu về nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt cũng hết sức cấp thiết cho các nhà quản lý vận tải đô thị tại thủ đô Hà Nội.
Mặt khác, Hà Nội đã được mở rộng, điều kiện giao thông trên toàn Thành phố nói chung và đặc biệt khu vực trung tâm Thủ đô nói riêng ngày càng khó khăn phức tạp, VTHKCC bằng xe buýt với sự tham gia của nhiều đơn vị cùng vận hành theo chủ trương xã hội hóa xe buýt của Thành phố thì thời gian vừa qua, chất lượng dịch vụ xe buýt đã có dấu hiệu giảm sút, chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao từ phía khách hàng và nhân dân Thủ đô. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ các nhà quản lý VTHKCC bằng xe buýt của Hà Nội phải có chương trình quan tâm hơn nữa về chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt, đặc biệt là công tác quản lý chất dịch vụ xe buýt. Để góp phần nâng cao công tác quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt ở thủ đô Hà Nội, việc nghiên cứu đề tài: “ Giải pháp quản lý chất lượng dịch vụ Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Thủ đô Hà Nội” là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay cũng như trong tương lai.
II - MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.
Trên cơ sở lý luận chung về quản lý chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đề tài nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng về chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe và công tác quản lý Chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt ở Thành phố Hà Nội hiện nay để tiến hành đánh giá phân tích công tác quản lý chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt hiện tại. Những kết luận rút ra từ việc nghiên cứu này sẽ làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất và hệ thống hóa một số biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt cho Hà Nội.
III - PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
Để đáp ứng được yêu cầu của đề tài, phạm vi mà đề tài nghiên cứu tập trung là công tác quản lý chất lượng dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt ở thủ đô Hà Nội trong cơ chế hiện nay đang ở mức độ nào, có những tồn tại yếu kém gì đòi hỏi cần được hoàn thiện, nâng cao và bằng những biện pháp đồng bộ nào.
IV - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
Đề tài được sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phương pháp thống kê, phương pháp phân tích hệ thống, phương pháp chuyên gia và một số phương pháp khoa học công nghệ khác.
V - KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.
Nội dung đề tài chia thành 3 chương:
Chương I –Tổng quan về chất lượng dịch vụ vận tải và quản lý chất lượng dịch vụ vận tải.
Chương II - Thực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thủ đô Hà Nội.
Chương III- Đề xuất một số giải pháp quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội.
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG D...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By elliwood
#790869 Chào bạn, mình muốn file doc đầy đủ của tài liệu này.
Gửi cho mình nhé ! [email protected]
Thank nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#790872
elliwood đã viết:Chào bạn, mình muốn file doc đầy đủ của tài liệu này.
Gửi cho mình nhé ! [email protected]
Thank nhiều.của bạn đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement