Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By loebatai_camtinhdepzai
#629203

Download Báo cáo Thực tập công nhân- Công ty cổ phần 565 miễn phí

6.1. HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH:
Hồ sơ pháp lý:
1. Tờ trình phê duyệt dự án (Chủ đầu tư cung cấp).
2. Quyết định phê duyệt dự án (Chủ đầu tư cung cấp).
3. Giấy phép xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp).
4. Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp).
5. Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp).
6. Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư (Chủ đầu tư cung cấp).
7. Hồ sơ mời thầu.
8. Hồ sơ dự thầu.
9. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu.
10. Thông báo trúng thầu.
11. Hợp đồng kinh tế.
12. Thông báo khởi công.
6.2. HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH:
1. Nhật ký công trình:
- BM-Nhật ký-01-Thông tin tổng quát về hợp đồng & các đối tác.
- BM-Nhật ký-02-Danh sách cán bộ tham gia & hồ sơ liên quan.
- BM-Nhật ký-03-Nhật ký Công trình.
2. Biên bản bàn giao tim, trục, mốc và cao độ công trình.
3. Tất cả hồ sơ biện pháp thi công:
- BM-Thi Công-02-Tiến độ thi công từng tuần/hai tuần.
4. Tất cả biên bản phê duyệt mẫu vật tư, thiết bị:
- BM-ThiếtBịThiCông-04-Biên bản giao nhận thiết bị thi công.
5. Tất cả các báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng:
- BM-Thi Công-06-Báo cáo nhanh của giám sát.
6. Tất cả các biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng.
7. Tất cả các hồ sơ biện pháp xử lý khắc phục sự cố công trình xây dựng:
- BM-CAR-01-Phiếu xử lý &thực hiện hành động khắc phục (Phiếu CAR).
- BM-CAR-02-Danh mục theo dõi phiếu CAR.
- BM-CAR-03-Phiếu thực hiện hành động phòng ngừa/Cải tiến.
- BM-CAR-04-Danh mục theo dõi thực hiện hành động phòng ngừa/Cải tiến.
8. Tất cả các biên bản phát sinh:
- BM-Phát sinh-01-Sổ theo dõi các phát sinh.
- BM-Phát sinh-02-Phiếu xem xét các sửa đổi, phát sinh.
9. Tất cả các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng:
- BM-Ktra&Gsát-01-Biên bản nghiệm thu từng phần.
- BM-Ktra&Gsát-02-Biên bản nghiệm thu bàn giao.
10. Tất cả các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị.
11. Tất cả các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng.
12. Tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu và các giấy chứng nhận chất lượng-xuất xứ vật tư thiết bị do Nhà cung ứng cấp.
13. Tất cả các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải.
14. Tất cả các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải.
15. Tất cả các biên bản nghiêm thu thiết bị chảy thử liên động có tải.
16. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hay công trình để đưa vào sử dụng.
17. Bản vẽ hoàn công: được thể hiện chi tiết, chính xác và đầy đủ các hạng mục công tác đã thi công thực tế; bản vẽ hoàn công từng giai đoạn nghiệm thu được lập hoàn tất trong vòng 15 ngày kể từ khi các bên thông qua nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng; bản vẽ hoàn công công trình là tập hợp các bản vẽ hoàn công được lập theo từng giai đoạn nghiệm thu.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

BAÙO CAÙO
THÖÏC TAÄP COÂNG NHAÂN
(Ñôn vò thöïc taäp:
CÔNG TY CỔ PHẦN 565
Địa chỉ: 29/3 đường D2, Khu Văn Thánh Bắc, P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
(Thôøi gian thöïc taäp:
töø ngaøy 12-01-2011 ñeán ngaøy 22-01-2011
LỜI CẢM ƠN
Tröôùc tieân, em xin chaân thaønh caûm ôn ban giaùm hieäu tröôøng Ñaïi hoïc Giao Thoâng Vaän Taûi cô sôû 2, ñaëc bieät laø thaày Nguyeãn Vaên Du ñaõ giuùp ñôõ em ñöôïc vaøo thöïc taäp trong COÂNG TY CỔ PHẦN 565.
Suoát quaù trình thöïc taäp taïi COÂNG TY CỔ PHẦN 565, em xin chaân thaønh caûm ôn phòng Kế Hoạch - Kinh Doanh, phòng Kỹ Thuật – Chất Lượng, phòng Quản Lý Xây Lắp anh Phöôùc – Chæ huy tröôûng, anh Nam – Kyõ thuaät hieän tröôøng ñaõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi, taän tình höôùng daãn em trong thời gian thực tập tại công ty. Ñoàng thôøi giuùp ñôõ taïo moïi ñieàu kieän ñeå em böôùc ñaàu laøm quen vôùi caùc coâng vieäc thöïc teá trong thôøi gian thöïc taäp vöøa qua.
Nhöõng kieán thöùc thöïc teá aáy ñaõ giuùp em raát nhieàu trong vieäc ñoái chieáu vaø hieåu roõ hôn nhöõng cô sôû lyù thuyeát ñaõ ñöôïc tieáp thu töø caùc thaày coâ giaùo trong suoát maáy naêm hoïc vöøa qua, chuaån bò cho vieäc thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp trong thôøi gian tôùi vaø phuïc vuï coâng taùc sau naøy.
Trong baùo caùo naøy khoâng dieãn giaûi chi tieát caùc quy ñònh cuûa quy trình, quy phaïm, tieâu chuaån kyõ thuaät….Töø nhöõng quan saùt cuûa mình, em xin pheùp ñöa ra nhöõng yù kieán naém baét ñöôïc veà nhöõng vaán ñeà kyõ thuaät maø em ñaõ tieáp thu ñöôïc trong thôøi gian thöïc taäp.
Vôùi khaû naêng, kieán thöùc chuyeân moân vaø thôøi gian thöïc taäp haïn heïp, neân baøi baùo caùo coøn nhieàu thieáu xoùt. Kính mong quyù thaày coâ boä moân vaø caùc anh chò, coâ chuù trong coâng ty chæ daãn vaø goùp yù theâm.
Moät laàn nöõa em xin chaân thaønh caûm ôn. Em kính chuùc thaày cuøng taát caû caùc coâ chuù anh chò trong Coâng ty ñöôïc nhieàu söùc khoûe, haïnh phuùc vaø thaønh coâng trong coâng vieäc.
Xin Chân Thành Cảm ơn!
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
--------------------
GIAÁY NHAÄN XEÙT
COÂNG TY COÅ PHAÀN 565 coù nhaän em : PHẠM XUÂN LÝ laø sinh vieân lôùp CAÀU ÑÖÔØNG BOÄ II - K48 -Tröôøng ÑH GTVT - Cô sôûû II veà thöïc taäp taïi coâng ty trong thôøi gian töø 12/01/2011 ñeán 22/01/2011
NHAÄN XEÙT CUÛA CÔ QUAN THÖÏC TAÄP
(((
TP.HCM, ngaøy 20 thaùng 01 naêm 2011
Thuû Tröôûng Ñôn Vò
NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN
(((
TP.HCM, ngaøy 21 thaùng 01 naêm 2011
Giaùo Vieân Höôùng Daãn
Nguyeãn Vaên Du
A.GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 565-565 HOLDING CORPORATION
1.Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN 565 (Được chuyển thể từ doanh nghiệp Nhà nước: Công ty đầu tư kinh doanh Công Trình Giao Thông 565, số ĐKKD: 313409 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp ngày: 14/12/2000) 

Tên giao dịch Quốc tế: 565 HOLDING CORPORATION
Địa chỉ: 29/3 đường D2, Khu Văn Thánh Bắc, P25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

Số điện thoại: 08.35122712
Số Fax: 08.35120633
Website: www.ctycp565.com.vn
Địa bàn hoạt động: Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, miền Đông và Tây Nam Bộ. 

2.Ngành nghề kinh doanh : 

Xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công nghệ công trình giao thông theo hình thức hợp đồng (B.O.T).
Xây dựng: giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thủy điện, điện.
Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế, khảo sát, giám sát công trình xây dựng).
Sản xuất: vật liệu xây dựng, cấu kiện kê tông đúc sẵn.
Sửa chữa phương tiện thiết bị thi công, gia công dầm cầu thép, cấu kiện thép, sản phẩm cơ khí khác (không sản xuất, gia công cơ khí, xi mạ điện, sơn hàn tại trụ sở).
Cung ứng các loại vật tư, vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông vận tải.
Lập dự án đầu tư, đấu thầu, lập dự toán, tổng dự toán công trình.
Thí nghiệm, kiểm nghiệm vật liệu xây dựng.
Thẩm tra dự án đầu tư, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán, dự toán công trình.
Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.
Quản lý dự án; đánh giá sự cố lập phương án xử lý.
Xây dựng cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp, cụm dân cư và đô thị.
Môi giới bất động sản.
Đo đạc bản đồ.
Nuôi trồng thủy sản.
Chăn nuôi (không hoạt động tại trụ sở).
Trồng trọt.
Thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ).
Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng giao thông (cầu, đương bộ).
Các lĩnh vực hoạt động chính
Lĩnh vực 1: Xây dựng các công trình giao thông và hạ tầng.
Lĩnh vực 2: Cung cấp các dịch vụ xây dựng.
Các sản phẩm, dịch vụ chính
- Công trình giao thông bao gồm: cầu, cống, đường các cấp và các loại.
- Công trình hạ tầng bao gồm: cống, rãnh, san lấp mặt bằng. 

3. Các dự án tiêu biểu của công ty trong 5 năm: 

STT 
Tên Hợp Đồng 
Khởi Công 
Hoàn Thành 
Chủ Đầu Tư 

1 
Cầu Sông Lũy – Bình Thuận 
15/7/2006 
31/12/2009 
TTQLDA-TVXDCTGT Bình Thuận 

2 
Gói thầu số 8-N2 Long An 
15/4/2005 
31/3/2007 
BQLDA Mỹ Thuận 

3 
XD Cầu Cựa Gà (Đầm Cùng Năm Căn) 
2/4/2008 
30/11/2009 
PMU1 

4 
Gói Thầu Số 6 - N2 Long An 
4/2005 
11/2007 
BQLDA Mỹ Thuận 

5 
Gói Thầu 11 - N2 Long An 
6/2007 
11/2007 
BQLDA Mỹ thuận 

6 
Gói Thầu số 6 - ĐT852 
2007 
2009 
BQLDAXDCT-Đồng Tháp 

7 
Cầu Phú Đức - ĐT842 
2007 
2009 
BQLDAXDCTGT Đồng Tháp 

8 
Cầu ngã 5 và ngã 6 
2007 
3/2009 
Sở GTVT Kiên Giang 

9 
Cầu Lô 6 - Bình Dương 
11/2007 
12/2008 
BQLDA huyện Dầu Tiếng 

10 
Cầu Làng 14 - Bình Dương 
11/2007 
10/2008 
BQLDA Huyện Dầu Tiếng 

11 
Cầu Sóc 5 Bình Dương 
3/2009 
10/2009 
BQLDA huyện Dầu Tiếng 

12 
Vỉa Hè Đường Lê Thánh Tông 
7/2010 
12/2009 
BQLDAĐTXDCT Quận 1 

13 
Hạ Tầng KT KCN Thái Hòa 
2008 
2/2010 
CTPTHT VIệt Sơn 

14 
Đường Nối Chánh Hưng 
2007 
12/2009 
BQLXDCT Quận 8 

15 
XLHN - Cống 
12/2008 
7/2009 
CT cổ phần
ĐTHTKT TPHCM 

16 
XLHN - ĐƯờng 
1/2009 
8/2009 
CT cổ phần ĐTHTKT TPHCM 

17 
Đảm bảo GT Trung Mỹ Tây 2A 
10/2009 
10/2010 
KQLGTĐT Số 3 

18 
Tái lập mặt đường trạm thu phí XLHN 
2009 
5/2010 
CT cổ phần ĐTHTKT TPHCM 

19 
Đường và HTTN Tây Hòa – Bình Thái(XLHN) 
12/2009 
8/2010 
CT cổ phần ĐTHTKT TPHCM B . NỘI DUNG THỰC TẬP :
Tìm hieåu veà caùc quy trình quy phaïm hieän thôøi vaø caùc quy trình saép aùp duïng ( thi coâng, nghieäm thu, vaät lieäu vaø thí nghieäm vaät lieäu):
Các tiêu chuẩn và qui phạm về khảo sát :
STT 
TÊN TIÊU CHUẨN 
MÃ HIỆU 

1 
Quy phạm đo vẽ địa hình 
96-TCN 43-90 

2 
Qui trình khảo sát đường ôtô 
22 TCN 263-2000 

3 
Qui trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu - Tiêu chuẩn thiết kế 
22TCN 262-2000 

Về thiết kế :
STT 
TÊN TIÊU CHUẨN 
MÃ HIỆU 

1 
Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế 
TCXDVN 104-2007 

2 
Qui trình thiết kế áo đường mềm 
22 TCN 211-06 

3 
Qui trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu 
22 TCN 262-2000 

4 
Quy trình thiết kế, xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường 
22 TCN 244-98 

5 
Điều lệ báo hiệu đường bộ 
22 TCN 237-01 

6 
Biển chỉ dẫn trên đường cao tốc (tham khảo kích thước biển báo) 
22 TCN 331-05 

7 
Tiêu chu
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement