Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoathuytinh192004
#628802 Download Đồ án Thiết kế cầu Bê tông cốt thép dự ứng lực dầm T 28m kéo sau miễn phíMỤC LỤC 1
1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 4
1.1. Số liệu chung 4
1.2.Vật liệu chế tạo dầm 4
2. CẤU TẠO KẾT CẤU NHỊP 5
2.1. Chiều dài tính toán KCN 5
2.2. Quy mô mặt cắt ngang cầu 5
2.3. Kích thước mặt cắt ngang dầm chủ 6
2.3.1. Mặt cắt L/2 6
2.3.2. Mặt cắt gối 7
2.4. Cấu tạo dầm ngang 7
2.5. Đặc trưng hình học của mặt cắt 8
2.5.1. Đặc trưng hình học mặt cắt L/2 : 8
2.5.2. Đặc trưng hình học mặt cắt gối 10
2.5.3. Tổng hợp ĐTHH của các mặt cắt 11
3. TÍNH TOÁN HIỆU ỨNG LỰC 12
3.1. Các hệ số tính toán 12
3.2. Tĩnh tải dải đều lên một dầm chủ 12
3.2.2. Trọng lượng dải đều mối nối bêtông mặt cầu 14
3.2.3. Trọng lượng dải đều của dầm ngang 14
3.2.4. Trọng lượng dải đều của lớp phủ mặt cầu 14
3.2.5. Trọng lượng dải đều của lan can ( chỉ dầm biên chịu) 15
3.3. Tính toán nội lực do tĩnh tải 17
3.3.1. Các mặt cắt tính toán 17
3.3.2. Vẽ đường ảnh hưởng và tính nội lực tại các mặt cắt tính toán 17
3.4. Tính toán nội lực do hoạt tải 24
3.4.1. Xác định hệ số phân bố ngang 24
3.4.2. Tính nội lực do hoạt tải : 29
3.4.3. Tính Mômen do hoạt tải gây ra tại các mặt cắt : 32
3.4.4.Tính lực cắt do hoạt tải gây ra tại các mặt cắt : 35
3.4.5. Tồng hợp nội lực dầm chủ (do tĩnh tải và hoạt tải gây ra ) : 39
4. CHỌN BÓ CÁP DỰ ỨNG LỰC 40
4.1. Đặc trưng vật liệu 40
4.1.1. Cáp dự ứng lực 40
4.1.2. Bê tông 40
4.1.3. Cốt thép thường 40
4.2. Sơ bộ chọn bó cáp DƯL 41
4.2.1. Theo trạng thái giới hạn cường độ 41
4.2.2. Sơ bộ chọn cáp DƯL 41
4.3. Bố trí cáp DƯL 42
4.3.1. Nguyên tắc bố trí cáp DƯL 42
4.3.2. Bố trí cáp DƯL theo đường cong 42
4.3.3. Tính toán chiều dài cáp : 43
4.3.4.Tính góc hợp bởi đường cáp so với phương nằm ngang tại các mặt cắt : 46
4.3.5 Tính tọa độ trọng tâm của các bó cáp DƯL : 47
5. ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT 47
5.1. Đặc trưng hình học mặt cắt giai đoạn I 47
5.2. Đặc trưng hình học mặt cắt giai đoạn II 50
5.3.Tính toán độ lệch tâm bó cáp DƯL : 52
6. MẤT MÁT ỨNG SUẤT 54
6.1. Các mất mát ứng suất tức thời 54
6.1.1. Mất mát ứng suất do biến dạng neo 54
6.1.2. Mất mát ứng suất do co ngắn đàn hồi 55
6.1.3. Mất mát ứng suất do ma sát 55
6.2. Các mất mát ứng suất theo thời gian 58
6.2.1. Mất mát ứng suất do co ngót 58
6.2.2. Mất mát ứng suất do từ biến 58
6.2.3. Mất mát ứng suất do chùng cốt thép 59
6.3. Tổng hợp các mất mát ứng suất : 61
7. KIỂM TOÁN THEO CÁC TRẠNG THÁI GIỚI HẠN SỬ DỤNG 62
7.1. Các giới hạn ứng suất của bê tông 62
7.1.1. Trong giai đoạn tạo DƯL 62
7.1.2. Trong giai đoạn sử dụng 63
7.2. Tính toán độ võng và độ vồng 65
7.2.1. Tính độ vồng (xét tại mặt cắt giữa nhịp) 65
7.2.2. Tính độ võng do hoạt tải : 68
8. KIỂM TOÁN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN CƯỜNG ĐỘ 70
8.1. Kiểm toán cường độ chịu uốn 70
8.2. Kiểm toán lượng cốt thép tối đa, lượng cốt thép tối thiểu : 73
8.2.1. Kiểm toán lượng cốt thép tối đa: 73
8.2.2. Kiểm toán lượng cốt thép tối thiểu: 73
8.3. Kiểm toán sức kháng cắt : 74
8.3.1. Công thức kiểm toán : 74
8.3.2. Xác định chiều cao chịu cắt hữu hiệu dv 75
8.3.3. Xác định Vp 75
8.3.4. Tính toán ứng suất cắt v 77
8.3.5. Xác định  78
8.3.6. Tính Vc , Vn và kiểm toán : 80
9. KIỂM TOÁN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN MỎI : 82
9.1. Xác định nội lực do tải trọng mỏi 82
9.2. Tính ứng suất trong bêtông 85
10. TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU 87
10.1. Cấu tạo bản mặt cầu 87
10.2. Tính nội lực bản mặt cầu 87
10.2.1. vệt bánh xe và tải trọng trục: 87
10.2.2. Tính nội lực bản hẫng 87
10.2.3. Tính nội lực bản kê hai cạnh 90
10.2.4. Tổng hợp nội lực bản mặt cầu : 92
10.3. Bố trí cốt thép cho bản mặt cầu 93
10.3.1. Bố trí cốt thép phía trên của bản mặt cầu theo phương ngang cầu 93
10.3.2. Bố trí cốt thép phía dưới của bản mặt cầu theo phương ngang cầu 93
10.4. Kiểm toán 93
10.4.1. Công thức kiểm toán 93
10.4.2. Kiểm cho mặt cắt chịu mô men dương : 94
10.4.3. Kiểm cho mặt cắt chịu mô men âm : 95
11. TÍNH TOÁN DẦM NGANG : 97
11.1. Sơ đò tính toán dầm ngang : 97
11.2 . Tác dụng của tải trọng cục bộ ( hoạt tải ) lên dầm ngang : 97
11.3. Tính toán nội lưc trong dàm ngang : 98
11.4. Thiết kế và kiểm toán dầm ngang : 99
11.4.1. Thiết kế dầm ngang : 99
11.4.2. Kiểm toán cường độ chịu uốn : 100
11.4.3. Kiểm toán hàm lượng cốt thép: 101


1. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN THIẾT KẾ
1.1. Số liệu chung
Quy mô thiết kế: Cầu dầm BTCT DƯL nhịp giản đơn.
Quy trình thiết kế: 22TCN 272-05
Tiết diện dầm chủ: Chữ T
Phương pháp tạo DƯL: Căng sau
Hoạt tải thiết kế: HL 93+3.10-3MPa
Chiều dài nhịp: L = 28 m
Khổ cầu: 11 + 2 x 1 m
Cầu thiết kế có dầm ngang.
1.2.Vật liệu chế tạo dầm
Bêtông dầm:
+ Cường độ chịu nén của bêtông tuổi 28 ngày:  = 50 MPa
+ Trọng lượng riêng của bêtông:  = 25 kN/m3
+ Mô đun đàn hồi: == 38007 MPa
Bêtông mối nối bản mặt cầu:
+ Cường độ chịu nén của bêtông tuổi 28 ngày:  = 50 MPa
+ Trọng lượng riêng của bêtông:  = 25 kN/m3
+ Mô đun đàn hồi: == 38007 MPa
- Cáp DƯL: Sử dụng loại cáp 7 K15 , thép có độ tự chùng thấp theo tiêu chuẩn ASTM 416 Grade 250.
+ Diện tích một bó: = 975,45 mm2
+ Đường kính ống bọc: = 67 mm
- Các chỉ tiêu cáp DƯL:
+ Cường độ chịu kéo: fpu = 1860MPa
+ Giới hạn chảy: fpy = 0,9.fpu fpy = 1674MPa
+ Môđun đàn hồi: Ep = 197000MPa
+ Ứng suất trong thép khi kích fpj=0,8.fpu fpj = 1488 MPa
Cốt thép chịu lực bản mặt cầu:
+ Cường độ chảy quy định nhỏ nhất: fy = 420 MPa
+ Môđun đàn hồi: Es = 200000MPa
2. CẤU TẠO KẾT CẤU NHỊP
2.1. Chiều dài tính toán KCN
- Kết cấu nhịp giản đơn có chiều dài nhịp: Lnh = 28 m
- Khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối: a = 0,3 m
- Chiều dài tính toán nhịp: Ltt = Lnh - 2.a Ltt = 27.4 m
2.2. Quy mô mặt cắt ngang cầu
Các kích thước cơ bản của mặt cắt ngang cầu:
+ Bề rộng phần xe chạy: Bxe = 11 m
+ Bề rộng lề đi bộ: ble = 1 m
+ Bề rộng chân lan can: bclc = 0,5 m
+ Bề rộng toàn cầu: Bcau = Bxe + 2.ble + 2.bclc Bcau = 14 m
+ Số làn xe thiết kế: nl = 3 làn
- Khoảng cách giữa các dầm chủ chọn trong khoảng: 
- Số dầm chủ thiết kế chọn như sau:

=> Chọn ndam = 6 dầm.
=> Chọn S = 2400mm.
+ Chiều dài phần cánh hẫng:


Cấu tạo mặt cắt ngang kết cấu nhịp
2.3. Kích thước mặt cắt ngang dầm chủ
2.3.1. Mặt cắt L/2

Cấu tạo mặt cắt L/2
- Chiều cao dầm chủ: H = 1500mm
- Kích thước bầu dầm:
+ Bề rộng bb = 600 mm
+ Chiều cao hb = 300 mm
+ Bề rộng vút bầu dầm bvb = 200 mm
+ Chiều cao vút bầu dầm hvb = 200 mm
Kích thước sườn dầm:
+ Bề rộng bw = 200 mm
+ Chiều cao hw = 600 mm
- Kích thước bản cánh :
+ Bề rộng b1 = 2000 mm
+ Chiều cao ts = 200 mm
+ Bề rộng vút bản cánh trên bvc = 200 mm
+ Chiều cao vút bản cánh trên hvc = 200 mm
2.3.2. Mặt cắt gối

Cấu tạo mặt cắt gối
Kích thước sườn dầm:
+ Bề rộng bw = 600 mm
+ Chiều cao hw = 1300mm
- Kích thước bản cánh
+ Bề rộng b1 = 2000mm
+ Chiều cao ts = 200 mm
2.4. Cấu tạo dầm ngang
- L = 28 m ta bố trí 5 dầm ngang:
+ Tại mặt cắt gối ng = 2 dầm
+ Mặt cắt giữa nhịp nnh = 1 dầm
+ mặt cắt L/4 n1/4 = 2 dầm


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:


Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank cho chủ thớt
Hình đại diện của thành viên
By sonngocson91tv
#721032 Bạn cho mình cái bài tính này được không, mình đang làm chuyên đề dầm bê tông ứng lực trước nên mình rất cần để tham khảo.
Thank bạn nhiều ^_^
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#721044 Bạn down tại link này nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank cho chủ thớt
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009471 Link đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank cho chủ thớt
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement