Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hhl_1190
#628219

Download Hướng dẫn sử dụng SW2006 Tutorial miễn phí

MC LC
Lesson 1- Part.3
Lesson 2 - Assembly .13
Lesson 3 – Drawings .18
AutoCAD và SolidWorks.25
Nhap mot tài lieu AutoCAD.25
Chuyen mot b n ve AutoCAD thành 3D .31
Các ky thuat thiêt kê nâng cao .47
Các bản ve ky thuat nâng cao.60
Các tieu tiêt.66
Assembly Mates .74
COSMOSXpress .87
Các chc nang c b n ca COSMOSXpress .87
Phân tích de tiêt kiem vat lieu .94
Các ví d phân tích.99
B ng thiêt kê.107
Lenh Fillet .114
Import/Export .120
Lenh Loft.123
Thiêt kê khuôn.127
Tài lieu Part da khôi .142
Xây dng part mau cho bài Giao khôi .142
Ky thuat bac câu.146
Ky thuat mô hình hóa cc bo .148
Lenh xêp dãy .150
PhotoWorks.157
PhotoWorks c b n .157
PhotoWorks nâng cao.161
Các lenh Revolve và Sweep .168
Chi tiêt tâm mng.175
SolidWorks Animator .188
Các lenh bê mat .200
SolidWorks Toolbox .212
Toolbox c b n.212
Bat vít thông minh (Smart Fasteners) .215
Kêt câu hàn.218++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

1
TUTORIAL
SOLIDWORKS 2006
BIÊN DỊCH: ĐÀO CHI LĂNG
1/2006
2
MỤC LỤC
Lesson 1- Part.......................................................................................................................................3
Lesson 2 - Assembly ..........................................................................................................................13
Lesson 3 – Drawings ..........................................................................................................................18
AutoCAD và SolidWorks...................................................................................................................25
Nhập một tài liệu AutoCAD...............................................................................................................25
Chuyển một bản vẽ AutoCAD thành 3D ...........................................................................................31
Tạo một bản vẽ từ mô hình 3D...........................................................................................................35
Vẽ 3D .................................................................................................................................................42
Các kỹ thuật thiết kế nâng cao ...........................................................................................................47
Các bản vẽ kỹ thuật nâng cao.............................................................................................................60
Tạo các hình biểu diễn .......................................................................................................................61
Các tiểu tiết.........................................................................................................................................66
Assembly Mates .................................................................................................................................74
COSMOSXpress ................................................................................................................................87
Các chức năng cơ bản của COSMOSXpress .....................................................................................87
Phân tích để tiết kiệm vật liệu ............................................................................................................94
Các ví dụ phân tích.............................................................................................................................99
Bảng thiết kế.....................................................................................................................................107
Lệnh Fillet ........................................................................................................................................114
Import/Export ...................................................................................................................................120
Lệnh Loft..........................................................................................................................................123
Thiết kế khuôn..................................................................................................................................127
Tài liệu Part đa khối .........................................................................................................................142
Xây dựng part mẫu cho bài Giao khối .............................................................................................142
Kỹ thuật bắc cầu...............................................................................................................................146
Kỹ thuật mô hình hóa cục bộ ...........................................................................................................148
Lệnh xếp dãy ....................................................................................................................................150
PhotoWorks......................................................................................................................................157
PhotoWorks cơ bản ..........................................................................................................................157
PhotoWorks nâng cao.......................................................................................................................161
Các lệnh Revolve và Sweep .............................................................................................................168
Chi tiết tấm mỏng.............................................................................................................................175
SolidWorks Animator ......................................................................................................................188
Các lệnh bề mặt ................................................................................................................................200
SolidWorks Toolbox ........................................................................................................................212
Toolbox cơ bản.................................................................................................................................212
Bắt vít thông minh (Smart Fasteners) ..............................................................................................215
Kết cấu hàn.......................................................................................................................................218
3
Lesson 1- Part
Bài 1 sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn từng bước tạo
dựng mô hình SolidWorks đầu tiên. Bạn sẽ tạo ra
chi tiết đơn giản như minh họa.
Bài học này bao gồm:
• Tạo một khối cơ sở
• Thêm một phần lồi
• Cắt một cái lỗ
• Các lệnh sửa đổi (vê tròn, thay đổi kích
thước)
• Hiển thị một hình cắt của mô hình
Tạo một tài liệu Part1 mới
Bạn bắt đầu bài học này với việc mở một tài liệu part mới.
1. Click2 New trên thanh công cụ Standard.
Hộp thoại New SolidWorks Document xuất hiện.
2. Click Part, rồi click OK.
3. Một cửa sổ part mới xuất hiện.
Vẽ hình chữ nhật
Đặc điểm đầu tiên của chi tiết này là một khối hộp chữ nhật, tạo ra từ một biên dạng hình chữ nhật
được đẩy cao lên. Bạn bắt đầu bằng cách vẽ hình chữ nhật đó. (Lệnh tạo hình đầu tiên này tương
đối giống như tạo phôi trong chế tạo máy thực tế - DCL).
1. Click Extruded Boss/Base3 trên thanh công cụ Features. Các mặt phẳng tọa độ Front
(trước), Top (trên), và Right (phải) xuất hiện và con trỏ chuyển thành (cho biết nó sẵn
sàng chọn một mặt phẳng làm cơ sở cho biên dạng sẽ vẽ).
Lưu ý rằng khi bạn di chuyển con trỏ trên một mặt, đường biên của mặt đó sẽ sáng lên.
1
Part được hiểu là một cửa sổ dùng để xây dựng mô hình hình học trong SolidWorks. SolidWorks dựng từng chi tiết
máy (một mô hình hình học đơn) trong mỗi cửa sổ Part và lưu chúng thành những tập tin Part. Các chi tiết máy này, nếu
cần, sẽ được đưa vào một cửa sổ lắp ráp gọi là Asembly để tạo thành các cụm chi tiết hay tổ hợp máy hoàn chỉnh, đây
lại là một tập tin loại khác, Asembly. Từ các tập tin Part và Asembly này, có thể tạo ra các tập tin bản vẽ kỹ thuật, gọi là
các Drawing, lại là một loại tập tin khác nữa, Drawing. Trong SolidWorks, không tạo ra các bản vẽ bằng thao tác thủ
công, vì các bản vẽ đều hoàn toàn sinh ra tự động từ những mô hình Part hay Asembly. Ba loại tập tin kể trên được
liên kết rất chặt chẽ với nhau, mỗi thay đổi trên một tập tin, sẽ được cập nhật tới các tập tin liên quan, qua các bài học,
điều này sẽ được minh họa sinh động.
2
Bấm nút trái của chuột (dùng từ “click” chuẩn hơn và tượng thanh hơn dùng từ “kích”).
3
Lệnh tạo khối đặc bằng cách đẩy cao một biên dạng.
4
2. Di chuyển con trỏ trên mặt Front và click để chọn mặt này. Cổng nhìn chuyển hướng để
cho mặt Front đối diện với bạn. Thanh công cụ các...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement