Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ohyeah.master
#628214

Download Đồ án Kết cấu thép - Cầu trục 4 dàn miễn phí

MỤC LỤC
1. Giới thiệu chung trang 1
2. Đặc điểm tính toán trang 1
3. Tải trọng tính toán và tổ hợp tải trọng tính toán kết cấu thép trang 1
Các trường hợp tải trọng trang 2
Các tổ hợp tải trọng trang 3
4. Các kích thước chính và trọng lượng các phần tử kết cấu kim loại trang 3
5. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm đứng chính trang 5
6. Xác định tải trọng tác dụng lên dầm đứng phụ trang 6
7. Xác định đường ảnh hưởng của dàn trang 7
Đường ảnh hưởng của dàn đứng chính trang 7
Đường ảnh hưởng của dàn đứng phụ trang 16
Đường ảnh hưởng của dàn ngang trên trang 22
8. Tính dàn đứng chính trang 26
Chọn tiết diện thanh biên trên trang 26
Chọn tiết diện thanh biên dưới trang 30
Chọn tiết diện thanh xiên trang 31
Chọn tiết diện thanh đứng trang 34
9. Tính dàn đứng phụ trang 34
Chọn tiết diện thanh biên trên trang 34
Chọn tiết diện thanh biên dưới trang 35
Chọn tiết diện thanh xiên trang 35
Chọn tiết diện thanh đứng trang 36
10. Tính dàn ngang trên trang 36
Chọn tiết diện thanh xiên trang 37
Chọn tiết diện thanh đứng trang 38
11. Kiểm tra độ cứng của kết cấu trang 38
12. Xác định biên dàn chịu uốn cục bộ trang 39
13. Xác định tiết diện dầm cầu với trường hợp tổ hợp IIc trang 41
14. Giới thiệu phương pháp liên kết trang 46
Lựa chọn que hàn trang 46
Tính kiểm tra mối hàn trang 47
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TÍNH KEÁT CAÁU KIM LOAÏI
1) Giôùi thieäu chung:
Keát caáu kim loaïi caàu truïc keát caáu kiểu daøn laø moät heä khoâng gian phöùc taïp goàm hai nöûa caàu. Keát caáu cuûa moät nöûa caàu laø moät heä khoâng gian ñöôïc caáu taïo töø 4 daøn phaúng: daøn ñöùng chính, daøn ñöùng phuï, daøn ngang treân, daøn ngang döôùi. Ñeå ñaûm baûo ñoä cöùng cho daøn khoâng gian, trong daøn coù keát caáu theâm caùc thanh giaèng cheùo.
2) Ñaëc ñieåm tính toaùn:
Keát caáu kim loaïi caàu truïc 4 daøn laø moät heä khoâng gian, khi tính toaùn khoâng tính theo daøn khoâng gian maø tính theo phöông phaùp gaàn ñuùng baèng caùch chia daøn khoâng gian thaønh nhöõng daøn phaúng. Coi raèng toaøn boä taûi troïng di ñoäng cuûa troïng löôïng xe con coù haøng chæ taùc duïng leân daøn ñöùng chính. Noäi löïc trong caùc thanh cuûa daøn ñöùng chính döôùi taùc duïng cuûa caùc taûi troïng chính xaùc ñònh theo phöông phaùp ñöôøng aûnh höôûng.
Keát caáu cuûa daøn ñöùng chính coù tính chaát ñoái xöùng so vôùi truïc thaúng ñöùng ñi qua ñieåm giöõa cuûa khaåu ñoä neân chæ caàn xaây döïng ñöôøng aûnh höôûng cho nöûa daøn phía beân buoàng laùi. Sô ñoà hình hoïc cuûa daøn phuï gioáng daøn ñöùng chính neân ñöôøng aûnh höôûng caùc thanh trong daøn phuï cuõng gioáng nhö trong daøn ñöùng chính tuy nhieân daøn ñöùng phuï chæ chòu taûi troïng thaúng ñöùng do troïng löôïng baûn thaân daøn, troïng löôïng cô caáu di chuyeån caàu truïc, buoàng laùi vaø caùc thieát bò ñieän, caùc heä thoáng daây caáp ñieän cho xe tôøi, heâ truïc truyeàn ñoäng cô caáu di chuyeån. Daøn phuï cuõng chòu taùc duïng cuûa löïc quaùn tính ngang khi phanh caàu (vì caùc thanh bieân cuûa daøn phuï cuõng laø thanh bieân cuûa daøn ngang treân vaø daøn ngang döôùi).
Daøn ngang cuõng coù keát caáu ñoái xöùng neân khi xaây döïng ñöôøng aûnh höôûng ta cuõng xaây döïng cho nöûa daøn phía beân coù buoàng laùi.
3) Taûi troïng tính toaùn vaø toå hôïp taûi troïng tính toaùn keát caáu theùp:
Caùc tröôøng hôïp vaø toå hôïp taûi troïng :
Khi maùy truïc noùi rieâng, caàu truïc noùi chung laøm vieäc, noù chòu nhieàu loaïi taûi troïng khaùc nhau taùc duïng leân keát caáu. Caùc taûi troïng coù theå taùc ñoäng thöôøng xuyeân hoaëc khoâng thöôøng xuyeân, theo qui luaät hoaëc khoâng theo qui luaät, taûi troïng tónh hoaëc ñoäng, taûi troïng taùc ñoäng theo phöông thaúng ñöùng hoaëc phöông ngang… Töø söï phoái hôïp ña daïng cuûa caùc loaïi taûi troïng, ngöôøi ta chia ra ba tröôøng hôïp taûi troïng tính toaùn nhö sau:
3.1) Caùc tröôøng hôïp taûi troïng:
Baûng toå hôïp taûi troïng.
Taûi Troïng 
Tính Theo Ñoä Beàn Vaø Ñoä OÅn Ñònh
 


Toå Hôïp Taûi Troïng 


IIa 
IIb 
IIc 

1 
Troïng löôïng baûn thaân caàu GC tính tôùi heä soá ñoäng khi di chuyeån Kñ. 
Gc 
GcKñ 
Gc 

2 
Troïng löôïng xe con GX coù tính ñeán heä soá va ñaäp Kñ. 
Gx 
GxKñ 
Gx 

3 
Troïng löôïng haøng Q keå ñeán thieát bò mang haøng coù tính ñeán heä soá va ñaäp Kñ. 
(IIQ 
QKñ 
Q 

4 
Löïc quaùn tính ngang khi haõm cô caáu di chuyeån caàu truïc. 
_ 
Pqtmax 
Pqtx 

a) Tröôøng hôïp taûi troïng I:
- Taûi troïng bình thöôøng ôû traïng thaùi laøm vieäc, phaùt sinh khi maùy laøm vieäc ôû ñieàu kieän bình thöôøng. Tröôøng hôïp naøy duøng ñeå tính beàn caùc chi tieát theo moûi. Caùc taûi troïng thay ñoåi ñöôïc qui ñoåi thaønh taûi troïng töông ñöông.
b) Tröôøng hôïp taûi troïng II:
- Taûi troïng lôùn nhaát ôû traïng thaùi laøm vieäc, phaùt sinh khi caàu truïc laøm vieäc ôû ñieàu kieän naëng nhaát. Caùc taûi troïng naøy goàm caùc löïc caûn tónh cöïc ñaïi, taûi troïng ñoäng cöïc ñaïi khi môû (hoaëc phanh) maùy (hoaëc cô caáu) ñoät ngoät… Tröôøng hôïp naøy duøng ñeå tính caùc chi tieát theo ñieàu kieän beàn tónh.
c) Tröôøng hôïp taûi troïng III:
- Taûi troïng lôùn nhaát ôû traïng thaùi khoâng laøm vieäc cuûa caàu truïc. Tröôøng hôïp naøy duøng ñeå kieåm tra keát caåu theo ñoä oån ñònh.
3.2) Caùc toå hôïp taûi troïng.
- ÔÛ traïng thaùi laøm vieäc cuûa maùy truïc, ngöôøi ta toå hôïp caùc taûi troïng taùc duïng leân keát caáu vaø chia thaønh caùc toå hôïp taûi troïng sau:
– Toå hôïp Ia, IIa: Hai toå hôïp naøy töông öùng vôùi tröôøng hôïp caàu truïc ñöùng yeân, chæ coù cô caáu naâng laøm vieäc, tính toaùn khi khôûi ñoäng (hoaëc haõm) cô caáu naâng moät caùch töø töø (Ia) hoaëc ñoät ngoät (IIa).
– Toå hôïp Ib, IIb: Hai toå hôïp naøy öùng vôùi tröôøng hôïp caàu truïc mang haøng di chuyeån, khôûi ñoäng (hoaëc phanh) töø töø (Ib), hoaëc ñoät ngoät (IIb). Trong tröôøng hôïp naøy, caùc cô caáu naâng vaø di chuyeån xe con khoâng laøm vieäc hoaëc laøm vieäc vôùi gia toác oån ñònh.
- Toå hôïp IIc: Toå hôïp naøy öùng vôùi tröôøng hôïp xe con mang haøng di chuyeån, khôûi ñoäng hoaëc phanh ñoät ngoät. Trong tröôøng hôïp naøy, caùc cô caáu naâng vaø di chuyeån caàu truïc ñöùng yeân hoaëc laøm vieäc vôùi gia toác khoâng ñoåi.
- Ñoái vôùi caàu truïc thuoäc ñeà taøi naøy, keát caáu theùp cuûa caàu truïc ñöôïc tính theo ñieàu kieän beàn tónh, öùng vôùi ba toå hôïp taûi troïng IIa, IIb, IIc.
4) Caùc kích thöôùc chính vaø troïng löôïng caùc phaàn töû keát caáu kim loaïi:
- Chieàu cao cuûa daàm ñöùng chính ôû giöõa nhòp:

- Choïn H = 1600mm

Hình 5.1 Sô ñoà keát caáu caàu truïc kieåu daøn
- Chieàu cao daøn ôû tieát dieän goái töïa:
H0 = (0.4÷ 0.5)xH = (0.4÷( 0.5)x1600 =
= 640÷800
Choïn H0 = 800mm
Chieàu daøi ñoaïn nghieâng:
C = (0.1÷( 0.2)xL = (0.1÷( 0.2)x20000 =
= 2000÷4000mm
Choïn C = 2000mm
- Chieàu daøi moãi ñoát cuûa thanh bieân khi soá ñoát laáy baèng 20:

- Beà roäng maët phaúng ngang cuûa daàm laáy baèng b = 1400 mm
- Troïng löôïng cuûa moät daàm ñöùng chính ( xaùc ñònh sô boä theo coâng thöùc 8-15, [1] ):
Gch = 10Qx(L-5) +7000 = 10 x 100x(20-5) + 7000 = 22000N
- Troïng löôïng cuûa moät daàm ñöùng phuï (coâng thöùc 8-17 [1] )
Gph = 
- Troïng löôïng cuûa moät daøn ngang: (coâng thöùc 8-18 [1] )

- Troïng löôïng cuûa caùc phaàn khaùc cuûa keát caáu kim loaïi laáy nhö sau:
- Troïng löôïng moät saøn:
Gs=k.L.b.(.(=0.5x20x1,25.0,003x78000=2925(N)
Trong ñoù:
+ k = 0.5 -Heä soá keå ñeán caùc loã treân saøn;
+ L = 20m -Taàm roäng cuûa caàu truïc
+ b = 1,25m –chieàu ngang cuûa saøn
+ ( = 0.003m –chieàu daøy cuûa saøn;
+ ( = 78000N/m3 – troïng löôïng rieâng cuûa theùp
- Troïng löôïng daàm cuoái: Gc = 9000N
- Troïng löôïng cô caáu di ñoäng caàu Gd = 34000N
- Trọng löôïng buoàng laùi vaø caùc thieát bò ñieän Gb = 17000N
- Troïng löôïng xe laên Gx = 42000N
5) Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân daàm ñöùng chính:
Taûi troïng taùc duïng leân daàm ñöùng chính ñöôïc tính phía cô caáu di ñoäng caàu
- Taûi troïng khoâng di ñoäng phaân boá ñeàu doïc chieàu daøi daøn:

- Taûi troïng taäp trung ñaët phía daøn coù cô caáu di ñoäng:
+ do troïng löôïng cô caáu di ñoäng: Nd = k1
+ do troïng löôïng buoàng laùi vaø thieát bò ñieän:
Nb = k1
- Taûi troïng di ñoäng:
Pc’ = 
PD’ = 
- Taûi troïng quaùn tính ngang phaân boá ñeàu:
qng = 0.1q =0,1.1539,79=153,979N
- Taûi troïng quaùn tính ngang taäp trung:
+do troïng löôïng cô caáu di ñoäng gaäy ra:
Nd = 0,1
+ do troïng löôïng buoàng laùi vaø caùc thieát bò ñieän gaäy ra:
Nbng = 0,1
- Taûi troïng quaùn tính ngang cuûa taûi troïng ñoäng:
P’Cng = 0,1()= 
P’Dng = 0,1() = 
6) Xaùc ñònh taûi troïng taùc duïng leân daøn ñöùng phuï:
Ñoái vôùi daøn ñöùng phuï chuùng ta cuõng tính phía bieân coù cô caáu di...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement