Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By haylachinhminh_lth_9x
#628207

Download Báo cáo Thực tập sản xuất tại giàn 5 mỏ Bạch Hổ miễn phí

Mục Lục
1. Các vấn đề chung:
2. Cấu tạo giàn khoan và các block trên giàn
3. Các phương pháp khai thác đang dùng trên giàn
3.1 Vận hành giếng khai thác tự phun
3.2 Vận hành giếng khai thác bằng Gaslift
4. Thiết bị miệng giếng
5. Sơ đồ công nghệ khai thác của giàn 5 và toàn mỏ
6. Các vấn đề về bình tách, bình 100 m ,bình đo .
7. Cấu tạo và vận hành tủ điều khiển TSK
8. Cấu tạo và đặc tính kỹ thuật của các loại máy bơm sử dụng trên giàn
9. Cấu tạo nguyên lý làm việc trạm GUP- 100
10.Cấu tạo, tính năng kỹ thuật và cách vận hành máy nén khí
11. Sơ đồ công nghệ của hệ thống bơm ép nước vỉa
12. Cấu tạo, các thành phần của thiết bị lòng giếng
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Mục Lục
1. Các vấn đề chung:
2. Cấu tạo giàn khoan và các block trên giàn
3. Các phương pháp khai thác đang dùng trên giàn
3.1 Vận hành giếng khai thác tự phun
3.2 Vận hành giếng khai thác bằng Gaslift
4. Thiết bị miệng giếng
5. Sơ đồ công nghệ khai thác của giàn 5 và toàn mỏ
6. Các vấn đề về bình tách, bình 100 m ,bình đo….
7. Cấu tạo và vận hành tủ điều khiển TSK
8. Cấu tạo và đặc tính kỹ thuật của các loại máy bơm sử dụng trên giàn
9. Cấu tạo nguyên lý làm việc trạm GUP- 100
10.Cấu tạo, chức năng kỹ thuật và cách vận hành máy nén khí
11. Sơ đồ công nghệ của hệ thống bơm ép nước vỉa
12. Cấu tạo, các thành phần của thiết bị lòng giếng
PHỤ LỤC
Các ký hiệu viết tắt trong báo cáo:
- SVTT : Sinh Viên Thực Tập
- OTM: Là các biện pháp tổ chức-kỹ thuật được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho các công việc liên quan giữa nhiều bộ phận trong XNLD, an tòan cho các công việc nguy hiểm khí, các công việc dễ gây cháy nổ mà nguy hiểm đối với công trình biển (Biện pháp tổ chức kỹ thuật)
- XNLD: Xí nghiệp Liên doanh “Vietsovpetro”.
- XNKTDK: Xí nghiệp Khai thác dầu khí.
- Phòng KTSX: Phòng Kỹ thuật sản xuất.
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
- PPD: Quá trình ép nước để giữ áp suất vỉa.
- Riser: Là đọan ống đứng của đường ống ngầm (nằm dưới biển), được nơi kết nối với hệ thống bơm ép của giàn.
- MSP : giàn cố định.
- CTB: Công trình biển (giàn MSP hay giàn PPD).
- XVODKA : Là sự báo cáo công việc giữa Công trình biển và Lãnh đạo bờ
- CPP: Giàn công nghệ trung tâm
- CCP: Giàn nén khí trung tâm (gần CPP-2)
- CGCS: Trạm nén khí nhỏ (gần MSP-4)
- BK: Giàn nhẹ tại mỏ Bạch hổ
- FSO: Trạm rót dầu không bến
- RP: Giàn cố định tại mỏ Rồng
- RC: Giàn nhẹ tại mỏ Rồng
- RB: Riser block: Giàn lắp đặt các đoạn ống đứng của các đường ống ngầm
- UBN - Tàu chứa dầu
- C-1, C-2,V-100 - Bình tách khí cấp 1, cấp 2, bình tách khí cao áp gaslift
- Kỹ sư KIP - Kỹ sư tự động hoá thiết bị
- NPS 65/35-5000 - Máy bơm dầu ly tâm, lưu lượng 65/35 khối, áp suất bơm 50 atmôtphe
- SK-5 - Cụm phân dòng và xử lý khí cao áp (gaslift)
- SDV - Van đóng mở tự động
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[ 1 ]. Công nghệ khai thác dầu khí, PGS.TS. Cao Ngọc Lâm, bộ môn khoan – khai thác, Đại học Mỏ - Địa Chất.
[ 2 ]. Công nghệ khai thác dầu khí, PGS.TS. Lê Phước Hảo, Đại học Bách Khoa TP HCM.
[ 3 ]. Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, TS. Dương Danh Lâm & TS. Phùng Đình Thực.
[ 4 ]. Thiết bị khai thác dầu khí, Ths. Lê Đức Vinh, bộ môn Thiết bị dầu khí & công trình, Đại học Mỏ - Địa Chất.
[ 5 ]. Cùng nhiều tài liệu do các bạn và anh chị đang làm việc tại XNLD cung cấp.
Giới thiệu
XNLD “ Vietsovpetro” traûi qua 25 naêm thaønh laäp vaø phaùt trieån,vôùi moät phaàn tö theá kyû khoâng phaûi laø daøi so vôùi lòch söû, nhöng vôùi ngaønh daàu khí noùi chung vaø XNLD “ Vietsovpetro” thì laïi laø moät moác son lòch söû laãy löøng. Thöïc teá ñaõ chöùng minh raèng, ngaønh daàu khí Vieät Nam ñaõ vöôn leân ñöùng vaøo vò trí thöù 3 caùc nöôùc xuaát khaåu daàu ôû khu vöïc Ñoâng Nam AÙ, maø“ Vietsovpetro” laø con chim ñaàu ñaøn veà saûn löôïng khai thaùc daàu khí trong ngaønh cho ñeán thôøi ñieåm hieän nay. Trong moät phaàn tö theá kyû xaây döïng vaø phaùt trieån XNLD“ Vietsovpetro” ñaõ ñaøo taïo ñöôïc moät ñoäi nguõ caùn boä quaûn lyù, caùn boä kyõ thuaät- coâng ngheä vaø coâng nhaân coù trình ñoä tay ngheà cao, laøm chuû coâng ngheä, ñieàu haønh toát caùc chu trình saûn xuaát, töøng böôùc thay theá caùc chuyeân gia Nga.
Trong quá trình thực tập sản xuất tại Giàn 5 - XNLD VietSovPetro. Chúng em đã được sự hướng dẫn tận tình của các bác, anh chị CNVC của XNLD và các thầy giáo trường đại học Mỏ Địa Chất để tìm hiểu, nắm bắt được những trang bị kỹ thuật, thiết bị, công nghệ, cách vận hành một số máy trong nghành khoan khai thác. Đã giúp cho chúng em liên hệ được giữa lý thuyết với thực tế, thực hành.Chúng em đã cố gắng học hỏi và hăng hái trong mọi công việc được phân công.Tuy nhiên có một số vấn đề chúng em chưa được tìm hiểu kỹ, cũng như kiến thức còn hạn chế nên trong bản báo cáo này còn một số thiếu sót. Chúng em cũng mong thầy cô, các bạn góp ý và giúp đỡ cho chúng em hoàn thiện tốt hơn trong đồ án tốt nghiệp sắp tới.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!
Vũng Tàu Tháng 08 năm 2011
Nhóm thực tập giàn 5:
Nhóm trưởng: Nguyễn Công Thắng
SVTT Tống Văn Thạnh
SVTT Trần Văn Thịnh
1. Các vấn đề chung:
1.1.Tổ chức trên giàn khai thác
a/Tổ chức theo hành chính.
Ca 1 :
Giàn Trưởng
Giàn phó cơ khí
Đốc công khai thác
Kíp trưởng
Kỹ sư khai thác
Kỹ sư cơ khí & điện lạnh
Kỹ sư động lực
Kỹ sư tự động hoá
Kỹ sư điện
Thợ Máy
Ca 2:
Giàn phó khai thác
Đốc công khai thác
Kíp Trưởng
Kỹ sư cơ khí
Kỹ sư khai thác
Kỹ sư tự động hoá
Kỹ sư điện
Kỹ sư động lực
Thợ khai thác
Thợ Máy
b/ Tổ chức đội khai thác theo chuyên môn.
Ca làm việc của một đội khai thác ngoài giàn là nửa tháng. Mỗi công nhân, kỹ sư làm việc theo đúng chức danh nhiệm vụ của mình.
1.2 Vấn đề an toàn trên giàn khai thác:
Tất cả các sinh viên phải được học an toàn trước khi ra giàn thực tập
1.2.1. Quy phạm an toàn khi làm việc trên giàn
Để đảm bảo an toàn khi làm việc trên giàn khoan tất cả mọi người tham gia đều phải thực hiện đúng quy phạm an toàn như sau: Người tham gia nhất thiết phải mặc quần áo đi giày mang găng tay BHLĐ đầy đủ khi ra blốc làm việc.không hút thuốc hay sử dụng lửa gây cháy nổ. Thợ làm việc trên cao phải đeo dây an toàn cố định, làm việc nghiêm túc,thao tác an toàn chính xác...
1.2.2. Các phương tiện phòng chống cháy trên giàn khoan các phương tiện dập lửa. (chức năng ,cách sử dụng chúng).
a. Hệ thống dập lửa cố định trên giàn khoan.
- Hệ thống phun mưa: được bố trí ở blốc công nghệ.
- Hệ thống nước cứu hỏa: bao gồm các xa lăng nước được bố trí khắp nơi tren giàn.
- Hệ thống phun bột
- Hệ thống màn nước: được bố trí để ngăn cách blốc nhà ở và blốc công nghệ.
- Hệ thống khí co2.
b. Phương tiện chữa cháy di động.
- Các bình bột chữa cháy.
- Các bình khí chửa cháy co2.
- Các bình bọt chữa cháy.
- Tấm bạc chữa cháy.
- Cát chữa cháy. Có tác dụng ngăn không cho đám cháy chát lỏng lan rộng ra.
1.2.3 Các tín hiệu báo động sự cố, cách sử dụng các phương tiện phòng cháy trên giàn
… 2. Cấu tạo giàn khoan và các block trên giàn

+ Block 1&2 bao gồm:
- Các giếng khai thác bằng phương pháp gaslift và tự phun
Các đường ống công nghệ chính,phụ.
Các cụm đường ống RISE nối liên kết các giàn công nghệ. Để vận chuyển các sản phẩm dầu,khí đi và về giàn.
+ Block 3 bao gồm:
Bình tách C-1 hay còn gọi là bình tách cấp 1 (cao áp)
Bình tách C-2 hay còn gọi là bình tách cấp 2 (thấp áp)
Các máy bơm dầu ly tâm (HПС-1 HПС-2 HПС-3 HПС-4).
Máy bơm pittong 9MG.
Hệ thống các đường ống công nghệ vào và ra từ các bình tách C-1,C-2 và vào máy bơm cũng như các đường ống vận chuyển dầu bơm đi.
+ Block 4 bao gồm:
Bình tách C-3 hay còn gọi là bình đo (dung để đo lưu lượng dầu khí của từng giếng)
Bình gọi dòng C-4 dùn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement