Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By viem_anhcothelamtatca1102
#628025

Download Đồ án Quy trình bảo dưỡng xe Santafe miễn phí

MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU 03
PHẦN II: QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG XE SANTAFE .04
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ XE SANTAFE 04
1.1 KÍCH THƯỚC 04
1.2 HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU: .04
1.3 LỐP: .04
1.4 HỆ THỐNG ĐIỆN: .04
1.5 HỆ THỐNG PHANH .04
1.6 ĐỘNG CƠ 04
1.7 BIỂU ĐỒ BÔI TRƠN .05
Chương II: DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ 05
Chương III: CÁC CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG 08
I. VỊ TRÍ CÁC NHÃN CẢNH BÁO .08
II. VỊ TRÍ ĐIỂM ĐẶT CẦU NÂNG 09
III. VỊ TRÍ MÓC KÉO .10
IV. MỘT SỐ LƯU Ý KHI BẢO DƯỠNG 10
V. LỊCH KIỂM TRA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ .11
VI. QUY TRÌNH NHẬN XE VÀO BẢO DƯỠNG .14
VII. NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG CỤ THỂ .15
1. Kiểm tra và thay dầu máy 15
2. Thay lọc dầu máy .16
3. Kiểm tra, thay thế lọc gió động cơ .17
4. Thay thế lọc nhiên liệu 18
5. Kiểm tra thay thế nước làm mát .22
6. Bảo dưỡng hệ thống phanh .22
7. Kiểm tra đai dẫn động, ắc quy và máy phát .24
8. Kiểm tra tình trạng của các loại dung dịch .25
9. Thay dầu phanh 25
10. Thay dầu hộp số, dầu cầu .27
11. Bảo dưỡng hệ thống điều hòa 29
12.Kiểm tra cần gạt nước và bộ nước rửa kính .30
13. Kiểm tra lốp xe 31
14. Kiểm tra các cao su chắn bụi của bán trục,thước lái và các trục truyền động .33
.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC
PHẦN I: GIỚI THIỆU………………………………………03
PHẦN II: QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG XE SANTAFE…..04
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ XE SANTAFE…………………04
KÍCH THƯỚC………………………………………………………04
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU:………………………………………...04
1.3 LỐP:………………………………………………………………….04
1.4 HỆ THỐNG ĐIỆN:………………………………………………….04
1.5 HỆ THỐNG PHANH………………………………………………..04
1.6 ĐỘNG CƠ……………………………………………………………04
1.7 BIỂU ĐỒ BÔI TRƠN………………………………………………..05
Chương II: DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ…………………05
Chương III: CÁC CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG…………………08
VỊ TRÍ CÁC NHÃN CẢNH BÁO………………………………………….08
VỊ TRÍ ĐIỂM ĐẶT CẦU NÂNG……………………………………09
VỊ TRÍ MÓC KÉO…………………………………………………...10
MỘT SỐ LƯU Ý KHI BẢO DƯỠNG………………………………10
LỊCH KIỂM TRA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ……………………………...11
QUY TRÌNH NHẬN XE VÀO BẢO DƯỠNG…………………………….14
NỘI DUNG CÔNG VIỆC BẢO DƯỠNG CỤ THỂ……………………….15
Kiểm tra và thay dầu máy…………………………………………………15
Thay lọc dầu máy………………………………………………………….16
Kiểm tra, thay thế lọc gió động cơ………………………………………...17
Thay thế lọc nhiên liệu……………………………………………………18
Kiểm tra thay thế nước làm mát…………………………………………..22
Bảo dưỡng hệ thống phanh……………………………………………….22
7. Kiểm tra đai dẫn động, ắc quy và máy phát………………………….........24
8. Kiểm tra tình trạng của các loại dung dịch……………………………….25
9. Thay dầu phanh……………………………………………………………25
10. Thay dầu hộp số, dầu cầu………………………………………………...27
11. Bảo dưỡng hệ thống điều hòa……………………………………………29
12..Kiểm tra cần gạt nước và bộ nước rửa kính…………………………….30
13. Kiểm tra lốp xe……………………………………………………………31
14. Kiểm tra các cao su chắn bụi của bán trục,thước lái và các trục truyền động…………………………………………………………………………………..33
.
LÔØI NOÙI ÑAÀU
Ngaønh coâng nghieäp oâtoâ laø ngaønh mang tính toång hôïp. Söï phaùt trieån cuûa noù seõ keùo theo caùc ngaønh ngheà vaø caùc dòch vuï khaùc phaùt trieån, thuùc ñaåy neàn kinh teá phaùt trieån beàn vöõng. Ôû nöôùc ta, coâng nghieäp oâtoâ ñöôïc coi laø ngaønh troïng ñieåm, luoân nhaän ñöôïc caùc chính saùch öu ñaõi cuûa nhaø nöôùc.
Cuøng vôùi söï taêng tröôûng veà soá löôïng cuûa loaïi phöông tieän naøy thì tình traïng tai naïn giao thoâng do phöông tieän naøy gaây ra cuõng taêng leân. Gaây nhieàu thieät haïi veà ngöôøi vaø taøi saûn. Nguyeân nhaân laø söï chuû quan cuûa con ngöôøi, ñieàu kieän ñöôøng saù, thôøi tieát vaø caùc loãi kyõ thuaät, hö hoûng baát ngôø cuûa phöông tieän khi ñang löu thoâng treân ñöôøng.
Nhöõng loãi kyõ thuaät, hö hoûng naøy ñeàu coù theå kòp thôøi phaùt hieän vaø khaéc phuïc neáu phöông tieän ñöôïc baûo döôõng, söûa chöõa theo ñuùng ñònh kyø vaø ñuùng quy ñònh. Vieäc baûo döôõng, söûa chöõa ñöôïc thöïc hieän phaàn lôùn ôû caùc garage. Maø haàu heát caùc garage ñaõ ñöôïc xaây döïng töø laâu khi maø kyõ thuaät oâtoâ chöa ñöôïc phaùt trieån maïnh nhö ngaøy nay. Thieáu caùc trang thieát bò chuaån ñoaùn, kieåm tra, duïng cuï laøm vieäc vaø moâi tröôøng laøm vieäc thieáu an toaøn.
Ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cho coâng vieäc baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ nhieàu garage môùi ñöôïc thaønh laäp vôùi ñaày ñuû caùc trang thieát bò, duïng cuï phuïc vuï cho coâng vieäc. Beân caïnh ñoù caùc haõng oâtoâ cuõng môû nhieàu caùc traïm baûo döôõng, baûo trì cho oâtoâ chính haõng. Ñaûm baûo cho saûn phaåm luoân hoaït ñoäng vôùi ñoä tin caäy cao nhaát, laøm haøi loøng caùc yeâu caàu dòch vuï cuûa chuû phöông tieän.
Ñeå hieåu roõ tính quan troïng, caàn thieát cuûa vieäc baûo döôõng, söûa chöõa oâtoâ theo ñuùng ñònh kyø vaø ñuùng quy ñònh. Cuõng nhö laø caùc thieát bò, duïng cuï, moâi tröôøng laøm vieäc an toaøn ñaûm baûo cho coâng vieäc baûo döôõng, söûa chöõa trong garage, traïm baûo döôõng maø choïn ñeà taøi:
“Quy trình bảo dưỡng xe Santafe”.
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thanh Trí
PHẦN I: GIỚI THIỆU
Công ty TNHH Ô tô Tiên Phong được thành lập theo quyết định của sở kế hoạch đầu tư TPHCM ngày 09/10/2009, lĩnh vực hoạt kinh doanh chính là mua bán, sửa chữa ôtô, và các dịch vụ liên quan đến xe ôtô v.v...
Liên kết và đồng hành với chúng tui là Công ty TNHH MTV Xe Khách Sài Gòn, Công ty TNHH Ô tô Tiên Phong tọa lạc trên diện tích đất hơn 1.600 m2 tại địa chỉ 66 Phổ Quang, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM. Chúng tui đã xây dựng phòng trưng bày, nhà xưởng, lấp đặt các trang thiết bị cao cấp và chuyên dùng phục vụ cho việc kinh doanh, đã hoàn thiện để đưa vào hoạt động. Với sự đầu tư cơ sở hạ tầng cao cấp. Công ty TNHH Ô tô Tiên Phong đã trở thành đại lý ủy quyền chính thức của Công ty cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam, chuyên cung cấp các dòng xe du lịch được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà sản xuất ô tô Hyundai Hàn Quốc và xe tải các loại cho thị trường tại Tp.HCM và các tỉnh Phía Nam.
Xếp hạng thứ tư trên thị trường thế giới, Hyundai là một trong những sản phẩm xe hơi quen thuộc đối với người Việt Nam và được người tiêu dùng tín nhiệm. Nhưng từ trước tới nay, người tiêu dùng mới chỉ tiếp cận với sản phẩm xe Hyundai thông qua các hình thức mua bán đơn thuần, chưa được hưởng các ưu đãi của chế độ hậu mãi.
Vì thế Tiên Phong là đại lý đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng theo tiêu chuẩn 3S, tiêu chuẩn của tập đoàn ô tô Hyundai Hàn Quốc, đó là Sales - bán hàng, Service - bảo dưỡng, bảo hành, sửa chữa, & Spare Part - phụ tùng chính hiệu. Với đầu tư để đáp ứng tiêu chuẩn của tập đoàn ô tô Hyundai cùng với phương châm của chúng tui là "Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp". Chúng tui luôn chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên bán hàng luôn chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tận tình chu đáo, đào tạo và nâng cao tay nghề các kỹ thuật viên, Hyundai Tiên Phong sẽ là người thay mặt cho tập đoàn Hyundai cung cấp sản phẩm ra thị trường, là địa chỉ tin cậy để khách hàng chọn nhà cung cấp hàng hóa và sử dụng dịch vụ sau bán hàng
Tiên Phong tự hào được trở thành nhà phân phối chính thức sản phẩm xe ô tô hiệu Hyundai. Cùng chung tay góp phần thúc đẩy và quảng bá sản phẩm Hyundai tại thị trường Việt Nam.
PHẦN II: QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG XE SANTAFE
CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ XE SANTAFE
Thông số kỹ thuật
KÍCH THƯỚC (mm):
Chiều dài toàn bộ 
Tiêu chuẩn 
4650 


Lựa chọn 
4675 

Chiều rộng toàn bộ 
1890 

Chiều cao toàn bộ 
Tiêu chuẩn 
1725 


Có giá nóc 
1795 

Chiều dài cơ sở 
2700 

Vết bánh xe 
Trước 
1615 


Sau 
1620 

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU:
Dung tích bình nhiên liệu: 
ít 

1.3 LỐP:
Loại  ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement