Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Pepe
#626575

Download Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại công ty lisemco-Lilama miễn phí

Nội dung Trang
Lời nói đầu 2
I. Giới thiệu tổng quan về cơ sở sản xuất 3
II. Tìm hiểu hồ sơ thiết kế kỹ thuật 6
1.Hệ thống quy phạm 5
2.Công ước quốc tế trong đóng tàu 8
3.Tìm hiểu seri tàu chở hàng đa chức năng 3300 T 9
3.Tìm hiểu kết cấu sống mũi và đuôi và liên kết với dàn lân cận 20
4.Tìm hiểu về nắp và thành quây miệng hầm hàng 21
II.Tìm hiểu và thực hành công nghệ tại công ty đóng tàu LISEMCO 35
2.1.Lập phương án phân chia phân tổng đoạn 23
2.2.Thống kê và tìm hiểu cơ lý tính của các loại vật liệu 27
2.3.Tìm hiểu bố trí sắp xếp các phân xưởng trong nhà máy đóng tàu 29
2.4.Thực tập phóng dạng và chế tạo dưỡng mẫu 52
2.5. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, sử dụng các trang thiết bị công nghệ 55
2.6.Nguyên lý hoạt động của các thiết bị hạ thuỷ trong nhà máy 63
2.7. Phương pháp làm sạch vỏ tàu và sơn tàu 77
2.8.Tìm hiểu khung giàn bệ lắp ráp tại nhà máy 84
2.9.Thực hành gia công lắp ráp chi tiết liên khớp, phân, tổng đoạn 86
2.10.Quy trình đấu đà 93
2.11. Các phương pháp kiểm tra 101++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

- 1 -
MỤC LỤC
Nội dung Trang
Lời nói đầu 2
I. Giới thiệu tổng quan về cơ sở sản xuất 3
II. Tìm hiểu hồ sơ thiết kế kỹ thuật 6
1.Hệ thống quy phạm 5
2.Công ước quốc tế trong đóng tàu 8
3.Tìm hiểu seri tàu chở hàng đa chức năng 3300 T 9
3.Tìm hiểu kết cấu sống mũi và đuôi và liên kết với dàn lân cận 20
4.Tìm hiểu về nắp và thành quây miệng hầm hàng 21
II.Tìm hiểu và thực hành công nghệ tại công ty đóng tàu LISEMCO 35
2.1.Lập phương án phân chia phân tổng đoạn 23
2.2.Thống kê và tìm hiểu cơ lý tính của các loại vật liệu 27
2.3.Tìm hiểu bố trí sắp xếp các phân xưởng trong nhà máy đóng tàu 29
2.4.Thực tập phóng dạng và chế tạo dưỡng mẫu 52
2.5. Cấu tạo, nguyên lý làm việc, sử dụng các trang thiết bị công nghệ 55
2.6.Nguyên lý hoạt động của các thiết bị hạ thuỷ trong nhà máy 63
2.7. Phương pháp làm sạch vỏ tàu và sơn tàu 77
2.8.Tìm hiểu khung giàn bệ lắp ráp tại nhà máy 84
2.9.Thực hành gia công lắp ráp chi tiết liên khớp, phân, tổng đoạn 86
2.10.Quy trình đấu đà 93
2.11. Các phương pháp kiểm tra 101
- 2 -
lêi nãi ®Çu
KÓ tõ ngμy n−íc ta ®−îc gi¶i phãng ®Õn nay, ngμnh ®ãng tμu ®· cã nh÷ng b−íc
ph¸t triÓn v−ît bËc vμ ®¹t ®−îc nh÷ng thμnh tùu ®¸ng kÓ.
§−îc sù quan t©m cña §¶ng, nhμ n−íc vμ c¸c cÊp l·nh ®¹o cña TP H¶i Phßng
ngμnh ®ãng tμu cña thμnh phè ngμy cμng chøng tá lμ mét ngμnh c«ng nghiÖp
quan träng cña thμnh phè c¶ng H¶i Phßng vμ còng lμ ngμnh c«ng nghiÖp quan
träng cña c¶ n−íc, ngμnh ®ãng tμu ®ang ngμy kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trong
khu vùc vμ trªn thÕ giíi. §iÓn h×nh lμ nh÷ng n¨m qua c¸c nhμ m¸y chóng ta nhËn
®−îc rÊt nhiÒu hîp ®ång ®ãng míi cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi.
Víi sù chuyÓn m×nh ngμy cμng m¹nh mÏ cña ngμnh ®ãng tμu, C«ng ty TNHH
mét thμnh viªn ChÕ t¹o thiÕt bÞ vμ §ãng tμu H¶i Phßng (LISEMCO-LILAMA)
còng ®ang ngμy mét ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c, víi ®éi ngò kü s−, c«ng
nh©n giμu kinh nghiÖm vμ nhiÖt huyÕt víi c«ng viÖc.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty LISEMCO em ®· nhËn thøc vμ lμm b¸o c¸o
thùc tËp tæng hîp rót ra nh÷ng nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh tæ chøc s¶n xuÊt, kinh
doanh cña doanh nghiÖp, vÒ h×nh thøc kÕt cÊu cña c¸c lo¹i tμu, c¸c thiÕt bÞ m¸y
mãc vμ qui tr×nh c«ng nghÖ ®ãng míi vμ söa ch÷a tμu.
V× thêi gian nghiªn cøu vμ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n hÑp nªn b¶n b¸o c¸o
thùc tËp nμy kh«ng tr¸nh khái sai sãt, em rÊt mong ®−îc sù gãp ý vμ chØ b¶o cña
c¸c thÇy c« gi¸o.
Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n!
H¶i Phßng, ngμy 26 th¸ng 09 n¨m 2011
Sinh viªn
- 3 -
I . Giíi thiÖu Tæng quan vÒ c¬ së s¶n xuÊt
1. s¬ l−îc lÞch sö ph¸t triÓn.
H×nh1 : C«ng ty TNHH MTV chÕ t¹o thiÕt bÞ vμ ®ãng tμu H¶i Phßng
1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty
A. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty
* Tªn giao dÞch:
Tªn C«ng ty ®Çy ®ñ: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét
thμnh viªn ChÕ t¹o thiÕt bÞ vμ §ãng tμu H¶i Phßng.
Tªn giao dÞch quèc tÕ: Hai Phong equipment manufacture
and ship building company, Limited
ViÕt t¾t: LISEMCO, Ltd,.
* §Þa chØ:
§Þa chØ trô së chÝnh: Km6– Quèc lé 5–Ph−êng Hïng V−¬ng–QuËn
Hång Bμng–H¶i phßng.
§iÖn tho¹i: 0313798141/3850119 Fax: 031.3850120
Email: [email protected]
- 4 -
*Vèn ®iÒu lÖ vμ t− c¸ch ph¸p nh©n:
-Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty lμ: 30.000.000.000 ®ång ViÖt Nam.Trong ®ã:
+Vèn ®iÒu lÖ h×nh thμnh tõ vèn chñ së h÷u chuyÓn tõ C«ng ty ChÕ t¹o thiÕt bÞ vμ
®ãng tμu H¶i Phßng lμ 11.131.142.917 ®ång.
+Vèn ®iÒu lÖ do chñ së h÷u (Tæng c«ng ty l¾p m¸y ViÖt Nam) ®Çu t− bæ
sung lμ 18.668.857.083 ®ång.
- C«ng ty TNHH 1 thμnh viªn ChÕ t¹o thiÕt bÞ vμ ®ãng tμu H¶i Phßng lμ
doanh nghiÖp do Nhμ n−íc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ, cã t− c¸ch ph¸p nh©n,
h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp .
- C«ng ty cã con dÊu, cã ®¨ng ký kinh doanh, tæ chøc vμ ho¹t ®éng theo
luËt doanh nghiÖp, theo §iÒu lÖ tæ chøc vμ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty .
- Ng−êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty: Tæng Gi¸m ®èc lμ ng−êi ®¹i
diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty .
*Tªn chñ së h÷u: Tæng C«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam .
§Þa chØ trô së chÝnh: Sè 124 – Minh khai – Hai Bμ Tr−ng – Hμ néi.
§iÖn tho¹i: 04.8637747 Fax: 04.8638104.
Email: [email protected] Website: www.lilama.com.
B. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn
C«ng ty TNHH mét thμnh viªn chÕ t¹o thiÕt bÞ vμ §ãng tμu H¶i Phßng
tiÒn th©n lμ C«ng ty chÕ t¹o thiÕt bÞ vμ §ãng tμu H¶i Phßng. C«ng ty chÕ t¹o thiÕt
bÞ vμ §ãng tμu H¶i Phßng ®−îc h×nh thμnh tõ Nhμ m¸y ®ãng tμu H¶i phßng
thuéc së c«ng nghiÖp H¶i phßng ®−îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 49/Q§-
TCCQ ngμy 11 th¸ng 1 n¨m 1993 cña Uû ban nh©n d©n thμnh phè H¶i phßng.
Tr¶i qua trªn 40 n¨m ph¸t triÓn vμ tr−ëng thμnh, tõ mét XÝ nghiÖp chuyªn ®ãng
thuyÒn gç mang tªn XÝ nghiÖp ®ãng thuyÒn Mïng 2 th¸ng 9 thμnh lËp ngμy 02-
9-1962 ®Õn n¨m 1992 s¸t nhËp víi nhμ m¸y ®ãng tμu KiÕn an vμ ®æi tªn thμnh
Nhμ m¸y ®ãng tμu H¶i phßng trùc thuéc Së C«ng nghiÖp H¶i phßng víi chøc
n¨ng thi c«ng ®ãng míi c¸c ph−¬ng tiÖn thuû träng t¶i d−íi 500 tÊn. §Õn th¸ng 9
n¨m 1996 ®−îc chuyÓn giao vÒ Tæng c«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam qu¶n lý theo
quyÕt ®Þnh sè: 2220/Q§-UB ngμy 17 th¸ng 9 n¨m 1996 cña Uû ban nh©n d©n
- 5 -
thμnh phè H¶i phßng vμ theo quyÕt ®Þnh sè 768/BXD-TCL§ ngμy 20 th¸ng 9
n¨m 1996 cña Bé x©y dùng. Ngμy 06 th¸ng 12 n¨m 2006 QuyÕt ®Þnh cña Bé
tr−ëng Bé x©y dùng ®æi tªn C«ng ty chÕ t¹o thiÕt bÞ vμ §ãng tμu H¶i Phßng
thμnh C«ng ty TNHH mét thμnh viªn chÕ t¹o thiÕt bÞ vμ §ãng tμu H¶i Phßng.
2.1 Chøc n¨ng, nhiÖm vô kinh doanh
C«ng ty TNHH mét thμnh viªn ChÕ t¹o thiÕt bÞ vμ §ãng tμu H¶i Phßng cã
c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh sau:
- Gia c«ng kÕt cÊu thÐp, chÕ t¹o thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn, b×nh bÓ, ®−êng èng
chÞu ¸p lùc, hÖ thèng ®iÖn l¹nh, ®iÖn th«ng tin. ChÕ t¹o l¾p ®Æt c¸c m¸y n©ng
chuyÓn;
- §ãng míi vμ söa ch÷a c¸c lo¹i xμ lan, tμu s«ng, tμu biÓn, tμu c«ng tr×nh,
tμu chë dÇu, tμu ®Æc chñng ®Ó phôc vô nÒn kinh tÕ quèc d©n;
- Thi c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng nghÖ; x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,
c«ng nghiÖp, giao th«ng (®−êng thñy, ®−êng bé), thñy lîi, b−u ®iÖn, c«ng tr×nh
kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vμ khu c«ng nghiÖp, c¸c c«ng tr×nh ®−êng d©y, tr¹m biÕn
thÕ cã cÊp ®iÖn ¸p ®Õn 500 KV;
- S¶n xuÊt kinh doanh vËt liÖu x©y dùng; xuÊt nhËp khÈu vËt t−, m¸y mãc
thiÕt bÞ;
- Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, t− vÊn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng
nghiÖp; T− vÊn thiÕt kÕ ®ãng míi tμu vμ c¸c c«ng tr×nh næi;
- C¸c ngμnh nghÒ kinh doanh kh¸c phï hîp víi n¨ng lùc cña C«ng ty vμ
quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
- 6 -
II. Tìm hiểu hồ sơ thiết kế kỹ thuật tàu thủy tại cơ quan thiết kế, tại nhà
máy và tại cơ quan đăng kiểm.
1.Hệ thống Qui phạm
Tìm hiểu quy phạm phân cấp tàu sông, tàu biển hiện hành của Việt Nam
qua các phần : kết cấu, thiết bị, phương tiện tín hiệu, phương tiện cứu
sinh, cứu hỏa, ô nhiễm cho tàu hàng khô, tàu dầu …
- Hệ thống quy phạm tàu biển hiện nay là hệ thống “ Quy phạm phân cấp và
đóng tàu biển vỏ thép 2003 – TCVN 6259 “. Gồm các phần sau:
Các phần Nội dung
TCVN 6259 - 1: 2003 Quy định chung
TCVN 6259 - 2A : 2003
TCVN 6259 - 2B : 2003
Tàu dài từ 90m trở lên
Tàu dài từ 20 đến dưới 90m
TCVN 6259 – 3 : 2003 Hệ thống máy tàu
TCVN 6259 – 4 : 2003 Trang bị điện
TCVN 6259 - 5: 2003 Phòng,phát hiện và chữa cháy nổ
TCVN 6259 - 6: 2003 Hàn
TCVN 6259 - 7: 2003 Vật liệu và trang thiết bị
TCVN 6259 - 8: 2003
TCVN...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement