Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Perkinson
#626540

Download Báo cáo Thực tập tốt nghiệp tại Công ty Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn miễn phí

MỤC LỤC
Phần I: TỔNG QUAN NHÀ MÁY
I.1. Giới thiệu chung: 10
I.2. Lĩnh vực hoạt động 10
I.3. Các sản phẩm chủ yếu: 10
I.5. Sơ đồ tổ chức 12
I.6.Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy 13
I.6. Các qui định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy 14
I.7. Vấn đề xử lý phế thải và vệ sinh công nghiệp: 14
Phần II: DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ
II.1. Nguyên liệu 15
II.2. Các dạng năng lượng sử dụng 15
II.3. Các sản phẩm chính – phụ 15
II.3.1 Oxy khí, oxy lỏng 15
Ứng dụng: 15
II.3.2 Nitơ lỏng 15
Ứng dụng: 15
II.4. Sơ đồ bố trí thiết bị 16
Phần III QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
III.1.Thông số kỹ thuật chính: 17
III.2 Nguyên lý làm việc 17
III.3 Sơ đồ khối 18
III.4. Lưu trình thiết bị 19
III.5. Mô tả 21
Phần IV. THIẾT BỊ - MÁY MÓC
IV.1. MÁY NÉN 3 CẤP 21
IV.1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 21
IV.1.2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 21
IV.1.3. CẤU TẠO. 21
IV.1.4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 22
IV.1.5. VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 22
IV.1.5.1. Chuẩn bị chạy máy: 22
IV.1.5.2. Chạy máy: 22
IV.1.5.3. Các sự cố thường gặp: 22
IV.2. BỘ PHẬN TRAO ĐỔI NHIỆT CỦA MÁY NÉN 23
IV.2.1 GIỚI THIỆU CHUNG 23
IV.2.2 CẤU TẠO THIẾT BỊ: 23
IV.2.2.1 Cấu tạo bên ngoài 23
IV.2.2.2 Cấu tạo bên trong: 23
IV.2.3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 25
IV.2.4 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 25
IV.2.5 CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP 25
IV.3.THIẾT BỊ PHÂN LY NƯỚC VÀ DẦU 25
IV.3.1 GIỚI THIỆU 25
IV.3.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 25
IV.3.3 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG. 26
IV.3.4 CẤU TẠO THIẾT BỊ 27
IV.3.5 VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 28
IV.3.5.1 Vận hành: 28
IV.3.5.2 Bảo quản: 28
IV.4 MÁY LẠNH TRUNG GIAN 28
IV.4.1 GIỚI THIỆU 28
IV.4.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 28
IV.4.3 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 28
IV.4.4 CẤU TẠO 30
IV.4.4.1 CÁC THIẾT BỊ CHÍNH 30
IV.4.4.2 ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ THEO ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ 30
IV.4.4.3 CẤU TẠO CHI TIẾT THIẾT BỊ BAY HƠI 31
IV.4.5 VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 32
IV.4.5.1 VẬN HÀNH 32
IV.4.5.1.1. Khởi động 32
IV.4.5.1.2. Vận hành 32
IV.4.5.2 BÀO QUẢN 32
IV.4.5.2.1. Máy nén 32
IV.4.5.2.2. Bình ngưng 32
IV.4.5.2.3. Bộ sấy khô 33
IV.4.5.2.4.Kiểm tra rò rỉ bằng đèn halogen 33
IV.5 BỘ THUẦN HÓA 33
IV.5.1 GIỚI THIỆU CHUNG: 33
IV.5.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 34
IV.5.3.CẤU TẠO: 36
IV.5.4 VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN: 37
IV.5.4.1 Chuẩn bị trước khi khởi động 37
IV.5.4.2 Kích hoạt chất thấm hút 37
IV.5.4.3 Vận hành tháp 37
IV.5.4.4 Tái tạo tháp 38
IV.5.4.5 Bảo quản 38
IV.5.5 SÀNG PHÂN TỬ VÀ ALUMIN: 39
IV.5.5.1 Sàng phân tử 39
IV.5.5.2 Alumin 39
IV.6 MÁY DÃN KHÍ 40
IV.6.1. GIỚI THIỆU 40
IV.6.2. THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 40
IV.6.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 40
IV.6.4 CẤU TẠO: 41
IV.6.5 VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 43
IV.6.5.1 Vận hành 43
IV.6.5.2 Bảo quản 43
IV.7. THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN 43
IV.7.1. GIỚI THIỆU CHUNG 43
IV.7.2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 44
IV.7.3. CẤU TẠO CÁC THIẾT BỊ CHÍNH 44
IV.7.3.1.THIẾT BỊ TRA0 ĐỔI NHIỆT KÉP: 44
IV. 7.4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 52
IV. 7.5. VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 52
IV. 7.5.1. Chuẩn bị trước khởi động 52
IV.7.5.2. Chạy máy: 53
IV.7.5.3. Các sự cố thường gặp: 59
IV.8. THIẾT BỊ KIỂM TRA NỒNG ĐỘ OXY 62
PHẦN V : NHẬN XÉT
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch Khoa – Ñaïi hoïc Quoác gia Tp. Hoà Chí Minh
Khoa Coâng ngheä Hoùa hoïc
BOÄ MOÂN MAÙY ( THIEÁT BÒ
((((((((((( ((((((((((((

BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP

Taïi coâng ty : HÔI KYÕ NGHEÄ QUE HAØN ( SOVIGAZ)
(Töø ngaøy28/6/2006 ñeán ngaøy 28/7/2006)
GVHD: NGUYEÃN THÒ NHÖ NGOÏC SINH VIEÂN: TRAÀN XUAÂN THAØNH MSSV:60302546 LÔÙP:HCO3MB NGAØNH : MAÙY VAØ THIEÁT BÒ
Naêm hoïc: 2005-2006
LỜI CẢM ƠN
Trong suốt thời gian thực tập ở Công ty Hơi kỹ nghệ Que Hàn SOVIGAZ chúng em đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các cô chú trong công ty và các thầy cô bộ môn Máy Thiết bị trường Đại học Bách Khoa. Chúng em xin gửi lời Thank chân thành đến các cô chú ở công ty SOVIGAZ, đặc biệt là các cô chú ở phòng kỹ thuật, và các thầy cô trong Bộ môn Máy Thiết bị. Kính chúc các cô chú và thầy cô được nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Chúc công ty SOVIGAZ ngày càng lớn mạnh. Qua đợt thực tập này chúng em học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm quí báu. Hy vọng một ngày nào đó chúng em có thể góp sức mình vào sự phát triển của công ty
Nhóm thực tập Tường Đại học Bách Khoa khóa 2003 Trần Đức Duy Mai Thanh Hiệp Nguyễn Thế Dũng Trần Xuân Thành Nguyễn Hữu Thắng
NHẬN XÉT CBHD
NHẬN XÉT CỦA GVHD
MỤC LỤC
Phần I: TỔNG QUAN NHÀ MÁY
I.1. Giới thiệu chung: 10
I.2. Lĩnh vực hoạt động 10
I.3. Các sản phẩm chủ yếu: 10
I.5. Sơ đồ tổ chức 12
I.6.Sơ đồ bố trí mặt bằng nhà máy 13
I.6. Các qui định về an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy 14
I.7. Vấn đề xử lý phế thải và vệ sinh công nghiệp: 14
Phần II: DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ
II.1. Nguyên liệu 15
II.2. Các dạng năng lượng sử dụng 15
II.3. Các sản phẩm chính – phụ 15
II.3.1 Oxy khí, oxy lỏng 15
Ứng dụng: 15
II.3.2 Nitơ lỏng 15
Ứng dụng: 15
II.4. Sơ đồ bố trí thiết bị 16
Phần III QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
III.1.Thông số kỹ thuật chính: 17
III.2 Nguyên lý làm việc 17
III.3 Sơ đồ khối 18
III.4. Lưu trình thiết bị 19
III.5. Mô tả 21
Phần IV. THIẾT BỊ - MÁY MÓC
IV.1. MÁY NÉN 3 CẤP 21
IV.1.1. GIỚI THIỆU CHUNG 21
IV.1.2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 21
IV.1.3. CẤU TẠO. 21
IV.1.4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 22
IV.1.5. VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 22
IV.1.5.1. Chuẩn bị chạy máy: 22
IV.1.5.2. Chạy máy: 22
IV.1.5.3. Các sự cố thường gặp: 22
IV.2. BỘ PHẬN TRAO ĐỔI NHIỆT CỦA MÁY NÉN 23
IV.2.1 GIỚI THIỆU CHUNG 23
IV.2.2 CẤU TẠO THIẾT BỊ: 23
IV.2.2.1 Cấu tạo bên ngoài 23
IV.2.2.2 Cấu tạo bên trong: 23
IV.2.3 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 25
IV.2.4 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 25
IV.2.5 CÁC SỰ CỐ THƯỜNG GẶP 25
IV.3.THIẾT BỊ PHÂN LY NƯỚC VÀ DẦU 25
IV.3.1 GIỚI THIỆU 25
IV.3.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 25
IV.3.3 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG. 26
IV.3.4 CẤU TẠO THIẾT BỊ 27
IV.3.5 VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 28
IV.3.5.1 Vận hành: 28
IV.3.5.2 Bảo quản: 28
IV.4 MÁY LẠNH TRUNG GIAN 28
IV.4.1 GIỚI THIỆU 28
IV.4.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT 28
IV.4.3 NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG 28
IV.4.4 CẤU TẠO 30
IV.4.4.1 CÁC THIẾT BỊ CHÍNH 30
IV.4.4.2 ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ THEO ĐIỀU KIỆN THIẾT KẾ 30
IV.4.4.3 CẤU TẠO CHI TIẾT THIẾT BỊ BAY HƠI 31
IV.4.5 VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 32
IV.4.5.1 VẬN HÀNH 32
IV.4.5.1.1. Khởi động 32
IV.4.5.1.2. Vận hành 32
IV.4.5.2 BÀO QUẢN 32
IV.4.5.2.1. Máy nén 32
IV.4.5.2.2. Bình ngưng 32
IV.4.5.2.3. Bộ sấy khô 33
IV.4.5.2.4.Kiểm tra rò rỉ bằng đèn halogen 33
IV.5 BỘ THUẦN HÓA 33
IV.5.1 GIỚI THIỆU CHUNG: 33
IV.5.2 THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 34
IV.5.3.CẤU TẠO: 36
IV.5.4 VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN: 37
IV.5.4.1 Chuẩn bị trước khi khởi động 37
IV.5.4.2 Kích hoạt chất thấm hút 37
IV.5.4.3 Vận hành tháp 37
IV.5.4.4 Tái tạo tháp 38
IV.5.4.5 Bảo quản 38
IV.5.5 SÀNG PHÂN TỬ VÀ ALUMIN: 39
IV.5.5.1 Sàng phân tử 39
IV.5.5.2 Alumin 39
IV.6 MÁY DÃN KHÍ 40
IV.6.1. GIỚI THIỆU 40
IV.6.2. THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 40
IV.6.3. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 40
IV.6.4 CẤU TẠO: 41
IV.6.5 VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 43
IV.6.5.1 Vận hành 43
IV.6.5.2 Bảo quản 43
IV.7. THÁP CHƯNG CẤT PHÂN ĐOẠN 43
IV.7.1. GIỚI THIỆU CHUNG 43
IV.7.2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 44
IV.7.3. CẤU TẠO CÁC THIẾT BỊ CHÍNH 44
IV.7.3.1.THIẾT BỊ TRA0 ĐỔI NHIỆT KÉP: 44
IV. 7.4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG: 52
IV. 7.5. VẬN HÀNH VÀ BẢO QUẢN 52
IV. 7.5.1. Chuẩn bị trước khởi động 52
IV.7.5.2. Chạy máy: 53
IV.7.5.3. Các sự cố thường gặp: 59
IV.8. THIẾT BỊ KIỂM TRA NỒNG ĐỘ OXY 62
PHẦN V : NHẬN XÉT
Phần I: TỔNG QUAN NHÀ MÁY
Tên đơn vị: Công ty Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn
Tên giao dịch: Industrial Gases and Welding Electrode Company
Tên viết tắt: SOVIGAZ
Địa chỉ: Số 1 - 3, Nguyễn Trường Tộ, Quận 4, Tp. HCM.
I.1. GIỚI THIỆU CHUNG:
SOVIGAZ là doanh nghiệp có uy tín, có kinh nghiệm của Việt Nam về lĩnh vực sản xuất và cung ứng an toàn các sản phẩm khí công nghiệp và que hàn điện. Công ty được xây dựng năm 1967, xuất thân từ một công ty gồm các cổ đông người Việt và người Pháp, đi vào hoạt động từ năm 1971
Năm 1974 công ty sát nhập với công ty S.O.A.E.O – một công ty của Pháp (S.O.A.E.O đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1907) và đổi tên thành SOVIGAZ.
Năm 1976 công ty được Tổng Cục Hóa Chất tiếp quản, thành lập Công ty Hơi Kỹ Nghệ – Que Hàn trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng.
Công ty là tổ chức kinh tế được nhà nước đầu tư, thành lập và tổ chức quản lý kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nước giao phó. Công ty là một đơn vị hạch tóan độc lập.
I.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
- Các loại sản phẩm khí và khí ở dạng lỏng: Oxygen, Nitrogen, Argon, Acetylen, không khí nén, Oxy Y tế……
- Que hàn điện C47
- Dịch vụ thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống truyền dần khí tại các cơ sở y tế, bệnh viện và công nghiệp.
- Dịch vụ kiểm tra an toàn các bình chứa khí chịu áp lực.
- Dịch vụ vận chuyển.
- Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa hệ thống đường ống phòng cháy chữa cháy cho tàu biển.
I.3. CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU
- Oxy ( lỏng, khí)
- Nitơ ( lỏng, khí)
- Acetylen khí
- Agon ( lỏng, khí)
- Que hàn điện C47 và một số loại vật tư, nguyên liệt khác (Đất đèn, bột tracal, các loại bột nhẹ cao cấp, thông dụng…).
I.4. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:
1. Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Khánh Hội
2. Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Biên Hoà
3. Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Nha Trang
4. Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Cần Thơ
5. Chi nhánh Hải Phòng
6. Xí nghiệp Que hàn điện Khánh Hội
7. Nhà máy đất đèn và hoá chất Tràng Kênh
I.5 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

I.6.SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG NHÀ MÁY

I.6. CÁC QUI ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Nghiêm cấm hút thuốc trong phân xưởng
Không làm rơi vãi dầu trên nền xưởng, chai chứa khí.
Kiểm ra định kỳ chất lượng chai
Thường xuyên kiểm tra các công cụ phòng cháy chữa cháy, đặt các công cụ ở nơi dễ thấy dễ lấy. Mọi nhân viên phải học cách sử dụng công cụ này.
Mọi chi tiết máy, công cụ có tiếp xúc với oxy thì tuyệt đối cấm sử dụng dầu mỡ vì dầu mỡ bơi trơn với oxy có thể gây cháy nổ nguy hiểm và không cho phép đổ oxy ra nền xưởng.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn cần thiết hành động nhanh và đo lường mức độ để đối phó với các tai nạn còn có thể xảy ra tiếp theo.
Trong khi chạy máy nếu gặp bất kỳ sự cố nào thì người vận hành nên đóng cá...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement