Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tianangam29925
#626533

Download Đồ án Thiết kế hệ thống truyền động với yêu cầu máy sản xuất miễn phí

Phần; Thuyết minh:
Chương 1: Phân tích, tính toán quy đổi từ máy sản xuất về
trục động cơ.
Chương 2: Phân tích, chọn loại động cơ truyền động.
Chương 3: Phân tích, chọn phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ .
Chương 4: Phân tích, chọn BBĐ cấp điện cho động cơ.
Chương 5: Phân tích, chọn tín hiệu phản hồi và mạch tổng hợp khuếch đại trung gian.
Chương 6: Tính chọn thiết bị.
Chương 7: Xây dựng đặc tính cơ và kiểm tra chất lượng tĩnh.
Chương 8: Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ thống.
Phần II; Bản vẽ:
1; Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
2; Đặc tính cơ hệ thống.
3; Giản đồ dòng áp mạch động lực và mạch điều khiển.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐỒ ÁN TỔNG HỢP ĐIỆN CƠ
ĐỀ TÀI:
Tính toán thiết kế hệ truyền động với yêu cầu máy sản xuất có:
Mc = const
Chuyển động lên xuống với : (đm = 2 m/phút
Công suất định mức : Pđm = 9 Kw
Hiệu suất bộ truyền : ( = 95%
Tải mang tính : thế năng
Dải điều chỉnh : D = 5 : 1
Sai lệch tĩnh : St% ≤ 10%
Có đảo chiều, có bảo vệ quá tải ( Hãm tái sinh)
Phần(; Thuyết minh:
Chương 1: Phân tích, tính toán quy đổi từ máy sản xuất về
trục động cơ.
Chương 2: Phân tích, chọn loại động cơ truyền động.
Chương 3: Phân tích, chọn phương pháp điều chỉnh tốc độ động
cơ .
Chương 4: Phân tích, chọn BBĐ cấp điện cho động cơ.
Chương 5: Phân tích, chọn tín hiệu phản hồi và mạch tổng hợp khuếch
đại trung gian.
Chương 6: Tính chọn thiết bị.
Chương 7: Xây dựng đặc tính cơ và kiểm tra chất lượng tĩnh.
Chương 8: Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ thống.
Phần II; Bản vẽ:
1; Sơ đồ nguyên lý hệ thống.
2; Đặc tính cơ hệ thống.
3; Giản đồ dòng áp mạch động lực và mạch điều khiển.
Lêi nãi ®Çu
Trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ hiÖn nay, ngµnh tù ®éng ho¸ ®ãng mét vai trß hÕt søc quan träng. ViÖc ¸p dông c¸c hÖ thèng truyÒn ®éng theo vßng kÝn nh»m t¨ng n¨ng suÊt vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét hÖ thèng lµm viÖc æn ®Þnh th× sÏ cho ra nh÷ng s¶n phÈm ®¶m b¶o chÊt l­îng cao.
Ngµy nay, víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc, ®Æc biÖt lµ ngµnh ®iÖn tö c«ng suÊt. Víi viÖc ph¸t minh ra c¸c linh kiÖn b¸n dÉn ®· vµ ®ang ngµy cµng ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c¸c hÖ thèng truyÒn ®éng. ¦u ®iÓm cña viÖc sö dông c¸c linh kiÖn b¸n dÉn mµ lµm cho hÖ thèng trë nªn gän nhÑ h¬n, gi¸ thµnh thÊp h¬n vµ cã ®é chÝnh x¸c t¸c ®éng cao h¬n. Víi nhu cÇu s¶n suÊt vµ tiªu dïng nh­ hiÖn nay, th× viÖc tù ®éng ho¸ cho xÝ nghiÖp trong ®ã sö dông c¸c linh kiÖn gän nhÑ lµ mét nhu cÇu hÕt søc cÊp thiÕt.
Sau gÇn 4 n¨m häc tËp vµ nghiªn cøu ë tr­êng, em ®· ®­îc lµm quen víi c¸c m«n häc thuéc ngµnh . §Ó ¸p dông lý thuyÕt víi thùc tÕ trong häc kú nµy chóng em ®­îc giao ®å ¸n m«n häc tæng hîp hÖ ®iÖn c¬ víi yªu cÇu “ ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng víi yªu cÇu m¸y s¶n xuÊt “
Víi sù nç lùc cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o h­íng dÉn NguyÔn Ngäc Kiªn vµ c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n, ®Õn nay ®å ¸n cña em ®· ®­îc hoµn thµnh.
B¶n ®å ¸n cña em gåm hai phÇn chÝnh :
PhÇn thuyÕt minh : gåm 8 ch­¬ng:
Chương 1: Phân tích, tính toán quy đổi từ máy sản xuất về trục
động cơ.
Chương 2: Phân tích, chọn loại động cơ truyền động.
Chương 3: Phân tích, chọn phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ.
Chương 4: Phân tích, chọn BBĐ cấp điện cho động
Chương 5: Phân tích, chọn tín hiệu phản hồi và mạch tổng hợp khuếch
đại trung gian.
Chương 6: Tính chọn thiết bị.
Chương 7: Xây dựng đặc tính cơ và kiểm tra chất lượng tĩnh.
Chương 8: Thuyết minh nguyên lý làm việc của hệ thống.
PhÇn b¶n vÏ : gåm 3 b¶n vÏ khæ A0
1. S¬ ®å nguyªn lý hÖ thèng.
2. Gi¶n ®å dßng, ®iÖn ¸p trªn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn.
3. §Æc tÝnh tÜnh hÖ thèng.
Do kiÕn thøc chuyªn m«n cßn h¹n chÕ, c¸c tµi liÖu tham kh¶o cã h¹n, nªn ®å ¸n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o, gãp ý cña c¸c thÇy,c« gi¸o cïng c¸c b¹n ®Ó b¶n ®å ¸n cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n, c¶m ¬n thÇy NguyÔn Ngäc Kiªn ®· gióp ®ì em ®Ó b¶n thiÕt kÕ hoµn thµnh ®óng thêi h¹n.
Th¸i nguyªn ngµy Th¸ng n¨m 2007
Sinh viªn thiÕt kÕ
Vò v¨n phiªn
Chương 1: Phân tích, tính toán quy đổi từ máy sản xuất về
trục động cơ.
Xuất phát từ những yêu cầu của đề tài, cho các thông số của máy sản xuất. Để dễ dàng cho việc nghiên cứu và tính toán, người ta thường tính quy đổi tất cả các đại lượng về trục động cơ.Nguyên tắc của tính toán quy đổi là đảm bảo năng lượng của hệ trước và sau khi quy đổi không thay đổi.

H1.1: Sơ đồ động học của cơ cấu nâng hạ hàng.
(1)động cơ điện, (2) hộp tốc độ, (3) tang quay, (4) tải trọng.
Trong đó:
-Jđ, (đ, Mđ : mômen quán tính, tốc độ quay, mômen của động cơ.
-Jqđ, Mqđ : mômen quán tính và mômen quy đổi.
- i, ( : tỉ số và hiệu suất của bộ truyền.
- Jt, (t, Mt : mômen quán tính, tốc độ quay, mômen của tang quay.
- (, F : là vận tốc dài và lực cản.
Theo đề tài ta có:
-Mc = const, (đm = 2 m/phút, Pđm = 9 Kw, ( = 95%.
Ta có : nđm = 
-Với R : là bán kính tang quay.
Ta chọn bán kính tang quay: R = 0.2m
nđm = = 96 (v/phút)
-Ở đây nđm : là tốc độ định mức của tang quay.
a) Xác định tỉ số của bộ truyền:
Ta có : i = 
Trong đó :
- nđược = 1500 v/phút : tốc độ quay của động cơ.
- nđm = 1.6 v/phút : tốc độ quay của tang quay.
( i =  = 15.625
b) Quy đổi công suất tải về trục động cơ:
Ta có : Pđược = 
Với : Pđm = 9 Kw, ( = 95%
Pđược =  = 9.5 Kw
Chương 2: Phân tích chọn loại động cơ truyền động:
Trong chương này ta sẽ đưa ra một số loại động cơ có thể được sử dụng để truyền động cho hệ thống.Ta có các loại động cơ:
1: Động cơ xoay chiều.
a: Động cơ không đồng bộ :
Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp từ công suất nhỏ, công suất trung bình và công suất lớn và chiếm tỉ lệ rất lớn trong công nghiệp.
Ưu điểm: nổi bật của loại động cơ này là: Cấu tạo đơn giản, đặc biệt là động cơ rôto lồng sóc; so với động cơ một chiều động cơ không đồng bộ có giá thành hạ; vận hành tin cậy, chắc chắn. Ngoài ra động cơ không đồng bộ dùng trực tiếp lưới điện xoay chiều ba pha nên không cần trang bị thêm các thiết bị biến đổi kèm theo.
Nhược điểm: của động cơ không đồng bộ là điều chỉnh tốc độ và không chế các quá trình quá độ khó khăn; riêng với động cơ rôto lồng sóc có các chỉ tiêu khởi động xấu hơn.
Xét về mặt cấu tạo, người ta chia động cơ không đồng bộ làm hai loại: Động cơ rôto dây quấn và động cơ rôto lồng sóc (còn gọi là động cơ rôto ngắn mạch).

H2.1: Sơ đồ nguyên lý động cơ không đồng bộ
a.1; Phương trình đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ:
M = 
Trong đó :
R1,X1 : điện trở, điện kháng mạch stato.
- , : điện trở, điện kháng mạch rôto quy đổi về stato.
- Xnm = X1 +  : điện kháng ngắn mạch.
(1 = : tốc độ của từ trường quay, còn gọi là tốc độ đồng bộ.
f1 : tần số của điện áp nguồn đặt vào stato.
p : số đôi cực từ động cơ.
( : tốc độ góc của động cơ.
s =  : độ trượt của động cơ.
Các điểm cực trị của đường cong được xác định bằng cách giải:  = 0 ta được:
sth = ± 
Mth = ± 
Trong đó: dấu (+) ứng với chế độ động cơ và dấu (-) ứng với chế độ máy phát.

H2.2: Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ ( = f(M) trong
chế độ động cơ
a.2; Các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ:
Trong công nghiệp thường sử dụng bốn hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ:
Điều chỉnh điện áp cấp cho động cơ.
Điều chỉnh công suất trượt Ps.
Điều chỉnh tần số nguồn cung cấp cho động cơ.
( Tuy nhiên: do nhược điểm của loại động cơ này là đi

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement