Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By peng0c_15
#625836 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE MATIZ
Matiz là loại ôtô du lịch 4 chỗ có công thức bánh xe là 4x2, nó đượcsản xuất từ năm 1998 tại nhà máy ôtô Daewoo Hàn Quốc sau đó du nhập vào Việt Nam và được lắp ráp tại nhà máy liên doanh ôtô Việt Mam-Daewoo (Vidamco). Xe Matiz có các kích thước cơ sở như chiều dài cơ sở, chiều rộng cơ sở đều thấp tạo cho xe có tính cơ động cao rất phù hợp với điều kiện đường xá nhỏ hẹp ở Việt Nam do vậy xe có thể đi vào những con đường nhỏ, ngõ nghách của nội thị và ven đô mà nhiều loại ôtô khác không thể đi vào được. Với giá thành phù hợp, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, tiện dụng nên xe Matiz đã được nhiều gia đình lựa chọn làm phương tiện đi lại và du lịch, đặc biệt nó được nhiều hãng taxi sử dụng để kinh doanh dịch vụ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Kiểu dáng bên ngoài xe và một số kích thước cơ bản của xe được thể hiện trên hình 1.1 và hình 1.2.


Trong giai đoạn nay, cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đang phát triển như vũ bão và thu được rất nhiều thành tựu tác dụng to lớn vào nền kinh tế.

Đất nước ta đang trong thời kỳ CNH-HĐH, điều này đòi hỏi cần có một nền khoa học kỹ thuật phát triển. Trong bối cảnh đó, ngành xe của nước ta đang không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn đối lượng đội ngũ làm công tác thiết kế, quản ly‎, khai thác, sử dụng xe một cỏch cú hiệu quả

Tuy nhiên, trong điều kiện thực tế rất khó khăn của đất nước Việt Nam hiện nay, việc khai thác, sử dụng các trang thiết bị hiện có một cách khoa học là một yêu cầu rất cấp bách, thiết yếu, nhất là các phương tiện như là ụ tụ , những trang thiết bị chuyên dụng, rất đắt tiền, ít có khả năng mua mới.

Do đó để có thể khai thác, sử dụng tốt trang bị xe máy trong quân đội ở điều kiện địa hình Việt Nam đòi hỏi mỗi cán bộ kĩ thuật ngành xe phải nắm chắc đặc tính kết cấu các loại xe để biết cach khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, phục hồi chi tiết, hệ thống trên xe.

Đồ án “ Tính toán thiết kế hộp số xe ụ tụ du lịch ” cũng không nằm ngoài mục đích trang bị cho cán bộ ngành xe có thêm hiểu biết về hệ thống truyền lực nói chung và từng chi tiết trong hệ thống, nhất là có thể sửa chữa, phục hồi các chi tiết trong hộp số. Để từ đó có cơ sở khai thác, bảo dưỡng xe được tốt hơn.

Trong trình học tập tui được giao nhiệm vụ “TÝnh to¸n thiÕt kÕ hép sè xe ô tô du lịch “. §å ¸n sÏ của tui ®­îc thùc hiÖn theo c¸c néi dung chÝnh sau:

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ

CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỘP SỐ

KẾT LUẬN

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE MATIZ

Matiz là loại ôtô du lịch 4 chỗ có công thức bánh xe là 4x2, nó đượcsản xuất từ năm 1998 tại nhà máy ôtô Daewoo Hàn Quốc sau đó du nhập vào Việt Nam và được lắp ráp tại nhà máy liên doanh ôtô Việt Mam-Daewoo (Vidamco). Xe Matiz có các kích thước cơ sở như chiều dài cơ sở, chiều rộng cơ sở đều thấp tạo cho xe có tính cơ động cao rất phù hợp với điều kiện đường xá nhỏ hẹp ở Việt Nam do vậy xe có thể đi vào những con đường nhỏ, ngõ nghách của nội thị và ven đô mà nhiều loại ôtô khác không thể đi vào được. Với giá thành phù hợp, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, tiện dụng nên xe Matiz đã được nhiều gia đình lựa chọn làm phương tiện đi lại và du lịch, đặc biệt nó được nhiều hãng taxi sử dụng để kinh doanh dịch vụ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Kiểu dáng bên ngoài xe và một số kích thước cơ bản của xe được thể hiện trên hình 1.1 và hình 1.2.

Hình1.1. Kiểu dáng bên ngoài xe Matiz

Hình 1.2. Một số kích thước cơ bản của xe Matiz

1. 2 CÁC YÊU CẦU

1.2.1 CÔNG DỤNG

Hép sè trong hÖ thèng truyÒn lùc cña «t« nh»m thùc hiÖn nhiÖm vô sau:

- Thay ®æi lùc kÐo tiÕp tuyÕn vµ sè vßng quay cña b¸nh xe chñ ®éng ®Ó phï hîp víi lùc c¶n cña ®­êng vµ vËn tèc cña «t« theo nhu cÇu sö dông;

- Thùc hiÖn chuyÓn ®éng lïi cho «t«;

- Cã thÓ ng¾t dßng truyÒn lùc trong thêi gian dµi khi ®éng c¬ vÉn lµm viÖc

1.2.2 PHÂN LOẠI

a Theo ®Æc tÝnh truyÒn m« men:

- Hép sè v« cÊp ®¶m b¶o cã ®­îc mäi gi¸ trÞ cña tû sè truyÒn trong mét kho¶ng nµo ®ã. B»ng c¸ch thay ®æi v« cÊp m« men xo¾n truyÒn ®Õn c¸c b¸nh xe chñ ®éng mµ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng lµm viÖc cña ®éng c¬ ë chÕ ®é kinh tÕ trong mét kho¶ng vËn tèc réng, cho phÐp tËn dông c«ng suÊt lín nhÊt cña ®éng c¬ cho chuyÓn ®éng. Tuy nhiªn hép sè v« cÊp cã nh­îc ®iÓm lµ kÕt cÊu phøc tËp, hiÖu suÊt truyÒn ®éng thÊp.

- Hép s« cã cÊp®¶m b¶o thay ®æi kh«ng liªn tôc gi¸ trÞ tû sè truyÒn vµ m« men xo¾n ®Õn c¸c b¸nh xe chñ ®éng. Hép sè cã cÊp lµ bé biÕn m« men xo¾n vµ nã ®­îc sö dông réng r·i nhÊt trªn « t« qu©n sù v× kÕt cÊu ®¬n gi¶n, dÔ chÕ t¹o, gi¸ thµnh h¹.

- Hép sè kÕt hîp th­êng lµ sù kÕt hîp gi÷a bé truyÒn v« cÊp víi hép gi¶m tèc c¬ khÝ cã cÊp.

b Theo ®Æc ®iÓm m«i truêng truyÒn m« men:

- Hép sè c¬ khÝ truyÒn m« men xo¾n b»ng c¸c bé truyÒn c¬ khÝ, phæ biÕn nhÊt lµ c¸c bé truyÒn b¸nh r¨ng.

- Hép sè lo¹i thñy lùc truyÒn m« men xo¾n nhê n¨ng l­îng cña dßng chÊt láng. Hép sè lo¹i nµy phøc tËp, gi¸ thµnh chÕ t¹o cao, hiÖu suÊt truyÒn th¸p, ngoµi ra nã cã träng l­îng lín vµ kÐm tin cËy khi lµm viÖc.

- Hép sè lo¹i ®iÖn truyÒn m« men xo¾n tõ ®éng c¬ ®èt trong ®Õn c¸c b¸nh xe chñ ®éng nhê dßng ®iÖn. Lo¹i nµy Ýt sö dông so cã träng l­îng lín vµ hiÖu suÊt thÊp.

- Hép sè lo¹i liªn hîp th­êng lµ hép sè thñy c¬ - kÕt hîp bé biÕn m« men thñy lùc víi hép sè hµnh tinh t¹o thµnh truyÒn ®éng thñy c¬ vµ cã thÓ tù ®éng truyÓn sè. Lo¹i nµy ®ang ®­îc dïng phæ biÕn trªn c¸c xe con ®êi míi hiÖn nay.

c Theo ph­¬ng ph¸p dÉn ®éng ®iÒu khiÓn hép sè:

- DÉn ®éng ®iÒu khiÓn c­ìng bøc

- DÉn ®éng ®iÒu khiÓn tù ®éng: cã thÓ lµ tù ®éng hoµn toµn hoÆc b¸n tù ®éng.

d Ph©n lo¹i hép sè c¬ khÝ cã cÊp:

V× hiÖn nay ®a sè c¸c xe qu©n sù ®Òu sö dông hép sè c¬ khÝ cã cÊp ®¬n gi¶n nªn ®å ¸n nµy xin tËp trung vµo lo¹i hép sè nµy. Hép sè c¬ khÝ cã cÊp ®­îc ph©n lo¹i nh­ sau:

- Theo sè l­îng trôc chia ra:

+ Hép sè ®ång trôc: C¸c trôc lång vµo nhau kÕt hîp víi khíp ma s¸t gµi sè.

+ Hép sè hai trôc: Trôc vµo vµ trôc ra bè trÝ kh«ng ®ång t©m nhau, lo¹i nµy th­êng thÊy trªn xe t¨ng.

+ Hép sè ba trôc: Trôc vµo vµ trôc ra ®ång t©m nhau vµ thªm trôc trung gian, lo¹i nµy th­êng l¾p trªn xe « t« qu©n sù.

- Theo ®Æc ®iÓm bè trÝ trôc cã:

+ Hép sè trôc ngang: C¸c ®­êng t©m trôc vu«ng gãc víi trôc ®èi xøng däc cña « t«.

+ Hép sè trôc däc: C¸c ®­êng t©m trôc n»m trong mÆt ph¼ng song song víi trôc ®èi xøng däc xe.

- Theo ®Æc tÝnh ®éng häc cña trôc bao gåm:

+ Hép sè cã trôc cè ®Þnh lµ ®­êng t©m c¸c trôc cè ®Þnh - ®©y lµ hép sè c¬ khÝ ®¬n gi¶n.

+ Hép sè cã trôc di ®éng – h«p sè hµnh tinh.

- Theo sè l­îng sè truyÒn cã:

+ Hép sè 3 cÊp

+ Hép sè 4 cÊp

+ Hép sè 5 cÊp

1.2.3 YÊU CẦU

Hép sè cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau:

- Cã tØ sè truyÒn thÝch hîp ®Ó b¶o ®¶m chÊt l­îng ®éng lùc häc vµ tÝnh kinh tÕ nhiªn liÖu cña «t«;

- Cã kh¶ n¨ng trÝch c«ng suÊt ra ngoµi ®Ó dÉn ®éng c¸c thiÕt bÞ phô;

- §iÒu khiÓn sang sè ®¬n gi¶n, nhÑ nhµng;

- HiÖu suÊt truyÒn ®éng cao;

- KÕt cÊu ®¬n gi¶n dÔ ch¨m sãc b¶o d­ìng

.

1. 3 HÂN TÍCH KẾT CẤU HỘP SỐ

1. 3.1 ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU

Hộp số xe Matiz là hộp số cơ khí, 5 tiến và 1 số lùi, gồm có 3 bộ đồng tốc ở số 1-2 và số 3-4 và số 5,loại có khoá hãm truyền lực cuối cùng có bộ vi sai . bánh răng số lùi được lắp liền trên trục sơ cấp ,dẫn động trực tiếp bằng cáp

Hộp số được lắp với vỏ ngoài ly hợp. Trục chủ động của hộp số là trục bị động của ly hợp như vậy động cơ, ly hợp, hộp số hợp thành một cụm tổng thành.Hình 1: Hộp số xe Matiz

1. trục sơ cấp;2. trục thứ cấp; 3. đồng tôc số 1 và 2;4. đồng tốc số 5;5. đồng tốc số 3 và4 ;6.bánh răng số1;7. bánh răng số 2;8 .bánh răng số 3 ;9. bánh răng số 4 ;10 . bánh răng số 5.

1.3.2 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHI TIẾT CỦA HỘP SỐ

aTrục sơ cấp hộp số :

Có rãnh then hoa then để lắp với đĩa bị động của ly hợp để nhận mô men từ trục khuỷu động cơ, được đúc liền với bánh răng

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Đính kèm ở phía dưới....
Hình đại diện của thành viên
By liketfull1102
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#660171 Chỉ cần đăng 1 comment thôi bạn nhé
Bạn download ở file đính kèm đây
Bạn không được cấp phép để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#994624 không có bản vẽ bạn ơi.

THam khảo bài này:
Tính toán thiết kế hộp số xe tải hạng trung + bản vẽ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement