Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nholinhnganhieu12
#625831

Download Đồ án Kiểm nhiệm hệ thống treo xe tải Maz 500 miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I ; GIỚI THIỆU CHUNG VỀ XE MAZ500
1. Một số tính năng kỹ thuật cơ bản của xe.
2. Một số thông số cơ bản của hệ thống treo
CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH KẾT CẤU HỆ THỐNG TREO
I . Công dụng hệ thống treo xe tải Maz 500
II. Cấu tạo, nguyên lý làm việc vá phân tích ưu nhược điểm .
2.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc.
2.1.1. Giảm chấn
2.1.2. Nhíp.
2.2. Phân tích ưu nhược điểm của hệ thôngstreo xe Maz500.
CHƯƠNG III : TÍNH TOÁN KIỂM NGHIỆM HỆ THỐNG TREO
1. Các thông số ban đầu
2. Xác định hệ số phân bố khối lượng phần treo.
3. Tính toán dao động của ô tô.
4. Xây dựng đường đặc tính tần số- biên độ dao động .
5. Tính toán kiểm nghiệm các phần tử của hệ thống treo
Tính toán kiểm nghiệm bền bộ nhíp.
Tính toán kiểm nghiệm sự làm việc của bộ nhíp theo chế độ nhiệt
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Ch­¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ xe Maz 500
Maz 500 lµ lo¹i xe t¶i h¹ng trung ®­îc s¶n xuÊt t¹i nhµ m¸y «t« cña Liªn Bang Nga tr­íc ®©y vµ xuÊt x­ëng n¨m 1965- 1970 . Xe Maz500 ë ViÖt Nam chñ yÕu do Nga viÖn trî gióp ®ì n­íc ta trong vµ sau nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng Mü .Xe cã h×nh d¹ng nh­ h×nh 1 vµ 2 d­íi ®©y.

H×nh 1

Hinh2
1.Mét sè tÝnh n¨ng kü thuËt c¬ b¶n cña xe
Lo¹i ®éng c¬ 
YaMZ-236 , V6 , 


Dung tÝch xilanh : 
11150 cc, 


C«ng suÊt/vßng quay 
180Hp/2100( v/p) 


dïng nhiªn liÖu 
Diesel . 


§­êng kÝnh xilanh : 
130 
mm 

Hµnh tr×nh Pitt«ng : 
140 
mm 

KÝch th­íc bao : D x R x C 
7330 x 2650 x 2640 
mm 

C«ng thøc b¸nh xe : 
4x2 


Kho¶ng c¸ch cÇu tr­íc vµ cÇu sau 
3850 
mm 

Kho¶ng s¸ng gÇm xe : 
295 
mm 

B¸n kÝnh quay vßng : 
8500 
mm 

Hép sè : 
5 
sè 

Träng l­îng kh«ng t¶i : 
6500 
kg 

T¶i träng cña xe 
7500

kg 

Tèc ®é tèi ®a khi ®Çy t¶i : 
75 
km/h 

Thïng nhiªn liÖu : 
200 
lit 

Møc tiªu thô nhiªn liÖu : 
23 / 100

lit/ km


2. Mét sè th«ng sè c¬ b¶n cña hÖ thèng treo.
Xe Maz500 sö dông hÖ thèng treo phô thuéc cho c¶ hai cÇu víi c¸c th«ng sè c¬ b¶n sau:
Träng l­îng phÇn treo khi «t« ®Çy t¶i
ph©n bè lªn cÇu tr­íc
ph©n bè lªn cÇu sau 
123750
36750
87000 
N
N
N 

Träng l­îng phÇn treo khi kh«ng t¶i
ph©n bè lªn cÇu tr­íc
ph©n bè lªn cÇu sau 
4650
27000
19500 
N
N
N 

Träng l­îng phÇn kh«ng treo
ph©n bè lªn cÇu tr­íc
ph©n bè lªn cÇu sau 
5500
13000 
N
N 

§é cøng cña nhÝp
nhÝp tr­íc
nhÝp chÝnh phÝa sau
nhÝp phô phÝa sau 
165
250
175 
N/mm
N/mm
N/mm 

§é vâng tÜnh cña nhÝp khi « t« ®µy t¶i
nhÝp tr­íc
nhÝp sau 
108
116 
mm
mm 

Sè l­îng l¸ nhÝp
nhÝp tr­íc
nhÝp chÝnh phÝa sau
nhÝp phô phÝa sau 
11
12
6 


l¸ 

ChiÒu dµi lµm viªc cña l¸ nhÝp
nhÝp tr­íc
nhÝp chÝnh phÝa sau
nhÝp phô phÝa sau 
1420
1520
1100 
mm
mm
mm 

ChiÌu réng l¸ nhÝp
nhÝp tr­íc
nhÝp chÝnh phÝa sau
nhÝp phô phÝa sau 
89
89
89 
mm
mm
mm 

Lo¹i gi¶m chÊn 
èng – thuû lùc 


§­êng kÝnh pitt«ng gi¶m chÊn 
52 
mm 

Hµnh tr×nh lµm viÖc lín nhÊt cña g¶m chÊn 
240 
mm 

§é cøng h­íng kÝnh cña lèp
lèp tr­íc
lèp sau 
680
800 
N/mm
N/mm 

BiÕn d¹ng tÜnh cña lèp khi «t« dÇy t¶i 
38-46 
mm 

Ch­¬ng ii. Ph©n tÝch kÕt cÊu hÖ thèng treo
Néi dung tr×nh bµy trong ch­¬ng nµy gåm cã :
c«ng dông cña hÖ thèng treo
cÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ ph©n tÝch ­u nh­îc ®iÓm côm cña hÖ thèng treo
I . C«ng dông hÖ thèng treo xe t¶i Maz500
HÖ thèng treo lµ tæ hîp c¸c c¬ cÊu thùc hiÖn liªn kÕt c¸c b¸nh xe víi khung xe ®Ó ®¶m b¶o ®­îc ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng vµ an toµn chuyÓn ®éng trªn c¬ së t¹o c¸c dao ®éng cña th©n xe vµ cña c¸c b¸nh xe theo ý muèn vµ gi¶m c¸c t¶i träng va ®Ëp cho xe khi chuyÓn ®éng trªn ®Þa h×nh kh«ng b»ng ph¼ng. Ngoµi ra hÖ thèng treo cßn dïng ®Ó truyÒn c¸c lùc vµ m« men t¸c ®éng gi÷a b¸nh xe vµ khung xe .
HÖ thèng treo xe Maz 500 gåm c¸c phÇn tö víi c¸c chøc n¨ng nh­ sau:
- NhÝp : Gi÷ vai trß lµ phÇn tö ®µn håi ®ång thêi lµ phÇn tö h­íng
+ PhÇn tö ®µn håi dïng ®Ó truyÒn c¸c lùc th¼ng ®øng vµ gi¶m t¶i träng ®éng khi «t« chuyÓn ®éng trªn ®­êng kh«ng b»ng ph¼ng nh»m ®¶m b¶o ®é ªm dÞu cÇn thiÕt.
+ PhÇn tö h­íng dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®éng häc vµ tÝnh chÊt dÞch chuyÓn t­¬ng ®èi cña c¸c b¸nh xe víi khung hay vá «t«. Bé phËn h­íng dïng ®Ó truyÒn c¸c lùc däc, lùc ngang còng nh­ c¸c m«men tõ b¸nh xe lªn khung hay vá «t«.
- G¶m chÊn : N¨ng l­îng dao ®éng cña th©n xe vµ cña b¸nh xe ®­îc hÊp thô bëi c¸c gi¶m chÊn trªn c¬ së biÕn c¬ n¨ng thµnh nhiÖt n¨ng.
II . CÊu t¹o, nguyªn lý lµm viÖc vµ ph©n tÝch ­u nh­îc ®iÓm
2.1. CÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc.
Treo tr­íc cã cÊu t¹o vµ bè trÝ c¸c phÇn tö nh­ trªn h×nh 3

H×nh3: hÖ thèng treo tr­íc xe Maz500
1 dÇm cÇu tr­íc,2. gi¶m chÊn.3,4,6. bu l«ng ch÷ U.;5. tÊm ®Öm; 10.ô nhÝp; 11. l¸ nhÝp; 12,22 miÕng ®Öm ; 14,21. vÊu cao su h¹n chÕ hµnh tr×nh ; 15. gi¸ b¾t gi¶m chÊn trªn khung xe;
Treo sau cã cÊu t¹o vµ bè trÝ c¸c phÇn tö nh­ trªn h×nh 4

H×nh 4: hÖ thèng treo sau xe Maz500
1.ônhÝp chÝnh; 2. . Chèt nhÝp; 3 . ô nhÝp phô;4, 5. NhÝp chÝnh vµ nhÝp phô; 6 Bu l«ng quang nhÝp;. B¹c tú ®ai nhÝp vµ bu l«ng; 7. §Öm tú b¾t nhÝp; 9. §Öm; 11. èng b¹c chèt nhÝp.
2.1.1. Gi¶m chÊn
2.1.1.1. CÊu t¹o
H×nh 5
1 - tai gi¶m chÊn; 2 - n¾p cã ren; 3, 4 - gio¨ng lµm kÝn; 5 - van l¸; 6 - lç tiÕt l­u van nÐn; 7 - van l¸; 8 - lß xo van tr¶ m¹nh; 9 - van l¸; 10 - van nÐn m¹nh; 11 - lß xo van nÐn m¹nh; 12 - ªcu ®iÒu chØnh; 13 - lç tiÕt l­u khi tr¶; 14 - pitt«ng gi¶m chÊn; 15 - lç tiÕt l­u khi tr¶; 16 - phít lµm kÝn; 17 - èng xi lanh ngoµi; 18 - èng xi lanh trong; 19 - cÇn pitt«ng; 20 - b¹c dÉn h­íng; 21 - phít lµm kÝn; 22 - lß xo; 23 - n¾p chÆn; 24 - phít lµm kÝn.
CÊu t¹o chung cña gi¶m chÊn èng thuû lùc hai èng xi lanh, t¸c dông hai chiÒu vµ chØ dÉn c¸c chi tiÕt ®­îc m« t¶ trªn h×nh 5.a.
èng xi lanh trong víi khoang lµm viÖc chÝnh cã bè trÝ mét pitt«ng 14 nèi liÒn víi cÇn pitt«ng gi¶m chÊn 19. Trªn pitt«ng 14 cã hai d·y lç tiÕt l­u øng víi c¸c hµnh tr×nh nÐn vµ tr¶. Trong ®ã d·y lç ngoµi 6 lµ c¸c lç tiÕt l­u hµnh tr×nh nÐn; cßn d·y lç trong 15 lµ c¸c lç tiÕt l­u hµnh tr×nh tr¶. C¸c d·y lç nµy ®Òu cã n¾p van l¸ cã t¸c dông nh­ van mét chiÒu. ë pitt«ng gi¶m chÊn cßn bè trÝ lß xo van tr¶ m¹nh. Gi÷a khoang lµm viÖc cña xi lanh trong víi khoang chøa cña xi lanh ngoµi còng cã bè trÝ mét ®Õ ng¨n. ë ®Õ ng¨n còng cã bè trÝ mét d·y lç tiÕt l­u vµ mét van nÐn m¹nh. CÇn 19 mang pitt«ng gi¶m chÊn 14 ®­îc cè ®Þnh víi tai trªn cña gi¶m chÊn. Cßn l¹i èng xi lanh trong, ngoµi cïng víi ®Õ ng¨n c¸ch ®­îc nèi cè ®Þnh víi tai d­íi cña gi¶m chÊn. Do tai trªn vµ tai d­íi ®­îc nèi víi phÇn ®­îc treo vµ kh«ng ®­îc treo nªn khi hÖ thèng treo lµm viÖc kho¶ng c¸ch gi÷a hai tai gi¶m chÊn sÏ thay ®æi. Cã nghÜa lµ cã sù chuyÓn ®éng t­¬ng ®èi gi÷a pitt«ng víi xi lanh trong cña gi¶m chÊn.
2.1.1.2. Nguyªn lý lµm viÖc
Nguyªn lý cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña gi¶m chÊn thñy lùc « t« dùa trªn nguyªn t¾c: khi cã sù dÞch chuyÓn t­¬ng ®èi gi÷a b¸nh xe vµ th©n xe th× dÇu trong gi¶m chÊn sÏ bÞ dån Ðp tõ khoang nµy qua khoang kh¸c cña gi¶m chÊn qua c¸c lç tiÕt l­u, do ®ã t¹o nªn søc c¶n lín. Søc c¶n nµy sÏ dËp t¾t c¸c dao ®éng vµ n¨ng l­îng dao ®éng ®­îc biÕn thµnh nhiÖt n¨ng lµm nãng dÇu vµ nhÖt ®­îc to¶ ra ngoµi m«i tr­êng.
a. Hµnh tr×nh nÐn (h×nh 5.b)
* NÐn nhÑ:
Hµnh tr×nh nÐn nhÑ t­¬ng øng víi khi pitt«ng gi¶m chÊn ®i xuèng. Khi pitt«ng gi¶m chÊn ®i xuèng, ¸p suÊt dÇu trong khoang lµm viÖc phÝa d­íi pitt«ng sÏ t¨ng cßn ¸p suÊt dÇu trong khoang phÝa trªn pitt«ng sÏ gi¶m. Do ®ã dÇu sÏ l­u th«ng tõ khoang d­íi lªn khoang trªn qua d·y lç tiÕt l­u 6. Khi nµy n¾p van l¸ 5 kªnh lªn ®Ó dÇu ®i qua. Khi pitt«ng ®i xuèng, cÇn pitt«ng chiÕm chç mét phÇn thÓ tÝch cña khoang bªn d­íi nªn l­îng dÇu ë khoang bªn d­íi nÕu chØ l­u th«ng lªn khoang trªn sÏ bÞ thõa ra mét l­îng (b»ng thÓ tÝch cÇn pitt«ng ®i xuèng). Do vËy mét phÇn dÇu sÏ ®i qua lç tiÕt l­u trong van nÐn m¹nh ®Ó ®i sang khoang chøa n»m gi÷a èng xi lanh trong vµ èng xi lanh ngoµi.
* NÐn m¹nh:
Khi vËn tèc t­¬ng ®èi cña pitt«ng ë hµnh tr×nh nÐn t¨ng ®Õn mét gi¸ trÞ giíi h¹n, th× ¸p suÊt ë khoang d­íi pitt«ng còng t¨ng ®Õn gi¸ trÞ giíi h¹n. §iÒu nµy kh«ng cã lîi cho gi¶m chÊn nãi riªng vµ ®Æc tÝnh cña hÖ thèng treo nãi chung. V× vËy khi ®¹t gi¸ trÞ ¸p suÊt tíi h¹n van gi¶m t¶i khi nÐn sÏ Ðp ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement