Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoa_ban_tay_bac2206
#625329

Download Đồ án Phân tích và thiết kế kết cấu một mẫu tàu câu vỏ gỗ khu vực Đà Nẵng miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .1
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.2
1.1 TỔN G QUAN VỀ ĐỀ TÀI N GHIÊN CỨU.2
1.2 ĐỘI TÀU ĐÁN H CÁ ĐÀ N ẴN G.3
1.3 MỤC TIÊU, N ỘI DUN G, PHƯƠN G PHÁP N GHIÊN CỨU VÀ GIỚI
HẠN N ỘI DUN G ĐỀ TÀI.4
1.3.1 Mục tiêu, nội dung và giới hạn của đề tài.4
1.3.2 Phương pháp nghiên cứu: .5
Chương 2: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KẾT TÀU ĐÁN H CÁ VỎ GỖ KHU
VỰC ĐÀ N ẴN G.6
2.1 CÁC MẪU TÀU GỖ ĐIỂN HÌN H KHU VỰC ĐÀ N ẴN G. .6
2.2 ĐẶC ĐIỂM TÀU ĐÁN H CÁ ĐÀ N ẴN G .11
2.2.1 Khoảng sườn .11
2.2.2 Sống chính.12
2.2.3 Sống mũi .13
2.2.4 Sống đuôi .15
2.2.5 Đà ngang đáy.17
2.2.6 Đà máy: .19
2.2.7 Sườn.21
2.2.8 Xà ngang boong.25
2.2.9 Kết cấu các thanh dọc .27
2.2.10 Ván vỏ và ván boong .31
2.2.11Vách.33
2.2.12 Thượng tầng .34
2.3 ƯU N HƯỢC ĐIỂM CỦA KẾT CẤU TÀU GỖ ĐÀ N ẴN G.37
2.3.1 Kết cấu của vòm đuôi tàu: .37
2.3.2 Kết cấu thượng tầng:.39
2.3.3 Khung giàn phơi: .40
Chương 3:THIẾT KẾ KẾT CẤU TÀU CÂU VỎ GỖ .44
3.1 N HỮN G YÊU CẦU CHUN G ĐỐI VỚI KẾT CẤU .44
3.1.1 N hững yêu cầu chung trong thiết kế kết cấu: .44
3.1.2 N hững yêu cầu trong bố trí kết cấu. .45
3.1.3 Gỗ và chất lượng của gỗ. .46
3.2 PHƯƠN G PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU THÂN TÀU.46
3.3 THIẾT KẾ KẾT CẤU TÀU CÂU VỎ GỖ.47
3.3.1 Giới thiệu chung .47
3.3.2 Các kích thước kết cấu chính .55
3.4 BÀI TOÁN SỨC BỀN CHUN G THÂN TÀU.60
3.4.1. Tính sức bền chung thân tàu. .60
3.4.1.1. Xác định đường cong phân bố tải trọng tác dụng lên thân tàu
(theo khoảng sườn lý thuyết).61
3.4.1.2. Xác định đường cong lực nổi theo chiều dài tàu. .64
3.4.1.3. Xác định lực cắt và moment uốn chung của tàu.84
3.4.1.4. Xác định ứng suất uốn chung trong kết cấu thân tàu.88
3.4.2 N hận xét kết cấu tàu qua bài toán sức bền chung. .95
3.5. KHÁI QUÁT BÀI TOÁN SỨC BỀN CỤC BỘ CÁC KẾT CẤU THÂN
TÀU. .95
3.5.1. Lựa chọn phương pháp tính. .95
3.5.1.1 Trình tự giải bài toán độ bền kết cấu bằng phương pháp phần tử
hữu hạn.96
3.5.1.2. Xây dựng mô hình và tính sức bền cục bộ một số kết cấu chính. .97
3.5.2 Tính sước bền cục bộ cho một số chi tiết chính:.97
3.5.2.1. Tải trọng tác dụng lên các chi tiết kết cấu.98
3.5.2.2 Mô hình và tính sức bền cục bộ sống chính tàu thiết kế. .98
3.5.2.3 Mô hình và tính sức bền cục bộ đà ngang đáy tàu thiết kế. .102
3.5.2.4 Mô hình và tính sức bền cục bộ sườn tàu thiết kế. .105
3.5.3 Kiểm tra sức uốn toàn tàu .108
Chương 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ.109
VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN .109
4.1 KẾT LUẬN . .109
4.2 ĐỀ XUẤT Ý KIẾN .109
TÀI LIỆU THAM KHẢO .110++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜG ĐẠI HỌC HA TRAG
KHOA KỸ THUẬT TÀU THỦY
GÀH ĐÓG TÀU
  
ĐỀ CƯƠG ĐỒ Á TỐT GHIỆP
Sinh viên thực hiện : Lê Quang Đông
MSSV : 45DC064
Địa chỉ : 45b đường Lý am Đế, Phường Phước Long
ha Trang – Khánh Hòa
Tên đề tài: “ Phân tích và thiết kế kết cấu một mẫu tàu câu vỏ gỗ
khu vực Đà ẵng”
Ngành : Đóng Tàu
Giáo viên hướng dẫn: TS. Trần Gia Thái
I. Đối tượng và phạm vi và mục tiêu của đề tài
1. Đối tượng nghiên cứu: Kết cấu tàu câu vỏ gỗ khu vực Đà Nẵng
2. Phạm vi nghiên cứu: Phân tích và thiết kế kết cấu một mẫu tàu câu vỏ gỗ khu vực
Đà Nẵng
3. Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích và thiết kế kết cấu một mẫu tàu câu phù hợp cho
khu vực Đà Nẵng, khắc phục nhược điểm và thừa hưởng được các ưu điểm của kết
cấu tàu dân gian, phù hợp với yêu cầu quy phạm.
II. ội dung thực hiện
1. Đặt vấn đề.
2. Phân tích đặc điểm kết cấu tàu đánh cá vỏ gỗ khu vực Đà Nẵng.
3. Thiết kế kết cấu một mẫu tàu câu vỏ gỗ khu vực Đà Nẵng.
4. Thảo luận và đề xuất ý kiến.
Chương 1: Đặt vấn đề
1.1 Tổng quan về đề tài nghiên cứu.
1.2 Đội tàu đánh cá khu vực Đà Nẵng.
1.3 Mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu và giới hạn đề tài.
Chương 2: Phân tích đặc điểm kết cấu tàu đánh cá vỏ gỗ khu vực Đà ẵng
2.1. Các mẫu tàu điển hình khu vực Đà Nẵng.
2.2 Đặc điểm tàu gỗ Đà Nẵng
2.3 Ưu nhược điểm của kết cấu tàu gỗ đà nẵng.
Chương 3: Thiết kế kết cấu tàu câu vỏ gỗ
3.1 Những yêu cầu chung đối với kết cấu.
3.3.1 Yêu cầu đặt ra trong thiết kế kết cấu.
3.3.2 Yêu cầu đặt ra trong chế tạo
3.3.3 Gỗ và chất lượng của gỗ.
3.2 Phương pháp thiết kế kết cấu thân tàu.
3.3 Thiết kế kết cấu tàu câu vỏ tàu
3.4 Bài toán sức bền chung thân tàu.
3.4.1 Tính sức bền chung vỏ tàu .
3.4.1.1. Xác định đường cong phân bố tải trọng tác dụng lên thân
tàu (theo khoảng sườn lý thuyết)
3.4.1.2. Xác định đường cong lực nổi theo chiều dài tàu.
3.4.1.3. Xác định lực cắt và moment uốn chung của tàu.
3.4.1.4. Xác định ứng suất uốn chung trong kết cấu thân tàu.
3.4.2 Kết luận về bài toán sức bền chung.
3.5 Tính toán kiểm tra sức bền cục bộ của một số kết cấu chính.
Chương 4: Thảo luận kết quả và đề xuất ý kiến
4.1 Kết luận
4.2 Đề xuất ý kiến
III. Kế hoạch thời gian
1. Tìm hiểu và lập đề cương đề tài: Từ: 01/08/2007 Đến: 26/08/2007
2. Đi thực tế: Từ: 27/08/2007 Đến: 08/09/2007
3. Kế hoạch hoàn thành bản thảo:
Thứ tự Nhận xét của GVHD
Chương 1: Đặt vấn đề
Từ: 08/09/2007 Đến: 15/09/2007
Chương 2: Phân tích đặc điểm kết cấu
tàu đánh cá vỏ gỗ khu vực Đà Nẵng
Từ: 16/09/2007 Đến: 30/09/2007
Chương 3: Thiết kế kết cấu một mẫu
tàu câu vỏ gỗ khu vực Đà Nẵng
Từ: 1/10/2007 Đến: 27/10/2007
Chương 4: Thảo luận kết quả
và đề xuất ý kiến
Từ: 28/10/2007 Đến: 31/10/2007
Hoàn thành bản thảo: Trước ngày 10/11/2007.
Nha Trang, ngày 26 tháng 08 năm 2007
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
TS. Trần Gia Thái Lê Quang Đông
HẬ XÉT CỦA CÁ BỘ HƯỚG DẪ
Họ tên sinh viên : Lê Quang Đông lớp: 45 TT-1
Ngành : Cơ khí Đóng Tàu Mã ngành : 18.06.10
Tên Đề tài : Phân tích và thiết kế kết cấu một mẫu tàu câu vỏ gỗ
khu vực Đà ẵng.
Số Trang Đồ Án :110 Số Trang Phụ :4
Số Chương : 4 Số Tài Liệu tham Khảo :11
Hiện Vật :
HẬ XÉT CỦA CÁ BỘ HƯỚG DẪ
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....
KếtLuận………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
NhaTrang, ngày……tháng……năm 2007
Cán bộ hướng dẫn
TS.Trần Gia Thái
PHIẾU ĐÁH GIÁ ĐỒ Á TỐT GHIỆP
Họ tên sinh viên : Lê Quang Đông lớp: 45 TT-1
Ngành : Cơ khí Đóng Tàu Mã ngành : 18.06.10
Tên Đề tài : Phân tích và thiết kế kết cấu một mẫu tàu câu vỏ gỗ
khu vực Đà ẵng.
Số Trang Đồ Án :110 Số Trang Phụ :4
Số Chương : 4 Số Tài Liệu tham Khảo :11
Hiện Vật :
HẬ XÉT CỦA CÁ BỘ PHẢ BIỆ.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Đánh giá chung:
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................
Nha Trang, ngày……tháng……năm 2007
CÁN BỘ PHẢN BIỆN CHỦ TNCH HỘI ĐỒN G
ĐIỂM CHUN G
Bằng số Bằng chữ
MỤC LỤC
Trang
LỜI N ÓI ĐẦU ........................................................................................................1
Chương 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................2
1.1 TỔN G QUAN VỀ ĐỀ TÀI N GHIÊN CỨU...................................................2
1.2 ĐỘI TÀU ĐÁN H CÁ ĐÀ N ẴN G..................................................................3
1.3 MỤC TIÊU, N ỘI DUN G, PHƯƠN G PHÁP N GHIÊN CỨU VÀ GIỚI
HẠN N ỘI DUN G ĐỀ TÀI...................................................................................4
1.3.1 Mục tiêu, nội dung và giới hạn của đề tài.................................................4
1.3.2 Phương pháp nghiên cứu: ........................................................................5
Chương 2: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM KẾT TÀU ĐÁN H CÁ VỎ GỖ KHU
VỰC ĐÀ N ẴN G.....................................................................................................6
2.1 CÁC MẪU TÀU GỖ ĐIỂN HÌN H KHU VỰC ĐÀ N ẴN G. ..........................6
2.2 ĐẶC ĐIỂM TÀU ĐÁN H CÁ ĐÀ N ẴN G ...................................................11
2.2.1 Khoảng sườn .....................................................................................
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement