Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khoai_heo
#625328

Download Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU miễn phí

MỤC LỤC
LỜI N ÓI ĐẦU .4
CHƯƠN G 1: ĐẶT VẤN ĐỀ.5
1.1 Tổng quan về vấn đề trang trí nội thất tàu. .5
1.1.1. Thực trạng về vấn đề trang trí nội thất tàu ở Việt N am. .5
1.1.2. Triển vọng của vấn đề trang trí nội thất tàu ở Việt N am. .6
1.1.3. Tầm quan trọng của vấn đề trang trí nội thất tàu.7
1.2. Giới hạn nội dung đề tài.7
1.2.1. Lý do chọn đề tài.7
1.2.2. Giới hạn nội dung nghiên cứu. .8
1.2.3. Mục tiêu của đề tài. .8
CHƯƠN G 2: YÊU CẦU KIN H TẾ - KỸ THUẬT.9
2.1. Yêu cầu kinh tế. .9
2.1.2. N ăng suất lao động cao. .9
2.1.3. Thời gian thi công công trình là ngắn nhất. .9
2.1.4. Chi phí lắp đặt nội thất là thấp nhất. .10
2.1.5. Giá thành của công trình nội thất là thấp nhất.10
2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với quy trình trang trí nội thất tàu thủy.11
2.2.1. Vật liệu. .11
2.2.2. N guồn nhân lực.11
2.2.3. Tính thi công.11
2.2.3.1. Tính an toàn trong thi công.11
2.2.3.2. Đảm bảo tiến độ. .11
2.2.3.3. Đảm bảo chất lượng của công trình. .12
2.2.3.4. Tính chuNn xác cao.12
2.2.4. Tính bền vững. .12
2.2.5. Tính thNm mỹ.12
2.2.6. Tính hài hoà và tiện nghi.12
2.2.7. Tính sang trọng. .13
2.2.8. Tính khả thi.13
2.2.9. Hợp sở thích với chủ tàu. .13
2.3. Một số Tiêu chuNn - Quy định về trang trí nội thất tàu. .13
2.3.1. Bọc các vách. .13
2.3.2. Bọc các trần. .15
2.3.3. Lắp đặt cửa .15
2.3.4. Lát sàn .16
CHƯƠN G 3: THIẾT KẾ QUY TRÌN H CÔN G N GHỆ TRAN G TRÍ N ỘI
THẤT TÀU CON TAIN ER 225TEU. .17
3.1. Giới thiệu chung về tàu container 225TEU thiết kế.17
3.1.1. Các thông số cơ bản. .17
3.1.2. Đặc điểm kết cấu.17
3.1.3. Đặc điểm nội thất cabin tàu container 225TEU. .18
3.1.3.1. Vị trí cần trang trí nội thất. .18
3.1.3.2. Đặc điểm trang trí nội thất. .21
3.2. Quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container 225TEU. .22
3.2.1. Quy trình bố trí lắp đặt bông cách nhiệt và chống cháy. .22
3.2.1.1. Sơ đồ bố trí bông cách nhiệt và chống cháy cho cabin. .22
3.2.1.2. Quy trình lắp đặt bông cách nhiệt và chống cháy.25
3.2.2. Quy trình lắp đặt vách và trần cabin. .40
3.2.2.1. Quy trình lắp đặt khung sườn cho vách và trần. .40
3.2.2.2. Quy trình lắp đặt tấm vách. .45
3.2.2.3. Quy trình lắp đặt tấm trần.48
3.2.2.4. Tổng quát về quy trình lắp đặt tấm trần và tấm vách.51
3.2.3. Quy trình lắp đặt phủ sàn cabin. .53
3.2.3.1. Sơ đồ phủ sàn cabin.53
3.2.3.2. ChuNn bị bề mặt. .56
3.2.3.3. Yêu cầu thi công.56
3.2.4.4. Quy trình phủ sàn. .56
3.2.4.5. Các bước kiểm tra trong quy trình phủ sàn. .61
3.2.4. Quy trình lắp đặt cửa cabin. .62
3.2.4.1. Bố trí lắp đặt cửa chống cháy và cửa ra vào cabin. .62
3.2.4.2. Bố trí lắp đặt cửa sổ cabin. .71
3.2.5. Quy trình lắp đặt trang thiết bị và tiện nghi sinh hoạt. .72
CHƯƠN G 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN N GHN.73
4.1. Kết luận. .73
4.2. Đề xuất ý kiến.73
TÀI LIỆU THAM KHẢO .74++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

HẬ XÉT CỦA CÁ BỘ HƯỚG DẪ
Họ và tên sinh viên: GUYỄ ĐĂG THỂ Lớp: 45TT-1
Ngành: Đóng Tàu Thủy
Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU.
Số trang: 74 Số chương: 4 Số tài liệu tham khảo: 4
Hiện vật: - 01 đĩa CD;
- Bản vẽ: bản vẽ bố trí chung tàu container 225 TEU.
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Kết luận: ...........................................................................................................
..........................................................................................................................
ha Trang, ngày …… tháng ……. năm 200…
CÁ BỘ HƯỚG DẪ
PHIẾU ĐÁH GIÁ CHẤT LƯỢG ĐAT
Họ và tên sinh viên: GUYỄ ĐĂG THỂ Lớp: 45TT-1
Ngành: Đóng Tàu Thủy
Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU.
Số trang: 74 Số chương: 4 Số tài liệu tham khảo: 4
Hiện vật: - 01 đĩa CD;
- Bản vẽ: bản vẽ bố trí chung tàu container 225 TEU.
HẬ XÉT CỦA CÁ BỘ PHẢ BIỆ
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Điểm phản biện: .................................................................................................
ha Trang, ngày …… tháng …… năm 200 …
CÁ BỘ PHẢ BIỆ
ĐIỂM CHUG
Bằng số Bằng chữ
ha Trang, ngày …… tháng …… năm 200 …
CHỦ TNCH HỘI ĐỒN G
ĐỀ CƯƠN G ĐỒ ÁN TỐT N GHIỆP
Họ và tên sinh viên: GUYỄ ĐĂG THỂ Lớp: 45TT-1
Địa chỉ liên hệ: 138/37B guyễn Khuyến, ha Trang, Khánh Hòa.
Tên đề tài: Thiết kế quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU.
N gành: Đóng Tàu Thủy
Cán bộ hướng dẫn: KS. BÙI VĂ GHIỆP
I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI
1. Đối tượng nghiên cứu: Tàu container 225 TEU.
2. Phạm vi nghiên cứu: Quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container
225 TEU.
3. Mục tiêu nghiên cứu: Thiết kế được quy trình công nghệ trang trí nội thất
tàu container 225 TEU.
II. ỘI DUG GHIÊ CỨU
Chương 1. ĐẶT VẤ ĐỀ
1.1 Tổng quan về vấn đề trang trí nội thất tàu.
1.2. Giới hạn nội dung đề tài.
Chương 2. YÊU CẦU KINH TẾ - KỸ THUẬT
2.1. Yêu cầu kinh tế.
2.2. Yêu cầu kỹ thuật.
2.3. Một số Tiêu chuNn – Quy định về trang trí nội thất.
Chương 3. THIẾT KẾ QUY TRÌH CÔG GHỆ TRAG TRÍ ỘI
THẤT TÀU COTAIER 225 TEU
3.1. Giới thiệu chung về con tàu container 225 TEU thiết kế.
3.2. Quy trình công nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU.
Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN
4.1. Kết luận.
4.2. Đề xuất ý kiến.
III. KẾ HOẠCH THỜI GIA
1. Xây dựng đề cương: Từ ngày 17/03/2008 Đến ngày 08/04/2008.
2. Đi thực tế: Từ ngày 09/04/2008 Đến ngày 09/05/2008.
3. Xây dựng bản thảo: Từ ngày 10/05/2008 Đến ngày 10/06/2008.
Hoàn thành bản thảo: Trước ngày 20/06/2008.
ha Trang, gày 30 tháng 07 năm 2007
CÁ BỘ HƯỚG DẪ SIH VIÊ
GUYỄ ĐĂG THỂ
LỜI CẢM Ơ
Sau hơn 3 tháng tích cực tìm hiểu, xây dựng đề tài: “Thiết kế quy trình công
nghệ trang trí nội thất tàu container 225 TEU ” cho đến nay đề tài của em đã được
hoàn thành.
Em xin chân thành cảm ơn: Ban chủ nhiệm Khoa Kỹ Thuật Tàu Thủy –
Trường Đại Học N ha Trang, các Thầy trong Bộ môn Đóng Tàu Thủy đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi để em thực hiện tốt đề tài này.
Đặc biệt em xin Thank thầy KS. BÙI VĂN N GHIỆP người đã trực tiếp
hướng dẫn tận tình cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Một lần nữa, em xin Thank sự quan tâm giúp đỡ của bố mẹ, anh, chị, em
cùng tất cả các bạn bè đã dành những tình cảm và động viên em vượt qua khó khăn
để hoàn thành đề tài.
Em xin chân thành cảm ơn!
1
MỤC LỤC
LỜI N ÓI ĐẦU ........................................................................................................4
CHƯƠN G 1: ĐẶT VẤN ĐỀ...................................................................................5
1.1 Tổng quan về vấn đề trang trí nội thất tàu. .....................................................5
1.1.1. Thực trạng về vấn đề trang trí nội thất tàu ở Việt N am. ..........................5
1.1.2. Triển vọng của vấn đề trang trí nội thất tàu ở Việt N am. ........................6
1.1.3. Tầm quan trọng của vấn đề trang trí nội thất tàu.....................................7
1.2. Giới hạn nội dung đề tài................................................................................7
1.2.1. Lý do chọn đề tài....................................................................................7
1.2.2. Giới hạn nội dung nghiên cứu. ...............................................................8
1.2.3. Mục tiêu của đề tài. ................................................................................8
CHƯƠN G 2: YÊU CẦU KIN H TẾ - KỸ THUẬT..................................................9
2.1. Yêu cầu kinh tế. ............................................................................................9
2.1.2. N ăng suất lao động cao. .........................................................................9
2.1.3. Thời gian thi công công trình là ngắn nhất. ............................................9
2.1.4. Chi phí lắp đặt nội thất là thấp nhất. .....................................................10
2.1.5. Giá thành của công trình nội thất là thấp nhất.......................................10
2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với quy trình trang trí nội thất tàu thủy.......................11
2.2.1. Vật liệu. ...............................................................................................11
2....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement