Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Dino
#625327

Download Đồ án Nghiên cứu hoàn chỉnh phần mềm khai triển tấm thép vỏ tàu và chuẩn bị chuyển giao công nghệ trong điều kiện một nhà máy cụ thể miễn phí

1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1. 1. Đối tượng nghiên cứu: Chương trình khai triển tấm thép vỏ tàu.
1. 2. Phạm vi nghiên cứu: Hoàn chỉnh chương trình.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn chỉnh chương trình, chuẩn bị chuyển giao công nghệ.
2. Nội dung nghiên cứu.
Chương 1: Đặt vấn đề
1.1. Vai trò của việc khai triển tôn vỏ
1.2. Lý do thực hiện đề tài khai triển các tấm thép vỏ tàu
1.3. Giới hạn nội dung và phương pháp nghiên cứu
Chương 2: Giải quyết vấn đề
2.1. Tổng quan và đánh giá các phương pháp khai triển thép vỏ tàu hiện nay
2.1.1. Tổng quan các phương pháp khai triển tôn vỏ hiện nay.
2.1.2. Phương pháp Simson
2.1.3. Tích phân bằng phương pháp số
2.2. Bài toán hàm hóa đường hình lý thuyết tàu
2.2.1. Giới thiệu bài toán hàm hóa
2.2.2. Mô hình toán mới hàm hóa ĐHLT tàu thủy
2.2.3. Các biểu thức xấp xỉ cho phép khắc phục các trường hợp đặc biệt
2.2.4. Phạm vi áp dụng thuật toán của đề tài
2.3. Cơ sở lý thuyết về mô hình đường cong và thuật toán Spline
Chương 3: Giới thiệu chương trình khai triển thép vỏ tàu
3.1. Tính năng ứng dụng của chương trình
3.2. Giao diện của chương trình
3.3. Tóm tắt chương trình và kết quả đạt được
3.4. Nhận xét kết quả và tiện ích của chương trình
3.5. Chương trình thử nghiệm
Chương 4: Nhận xét và đề xuất ý kiến
4.1. Nhận xét
4.2. Đề xuất ý kiến
 
 
 
 
 
3. Kế hoạch và thời gian thực hiện.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN TÀU THUYỀN
(((
DƯƠNG TRƯỜNG SƠN
ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP
NGHIÊN CỨU HOÀN CHỈNH PHẦN MỀM KHAI TRIỂN TẤM THÉP VỎ TÀU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG ĐIỀU KIỆN MỘT NHÀ MÁY CỤ THỂ
CHUYÊN NGÀNH: CƠ KHÍ TÀU THUYỀN
GVHD: PGS-TS. NGUYỄN QUANG MINH
NHA TRANG, THÁNG 11 NĂM 2007
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN.
Họ, tên sinh viên: Dương Trường Sơn. Lớp: 45 Tàu thuyền.
Ngành: Cơ khí tàu thuyền. Mã ngành: 18.06.10.
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn chỉnh phần mềm khai triển tấm thép vỏ tàu và chuẩn bị chuyển giao công nghệ trong điều kiện một nhà máy cụ thể.
Số trang: 44 Số chương: 4 Số tài liệu tham khảo: 2
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Kết luận:………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………......................................................
Nha Trang, ngày……tháng….2007.
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN.
PGS-TS. NGUYỄN QUANG MINH
PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG LVTN
Họ, tên sinh viên: Dương Trường Sơn. Lớp: 45 Tàu thuyền.
Ngành: Cơ khí tàu thuyền. Mã ngành: 18.06.10.
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn chỉnh phần mềm khai triển tấm thép vỏ tàu và chuẩn bị chuyển giao công nghệ trong điều kiện một nhà máy cụ thể.
Số trang: 44 Số chương: 4 Số tài liệu tham khảo: 2
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Điểm phản biện:………………………………………………………………
Nha trang, ngày……tháng…..năm 2007.
CÁN BỘ PHẢN BIỆN.
……………………………………………………………………………….....
Nha Trang, ngày….tháng…năm 2007.
ĐIỂM CHUNG 

Bằng số 
Bằng chữ 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG.
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc.
ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: Dương Trường Sơn. Lớp 45 Tàu thuyền.
Địa chỉ liên hệ: 8B Nguyễn Đình Chiểu- Nha Trang – Khánh Hòa.
Điện thoại: 0983645011
Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn chỉnh phần mềm khai triển tấm thép vỏ tàu và chuẩn bị chuyển giao công nghệ trong điều kiện một nhà máy cụ thể.
Ngành: Cơ khí tàu thuyền. Mã ngành: 18.06.10.
Cán bộ hướng dẫn: PGS-TS. Nguyễn Quang Minh
1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
1. 1. Đối tượng nghiên cứu: Chương trình khai triển tấm thép vỏ tàu.
1. 2. Phạm vi nghiên cứu: Hoàn chỉnh chương trình.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu: Hoàn chỉnh chương trình, chuẩn bị chuyển giao công nghệ.
2. Nội dung nghiên cứu.
Chương 1: Đặt vấn đề
1.1. Vai trò của việc khai triển tôn vỏ
1.2. Lý do thực hiện đề tài khai triển các tấm thép vỏ tàu
1.3. Giới hạn nội dung và phương pháp nghiên cứu
Chương 2: Giải quyết vấn đề
2.1. Tổng quan và đánh giá các phương pháp khai triển thép vỏ tàu hiện nay
2.1.1. Tổng quan các phương pháp khai triển tôn vỏ hiện nay.
2.1.2. Phương pháp Simson
2.1.3. Tích phân bằng phương pháp số
2.2. Bài toán hàm hóa đường hình lý thuyết tàu
2.2.1. Giới thiệu bài toán hàm hóa
2.2.2. Mô hình toán mới hàm hóa ĐHLT tàu thủy
2.2.3. Các biểu thức xấp xỉ cho phép khắc phục các trường hợp đặc biệt
2.2.4. Phạm vi áp dụng thuật toán của đề tài
2.3. Cơ sở lý thuyết về mô hình đường cong và thuật toán Spline
Chương 3: Giới thiệu chương trình khai triển thép vỏ tàu
3.1. chức năng ứng dụng của chương trình
3.2. Giao diện của chương trình
3.3. Tóm tắt chương trình và kết quả đạt được
3.4. Nhận xét kết quả và tiện ích của chương trình
3.5. Chương trình thử nghiệm
Chương 4: Nhận xét và đề xuất ý kiến
4.1. Nhận xét
4.2. Đề xuất ý kiến
3. Kế hoạch và thời gian thực hiện.
Thời gian thực hiện từ ngày 30/07/2007 đến 10 /11/ 2007. Hoàn thành và nộp báo cáo trước ngày 30 tháng 11 năm 2007.
Nha Trang, ngày 25 tháng 11 năm 2007
Cán bộ hướng dẫn. Sinh viên thực hiện.
PGS-TS. Nguyễn Quang Minh Dương Trường Sơn.
MỤC LỤC.
Trang.
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh về qui mô của ngành công nghiệp tàu thủy là những yêu cầu về nguồn nhân lực, về khả năng ứng dụng các phương tiện tiến trong sản suất thực tế cũng ngày càng khắt khe hơn. Sai số trong chế tạo chi tiết, mức độ tự động hóa giải quyết được, thời gian tiến hành công việc trong tất cả các giai đoạn của quá trình công nghệ nói chung là những tiêu chí hàng đầu cần được đầu tư làm cho tốt hơn, hiện đại hơn và nhanh chóng hơn.
Khai triển thép vỏ tàu có ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật lớn, nó là giai đoạn công nghệ quan trọng đối với bất kỳ một cơ sở đóng mới hay sửa chữa tàu nào. Tuy nhiên, hiện nay trong các cơ sở đóng sửa tàu thực tế thì giai đoạn công nghệ này còn được tiến hành thủ công với những phương tiện trang thiết bị thô sơ. Do đó thời gian thực hiện dài, kết quả thu được chưa đạt độ chính xác cần thiết nên phải chấp nhận một lượng dư gia công tương đối lớn.
Chính vì lý do này đòi hỏi chúng ta phải tìm kiếm một cách khai triển thép mới với những chức năng vượt trội hơn đó là độ chính xác cao hơn, thời gian thực hiện nhanh hơn do tự động hóa được bằng máy tính và kết nối dữ liệu với máy cắt CNC.
Thời gian qua, tại trường ĐH Nha Trang, PGS-TS. Nguyễn Quang Minh kiên định với mục tiêu quản lý bề mặt vỏ tàu bằng hàm toán học và đã thu được những kết quả khả thi. Chính kết quả này là cơ sở, lý do thực hiện đề tài này.
Với những kiến thức chuyên môn tích lũy được của bản thân, cùng với sự hướng dẫn chi tiết, nhiệt tình của PGS-TS. Nguyễn Quang Minh và các thày trong bộ môn em đã thực hiện đề tài trên đây với mong muốn đạt được kết quả theo yêu cầu.
Tuy nhiên đây là một vấn đề khoa học khó, không chỉ yêu cầ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement