Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tkhoa94
#625325

Download Đồ án Công nghệ chế tạo máy - Thiết kế quy trình công nghệ gia công ống lót ụ động miễn phí

MỤC LỤC
Lời nói đầu 5
Chương I : Xác định dạng sản xuất 6
Chương II: Phân tích chi tiết gia công 7
Chương III : Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi 8
Chương IV : Chọn tiến trình gia công các bề mặt phôi 10
Chương V : Thiết kế nguyên công. 12
Chương VI : Xác định lương dư và kích thước trung gian 27
Chương VII : Xác định chế độ cắt và thời gian nguyên công. 36
Chương VIII: Thiết kế đồ gá 46
Kết luận. 51
Tài liệu tham khảo 52
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ
KHOA: Cơ kh í ĐỒ ÁN MÔN HỌC
BỘ MÔN: Chế tạo máy
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Văn thơ Phan Chí Thanh Nguyễn Anh Thu
L ớp: BT04CTM
Đề tài :Thiết kế quy trình công nghệ gia công ống lót ụ động
1 . Số liệu đồ án:
1. Bản vẻ chi tiết ống lót ụ động
2. Sản lượng 10.000 ch/ năm
2 . Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
1. Xác định dạng sản xuất.
2. Phân tích chi tiết gia công.
3. Chọn phôi và phương án chế tạo.
4. Chọn tiến trình gia công.
5. Thiết kế nguyên công.
6. Xác định lượng dư trung gian và kích thước trung gian.
7. Xác định chế độ cắt và thời gian gia công cơ bản.
8. Lập phiếu tổng hợp nguyên công
9. Thiết kế đồ gá
3 . Các bản vẽ :
 Bản vẽ chi tiết 1 bảnA3
Baûn veõ phoâi 1 bảnA3
Baûn veõ sô ñoà nguyeân coâng 12 bản A3
Baûn veõ ñoà gaù 1bản A1
4. Ngaøy giao ñoà aùn: ngaøy 24 thaùng 10 naêm 2007
5. Ngaøy hoaøn thaønh ñoà aùn:
Noäi dung vaø yeâu caàu cuûa ñoà aùn ñöôïc thoâng qua hoäi nghò boä moân naøy
Giaùo vieân höôùng daãn
Phạm Ngọc Tuấn
Chuû nhieäm boä moân
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ngaøy……thaùng……naêm…… Ngöôøi chaám ñoà aùn
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 5
Chương I : Xác định dạng sản xuất 6
Chương II: Phân tích chi tiết gia công 7
Chương III : Chọn dạng phôi và phương pháp chế tạo phôi 8
Chương IV : Chọn tiến trình gia công các bề mặt phôi 10
Chương V : Thiết kế nguyên công. 12
Chương VI : Xác định lương dư và k ích thư ớc trung gian 27
Chương VII : Xác định chế độ cắt và thời gian nguyên công. 36
Chương VIII: Thiết kế đồ gá 46
Kết luận. 51
Tài liệu tham khảo 52
LỜI NÓI ĐẦU

Qui trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục cần đạt các yêu cầu về mặt đầu,
độ đồng tâm của các lỗ, trục với nhau. Từ các yêu cầu trên, chúng ta cần thiết kế một một qui trình công nghệ hợp lý từ khâu chọn phôi đến chọn phương pháp gia công
hợp lý để tạo thành chi tiết hoàn chỉnh có tính công nghệ cao.
Trên cơ sở đó ta phải thiết kế đồ gá, xác định chế độ cắt và xác định thời gian
gia công cho từng nguyên công một cách hợp lý để đạt hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao nhất.
Các số liệu, thông số tra bảng hay tính đều dựa vào tài liệu kinh nghiệm của thầy hướng dẫn.
Một sản phẩm có thể có nhiều phương án công nghệ khác nhau việc thiết kế
công nghệ còn so sánh và chọn lọc ra được một phương án công nghệ hợp lý nhất
nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng,giá thành rẻ, thời gian, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Trên đây là một số vấn đề cơ bản của việt thiết kế một quy trình công nghệ hợp
lý mà người thiết kế phải nắm được để có thể đưa ra một quy trình tốt nhất, có tính công nghệ cao
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Văn Thơ 204T1806
Phan Chí Thanh 204T 1731
Nguyễn Anh Thu 205T 3408
Chương 1:XÁC ĐỊNH DẠNG SẢN SUẤT
I- Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïo:
Saûn löôïng chi tieát caàn cheá taïo trong moät naêm cuûa nhaø maùy ñöôïc tính theo coâng thöùc sau:
N = No.m(1 + α/100)(1 + β/100)
N0 - Soá saûn phaåm trong 1 naêm theo keá hoaïch laø 10.000.
m - Soá chi tieát nhö nhau trong moät saûn phaåm laø 1.
α - Soá phaàn traêm döï tröõ cho chi tieát maùy noùi treân daønh laøm phuï tuøng, laáy trung bình
α = 10 ÷ 20%.
β - Soá phaàn traêm chi tieát pheá phaåm trong quaù trình cheá taïo, β =3 ÷ 5%
Ta choïn:
N0 = 10000 (chieác/ naêm )
α = 15%
β = 4%
Khi ñoù:N=10000.1.(1+15/100)(1+4/100)=11960(chieác/naêm)
II-. Khối lượng chi tiết: 3 kg - bản vẽ chi tiết
III- Xác định dạng sản xuất: do khối lượng chi tiết là 3 kg và sản lượng hàng năm
là 11960 chiếc nên dạng sản xuất là loạt vừa.
Chương 2:PHÂN TÍCH CHI TIẾT GIA CÔNG
1. Công dụng : để gá đở và định tâm gia công chi tiết có kích thước dài có độ
cứng vững kém đòi hỏi độ chính xác về mặt hình học , đ ộ đồng tâm
2. Điều kiện làm việc : Ống lót được dịch chuyển bằng cách trượt trên bề mặt ụ động , chịu moment uốn và moment xoắn khi l àm việc
3. Yêu cầu kỹ thuật :
- Chi tiết đòi hỏi độ đồng tâm và nhám bề mặt của côn moóc No4 và mặt trụ ngoài phải đạt yêu cầu
4. Vật liệu chi tiết : Thép C45
5. Yêu cầu về độ chính xác tương quan giửa bề mặt côn móc và bề mặt trụ được kiểm tra theo sơ đồ
np
Chương 3:CHỌN PHÔI VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẾ TẠO PHÔI
1)Choïn phoâi:
 Vieäc choïn phoâi ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo vaät lieäu, hình daùng kích thöôùc vaø daïng...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online