Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Bret
#625276 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
TRANG
MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 6
1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH KCTT 6
1.1.1. Mô hình tổng thể 7
1.1.2. Mô hình ước định 7
1.1.2.1. Phân tích độ bền chung 7
1.1.2.2. Phân tích độ bền cục bộ 8
1.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHẦN MỀM PHÂN TÍCH KẾT CẤU 9
1.3. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 11
1.3.1. Mục tiêu của đề tài 11
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 11
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12
2.1. TÍNH ĐỘ BỀN CHUNG KCTT 12
2.2. TÍNH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KCTT 12
2.2.1. Giới thiệu chung 12
2.2.2. Mô hình hóa tải trọng tác dụng 13
2.2.3. Mô hình hóa kết cấu thân tàu 17
2.2.4. Quy cách lấy mép kèm 17
2.2.5. Xác định điều kiện liên kết trong mô hình tính 19
2.2.6. Phân tích độ bền kết cấu khung dàn 20
2.2.7. Phân tích độ bền kết cấu khung sườn ngang 24
2.3. CƠ SỞ CỦA PPPTHH TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU 26
2.3.1. Hàm xấp xỉ chuyển vị 26
2.3.2. Ma trận nội suy 27
2.3.3. Ma trận độ cứng phần tử và véc tơ tải phần tử 28
2.3.4. Ma trận độ cứng kết cấu và véc tơ tải kết cấu 30
2.3.5. Trình tự giải bài toán tính độ bền theo PPPTHH 31
3.3.6. Các phần tử được sử dụng trong phân tích KCTT 31
3.3.6.1. Phần tử khung phẳng 31
3.3.6.2. Phần tử khung dàn 32
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH RDM TRONG PHÂN TÍCH
KẾT CẤU THÂN TÀU 34
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀU TÍNH TOÁN 34
3.1.1. Các đặc điểm cơ bản của tàu tính toán 34
3.1.2. Kết cấu đáy 34
3.1.3. Kết cấu mạn 35
3.1.4. Kết cấu boong 36
3.1.5. Một số kết cấu khác 36
3.2. TÍNH ĐỘ BỀN CHUNG 36
3.3. TÍNH KHUNG DÀN ĐÁY 41
3.3.1. Xây dựng mô hình tính kết cấu 41
3.3.2. Xác định tải trọng tác dụng 46
3.3.3. Kết quả tính bằng RDM 48
3.4. TÍNH KHUNG DÀN BOONG 52
3.4.1. Xây dựng mô hình tính kết cấu 52
3.4.2. Xác định tải trọng tác dụng 54
3.4.3. Kết quả tính bằng RDM 55
3.5. TÍNH KHUNG DÀN MẠN 57
3.5.1. Xây dựng mô hình tính kết cấu 57
3.5.2. Xác định tải trọng tác dụng 59
3.5.3. Kết quả tính bằng RDM 61
3.6. TÍNH KHUNG SƯỜN NGANG 64
3.6.1. Xây dựng mô hình tính kết cấu 64
3.6.2. Xác định tải trọng tác dụng 65
3.6.3. Kết quả tính bằng RDM 66
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
PHỤ LỤC 73
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ TÍNH TRONG RDM 73
PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ BẢN VẼ TÀU HÀNG 2000 TẤN 85

MỤC LỤC
TRANG
MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 6
1.1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ PHÂN TÍCH KCTT 6
1.1.1. Mô hình tổng thể 7
1.1.2. Mô hình ước định 7
1.1.2.1. Phân tích độ bền chung 7
1.1.2.2. Phân tích độ bền cục bộ 8
1.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC PHẦN MỀM PHÂN TÍCH KẾT CẤU 9
1.3. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 11
1.3.1. Mục tiêu của đề tài 11
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 11
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 12
2.1. TÍNH ĐỘ BỀN CHUNG KCTT 12
2.2. TÍNH ĐỘ BỀN CỤC BỘ KCTT 12
2.2.1. Giới thiệu chung 12
2.2.2. Mô hình hóa tải trọng tác dụng 13
2.2.3. Mô hình hóa kết cấu thân tàu 17
2.2.4. Quy cách lấy mép kèm 17
2.2.5. Xác định điều kiện liên kết trong mô hình tính 19
2.2.6. Phân tích độ bền kết cấu khung dàn 20
2.2.7. Phân tích độ bền kết cấu khung sườn ngang 24
2.3. CƠ SỞ CỦA PPPTHH TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU 26
2.3.1. Hàm xấp xỉ chuyển vị 26
2.3.2. Ma trận nội suy 27
2.3.3. Ma trận độ cứng phần tử và véc tơ tải phần tử 28
2.3.4. Ma trận độ cứng kết cấu và véc tơ tải kết cấu 30
2.3.5. Trình tự giải bài toán tính độ bền theo PPPTHH 31
3.3.6. Các phần tử được sử dụng trong phân tích KCTT 31
3.3.6.1. Phần tử khung phẳng 31
3.3.6.2. Phần tử khung dàn 32
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG CHƯƠNG TRÌNH RDM TRONG PHÂN TÍCH
KẾT CẤU THÂN TÀU 34
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀU TÍNH TOÁN 34
3.1.1. Các đặc điểm cơ bản của tàu tính toán 34
3.1.2. Kết cấu đáy 34
3.1.3. Kết cấu mạn 35
3.1.4. Kết cấu boong 36
3.1.5. Một số kết cấu khác 36
3.2. TÍNH ĐỘ BỀN CHUNG 36
3.3. TÍNH KHUNG DÀN ĐÁY 41
3.3.1. Xây dựng mô hình tính kết cấu 41
3.3.2. Xác định tải trọng tác dụng 46
3.3.3. Kết quả tính bằng RDM 48
3.4. TÍNH KHUNG DÀN BOONG 52
3.4.1. Xây dựng mô hình tính kết cấu 52
3.4.2. Xác định tải trọng tác dụng 54
3.4.3. Kết quả tính bằng RDM 55
3.5. TÍNH KHUNG DÀN MẠN 57
3.5.1. Xây dựng mô hình tính kết cấu 57
3.5.2. Xác định tải trọng tác dụng 59
3.5.3. Kết quả tính bằng RDM 61
3.6. TÍNH KHUNG SƯỜN NGANG 64
3.6.1. Xây dựng mô hình tính kết cấu 64
3.6.2. Xác định tải trọng tác dụng 65
3.6.3. Kết quả tính bằng RDM 66
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
PHỤ LỤC 73
PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ TÍNH TRONG RDM 73
PHỤ LỤC 2: MỘT SỐ BẢN VẼ TÀU HÀNG 2000 TẤN 85

MỞ ĐẦU
Kết cấu thân tàu là một tổ hợp gồm nhiều loại kết cấu khác nhau như thanh dầm và các kết cấu dạng tấm vỏ như tôn đáy, tôn boong, sàn boong, vách ngăn dọc,…Đa số những kết cấu này đều tham gia vào việc đảm bảo sức bền dọc chung cho toàn bộ thân tàu, đồng thời lại còn chịu tác dụng của các tải trọng riêng như áp lực nước, trọng lượng hàng hóa… nên ngoài biến dạng do uốn chung, các kết cấu còn chịu biến dạng riêng do uốn cục bộ gây ra. Để đảm bảo cho con tàu hoạt động an toàn, tin cậy trong điều kiện khai thác đòi hỏi các chi tiết kết cấu thân tàu phải đáp ứng được những yêu cầu cụ thể như: Đủ bền, đủ cứng, đủ ổn định. Để đảm bảo được yêu cầu này thì đòi hỏi chúng phải có độ bền và tính an toàn cao. Vì vậy việc phân tích kết cấu thân tàu là một vấn đề được quan tâm hàng đầu của những nhà thiết kế tàu.
Từ trước tới nay vấn đề phân tích kết cấu thân tàu thường được dựa cơ bản trên các phương pháp giải tích với mô hình tính được đơn giản đi rất nhiều so với kết cấu thật, do đó độ chính xác của kết quả thu được thường không cao và thường phải khắc phục bằng cách lựa chọn hệ số an toàn lớn.
Với sự phát triển mạnh mẽ của máy tính điện tử nhiều phương pháp số đã ra đời, trong đó có phương pháp phần tử hữu hạn cho phép giải quyết được với độ chính xác cao nhiều bài toán mà từ trước đến nay chưa giải quyết được theo các phương pháp truyền thống.
Với mục đích giúp các nhà thiết kế tàu có được một cách tiếp cận mới với việc phân tích độ bền kết cấu thân tàu với độ chính xác cao, dễ dàng thực hiện trên máy vi tính nên tui lựa chọn đề tài: “Ứng dụng chương trình RDM trong phân tích kết cấu thân tàu”. Đề tài được thực hiện theo 4 chương với các nội dung chính sau:
Chương 1: Đặt vấn đề.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết.
Chương 3: Ứng dụng chương trình RDM trong phân tích kết cấu thân tàu.
Chương 4: Kết luận và đề xuất ý kiến.
Sau một thời gian nghiên cứu và tiến hành thực hiện nay đề tài đã cơ bản hoàn thành, tui xin chân thành Thank thầy giáo hướng dẫn: T.S Quách Hoài Nam, quý thầy trong Bộ môn Đóng Tàu, trường Đại học Nha Trang, cũng như các bạn sinh viên đã giúp đỡ tui hoàn thành tốt đề tài này.
Do thời gian thực hiện và trình độ có hạn, đề tài không tránh khỏi những thiếu xót, tui rất mong được sự chỉ bảo của quí thầy cô và các bạn sinh viên để đề tài được hoàn thiện hơn.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By nhocthanhchuong
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1014193 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online
Advertisement