Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Fenton
#625013

Download Đồ án Thiết kế quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi cho xe máy công binh và tìm hiểu máy mài răng 5B832 miễn phí

Mục lục
Chương I. TỔNG QUAN VỀ BÁNH RĂNG 4
I. Tổng quan: 4
II. Các dạng ăn khớp chính trong bộ truyền bánh răng. 7
1. Ăn khớp Nôvikov. 7
2. Ăn khớp xiclôit: 10
3. Ăn khớp chốt: 10
4. Ăn khớp thân khai: 11
5.Ăn khớp của bánh răng trụ thân khai: 16
III. Bánh răng tiêu chuẩn và bánh răng có dịch dao. 17
A. Bánh răng tiêu chuẩn. 17
B. Bánh răng có dịch dao: 20
Chương II . THIẾT KẾ QUY TRÌNH GIA CÔNG 28
I. Tổng quát về quy trình công nghệ gia công bánh răng liền trục. 28
1. Phân loại trục. 29
2. Điều kiện kỹ thuật của các chi tiết dạng trục: 29
3. Vật liệu và phôi dùng chế tạo các chi tiết dạng trục: 29
4. Tính công nghệ trong kết cấu của trục: 30
5. Chuẩn định vị khi gia công chi tiết trục: 30
6. Thứ tự thực hiện các nguyên công và biện pháp công nghệ chế tạo trục. 34
7. Biện pháp thực hiện các nguyên công chính: 34
II . Quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi. 54
A. Giới thiệu sơ lược về bánh răng bọc đùi. 54
B. Quy trình công nghệ gia công bánh răng bọc đùi. 55
CHƯƠNG III : TÌM HIỂU MÁY MÀI RĂNG. 110
I.Khái quát về mài răng và các phương pháp mài răng. 110
1.Khái niệm mài răng . 110
II. Tìm hiểu máy mài răng 5B832. 111
1. Lý lịch máy. 111
2. Số liệu chính. 111
III . Tóm tắt kết cấu và làm việc của máy. 115
1. Hình dáng chung của máy. 115
2. Sơ đồ động. 117
3. Kết cấu máy theo các bộ phận. 119
4. Bôi trơn máy . 134
5. Công tác khởi động máy. 135
6. Công tác vệ sinh và an toàn khi sử dụng máy. 135
TỔNG KẾT 136
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 137
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LÔØI NOÙI ÑAÀU
Trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc, caùc ngaønh coâng nghieäp noùi chung vaø ngaønh coâng ngheä cheá taïo maùy noùi rieâng laø moät ngaønh raát quan troïng. Vì chính töø nôi ñaây caùc thieát bò maùy moùc ñöôïc saûn xuaát ñeå sau ñoù ñem phuïc vuï caùc ngaønh coâng nghieäp khaùc.
Moät ngaønh coâng nghieäp naøo ñoù muoán phaùt trieån thì trang thieát bò maùy moùc phaûi thaät söï hieän ñaïi. Nhaèm haïn cheá ñeán möùc toá ña vieäc nhaäp caùc loaïi maùy moùc vaø naâng cao söùc caïnh tranh caùc saûn phaåm cuøng loaïi thì vieâc gia coâng caùc chi tieát maùy phaûi ñöôïc toái öu. Vì vaäy moät quy trình coâng ngheä gia coâng caùc chi tieát ñoù laø heát söùc caàn thieát.
Trong caùc thieát bò maùy moùc , truyeàn ñoäng baùnh raêng giöõ moät vò theá raát quan troïng, chuùng coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng laøm vieäc an toaøn vaø tuoåi thoï cuûa maùy. Gia coâng baùnh raêng laø phöông phaùp caét goït kim loaïi phöùc taïp nhaát, noù ñoøi hoûi ôû ngöôøi thöïc hieän khoâng chæ hieåu bieát veà caùc thieát bò maùy moùc vaø caùc phöông phaùp gia coâng maø thoâi nhöng coøn ñoøi hoûi phaûi coù kieán thöùc saâu roäng, khaû naêng saùng taïo. Ngöôøi thôï gia coâng baùnh raêng caàn coù hieåu bieát veà söï hình thaønh bieân daïng, lyù thuyeát aên khôùp baùnh raêng, tính toaùn caùc thoâng soá cuûa baùnh raêng.
Nhö vaäy, caùc maùy coâng cuï thöïc hieän vieäc gia coâng vaø söûa chöõa baùnh raêng laø khoâng theå thieáu ñöôïc. Hieän nay ôû nöôùc ta ñaõ coù raát nhieàu maùy gia coâng raêng ñöôïc nhaäp töø nöôùc ngoaøi, chuùng mang laïi cho raát nhieàu lôïi ích, song beân caïnh ñoù coâng vieäc vaän haønh vaø söûa chöõalaïi gaëp khoâng ít khoù khaên.
Vôùi nhöõng yeâu caàu caàn thieát neâu treân em ñaõ choïn ñeà taøi “Thieát keá quy trình coâng ngheä gia coâng baùnh raêng boïc ñuøi cho xe maùy coâng binh vaø tìm hieåu maùy maøi raêng 5B832” nhaèm ñaït ñöôïc hieäu quaû cao nhaát.
Noäi dung luaän vaên ñöôïc chia ra 3 chöông:
Chöông I : Toång quan veà baùnh raêng .
Chöông II : Thieát keá quy trình coâng ngheä gia coâng baùnh raêng boïc ñuøi trong maùy huùc D6C.
Chöông III : Tìm hieåu veà maùy maøi raêng 5B832.
Trong luaän vaên naøy em ñaõ coá gaéng hoaøn thaønh moät caùch toát nhaát. Song do khaû naêng vaø kieán thöùc coù haïn, coäng theâm vôùi thôøi gian tieáp xuùc thöïc teá coøn ít neân noäi dung coøn mang naëng tính lyù thuyeát vaø taát nhieân seõ khoâng traùnh khoûi ñöôïc nhöõng thieáu soùt. Em raát mong ñöôïc thaày coâ, caùc baïn vaø taát caû nhöõng ngöôøi quan taâm ñeán luaän vaên naøy höôùng daãn vaø chæ baûo cho em, ñeå em coù ñöôïc nhöõng kinh nghieäm höõu ích sau naøy.
Thaønh phoá Hoà Chí Minh, ngaøy 17 thaùng 01 naêm 2005.
Sinh vieân thöïc hieän :
HAØ QUOÁC BÖÛU
NGUYEÃN VAÊN DOÁ
MUÏC LUÏC
Chöông I. TOÅNG QUAN VEÀ BAÙNH RAÊNG 4
I. Toång quan: 4
II. Caùc daïng aên khôùp chính trong boä truyeàn baùnh raêng. 7
1. AÊn khôùp Noâvikov. 7
2. AÊn khôùp xicloâit: 10
3. AÊn khôùp choát: 10
4. AÊn khôùp thaân khai: 11
5.AÊn khôùp cuûa baùnh raêng truï thaân khai: 16
III. Baùnh raêng tieâu chuaån vaø baùnh raêng coù dòch dao. 17
A. Baùnh raêng tieâu chuaån. 17
B. Baùnh raêng coù dòch dao: 20
Chöông II . THIEÁT KEÁ QUY TRÌNH GIA COÂNG 28
I. Toång quaùt veà quy trình coâng ngheä gia coâng baùnh raêng lieàn truïc. 28
1. Phaân loaïi truïc. 29
2. Ñieàu kieän kyõ thuaät cuûa caùc chi tieát daïng truïc: 29
3. Vaät lieäu vaø phoâi duøng cheá taïo caùc chi tieát daïng truïc: 29
4. Tính coâng ngheä trong keát caáu cuûa truïc: 30
5. Chuaån ñònh vò khi gia coâng chi tieát truïc: 30
6. Thöù töï thöïc hieän caùc nguyeân coâng vaø bieän phaùp coâng ngheä cheá taïo truïc. 34
7. Bieän phaùp thöïc hieän caùc nguyeân coâng chính: 34
II . Quy trình coâng ngheä gia coâng baùnh raêng boïc ñuøi. 54
A. Giôùi thieäu sô löôïc veà baùnh raêng boïc ñuøi. 54
B. Quy trình coâng ngheä gia coâng baùnh raêng boïc ñuøi. 55
CHÖÔNG III : TÌM HIEÅU MAÙY MAØI RAÊNG. 110
I.Khaùi quaùt veà maøi raêng vaø caùc phöông phaùp maøi raêng. 110
1.Khaùi nieäm maøi raêng . 110
II. Tìm hieåu maùy maøi raêng 5B832. 111
1. Lyù lòch maùy. 111
2. Soá lieäu chính. 111
III . Toùm taét keát caáu vaø laøm vieäc cuûa maùy. 115
1. Hình daùng chung cuûa maùy. 115
2. Sô ñoà ñoäng. 117
3. Keát caáu maùy theo caùc boä phaän. 119
4. Boâi trôn maùy . 134
5. Coâng taùc khôûi ñoäng maùy. 135
6. Coâng taùc veä sinh vaø an toaøn khi söû duïng maùy. 135
TOÅNG KEÁT 136
TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. 137
Chöông I. TOÅNG QUAN VEÀ BAÙNH RAÊNG
I. Toång quan:
Ñònh nghóa:
- Cô caáu baùnh raêng laø cô caáu khôùp cao duøng ñeå truyeàn chuyeån ñoäng quay giöõa caùc truïc vôùi tæ soá truyeàn xaùc ñònh nhôø söï aên khôùp cuûa caùc khaâu coù raêng, caùc khaâu aáy ñöôïc goïi laø baùnh raêng.
-Truyeàn ñoäng baùnh raêng ñöôïc söû duïng haàu heát trong caùc loaïi maùy. Noù thöïc hieän coâng vieäc truyeàn chuyeån ñoäng quay giöõa caùc truïc, hoaëc bieán chuyeån ñoäng quay thaønh tònh tieán vaø ngöôïc laïi.
Phaân loaïi vaø coâng duïng cuûa truyeàn ñoäng baùnh raêng:
Coâng duïng chung cuûa truyeàn ñoäng baùnh raêng:
-Baùnh raêng, baùnh vít laø nhöõng chi tieát duøng ñeå truyeàn löïc vaø chuyeån ñoäng maø chuùng ta thöôøng thaáy trong nhieàu loaïi maùy khaùc nhau. Vôùi söï phaùt trieån cuûa ngaønh cheá taïo maùy vaø vôùi yeâu caàu cuûa söûa chöõa thay theá, caùc loaïi chi tieát naøy ngaøy caøng ñöôïc saûn xuaát nhieàu hôn. ÔÛ nhieàu nöôùc ngöôøi ta ñaõ xaây döïng nhaø maùy, phaân xöôûng chuyeân saûn xuaát baùnh raêng, baùnh vít vôùi trình ñoä cô khí hoùa vaø töï ñoäng hoùa cao.
-Truyeàn ñoäng baùnh raêng ñöôïc söû duïng roäng raõi vì chuùng coù nhöõng öu ñieåm nhö khaû naêng truyeàn löïc lôùn, ñaûm baûo tæ soá truyeàn chính xaùc, hieäu suaát truyeàn ñoäng cao, tæ soá truyeàn lôùn v.v.
-Trong caùc loaïi maùy nhö: Maùy coâng cuï, maùy noâng nghieäp, oâtoâ, ñoäng cô ñoát trong, caàn truïc v.v. Truyeàn ñoäng baùnh raêng laø nhöõng cô caáu quan troïng.
Phaïm vi toác ñoä vaø khaû naêng truyeàn chuyeån ñoäng cuûa boä truyeàn baùnh raêng raát lôùn. Caùc hoäp giaûm toác cuûa baùnh raêng coù khaû naêng truyeàn coâng suaát haøng chuïc kw. Toác ñoä voøng quay cuûa caùc baùnh raêng trong caùc cô caáu truyeàn chuyeån ñoäng coù theå ñaït tôùi 150m/s. Baùnh truyeàn chuyeån ñoäng quay ñöôïc goïi laø baùnh chuû ñoäng, Baùnh ñöôïc truyeàn chuyeån ñoäng quay goïi laø baùnh bò ñoäng (khaùi nieäm treân xeùt cho 1 caëp baùnh raêng aên khôùp).
-Söû duïng boä truyeàn baùnh raêng coù theå truyeàn ñöôïc chuyeån ñoäng giöõa caùc truïc cheùo nhau, vuoâng goùc nhau, hoaëc song song vôùi nhau.
-Tuøy thuoäc vaøo hình daïng cuûa baùnh raêng ngöôøi ta chia ra caùc loaïi sau: Truyeàn ñoäng baùnh raêng truï, baùnh raêng coân, truyeàn ñoäng truïc vít baùnh vít v.v.
-Theo daïng aên khôùp proâphin raêng ñöôïc chia thaønh hai loaïi:
AÊn khôùp thaân khai: Laø loaïi aên khôùp tieâu chuaån vaø ñöôïc söû duïng nhieàu nhaát.
Aên khôùp khoâng thaân khai bao goàm: Aên khôùp noâvikov, aên khôùp xicloâit, aên khôùp choát.
Phaân loaïi baùnh raêng :
Baùnh raêng ñöôïc chia ra laøm ba loaïi sau:
-Baùnh raêng truï(raêng thaúng vaø raêng nghieâng).
-Baùnh raêng coân(raêng thaúng vaø raêng xoaén).
-Baùnh vít.
Truyeàn ñoäng baèng baùnh raêng truï:
-Truyeàn ñoäng baùnh raêng hình truï ñöôïc duøng ñeå quay caùc truïc song song vôùi nhau. Döïa theo hình daïng cuûa raêng coù ba loaïi truyeàn ñoäng sau: Truyeàn ñoäng baùnh r...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement