Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huu.ht13
#625008

Download Đồ án Thiết kế tính toán hệ thống treo khí nén có điều khiển EMS miễn phí

Hệ thống treo của ôtô là treo đàn hồi, liên kết giữa phần treo (khung xe) với phần không treo (bánh xe và cầu xe). Do đó, khi chuyển động trên những con đường không bằng phẳng, ôtô sẽ bị dao động dưới tác động kích thích của mặt đường. Trong những điều kiện cụ thể, dao động đó là có hại.
Để đánh giá dao động của ôtô trong quá trình chuyển động, người ta dùng khái niệm độ êm dịu khi chuyển động.
Vậy độ êm dịu khi chuyển động của ôtô là khả năng xe chuyển động trên đường ở những tốc độ sử dụng xác định mà không xảy ra va đập cứng, có thể ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người, của lái xe, hàng hóa chuyên chở trên xe và đến độ chính xác của các chi tiết trên ôtô.
Do ôtô là một hệ đàn hồi nên độ êm dịu chuyển động của nó gắn với hai hiện tượng khác nhau về bản chất nhưng có ảnh hưởng tương tác với nhau.
Một mặt, do có hệ thống treo đàn hồi nên thùng xe sẽ dao động trong quá trình sử dụng.
Dao động luôn thay đổi sẽ ảnh hưởng tới cơ quan tiền đình của con người và ở những điều kiện cụ thể nó có thể gây nên căn bệnh thần kinh.
Ngoài ra, bản thân các thông số đặc trưng cho quá trình dao động (như biên độ, tần số và đặc biệt là gia tốc dao động, chúng gây tác động trực tiếp đến khung xe và truyền đến hành khách, hàng hóa các cụm chi tiết của xe) cũng có thể vượt quá giới hạn cho phép.
Mặc khác, độ đàn hồi của hệ thống treo có thể không đủ để tiếp nhận các xung va đập (xung năng lượng) tác động lên bánh xe khi ôtô chuyển động trên đường không bằng phẳng hay tác động lên thùng khi xe có chuyển động không đều (khi tăng tốc hay khi phanh).
Khi đó sẽ xảy ra va đập cứng giữa các chi tiết phần không được treo với chi tiết phần được treo (thùng xe). Lúc xảy ra va đập cứng, gia tốc của thùng xe tăng lên rất lớn (bị quá tải). Trị số của gia tốc thùng xe có thể gấp 3,4 lần gia tốc trọng trường hay lớn hơn.
Va đập cứng xảy ra trước hết do tăng tốc độ chuyển động cho ôtô. Để tránh xảy ra va đập cứng buộc lòng phải giảm tốc độ chuyển động của xe. Nếu như lựa chọn các thông số của hệ thống treo không đúng, sẽ phát sinh cộng hưởng ở một số vùng tốc độ, do đó sẽ làm tăng biên độ dao động của thùng xe, cuối cùng lại cũng xảy ra va đập cứng.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Lêi nãi ®Çu
Sau 5 n¨m häc tËp ®ã lµ mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn nghiªn cøu mang tÝnh chÊt phôc vô cho chuyªn m«n .§Ò tµi tèt nghiÖp sÏ lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch tæng quan vÒ nh÷ng kiÕn thøc mµ chóng ta ®· thu nhËn ®­îc trong suèt qu¸ tr×nh häc tËp , nã gióp sinh viªn hiÓu ®­îc cÆn kÏ vµ s©u réng vÒ chuyªn nghµnh cña m×nh .Vµ qua ®Ò tµi sinh viªn sÏ cã mét c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ c«ng viÖc thùc tÕ cña ng­êi kÜ s­ «t« .
ViÖc n¾m b¾t nh÷ng tiÕn bé vÒ khoa häc kÜ thuËt kh«ng chØ bã gän trong chuyªn ngµnh ®· häc mµ yªu cÇu thùc tÕ lµ chóng ta ph¶i t×m hiÓu c¶ nh÷ng lÜnh vùc cã liªn quan .HiÖn nay do ®êi sèng con ng­êi ngµy cµng cao ,nhu cÇu ®i l¹i cña con ng­êi ngµy cµng lín th× «t« vÉn lµ ph­¬ng tiÖn ch­a thÓ thay thÕ , nhÊt lµ trong vËn chuyÓn néi ®Þa . ChÝnh v× lÝ do ®ã mµ chiÕc «t« ngµy cµng ®­îc hoµn thiÖn ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng cao cña con ng­êi.
Trªn «t«, hÖ thèng treo cã vai trß hÕt søc quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn ®é æn ®Þnh cña b¸nh xe trªn ®uuêng.§èi víi xe trë kh¸ch nã cßn ph¶i ®¶m b¶o sù tiÖn nghi tho¶i m¸i khi ®i trªn xe.
§Ò tµi nµy cã nhiÖm vô lµ “thiÕt kÕ tÝnh to¸n hÖ thèng treo khÝ nÐn cã ®iÒu khiÓn EMS (xe tham kh¶o lµ xe minibus 12 chç ngåi PREGIO cña h·ng KIA) còng nh­ thiÕt kÕ m« h×nh thö nghiÖm hÖ thèng treo”.
Sau gÇn 3 th¸ng lµm viÖc cè g¾ng, d­íi sù h­íng dÉn vµ chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy §INH NGäC ¢N vµ toµn thÓ c¸c thÇy trong bé m«n «t« ®· gióp em hoµn thµnh ®­îc ®å ¸n cña m×nh . MÆc dï vËy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ , nh­ng em tin t­ëng ®· lµm viÖc hÕt søc ®Ó hoµn thµnh c¸c yªu cÇu mµ ®å ¸n ®· ®Æt ra. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ¢n còng nh­ c¸c thÇy trong bé m«n « t« - §HBK Hµ Néi
Sinh viªn
NguyÔn Hoµi Nam
PhÇn I
Tæng quan vÒ §é ªm dÞu-dao ®éng xe « t« vµ hÖ thèng treo
1.1 §é ªm dÞu chuyÓn ®éng
1.1.1 Kh¸I niÖm chung vÒ ®é ªm dÞu chuyÓn ®éng
Heä thoáng treo cuûa oâtoâ laø treo ñaøn hoài, lieân keát giöõa phaàn treo (khung xe) vôùi phaàn khoâng treo (baùnh xe vaø caàu xe). Do ñoù, khi chuyeån ñoäng treân nhöõng con ñöôøng khoâng baèng phaúng, oâtoâ seõ bò dao ñoäng döôùi taùc ñoäng kích thích cuûa maët ñöôøng. Trong nhöõng ñieàu kieän cuï theå, dao ñoäng ñoù laø coù haïi.
Ñeå ñaùnh giaù dao ñoäng cuûa oâtoâ trong quaù trình chuyeån ñoäng, ngöôøi ta duøng khaùi nieäm ñoä eâm dòu khi chuyeån ñoäng.
          Vaäy ñoä eâm dòu khi chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ laø khaû naêng xe chuyeån ñoäng treân ñöôøng ôû nhöõng toác ñoä söû duïng xaùc ñònh maø khoâng xaûy ra va ñaäp cöùng, coù theå aûnh höôûng xaáu tôùi söùc khoûe cuûa ngöôøi, cuûa laùi xe, haøng hoùa chuyeân chôû treân xe vaø ñeán ñoä chính xaùc cuûa caùc chi tieát treân oâtoâ.
          Do oâtoâ laø moät heä ñaøn hoài neân ñoä eâm dòu chuyeån ñoäng cuûa noù gaén vôùi hai hieän töôïng khaùc nhau veà baûn chaát nhöng coù aûnh höôûng töông taùc vôùi nhau.
          Moät maët, do coù heä thoáng treo ñaøn hoài neân thuøng xe seõ dao ñoäng trong quaù trình söû duïng.
          Dao ñoäng luoân thay ñoåi seõ aûnh höôûng tôùi cô quan tieàn ñình cuûa con ngöôøi vaø ôû nhöõng ñieàu kieän cuï theå noù coù theå gaây neân caên beänh thaàn kinh.
          Ngoaøi ra, baûn thaân caùc thoâng soá ñaëc tröng cho quaù trình dao ñoäng (nhö bieân ñoä, taàn soá vaø ñaëc bieät laø gia toác dao ñoäng, chuùng gaây taùc ñoäng tröïc tieáp ñeán khung xe vaø truyeàn ñeán haønh khaùch, haøng hoùa caùc cuïm chi tieát cuûa xe) cuõng coù theå vöôït quaù giôùi haïn cho pheùp.
          Maëc khaùc, ñoä ñaøn hoài cuûa heä thoáng treo coù theå khoâng ñuû ñeå tieáp nhaän caùc xung va ñaäp  (xung naêng löôïng) taùc ñoäng leân baùnh xe khi oâtoâ chuyeån ñoäng treân ñöôøng khoâng baèng phaúng hoaëc taùc ñoäng leân thuøng khi xe coù chuyeån ñoäng khoâng ñeàu (khi taêng toác hoaëc khi phanh).
          Khi ñoù seõ xaûy ra va ñaäp cöùng giöõa caùc chi tieát phaàn khoâng ñöôïc treo vôùi chi tieát phaàn ñöôïc treo (thuøng xe). Luùc xaûy ra va ñaäp cöùng, gia toác cuûa thuøng xe taêng leân raát lôùn (bò quaù taûi). Trò soá cuûa gia toác thuøng xe coù theå gaáp 3,4 laàn gia toác troïng tröôøng hoaëc lôùn hôn.
          Va ñaäp cöùng xaûy ra tröôùc heát do taêng toác ñoä chuyeån ñoäng cho oâtoâ. Ñeå traùnh xaûy ra va ñaäp cöùng buoäc loøng phaûi giaûm toác ñoä chuyeån ñoäng cuûa xe. Neáu nhö löïa choïn caùc thoâng soá cuûa heä thoáng treo khoâng ñuùng, seõ phaùt sinh coäng höôûng ôû moät soá vuøng toác ñoä, do ñoù seõ laøm taêng bieân ñoä dao ñoäng cuûa thuøng xe, cuoái cuøng laïi cuõng xaûy ra va ñaäp cöùng.
          Ñeå traùnh xaûy ra va ñaäp cöùng, buoäc laùi xe phaûi giaûm toác ñoä khi ñi treân ñöôøng khoâng toát vaø goà gheà. Ñieàu ñoù laøm giaûm toác ñoä trung bình cuûa xe, giaûm toác ñoä vaø giaûm caû khaû naêng chaát taûi seõ laøm taêng naêng löôïng tieâu hao nhieân lieäu. Ngoaøi ra, nhieân lieäu coøn bò tieâu toán cho vieäc haáp thuï caùc taûi troïng ñoäng vaø daäp taét dao ñoäng.
          Vì vaäy, ñoä eâm dòu chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ khoâng toát seõ laøm giaûm caû tính kinh teá.
          Taûi troïng taùc duïng leân baùnh xe daãn höôùng luoân bò thay ñoåi, khi coù dao ñoäng seõ aûnh höôûng xaáu ñeán ñieàu kieän chuyeån ñoäng oån ñònh vaø ñaëc tính laùi cuûa xe. Ñieàu naøy caøng ñaëc bieät nguy hieåm khi coù baùnh xe bò nhaác leân khoûi maët ñöôøng, nhaát laø vôùi xe nhieàu caàu coù chieàu daøi cô sôû lôùn. Vì vaäy, ñoä eâm dòu chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ laø moät chæ tieâu raát quan troïng. Ñaëc bieät vôùi xe quaân söï, ñoä eâm dòu chuyeån ñoäng trôû thaønh moät nhaân toá xaùc ñònh vuøng toác ñoä coù theå hoaït ñoäng cuûa xe cuõng nhö ñeå xaùc ñònh ñoä tin caäy vaø tuoåi thoï cuûa moät loaït caùc chi tieát quan troïng cuûa oâtoâ.
          Nhö vaäy, khaûo saùt ñoä eâm dòu chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ chính laø vieäc khaûo saùt aûnh höôûng cuûa dao ñoäng oâtoâ trong ñieàu kieän ñöôøng saù khaùc nhau ñeán ngöôøi, haøng hoùa chuyeân chôû treân xe vaø ñeán chính oâtoâ ñoù.
          Coù theå moâ hình hoùa baøi toaùn treân baèng sô ñoà sau:

          Trong ñoù:
          OÂtoâ ñöôïc coi nhö moät heä dao ñoäng, chòu taùc ñoäng cuûa haønh khaùch, haøng hoùa (taûi troïng taùc duïng) vaø cuûa maët ñöôøng (laø taùc nhaân kích thích).
          Haønh khaùch, laùi xe, haøng hoùa vöøa laø ñoái töôïng chòu taùc ñoäng do dao ñoäng cuûa oâtoâ sinh ra, vöøa laø taùc nhaân gaây dao ñoäng (khoái löôïng cuûa oâtoâ ñöôïc tính vaøo khoái löôïng phaàn ñöôïc treo khi khaûo saùt dao ñoäng cuûa oâtoâ).
          Laùi xe coøn laø taùc nhaân ñieàu khieån. Noù seõ laøm taêng hoaëc haïn cheá aûnh höôûng cuûa dao ñoäng ñeán ñoái töôïng chòu taùc ñoäng cuûa dao ñoäng.
          Maët ñöôøng ñöôïc coi laø taùc nhaân kích thích gaây ra dao ñoäng. Ñieàu kieän ñöôøng saù thay ñoåi thì traïng thaùi dao ñoäng cuõng thay ñoåi theo.
          Heä “Laùi xe – oâtoâ – ñöôøng” coù taùc ñoäng töông hoã vôùi nhau. Tuøy ñieàu kieän cuï theå cuûa töøng ñoái töôïng, taùc ñoäng töông hoã giöõa chuùng cuõng khaùc nhau.
          Khaûo saùt ñoä eâm dòu chuyeån ñoäng cuûa oâtoâ treân quan ñieåm nhaèm caûi thieän ñieàu kieän ñi laïi (baèng phöông tieän oâtoâ) cuûa con ngöôøi; ñieàu kieän chuyeân chôû haøng hoùa. Caùc phaàn töû cuûa moâ hình neâu treân seõ ñ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement