Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tim_em56
#624985

Download Báo cáo thực tập công nhân tại Nhà máy đóng tàu 76 miễn phí

Mục lục
Phần 1: Giới thiệu nhà máy 2
Phần 2: Bố trí kết cấu của các thiết bị hạ thủy, qui trình hạ thủy 6
Phần 3: Các thiết bị gia công trong xưởng 13
Phần 4: Kết cấu bệ khuôn lắp ráp, gia công lắp ráp và hàn các chi tiết
của tàu đang thi công tại nhà máy 20
Phần 5: Qui trình lắp ráp và hàn phân tổng đoạn 27
Phần 6: Các yêu cầu kĩ thuật về sử dụng sơn tàu thủy 31
Phần 7: Các thiết bị và nội qui an toànlao động 34
Phần 8: Thực hành lắp ráp và hàn thân tàu, thực hành vệ sinh công nghiệp,
làm sạch bề mặt và sơn tàu. 42
 
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Muïc luïc
Phaàn 1: Giôùi thieäu nhaø maùy 2
Phaàn 2: Boá trí keát caáu cuûa caùc thieát bò haï thuûy, qui trình haï thuûy 6
Phaàn 3: Caùc thieát bò gia coâng trong xöôûng 13
Phaàn 4: Keát caáu beä khuoân laép raùp, gia coâng laép raùp vaø haøn caùc chi tieát
cuûa taøu ñang thi coâng taïi nhaø maùy 20
Phaàn 5: Qui trình laép raùp vaø haøn phaân toång ñoaïn 27
Phaàn 6: Caùc yeâu caàu kó thuaät veà söû duïng sôn taøu thuûy 31
Phaàn 7: Caùc thieát bò vaø noäi qui an toaønlao ñoäng 34
Phaàn 8: Thöïc haønh laép raùp vaø haøn thaân taøu, thöïc haønh veä sinh coâng nghieäp,
laøm saïch beà maët vaø sôn taøu. 42
PHAÀN I : GIÔÙI THIEÄU NHAØ MAÙY
I/ QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA NHAØ MAÙY .
1.Giôùi thieäu teân nhaø maùy .
Teân goïi : NHAØ MAÙY SÖÛA CHÖÕA VAØ ÑOÙNG TAØU 76
Tröïc thuoäc : TOÅNG COÂNG TY COÂNG NGHIEÄP TAØU THUÛY VIEÄT NAM
Teân giao dòch quoác teá : 76 SHIPYARD
Truï sôû chính :30/7 khu phoá 3 , phöôøng Phuù Myõ Höng, Q7, Tp HCM
Ñieän thoaïi : 8738435
2.Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån .
Sau naêm 1975, nöôùc ta phaùt trieån kinh teá theo cheá ñoä bao caáp, coøn haïn cheá maäu dòch quoác teá, ngaønh coâng nghieäp kyõ thuaät noùi chung cuõng nhö coâng nghieäp taøu thuûy noùi rieâng chöa ñöôïc quan taâm ñuùng möùc. Chæ moät naêm sau naêm 76 tình hình saûn xuaát coâng nghieäp laâm vaøo tình traïng ñình ñoán, caùc xí nghieäp lôùn vaø caùc cô sôû saûn xuaát ñeàu thieáu nguyeân vaät lieäu, vaät tö, phuï tuøng thay theá moät caùch nghieâm troïng, trong khi toång coâng ty thieáu ngoaïi teä ñeå nhaäp khaåu. Ngaønh taøu thuûy luùc baáy giôø phuï thuoäc chuû yeáu vaøo Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu .
Tröôùc tình hình ñoù, ñeå ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát trong nöôùc ñang raát nghieâm troïng . Naêm 1976 Xí Nghieäp Söûa Chöõa vaø Ñoùng Môùi Phöông Tieän Thuûy 76 nay laø Nhaø Maùy Söûa Chöõa Vaø Ñoùng Taøu 76 ra ñôøi
Nhaø maùy ñöôïc caáp vaø vay voán , haïch toaùn ñoäc laäp , coù tö caùch phaùp nhaân vaø ñöôïc quyeàn xuaát nhaäp khaåu tröïc tieáp ,khoâng bò giôùi haïn trong phaïm vi haønh chaùnh vaø nhieäm vuï cuûa Nhaø Maùy .
Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa mình nhaø maùy ñaõ ñöôïc Nhaø Nöôùc taëng thöôûng huaân chöông lao ñoäng haïng ba
II/ NHIEÄM VUÏ SAÛN XUAÁT KINH DOANH, NHIEÄM VUÏ VAØ QUYEÀN HAÏN, NAÊNG LÖÏC VAØCAÙC THIEÁT BÒ CUÛA NHAØ MAÙY :
1. Nhieäm vuï
Toå chöùc kinh doanh haøng xuaát nhaäp khaåu goàm : Caùc saûn phaåm coâng nghieäp taøu thuûy , keát caáu theùp vaø dòch vuï haøng haûi
Kinh doanh ñuùng maët haøng ñaõ ñaêng kí vaø ñuùng muïc ñích kinh doanh cuûa nhaø maùy .
- Phaùt huy vai troø tích cöïc cuûa kinh teá quoác doanh, khoâng ngöøng naâng cao vaø phaùt trieån caùc maët haøng cuõng nhö caùc hình thöùc hoaït ñoäng ñeå coâng ty xöùng ñaùng laø ñôn vò chuû löïc, tieân phong trong khu vöïc.
- Cuõng coá moái quan heä hôïp taùc lieân keát kinh teá vôùi caùc ñôn vò trong vaø ngoaøi nöôùc. Khoâng ngöøng naâng cao, baûo toaøn vaø phaùt trieån voán ñöôïc giao, taïo kinh teá cho xaõ hoäi.
- Thöïc hieän phaân phoái theo lao ñoäng, chaêm soùc ñôøi soáng vaät chaát tinh thaàn cho caùn boä coâng nhaân vieân. Khoâng ngöøng boài döôõng naâng cao trình ñoä vaên hoaù, khoa hoïc kyõ thuaät, nghieäp vuï chuyeân moân cho caùn boä coâng nhaân vieân.
- Baûo veä taøi saûn nhaø maùy, baûo veä moâi tröôøng, giöõ gìn an ninh chính trò, traät töï an toaøn xaõ hoäi.
2. Nhieäm vuï cuûa nhaø maùy:
-Kyù keát vaø thöïc hòeân caùc hôïp ñoàng, hôïp taùc treân caùc lónh vöïc cô khí, dòch vuï haøng haûi, coâng nghieäp taøu thuûy v..v phuø hôïp vôùi phaùp luaät trong nöôùc vaø thoâng leä quoác teá.
-Toå chöùc tieáp thò quaûng caùo, xaây döïng maïng löôùi dòch vuï thöông maïi ñeå ñaùp öùng nhu caàu kinh doanh keå caû ñaët ñöôïc caùc chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän trong vaø ngoaøi nöôùc theo qui ñònh hieän haønh.
-Thöïc hieän caùc cheá ñoä quaûn lyù kieåm tra taøi saûn, lao ñoäng tieàn löông vaø caùc chính saùch xaõ hoäi khaùc,laøm toát coâng taùc toå chöùc caùn boä vaø boài döôõng vaên hoaù, nghieäp vuï cho caùc nhaân vieân trong nhaø maùy.
-Thöïc hieän toát nhieäm vuï do caáp coù thaåm quyeàn giao, laøm toát nghóa vuï ñoái vôùi Nhaø Nöôùc vaø thöïc hieän nghieâm tuùc caùc cam keát ñoái vôùi taát caû caùc hôïp ñoàng do ñôn vò kyù keát.
-Thöïc hieän lieân doanh lieân keát vôùi caùc toå chöùc trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå môû roäng saûn xuaát kinh doanh trong vaø ngoaøi nöôùc, taêng cöôøng cô sôû vaät chaát nhaèm taïo ra nhieàu saûn phaåm, nhieàu loaïi hình dòch vuï môùi, taêng thu nhaäp ngaân saùch vaø oån ñònh ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân ñöôïc phaùp luaät cho pheùp.
3.Quyeàn haïn cuûa nhaø maùy:
-Caên cöù phaùp luaät hieän haønh vaø ñieàu leä hoaït ñoäng cuûa ñôn vò, Nhaø Maùy coù traùch nhieäm toå chöùc hoaït ñoäng ñôn vò theo ñuùng phaùp luaät qui ñònh.
- Nhaø Maùy ñöôïc quyeàn vay voán baèng tieàn Vieät Nam hay ngoaïi teä taïi caùc ngaân haøng Vieät Nam hay nöôùc ngoaøi, ñöôïc huy ñoäng voán töø caùc toå chöùc kinh teá vaø caù nhaân trong vaø ngoaøi nöôùc theo qui ñònh cuûa phaùp leänh ngaân haøng, ñöôïc mua baùn ngoaïi teä taïi caùc ngaân haøng ngoaïi thöông.
-Trong tröôøng hôïp vay voán nöôùc ngoaøi Nhaø Maùy phaûi coù phöông aùn thöïc hieän vaø khaû naêng traû voán vay trình cô quan chuû quaûn pheâ duyeät môùi ñöôïc thöïc hieän.
-Nhaø Maùy ñöôïc quyeàn hôïp taùc vôùi caùc toå chöùc kinh teá xaõ hoäi hôïp phaùp trong vaø ngoaøi nöôùc, ñöôïc pheùp goùp vôùi taát caû caùc thaønh phaàn kinh teá trong vaø ngoaøi nöôùc ñeå thöïc hieän chöông trình lieân doanh, laäp döï aùn ñaàu tö trình caùc caáp coù thaåm quyeàn pheâ duyeät vaø toå chöùc thöïc hieän chöông trình ñoù theo phaùp luaät Nhaø Nöôùc, phuø hôïp vôùi thoâng leä quoác teá treân cô sôû caùc beân cuøng coù lôïi vaø ñaûm baûo an ninh nhaân daân.
-Nhaø Maùy coù quyeàn söû duïng hôïp lyù vaøo caùc nguoàn voán, ñoàng thôøi coù traùch nhieäm baûo toàn voán theo qui ñònh hieän haønh cuûa Nhaø Nöôùc, moïi tröôøng hôïp thaát thoaùt ruûi ro xaûy ra Nhaø Maùy coù traùch nhieäm baùo caùo kòp thôøi ñaày ñuû cho caùc cô quan coù thaåm quyeàn xem xeùt möùc ñoä thieät haïi, nguyeân nhaân, traùch nhieäm ñeå coù bieän phaùp xöû lyù theo luaät ñònh.
-Nhaø Maùy ñöôïc quyeàn söû duïng, tuyeån duïng lao ñoäng, traû löông cho ngöôøi lao ñoäng theo ñuùng phaùp leänh hôïp ñoàng lao ñoäng, ñoàng thôøi coù traùch nhieäm giaùo duïc, boài döôõng ñaøo taïo löïc löôïng lao ñoäng cuûa mình xaây döïng löïc löôïng caùn boä coù trình ñoä chuyeân moân gioûi, trình ñoä chính trò vöõng chaéc ñeå Nhaø Maùy ñaït hieäu quaû cao.
4.Naêng löïc cuûa nhaø maùy 76 trong nhöõng naêm gaàn ñaây:
Ñoùng môùi vaø söûa chöõa taøu haøng 1000 taán
Ñoùng môùi taøu keùo , ñaåy ,taøu coâng trình ñeán 2000 CV
Ñoùng môùi saø lan 4000 taán
Cung öùng caùc dòch vuï soâng bieån
Xuaát – Nhaäp khaåu maùy moùc , thieát bò , Vaät tö thuoäc ngaønh ngheà kinh doanh
Saûn Xuaát caùc saûn phaåm cô khí
Xaây döïng coâng nghieäp
a.Naêng löïc cuûa nhaø maùy 76 döï kieán ñeán naêm 2006.
Ñoùng môùi vaø söûa chöõa taøu 30.000 taán
UÏ khoâ 50.000 taán vaø heä thoáng ñöôøng trieàn .
b.Naêng löïc cuûa nhaø maùy 76 döï kieán ñeán naêm 2008.
Ñoùng môùi vaø söûa chöõa taøu 50.000 taán
5.Caùc thieát bò chính hieän coù cuûa nha ømaùy :
UÏ khoâ 1000T LxBxH = 90x20x6 m
Trieàn Taøu 600T
Maùy caét töï ñoäng CNC
Maùy uoán Toân (MUT-16)
Maùy caét toân
Maùy Chaán To
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement