Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By boyvutruong_timgirlanchoi
#624983

Download Đồ án Thi công Cọc nhồi miễn phí

CHƯƠNG 1: THI CÔNG PHẦN NGẦM
I. NHIỆM VỤ:
1. Lập biện pháp thi công cọc khoan nhồi.
2. Thiết kế hố móng và đào đất.
3. Thiết kế ván khuôn và lập biện pháp đổ bê tông đài, giằng móng.
II. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG CỌC KHOAN NHỒI:
1. Lựa chọn công nghệ thi công cọc nhồi:
Hiện nay, có rất nhiều phương pháp thi công cọc khoan nhồi khác nhau, tuỳ từng trường hợp vào năng lực của đơn vị thi công, điều kiện địa chất thuỷ văn, mặt bằng thi công công trình cũng như hình dáng, cấu tạo và độ sâu đặt móng mà ta có các phương án lựa chọn thi công khác nhau.
Để lựa chọn được một phương án thi công cọc khoan nhồi phù hợp đối với công trình này, trước tiên ta phân tích sơ bộ các phương pháp thi công cọc khoan nhồi đang phổ biến trên thị trường Việt Nam như sau:
Hiện nay để thi công cọc khoan nhồi của công trình này, trên thị trường Việt Nam có 3 phương pháp chính:
- Phương pháp khoan thổi rửa ( hay phản tuần hoàn ).
- Phương pháp khoan sử dụng ống vách.
- Phương pháp khoan dùng gầu xoắn trong dung dịch Bentonite.
1.1. Phương pháp khoan thổi rửa: (hay phản tuần hoàn):
Xuất hiện đã lâu và hiện nay vẫn được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc. Tại Việt Nam một số đơn vị xây dựng liên doanh với Trung Quốc vẫn sử dụng trong công nghệ khoan này. Máy đào sử dụng guồng xoắn để phá đất, dung dịch Bentonite được bơm xuống để giữ vách hố đào. Mùn khoan và dung dịch được máy bơm và máy nén khí đẩy từ đáy hố khoan đưa lên vào bể lắng. Lọc tách dung dịch Bentonite cho quay lại và mùn khoan ướt được bơm vào xe téc và vận chuyển ra khỏi công trường. Công việc đặt cốt thép và đổ bêtông tiến hành bình thường.
- Ưu điểm của phương pháp này là: giá thiết bị rẻ, thi công đơn giản, giá thành hạ.
- Nhược điểm của phương pháp này là: khoan chậm, chất lượng và độ tin cậy chưa cao.
1.2. Phương pháp khoan dùng ống vách:
Xuất hiện từ thập niên 60-70 của thế kỷ này. ống vách được hạ xuống và nâng lên bằng cách vừa xoay vừa rung. Trong phương pháp này không cần dùng đến dung dịch Bentonite giữ vách hố khoan. Đất trong lòng ống vách được lấy ra bằng gầu ngoạm. Việc đặt cốt thép và đổ bêtông được tiến hành bình thường.
- Ưu điểm của phương pháp này là: không cần đến dung dịch Bentonite, công trường sạch, chất lượng cọc đảm bảo.
- Nhược điểm của phương pháp này là: khó làm được cọc đến 30m, máy cồng kềnh, khi làm việc gây chấn động rung lớn, khó sử dụng cho việc xây chen trrong thành phố.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

PhÇn IiI
Thi c«ng
45%
I. nhiÖm vô
LËp biÖn ph¸p thi c«ng cäc.
ThiÕt kÕ hè mãng vµ ®µo ®Êt.
ThiÕt kÐ v¸n khu«n vµ lËp biÖn ph¸p ®æ bª t«ng mãng,th©n nhµ.
LËp tæng tiÕn ®é thi c«ng.
LËp biÓu ®å cung øng vËt t­ chÝnh.
II. b¶n vÏ kÌm theo
B¶n vÏ ( tC-01);
B¶n vÏ ( tC-02);
B¶n vÏ (tC-03);
B¶n vÏ (tC-04);
KÕt cÊu cÇu thang bé (KC-04);
Gvhd : pgs.ts nguyÔn ®×nh th¸m
Svth : Bïi ph­¬ng ninh
Líp : 47x3
Mssv : 3973.47

Ch­¬ng 1: thi c«ng phÇn ngÇm
I. NhiÖm vô:
1. LËp biÖn ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi.
2. ThiÕt kÕ hè mãng vµ ®µo ®Êt.
3. ThiÕt kÕ v¸n khu«n vµ lËp biÖn ph¸p ®æ bª t«ng ®µi, gi»ng mãng.
II. lËp biÖn ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi:
1. Lùa chän c«ng nghÖ thi c«ng cäc nhåi:
HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi kh¸c nhau, tuú thuéc vµo n¨ng lùc cña ®¬n vÞ thi c«ng, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, mÆt b»ng thi c«ng c«ng tr×nh còng nh­ h×nh d¸ng, cÊu t¹o vµ ®é s©u ®Æt mãng mµ ta cã c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän thi c«ng kh¸c nhau.
§Ó lùa chän ®­îc mét ph­¬ng ¸n thi c«ng cäc khoan nhåi phï hîp ®èi víi c«ng tr×nh nµy, tr­íc tiªn ta ph©n tÝch s¬ bé c¸c ph­¬ng ph¸p thi c«ng cäc khoan nhåi ®ang phæ biÕn trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam nh­ sau:
HiÖn nay ®Ó thi c«ng cäc khoan nhåi cña c«ng tr×nh nµy, trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam cã 3 ph­¬ng ph¸p chÝnh:
- Ph­¬ng ph¸p khoan thæi röa ( hay ph¶n tuÇn hoµn ).
- Ph­¬ng ph¸p khoan sö dông èng v¸ch.
- Ph­¬ng ph¸p khoan dïng gÇu xo¾n trong dung dÞch Bentonite.
1.1. Ph­¬ng ph¸p khoan thæi röa: (hay ph¶n tuÇn hoµn):
XuÊt hiÖn ®· l©u vµ hiÖn nay vÉn ®­îc sö dông réng r·i ë Trung Quèc. T¹i ViÖt Nam mét sè ®¬n vÞ x©y dùng liªn doanh víi Trung Quèc vÉn sö dông trong c«ng nghÖ khoan nµy. M¸y ®µo sö dông guång xo¾n ®Ó ph¸ ®Êt, dung dÞch Bentonite ®­îc b¬m xuèng ®Ó gi÷ v¸ch hè ®µo. Mïn khoan vµ dung dÞch ®­îc m¸y b¬m vµ m¸y nÐn khÝ ®Èy tõ ®¸y hè khoan ®­a lªn vµo bÓ l¾ng. Läc t¸ch dung dÞch Bentonite cho quay l¹i vµ mïn khoan ­ít ®­îc b¬m vµo xe tÐc vµ vËn chuyÓn ra khái c«ng tr­êng. C«ng viÖc ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bªt«ng tiÕn hµnh b×nh th­êng.
- ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: gi¸ thiÕt bÞ rÎ, thi c«ng ®¬n gi¶n, gi¸ thµnh h¹.
- Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: khoan chËm, chÊt l­îng vµ ®é tin cËy ch­a cao.
1.2. Ph­¬ng ph¸p khoan dïng èng v¸ch:
XuÊt hiÖn tõ thËp niªn 60-70 cña thÕ kû nµy. èng v¸ch ®­îc h¹ xuèng vµ n©ng lªn b»ng c¸ch võa xoay võa rung. Trong ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng cÇn dïng ®Õn dung dÞch Bentonite gi÷ v¸ch hè khoan. §Êt trong lßng èng v¸ch ®­îc lÊy ra b»ng gÇu ngo¹m. ViÖc ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bªt«ng ®­îc tiÕn hµnh b×nh th­êng.
- ¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: kh«ng cÇn ®Õn dung dÞch Bentonite, c«ng tr­êng s¹ch, chÊt l­îng cäc ®¶m b¶o.
- Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: khã lµm ®­îc cäc ®Õn 30m, m¸y cång kÒnh, khi lµm viÖc g©y chÊn ®éng rung lín, khã sö dông cho viÖc x©y chen trrong thµnh phè.
1.3. Ph­¬ng ph¸p khoan dïng gÇu xo¾n trong dung dÞch Bentonite:
Trong céng nghÖ khoan nµy gÇu khoan th­êng ë d¹ng thïng xoay c¾t ®Êt vµ ®­a ra ngoµi, cÇn gÇu khoan cã d¹ng ¨ngten th­êng lµ 3 ®o¹n truyÒn ®­îc chuyÓn ®éng xoay tõ m¸y ®µo xuèng gÇu nhê hÖ thèng r·nh. V¸ch hè khoan ®­îc gi÷ æn ®Þnh b»ng dung dÞch bentonite. Qu¸ tr×nh t¹o lç ®­îc thùc hiÖn trong dung dÞch sÐt bentonite.
Dung dÞch sÐt Bentonite ®­îc thu håi, läc vµ t¸i sö dông võa ®¶m b¶o vÖ sinh vµ gi¶m khèi l­îng chuyªn chë. Trong qu¸ tr×nh khoan cã thÓ thay c¸c ®Çu ®µo kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi nÒn ®Êt vµ cã thÓ v­ît qua c¸c dÞ vËt trong lßng ®Êt. ViÖc ®Æt cèt thÐp vµ ®æ bªt«ng ®­îc tiÕn hµnh trong dung dÞch bentonite. C¸c thiÕt bÞ ®µo th«ng dông ë ViÖt Nam lµ Bauer (§øc), Soil-Mec (Italia) vµ Hitachi (NhËt B¶n).
-¦u ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: thi c«ng nhanh, viÖc kiÓm tra chÊt l­îng thuËn tiÖn râ rµng, b¶o ®¶m vÖ sinh m«i tr­êng. Ýt ¶nh h­ëng ®Õn c«ng tr×nh xung quanh.
-Nh­îc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ: thiÕt bÞ chuyªn dông, gi¸ ®¾t, gi¸ thµnh cäc cao, quy tr×nh c«ng nghÖ chÆt chÏ, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n ph¶i lµnh nghÒ vµ cã ý thøc c«ng nghiÖp vµ kû luËt cao.
-Do ph­¬ng ph¸p nµy khoan nhanh h¬n vµ chÊt l­îng b¶o ®¶m h¬n nªn ë ViÖt Nam hiÖn nay chñ yÕu lµ sö dông ph­¬ng ph¸p nµy.
KÕt luËn: Tõ c¸c ph©n tÝch trªn, cïng víi møc ®é cã mÆt thùc tÕ c«ng nghÖ trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam hiÖn nay vµ ®éi ngò nh©n c«ng lµnh nghÒ, ta chän ph­¬ng ph¸p thi c«ng b»ng gÇu xo¾n trong dung dÞch Bentonite.
2. C¸c c«ng t¸c chÝnh trong thi c«ng cäc khoan nhåi:
2.1. C«ng t¸c chuÈn bÞ:
§Ó cã thÓ thùc hiÖn viÖc thi c«ng cäc nhåi ®¹t kÕt qu¶ tèt Ýt ¶nh h­ëng ®Õn m«i tr­êng xung quanh, ®¶m b¶o chÊt l­îng cäc còng nh­ tiÕn ®é thi c«ng , nhÊt tiÕt ph¶i thùc hiÖn c«ng t¸c chuÈn bÞ. C«ng t¸c chuÈn cµng cÈn thËn, chu ®¸o th× qu¸ tr×nh thi c«ng cµng Ýt gÆp v­íng m¾c do ®ã qu¸ tr×nh thi c«ng sÏ nhanh h¬n.
CÇn thùc hiÖn nghiªm chØnh kü l­ìng c¸c kh©u chuÈn bÞ sau :
Gi¶m tiÕng ån : do c«ng tr×nh ë xa khu vùc d©n c­ nªn yªu cÇu chèng ån kh«ng cao, tuy nhiªn còng nªn t×m c¸ch h¹n chÕ tiÕng ån, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng vµ søc khoÎ ng­êi lao ®éng.
CÊp ®iÖn : §Ó ®¶m b¶o l­îng ®iÖn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh thi c«ng th× ph¶i tÝnh to¸n cËn thËn , ®­êng ®iÖn ph¶i ®­îc bè trÝ sao cho thuËn lîi thi c«ng nhÊt . §Ò phßng hiÖn t­îng mÊt ®iÖn ®iÖn l­íi nhÊt thiÕt ph¶i cã m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng
CÊp n­íc : Thi c«ng cäc khoan nhåi cÇn mét l­îng mét n­íc rÊt lín , nªn ph¶i nhÊt thiÕt ph¶i chuÈn bÞ ®Ëy ®ñ l­îng n­íc cÊp vµ thiÕt bÞ cÊp n­íc , th­êng th× ph¶i cã bÓ dù tr÷ n­íc vµ giÕng khoan ®Ó cung cÊp ®Çy ®ñ l­îng n­íc theo yªu cÇu .
Tho¸t n­íc : L­îng n­íc tho¸t ra trong qu¸ tr×nh thi c«ng cäc khoan nhåi th­êng lÉn trong bïn ®Êt … v× vËy ph¶i qua xö lý th× míi ®­îc th¶i vµo hÖ thèng tho¸t n­íc thµnh phè
Xö lý c¸c vËt kiÕn tróc ngÇm : c¸c vËt kiÕn tróc ngÇm ( ®­êng èng cÊp tho¸t n­íc, d©y ®iÖn cao thÕ, d©y ®iÖn tho¹i… tr­íc khi tiÕn hµnh thi c«ng cäc ®­îc th¶o luËn víi bªn chñ qu¶n ®Ó ®­îc b¶o qu¶n, c¶i t¹o hay th¸o bá.
2.2. §Þnh vÞ tim cäc:
Tõ mÆt b»ng ®Þnh vÞ mãng cäc lËp hÖ thèng ®Þnh vÞ vµ l­íi khèng chÕ cho c«ng tr×nh theo hÖ täa ®é X,Y. C¸c l­íi nµy ®­îc chuyÓn rêi vµ cè ®Þnh vµo c¸c c«ng tr×nh l©n cËn hoÆc lËp thµnh c¸c mèc ®Þnh vÞ. C¸c mèc nµy ®­îc rµo ch¾n vµ b¶o vÖ cÈn thËn vµ liªn tôc kiÓm tra ®Ò phßng xª dÞch do va ch¹m vµ lón g©y ra.
Tõ vÞ trÝ l­íi cét dïng m¸y kinh vÜ hoÆc th­íc thÐp ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim cäc so víi l­íi cét.
Tõ vÞ trÝ tim cäc ®ãng hai thanh thÐp d = 12 lµm mèc vµ c¸ch tim cäc mét kho¶ng b»ng nhau 1500 theo hai ph­¬ng vu«ng gãc víi nhau. Dïng th­íc thÐp ®o vÒ mçi phÝa 50cm vµ ®ãng tiÕp hai thanh 12 ®Ó ®Þnh vÞ trÝ tim cäc khi thi c«ng. Tõ vÞ trÝ tim cäc vÏ vßng trßn bao chu vi cäc ®Ó lµm mèc ®Æt èng gi÷ v¸ch sau nµy. C¸ch x¸c ®Þnh tim cäc vµ vÞ trÝ ®Æt èng gi÷ v¸ch nh­ h×nh vÏ.
2.3. §­a m¸y vµo vÞ trÝ, c©n chØnh:
Sau khi x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ tim cäc, ®­a m¸y ®Õn ®óng vÞ trÝ khoan, kiÓm tra ®é n»m ngang cña m¸y b»ng niv«, kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cÇn khoan (§Ó vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng n»m ngang khoan ®¶m b¶o trong qu¸ tr×nh khoan hè khoan ®­îc th¼ng ®øng). ViÖc kiÓm tra ®é th¼ng ®øng cña cÇn khoan ®­îc x¸c ®Þnh b»ng niv« vµ m¸y tr¾c ®¹c.
2.4 Khoan måi:
C©n chØnh m¸y khoan xong, ta tiÕn hµnh khoan måi kho¶ng 1m phôc vô cho c«ng t¸c h¹ èng v¸ch.
2.5 H¹ èng v¸ch:
T¸c dông cña èng v¸ch:
- §Þnh vÞ vµ dÉn h­íng cho mòi khoan ®i th¼ng theo trôc cäc.
- Gi÷ thµnh hè khoan khi chÞu c¸c t¸c ®éng phÝa trªn mÆt ®Êt trong khi thi c...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement