Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By your_little_angel412
#624979

Download Đồ án Cảng biển miễn phí

Chiều sâu trước bến là độ sâu n-ưc tối thiểu sao cho tàu cặp bến không bị
vướng mắc. Trong đó có kể đến mớn n-ớc của tàu khi chứa đầy hàng theo quy định
vàcác độ sâu dự phòng khác.
Ta có công thức xác định độ sâu tr-ớc bến như sau: H = T + Z1+ Z2+ Z3+ Z4+ Z0 (m)
Trong đó: T = 6,3 (m): chiều sâu mớn n-ớc khi tàu chở đầy hàng. Z1: độ sâu đảm bảo tàu không mất tính điều khiển vàkhông bị vướng mắc lườn tàu khi đáy biển không bằng phẳng. Tra theo TCN.207- 92 (tiêu chuẩn ngành) => Z1= 0,07 x T = 0,44(m) Z2= 0,21 (m): độ dự trữ do sóng. Chiều cao sóng là0,9 (m) 2750 10500 8000q = 4,0 tcần cẩu cổngq = 3,0 t Viện Xây Dựng Công Trình Biển Phạm Hữu Thương 49cb1 0= 6,25 (m)++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ViÖn X©y Dùng C«ng Tr×nh BiÓn Ph¹m H÷u Th−¬ng :49cb1
1
®å ¸n c¶ng biÓn
I. sè liÖu ®Ò bμi.
1. KÕt cÊu c«ng tr×nh: CÇu tÇu.
2. Tµi liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh:
+ líp 1 : - chiÒu dÇy : h1 = 3,2 m , ϕ = 10 0 , γ = 1,8 T/m3
+ líp 2 : - chiÒu dÇy : h2 = 5,2 m , ϕ = 120 , γ = 1,9 T/m3
+ líp 3 : - chiÒu dÇy : v« cïng , ϕ = 140 , γ = 1,9 T/m3
3. Tµi liÖu thuû v¨n:
- C¸c mùc n−íc thiÕt kÕ:
+ Mùc n−íc cao thiÕt kÕ : + 3,4 (m).
+ Mùc n−íc thÊp thiÕt kÕ : + 1,2(m).
4. Tµi liÖu khÝ t−îng:
- Tèc ®é dßng ch¶y theo ph−¬ng däc tμu : Vddt = 0,8 (m/s)
- Tèc ®é dßng ch¶y theo ph−¬ng ngang tμu : V®nt = 0,3 (m/s)
- Tèc ®é giã tÝnh to¸n theo ph−¬ng däc tμu : Vgdt = 19 (m/s)
- Tèc ®é giã tÝnh to¸n theo ph−¬ng vu«ng gãc tμu : Vgnt =9 (m/s)
5.Sè liÖu vÒ sãng.
-Theo ph−¬ng däc tμu : hdt= 0,9 (m) ; λ= 54 (m)
-Theo ph−¬ng ngang tμu : hdt= 0,5 (m) ; λ= 34 (m)
6. Lo¹i tµu thiÕt kÕ:
-TÇu chë quÆng.
- KÝch th−íc tμu:
+ ChiÒu dμi lín nhÊt: Lt. max = 108 (m)
+ ChiÒu réng: B = 14,7 (m)
ViÖn X©y Dùng C«ng Tr×nh BiÓn Ph¹m H÷u Th−¬ng :49cb1
2
- Mín n−íc ®Çy hμng: T = 6,3 (m).
- Mín n−íc kh«ng cã hμng : To = 2,6 (m).
- L−îng rÏ n−íc : D = 5700 (DW.T)
7. C¸c ®Æc tr−ng cña tµu:
Tõ c¸c sè liÖu cho ë môc 5, tra b¶ng phô lôc 4 theo 22 TCN - 222.95 ta
®−îc c¸c sè liÖu ®Æc tr−ng tÝnh to¸n cña tμu nh− sau:
- Träng t¶i : 4500 T
- ChiÒu dμi gi÷a hai ®−êng vu«ng gãc, Lw = 98 (m)
- ChiÒu cao m¹n : 7,6 (m)
- ChiÒu dμi ®o¹n th¼ng tμu:
+ §Çy hμng : 49 (m).
+ Ch−a cã hμng : 37 (m).
- DiÖn tÝch c¶n giã:
+ Ngang tμu, Aq:
. §Çy hμng : 640 (m2).
. Ch−a cã hμng : 1070 (m2).
+ Däc tμu, An :
. §Çy hμng : 190 (m2).
. Ch−a cã hμng: 260 (m2).
- §é s©u bÐ nhÊt tr−íc bÕn : 7,0 (m)
8. T¶i träng hµng ho¸ ph©n bè trªn bÕn:
S¬ §å 2.8.a. C«ng tr×nh BÕn c¶ng, ta cã:
Theo cÊp c«ng tr×nh lμ cÊp II nªn cã:
q1 = 3 (T/m
2). q2 = 4 (T/m
2). q3 = 6 (T/m
2).
ViÖn X©y Dùng C«ng Tr×nh BiÓn Ph¹m H÷u Th−¬ng :49cb1
3
S¬ ®å t¶I träng khai th¸c c¶ng biÓn
ii. tÝnh to¸n c¸c ®Æc tr−ng h×nh häc cña bÕn.
1. X¸c ®Þnh chiÒu s©u tr−íc bÕn.
ChiÒu s©u tr−íc bÕn lμ ®é s©u n−íc tèi thiÓu sao cho tμu cÆp bÕn kh«ng bÞ
v−íng m¾c. Trong ®ã cã kÓ ®Õn mín n−íc cña tμu khi chøa ®Çy hμng theo quy ®Þnh
vμ c¸c ®é s©u dù phßng kh¸c.
Ta cã c«ng thøc x¸c ®Þnh ®é s©u tr−íc bÕn nh− sau:
H = T + Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z0 (m)
Trong ®ã:
T = 6,3 (m): chiÒu s©u mín n−íc khi tμu chë ®Çy hμng.
Z1: ®é s©u ®¶m b¶o tμu kh«ng mÊt tÝnh ®iÒu khiÓn vμ kh«ng bÞ v−íng m¾c
l−ên tμu khi ®¸y biÓn kh«ng b»ng ph¼ng.
Tra theo TCN.207- 92 (tiªu chuÈn ngμnh) => Z1 = 0,07 x T = 0,44(m)
Z2 = 0,21 (m): ®é dù tr÷ do sãng. ChiÒu cao sãng lμ 0,9 (m)
2750 10500 8000
q = 4,0 t
cÇn cÈu cæng
q = 3,0 t
ViÖn X©y Dùng C«ng Tr×nh BiÓn Ph¹m H÷u Th−¬ng :49cb1
4
Z3 = 0,3 (m): ®é dù tr÷ do t¨ng mín n−íc khi ch¹y. Do chiÒu dμi tμu lμ nhá,
mÆt kh¸c tμu vμo bÕn ch¹y víi vËn tèc lμ 3,1 (m/s)
Z4 = 0,6 (m): ®é s©u n−íc dù phßng do sa båi.
Z0 = 0,026 x B = 0,026 x 14,7 = 0,40(m): ®é s©u n−íc dù tr÷ do nghiªng lÖch
tμu.
VËy, thay vμo c«ng thøc víi c¸c gi¸ trÞ nh− trªn ta cã ®é s©u n−íc tr−íc bÕn
lμ:
H0 =6,3 + 0,44 +0,21 + 0,3+0.,6+0,40= 8,25 (m).
lÊy H0 = 6,25 (m)
2. X¸c ®Þnh cao tr×nh mÆt bÕn. ∇CTMB
- Cao t×nh ®Ønh bÕn ta lÊy cao h¬n mùc n−íc cao thiÕt kÕ lμ 1,6 (m).
VËy ta cã:
∇CTMB = MNCTK + a = 3,4 + 1,6 = 5 (m)
3. Cao tr×nh ®¸y bÕn: ∇CT§B
Cao tr×nh ®¸y bÕn x¸c ®Þnh dùa vμo mùc n−íc thÊp thiÕt kÕ:
∇CT§B= MNTTK - H = 1,2 – 8,25 = -7,05 (m).
3. ChiÒu cao bÕn.
ChiÒu cao bÕn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:
Hb= ∇CTMB - ∇CT§B = 5 - (-7,05) = 12,05 (m)
4. ChiÒu dµi bÕn.
ChiÒu dμi cña bÕn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc:
Lb = Lt + ΔL
ΔL = 18m :kho¶ng c¸ch an toμn gi÷a c¸c tμu(B¶ng1-4.c«ng tr×nh bÕn c¶ng )
Lb= 108 + 18 =126 (m).
5. X¸c ®Þnh tuyÕn mÐp bÕn vµ kÝch th−íc kÕt cÊu.
5.1. TuyÕn mÐp bÕn.
TuyÕn mÐp bÕn cã thÓ lÊy theo vÞ trÝ cã ®é s©u tr−íc bÕn theo b¶n ®å ®Þa
h×nh. Nh−ng ®Ó phï hîp víi ®Þa h×nh vμ kh«ng ®Ó ¶nh h−ëng ®Õn viÖc bÕn nh« ra
ngoμi nhiÒu qu¸, mÆt kh¸c cã thÓ ®Ò cËp ®Õn viÖc kinh tÕ cho bÕn ta cã thÓ chän
tuyÕn mÐp bÕn tiÕn ra xa hay lïi vμo trong so víi ®é s©u n−íc tr−íc bÕn. Nh−ng khi
ViÖn X©y Dùng C«ng Tr×nh BiÓn Ph¹m H÷u Th−¬ng :49cb1
5
ta ®−a tuyÕn mÐp bÕn lïi vμo trong th× ph¶i n¹o vÐt phÇn tr−íc bÕn vμ vÉn cã xu
h−íng l¾ng ®äng trë l¹i. VËy ta chän ph−¬ng ¸n lμm cÇu dÉn
5.2. Ph©n ®o¹n khe lón.
víi chiÒu dμi bÕn lμ: Lb= 126 (m).
VËy ta chia bÕn thμnh ba ph©n ®o¹n cã chiÒu dμI 126/3 = 42 m. Ta chØ cÇn
tÝnh to¸n cho mét ph©n ®o¹n.
6. MÆt c¾t ngang bÕn.
- ChiÒu réng bÕn ta chän BbÕn = 21,25 (m). theo c«ng nghÖ bè trÝ trªn bÕn
- M¸i dèc ®−îc chän nh− s¬ ®å: víi líp c¸t ®Öm dμy 1m vμ cã ®é dèc lμ 1: 3. Trªn
líp ®Öm c¸t lμ líp ®¸ héc cã ®é dèc lμ 1:2.5
- T−êng ch¾n cao 2,5m, bÒ réng 2m vμ cã hai hμng cäc. Khe gi÷a t−êng ch¾n vμ
b¶n sμn lμ 3cm.
TuyÕn mÐp bÕn
MNCTK
MNTTT
CT§B
+5
-7,05
T−êng ch¾n
ViÖn X©y Dùng C«ng Tr×nh BiÓn Ph¹m H÷u Th−¬ng :49cb1
6
7. X¸c ®Þnh kÕt cÊu bÕn:
7.1. X¸c ®Þnh kÕt cÊu bÕn:
- KÕt cÊu cÇu tÇu liÒn bê.
- Chän cäc dïng lμ cäc BTCT cã tiÕt diÖn 45x45 cm.
- CÊu t¹o bè trÝ cäc xiªn xen kÏ cäc ®øng. Cäc xiªn víi ®é dèc 1/10
- Chän b−íc cäc theo ph−¬ng dÇm ngang b»ng 3,5 m, b−íc cäc theo ph−¬ng
dÇm däc b»ng 4,0m.
- Cäc ®−îc ®ãng xuèng líp thø 3
- Chän kÕt cÊu hÖ dÇm däc vμ dÇm ngang ®an nhau.
7.2. Chän tiÕt diÖn:
+ B¶n bªn trªn dÇm ngang vμ dÇm däc lμ b¶n BTCT dμy 40 cm. PhÝa trªn
b¶n cã ®æ mét líp BT Affan dμy 10 cm.
+ DÇm däc: h x b =100 x 70 cm, dïng mét lo¹i dÇm.
+ DÇm ngang: h x b =100 x 70 cm, dïng mét lo¹i dÇm.
7.3 VËt liÖu cÇu tÇu
+ VËt liÖu thÐp : - Chän thÐp chÞu lùc AII : Rs = Rsw =280 Mpa
- ThÐp ®ai CII : Rs = Rsw =280 Mpa
+ Bª t«ng m¸c : B30 , Rb = 170 Kg/cm
2 , Rbt = 12Kg/cm
2
-HÖ sè lμm viÖc γ =0,9
iii. tÝnh to¸n t¶i träng.
1. T¶i träng b¶n th©n.
§Ó tÝnh to¸n néi lùc cña bÕn ta c¾t mét d¶i song song víi dÇm ngang c¸ch
®Òu hμng cäc vμ cã chiÒu réng b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai hμng cäc (b =4 m).
1.1. T¶i träng b¶n th©n cña b¶n:
Ta cã t¶i träng b¶n th©n do b¶n lμ t¶i träng ph©n bè ®−îc x¸c ®Þnh:
qb =b x h x γbt
Trong ®ã:
ViÖn X©y Dùng C«ng Tr×nh BiÓn Ph¹m H÷u Th−¬ng :49cb1
7
qb: t¶i träng b¶n th©n do b¶n t¸c dông.
b: kho¶ng c¾t ®Ó tÝnh to¸n (b = 4 m).
h: chiÒu cao b¶n.
γbt = 2,5(T/ m3 ): khèi l−îng riªng cña bªt«ng.
VËy ta cã:
qb = 4 x 0,4 x 2,5 = 4,0 (T/m).
1.2. T¶i träng b¶n th©n do dÇm ngang.
T¶i träng b¶n th©n cña dÇm ngang lμ t¶i träng ph©n bè ®−îc tÝnh nh− sau:
qdn = a x tn x γbt
Trong ®ã:
qdn: t¶i träng b¶n th©n do dÇm ngang.
an: bÒ réng dÇm ngang.
tn: kho¶ng c¸ch tõ mÐp d−íi dÇm ngang ®Õn mÐp d−íi b¶n, hay b»ng chiÒu
cao dÇm ngang trõ ®i chiÒu cao b¶n.
Thay c¸c gi¸ trÞ vμo ta cã:
qdn = 0,7 x (1 - 0,4) x 2,5 = 1,05 (T/m).
2.3. T¶i träng b¶n th©n do dÇm däc.
T¶i träng b¶n th©n do dÇm däc lμ ®−îc quy vÒ thμnh t¶i träng tËp trung t¹i
c¸c ®Çu cäc vμ ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau:
Pdd = (b-an)xad x td x γbt
hn: ChiÒu cao dÇm ngang
ad: bÒ réng dÇm däc.
td: kho¶ng c¸ch tõ mÐp d−íi dÇm däc ®Õn mÐp d−íi b¶n, hay b»ng chiÒu cao
dÇm däc trõ ®i chiÒu cao b¶n.
C¸c ký hiÖu nh− trªn, thay c¸c gi¸ trÞ ta cã:
Pdd = (4-0,7) x 0,7x(1- 0,4) x2,5 = 3,465(T).
2. T¶i träng do hµng ho¸.
Trong ®å ¸n nμy cã t¶i träng cña cÇn cÈu mÆt bÕn lμ lùc tËp chung ch©n cÇn
cÈu vμ cã t¶i träng hμng ho¸ vμ ®−îc ®−a vÒ t¶i träng ph©n bè ®Òu.
ViÖn X©y D...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement