Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anthy20
#624931

Download Đồ án Tính toán tàu kéo cảng 280cv miễn phí

.Mục đích và yêu cầu của bài tập:
I.1. Mục đích:
Bài tập này giúp cho sinh viên bước đầu làm quen với chân vịt của tàu,đây là một bộ phận không thể thiếu của tàu. Sử dụng các phương pháp tính để tính toán thiết kế chân vịt phù hợp với con tàu của mình.
I.2. Yêu cầu:
- Phân tích và áp dụng phương pháp tính phù hợp để thiết kế chân vịt phù hợp với máy và chân vịt với hiệu suất làm việc là cao nhất.
II. Lựa chọn phương án:
Trong thực tế hiện nay thường sử dụng các phương pháp thiết kế chân vịt,có thể chia làm 3 nhóm như sau:
Nhóm thứ nhất:
Nhóm này bao gồm các phương pháp tính chân vịt dựa vào các hệ thức số học,các hệ số lấy từ kết quả thí nghiệm tàu thật,từ thí nghiệm mô hình hay các công thức kinh nghiệm.Phương pháp này ít sử dụng vì dựa trên cơ sở lý luận ít chính xác và không thật chặt chẽ,thường chỉ dùng ở giai đoạn thiết kế sơ bộ khi chưa đủ số liệu cần thiết hay trong trường hợp không thể áp dụng các phương pháp khác,ví dụ trường hợp thiết kế chân vịt cánh rộng.
Nhóm thứ hai:
Nhóm này bao gồm các phương pháp tính chân vịt dựa vào lý thuyết vòng xoáy,trên cơ sở sử dụng các hệ số nâng và hệ số sức cản có trong các hàm thủy động học của lực nâng.Do tính toán phức tạp,lại phải trải qua nhiều bước tính trung gian nên trong thực tế phương pháp này cũng ít được sử dụng.
Nhóm thứ ba:
Nhóm này bao gồm các phương pháp thiết kế chân vịt dựa trên cơ sở những mẫu có sẵn theo các đồ thị thực nghiệm,xây dựng từ kết quả thí nghiệm hàng loạt mô hình trong bể thử.Phương pháp này còn gọi là phương pháp thiết kế theo đồ thị và hiện được sử dụng rộng rãi do đơn giản,nhanh chóng cho kết quả khá chính xác khi tính các yếu tố cơ bản của chân vịt.Tuy nhiên tính theo phương án này có nhược điểm chính là khi thiết kế chân vịt có lợi nhất cho điều kiện này thì có thể không có lợi nhất khi chân vịt làm việc trong điều kiện khác.
 
Trong thực tế hiện nay thường thiết kế chân vịt dựa theo các đồ thị:
- Đồ thị Papmen được dùng chính thức tại Nga và nhiều nước khác,trong đó có nước ta do có ưu điểm là đơn giản,đảm bảo độ chính xác cần thiết và nhất là cho phép lựa chọn đươc chân vịt tối ưu chỉ sau một lần chọn.
-Đồ thị Taylor Bp-δ được sử dụng ở hầu hết các nước.
-Đồ thị dạng φ-μ thuận lợi cho việc đánh giá các tính năng chân vịt.
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LỜI MỞ ĐẦU
Cuøng vôùi söï phaùt trieån chung cuûa caû nöôùc , ngaønh ñoùng taøu coù vai troø raát quan troïng trong söï phaùt trieån kinh teá ñaát nöôùc,nöôùc ta naèm trong khu vöïc kinh teá naêng ñoäng trong töông lai nöôùc ta seõ trôû thaønh nöôùc ñöùng ñaàu veà ngaønh ñoùng taøu ôû Ñoâng nam aù,vaø thöïc teá ngaønh ñoùng taøu ñaõ goùp moät phaàn khoâng nhoû vaøo neàn kinh teá quoác daân.
Ôû vieät nam hieän nay ngaønh ñoùng taøu ñang phaùt trieån vaø trong töông lai noù trôû thaønh moät trong nhöõng ngaønh phaùt trieån nhaát vaø trôû thaønh moät ngaønh coâng nghieäp muõi nhoïn ñeå phaùt trieån ñaát nöôùc chuû tröông ñaùnh baét xa bôø cuûa nhaø nöôùc ta ñaõ vaø ñang taïo cô hoäi toát cho söï phaùt trieån cuûa ngaønh.
lyù thuyeát taøu laø moân hoïc cô sôû cho vieäc tính toaùn vaø thieát keá taøu . Hôn nöõa noù laø böôùc ñaàu tieân sinh vieân ñöôïc laøm quen vôùi nhöõng töø ngöõ, thuaät ngöõ, cuõng nhö kieán thöùc cuûa chuyeân ngaønh do vaäy khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Nhöng ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày Traàn Gia Thaùi cuøng vôùi söï noã löïc cuûa baûn thaân Ñeå hoïc toát moân hoïc naøy phaûi hoaøn thaønh các bài tập cơ tập của môn học.
Trong khi tính toaùn thieát keá khoâng theå traùnh nhöõng sai soùt, vì baøi taäp lôùn naøy laø baøi taäp ñaàu tieân em thieát keá taøu, vaø ñaây cuõng laø baøi taäp ñaàu tieân em tieáp xuùc vôùi moân hoïc này.
Baøi taäp lôùn cuûa em coù gì sai soùt mong thaày giuùp ñôõ em ñeå hoaøn thaønh baøi taäp lôùn naøy
Em xin chaân thaønh caûm ôn!
I.VẼ ĐỒ THỊ THỦY TỈNH
tính toán đường nước 1 

TT 
Sườn 
Nửa Chiều rộng 
Ym-Yđ 
Giá trị i: 
i.(Ym-Yđ) 
Giá trị: y³ 
Ym+Yđ 
i² 
i²(Ym+Yđ) yi(m) 
yđ(m) y³m 
y³đ 
0 
5 
1.714 
1.714 
0 
0 
0 
5.035382344 
5.035382344 
3.428 
0 
0 

1 
6-4 
1.564 
1.53 
0.034 
1 
0.034 
3.825694144 
3.581577 
3.094 
1 
3.094 

2 
7-3 
1.441 
1,778 
-1.107 
2 
-2.214 
2.992209121 
16.54239059 
3.989 
4 
15.956 

3 
8-2 
1.028 
0 
1.028 
3 
3.084 
1.086373952 
0 
1.028 
9 
9.252 

4 
9-1 
0.57 
0 
0.57 
4 
2.28 
0.185193 
0 
0.57 
16 
9.12 

5 
10-0 
0.298 
0 
0.298 
5 
1.49 
0.026463592 
0 
0.298 
25 
7.45 

  
  
12.407 
  
  
3.884 
38.312 
  
44.872 

DIỆN TÍCH ĐƯỜNG NƯỚC 1
S = 2(L
=2.1,38(12,407-0,298/2)=25,22 (m2)
-THỂ TÍCH ĐƯỜNG NƯỚC V : V = ∆T.S = 0,35.25,22 =8,83 (m3).
-Tính trọng lượng tàu D: D = (V=1,025 . 8,83 =9,05 (tấn)
- Tính tọa độ trọng tâm mặt đường nước Xf:
 == 0.353 (m)
-Tính hoành độ tâm nổi Xc:
Xc= 0.353 (m)
-Tính cao độ tâm nổi Zc:
Zc== 0,2 (m)
-Mômen quán tính của diện tích mặt đường nước đối với trục x: 
=(2.1.38/3)(38.312-0.026/2) = 32.235 (m4)
- Bán kính tâm ổn định ngang: = 3,65 (m)
-Momen quán tính của diện tích mặt đường nước đối với trục y:

=2.1.38.(44.872 – 0.65/2) = 122.950 (m4).
-Mômen quán tính mặt đường nước đối với trục ngang của trọng tâm mặt đường nước: =122.950 – 25,22.0,353 = 119,8 (m4).
- Bán kính tâm ổn định dọc: = 13,57 (m)
- Tính các hệ số (, (, (.
Hệ số diện tích mặt đường nước ( : ==0,77
Hệ số diện tích mặt cắt ngang giữa tàu ( : ==0,5
Hệ số thể tích chiếm nước ( : =0,66
tính toán đường nước 2 

TT 
Sườn 
Nửa Chiều rộng 
Ym-Yđ 
Giá trị i: 
i.(Ym-Yđ) 
Giá trị: y³ 
Ym+Yđ 
i² 
i²(Ym+Yđ) yi(m) 
yđ(m) y³m 
y³đ 
0 
5 
2.019 
2.019 
0 
0 
0 
8.230172859 
8.230172859 
4.038 
0 
0 

1 
6-4 
1.971 
1.935 
0.036 
1 
0.036 
7.657021611 
7.245075375 
3.906 
1 
3.906 

2 
7-3 
1.783 
1.803 
-0.02 
2 
-0.04 
5.668315687 
5.861208627 
3.586 
4 
14.344 

3 
8-2 
1.389 
1.542 
-0.153 
3 
-0.459 
2.679826869 
3.666512088 
2.931 
9 
26.379 

4 
9-1 
0.893 
0 
0.893 
4 
3.572 
0.712121957 
0 
0.893 
16 
14.288 

5 
10-0 
0.66 
0 
0.66 
5 
3.3 
0.287496 
0 
0.66 
25 
16.5 

  
  
16.014 
  
  
6.409 
48.04322739 
  
  
75.417 

DIỆN TÍCH ĐƯỜNG NƯỚC 2
S = 2(L
=2.1,38(16,014-0,66/2) = 43,591 (m2)
-THỂ TÍCH ĐƯỜNG NƯỚC V V= ∆T.(S+S- (S+S)/2) =0,2.(25,22+43,591)/2= 12,08 (m3).
-Tính trọng lượng tàu D: D = (: V =1,025 . 12,08= 12,38 (tấn).
- Tính tọa độ trọng tâm mặt dường nước Xf:
 == 0.419 (m)
-Tính hoành độ tâm nổi Xc:
Xc= 0.39 (m)
-Tính cao độ tâm nổi Zc:
Zc== 0.278 (m)
-Mômen quán tính của diện tích mặt đường nước đối với trục x: 
=(2.1,38/3)(48,043-0,144) = 44,067 (m4)
- Bán kính tâm ổn định ngang: = 3.65 (m)
-Momen quán tính của diện tích mặt đường nước đối với trục y:

=2.1,38.(7,417 – 8,25) = 330,512 (m4).
-Mômen quán tính mặt đường nước đối với trục ngang của trọng tâm mặt đường nước: =330,512 – 430591.0,419 = 322,859 (m4).
- Bán kính tâm ổn định dọc: = 322,859/7= 46,13 (m)
- Tính các hệ số (, (, (.
Hệ số diện tích mặt đường nước ( : ==0,87
Hệ số diện tích mặt cắt ngang giữa tàu ( : ==0,858
Hệ số thể tích chiếm nước ( : = = 0,68
tính toán đường nước 3 

TT 
Sườn 
Nửa Chiều rộng 
Ym-Yđ 
Giá trị i: 
i.(Ym-Yđ) 
Giá trị: y³ 
Ym+Yđ 
i² 
i²(Ym+Yđ) yi(m) 
yđ(m) y³m 
y³đ 
0 
5 
2.145 
2.145 
0 
0 
0 
9.869198625 
9.869198625 
4.29 
0 
0 

1 
6-4 
2.115 
2.01 
0.105 
1 
0.105 
9.460870875 
8.120601 
4.125 
1 
4.125 

2 
7-3 
1.954 
2.005 
-0.051 
2 
-0.102 
7.460598664 
8.060150125 
3.959 
4 
15.836 

3 
8-2 
1.617 
1.819 
-0.202 
3 
-0.606 
4.227952113 
6.018636259 
3.436 
9 
30.924 

4 
9-1 
1.131 
1.35 
-0.219 
4 
-0.876 
1.446731091 
2.460375 
2.481 
16 
39.696 

5 
10-0 
1.051 
0 
1.051 
5 
5.255 
1.160935651 
0 
1.051 
25 
26.275 

  
  
19.342 
  
  
3.776 
63.65335916 
  
  
116.856 

DIỆN TÍCH ĐƯỜNG NƯỚC 3
S = 2(L
=2.1,38(19,342 – 1,051/2) = 51,934 (m2)
-THỂ TÍCH ĐƯỜNG NƯỚC V : V= ∆T[S +S+S -( S+ S)/2]
= 0.35[25,22+43,591+51,934 - (25,22+51,934)/2] = 28,76 (m3).
-Tính trọng lượng tàu D: D = (: V =1,025 . 16,42 = 29,48 (m3).
- Tính tọa độ trọng taâm mặt dường nước Xf:
 == 0.084 (m)
-Tính hoành độ tâm nổi Xc:
Xc= 0.3 (m)
-Tính cao độ tâm nổi Zc:
Zc == 0,46 (m)
-Mômen quán tính của diện tích mặt đường nước đối với trục x: 
=(2.1,38/3)(63,654 - 1,051/2) = 58,028 (m4)
- Bán kính tâm ổn định ngang: = 2,01 (m)
-Momen quán tính của diện tích mặt đường nước đối với trục y:

=2.1,38.(116,856 – 13,138) = 545,159 (m4).
-Mômen quán tính mặt đường nước đối với trục ngang của trọng tâm mặt đường nước: = 545,159 – 51,934.0,084 = 542,218 (m4).
- Bán kính tâm ổn định dọc: = 542,218/16,42= 33 (m)
- Tính các hệ số (, (, (.
Hệ số diện tích mặt đường nước ( : == 0,86
Hệ số diện tích mặt cắt ngang giữa tàu ( : == 0,576
Hệ số thể tích chiếm nước ( : ==0,8
tính toán đường nước 4 

TT 
Sườn 
Nửa Chiều rộng 
Ym-Yđ 
Giá trị i: 
i.(Ym-Yđ) 
Giá trị: y³ 
Ym+Yđ 
i² 
i²(Ym+Yđ) yi(m) 
yđ(m) y³m 
y³đ 
0 
5 
2.221 
2.221 
0 
0 
0 
10.95583986 
10.95583986 
4.442 
0 
0 

1 
6-4 
2.117 
2.167 
-0.05 
1 
-0.05 
9.487735613 
10.17599146 
4.284 
1 
4.284 

2 
7-3 
2.044 
2.106 
-0.062 
2 
-0.12...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement