Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hong_nhung
#624256

Download Đồ án Thiết kế hệ thống Sấy cá bò bằng phương pháp sấy ngược chiều miễn phí

TÍNH CHẤT VẬT ẨM VÀ CÔNG NGHỆ SẤY
 
1.1. Tính chất vật ẩm
- Cá bò là loại thủy sản có ít mỡ,có độ ẩm từ 78÷80%. Khi cá chết thì với độ ẩm cao như vây sẽ là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn phát triển gây ra hiện tượng thối rưỡa.
- Nếu ta lam giảm độ ẩm xuống còn 35÷10% thì sẽ ngăn cản được một số loại vi khuẩn.Nếu độ ẩm chỉ còn 10÷ 12% thì hầu như vi khuẩn không còn phát triển được nữa. Ngoài ra còn có nhiệt độ, độ ẩm tới quá trình thối rữa của cá.
- Cá bò là loại cá ít mỡ nên nhiệt dung riêng của cá bò ta chọn là 3,62 kJ/kgK
1.2. Công nghệ sấy cá
* Tiêu chuẩn chọn cá:
- Cá phải tươi tốt, thịt cứng trọng lượng khoảng 200g/con.
- Cá còn nguyên vẹn không bị tổn thương
- Cá không bị dịch bệnh
- Cá có mùi tanh tự nhiên
* Xử lý cá
- Dùng dao mổ bụng loại bó những thành phần như: ruột, gan mật, bong bóng.
- Cắt bỏ đầu, bỏ xương bỏ vảy
- Rửa sạch mạch máu và các phần bẩn khác bám trong cá
1.2.2 Công nghệ sấy cá
- Trong quá trình phải đảm bảo không làm mất chất cá tức là phải đảm bao mùi vị của cá
- Để đáp ứng tiêu chẩn ta dùng tác nhân sấy là không khí nóng đối lưu cưỡng bức với vận tốc không khí nóng chuyển động khoảng (2÷ 4 m/s). Nhiệt độ sấy khoảng 45÷ 600 C, trong khoảng 8h. Để độ ẩm của cá giảm xuống còn 10÷20%, cá được xếp trên những vỉ sắt không được dày quá, các vỉ được sắp trên xe goòng rồi đưa vào hầm sấy.
- Nguồn nhiệt để gia nhiệt cho khí nóng trong hầm là calorife khí-hơi.
- Lượng ẩm sau khi thoát ra được thải ra ngoài môi trường.
* Quy trình chế biến cá khô xuất khẩu
- Chọn cá
- Xử lý cá
- Sấy cá ở nhiệt đô 45÷ 600C trong 8h.
- Phân loại (đảm bảo kích thước sản phẩm đồng đều)
- Đóng gói
- Thành phẩm
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

LÅÌI NOÏI ÂÁÖU
Kyî thuáút sáúy âoïng vai troì vä cuìng quan troüng trong cäng nghiãûp vaì âåììi säúng. Trong quy trçnh cäng nghãû saín xuáút cuía ráút nhiãöu saín pháøm âãöu coï cäng âoaûn sáúy khä âeí baío quaín daìi ngaìy. Cäng nghãû naìy ngaìy caìng phaït triãøn trong cäng nghiãûp nhæ cäng nghiãûp chãú biãún haíi saín, rau quaí cäng nghiãûp chãú biãún gäù, cäng nghiãûp saín xuáút váût liãû xáy dæûng vaì thæûc pháøm khaïc.Caïc saín pháøm näng nghiãûp daûng haût nhæ luïa, ngä, âáûu, caì fã... sau khi thu hoaûch cáön sáúy khä këp thåìi, nãúu khäng saín pháøm seî giaím pháøm cháút tháûm chê bë hoíng dáùn âãún tçnh traûng máút muìa sau thu hoaûch.
Thæûc tãú cho tháúy caïc quaï trçnh nhiãût noïi chung vaì quaï trçnh sáúy noïi riãng laì nhæîng quaï trçnh cäng nghãû ráút phæïc taûp. Chàóng haûn quaï trçnh sáúy laì mäüt quaï trçnh taïch áøm khoíi váût liãûu nhåì nhiãût vaì sau âoï sæí duûng taïc nhán âãø thaíi áøm ra mäi træåìng våïi âiãöu kiãûn nàng suáút cao, chi phê váûn haìng , väún âáöu tæ beï nháút nhæng saín pháøm phaíi coï cháút læåüng täút, khäng næït neí cong vãnh , âáöy âuí hæång vë...
Âãø thæûc hiãûn quaï trçnh sáúy ngæåìi ta sæí duûng mäüt hãû thäúng gäöm nhiãöu thiãút bë nhæ : thiãút bë sáúy (buäöng sáúy, háöm sáúy, thaïp sáúy, thuìng sáúy v.v...), thiãút bë âäút noïng taïc nhán (calorifer) hoàûc thiãút bë laûnh âãø laìm khä taïc nhán, quaû, båm vaì mäüt säú thiãút bë phuû khaïc nhæ buäöng âäút, xyclon v.v... Chuïng ta goüi hãû thäúng caïc thiãút bë thæûc hiãûn quaï trçnh sáúy cuû thãø naìo âoï laì mäüt hãû thäúng sáúy.
Trong âoì aïn män hoüc naìy em âæåüc dao thiãút kãú thiãút bë sáúy caï xuáút kháøu.Våïi kiãún thæïc coìn haûn chãú, taìi liãûu tham khaío chæa âáöy âuí nãn coìn nhiãöu båî ngåî vaì chàõc chàõn khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït. Mong âæåüc caïc tháöy cä trong khoa chè dáùn thãm âãø em hoaìn thaình täút âäö aïn sau. Em xin chán thaình caím ån tháöy giaïo TS.TRÁÖN VÀN VANG âaî hæåïng dáùn táûn tçnh âeí em hoaìn thaình âæåüc âäö aïn naìy.
Sinh viãn thiãút kãú
TRÁÖN XUÁN VINH
SÁÚY PHÆÅNG AÏN SÁÚY VAÌ PHÆÅNG PHAÏP
Coï nhiãöu phæång aïn sáúy âãø sáúy váût liãûu. Mäùi phæång thæïc sáúy âãöu coï æu khuyãút âiãøm riãng cuía noï.
Sáúy âäúi læu ngæåüc chiãöu: váût liãûu sáúy vaì taïc nhán sáúy âi ngæåüc chiãöu nhau. Taïc nhán sáúy ban âáöu coï nhiãût âäü cao vaì âäü áøm tháúp nháút tiãúp xuïc våïi váût liãûu sáúy coï âäü áøm nhoí nháút (váût liãûu sáúy chuáøn bë ra khoíi háöm sáúy). Doüc theo háöm sáúy taïc nhán sáúy giaím dáön nhiãût âäü vaì âäü áøm tàng dáön di chuyãøn vãö phêa âáöu háöm sáúy tiãúp xuïc våïi váût liãûu sáúy coï âäü áøm cao nháút. Nãn caìng vãö cuäúi læåüng áøm bäúc håi caìng giaím vaì täúc âäü sáúy cuîng giaím dáön. Æu âiãøm: váût liãûu sáúy luïc ra khoíi thiãút bë sáúy coï nhiãût âäü cao nãn khä hån.
Sáúy âäúi læu xuäi chiãöu: váût liãûu sáúy vaì taïc nhán sáúy âi cuìng chiãöu nhau. Váût liãûu ban âáöu coï âäü áøm låïn tiãúp xuïc våïi taïc nhán sáúy ban âáöu coï nhiãût âäü cao, âäü áøm nhoí nãn bäúc håi nhanh. Æu âiãøm: thiãút bë âån giaín hån so våïi sáúy ngæåüc chiãöu. Nhæåüc âiãøm: âäü áøm cuäúi cuía váût liãûu sáúy coìn cao hån sovåïi sáúy ngæåüc chiãöu.
Váûy træåìng håüp sáúy caï thç phæång phaïp sáúy ngæåüc chiãöu hiãûu quaí nháút.
Choün taïc nhán sáúy: âãø saín pháøm âæåüc tinh khiãút khäng bë baïm báøn ta sæí duûng taïc nhán sáúy laì khäng khê noïng.
Chæång I: TÊNH CHÁÚT VÁÛT ÁØM VAÌ CÄNG NGHÃÛ SÁÚY
1.1. Tênh cháút váût áøm
- Caï boì laì loaûi thuíy saín coï êt måî,coï âäü áøm tæì 78÷80%. Khi caï chãút thç våïi âäü áøm cao nhæ váy seî laì mäi træåìng thuáûn låüi cho caïc loaûi vi khuáøn phaït triãøn gáy ra hiãûn tæåüng thäúi ræåîa.
- Nãúu ta lam giaím âäü áøm xuäúng coìn 35÷10% thç seî ngàn caín âæåüc mäüt säú loaûi vi khuáøn.Nãúu âäü áøm chè coìn 10÷ 12% thç háöu nhæ vi khuáøn khäng coìn phaït triãøn âæåüc næîa. Ngoaìi ra coìn coï nhiãût âäü, âäü áøm tåïi quaï trçnh thäúi ræîa cuía caï.
- Caï boì laì loaûi caï êt måî nãn nhiãût dung riãng cuía caï boì ta choün laì 3,62 kJ/kgK
1.2. Cäng nghãû sáúy caï
* Tiãu chuáøn choün caï:
- Caï phaíi tæåi täút, thët cæïng troüng læåüng khoaíng 200g/con.
- Caï coìn nguyãn veûn khäng bë täøn thæång
- Caï khäng bë dëch bãûnh
- Caï coï muìi tanh tæû nhiãn
* Xæí lyï caï
- Duìng dao mäø buûng loaûi boï nhæîng thaình pháön nhæ: ruäüt, gan máût, bong boïng...
- Càõt boí âáöu, boí xæång boí vaíy
- Ræía saûch maûch maïu vaì caïc pháön báøn khaïc baïm trong caï
1.2.2 Cäng nghãû sáúy caï
- Trong quaï trçnh phaíi âaím baío khäng laìm máút cháút caï tæïc laì phaíi âaím bao muìi vë cuía caï
- Âãø âaïp æïng tiãu cháøn ta duìng taïc nhán sáúy laì khäng khê noïng âäúi læu cæåîng bæïc våïi váûn täúc khäng khê noïng chuyãøn âäüng khoaíng (2÷ 4 m/s). Nhiãût âäü sáúy khoaíng 45÷ 600 C, trong khoaíng 8h. Âãø âäü áøm cuía caï giaím xuäúng coìn 10÷20%, caï âæåüc xãúp trãn nhæîng vè sàõt khäng âæåüc daìy quaï, caïc vè âæåüc sàõp trãn xe gooìng räöi âæa vaìo háöm sáúy.
- Nguäön nhiãût âãø gia nhiãût cho khê noïng trong háöm laì calorife khê-håi.
- Læåüng áøm sau khi thoaït ra âæåüc thaíi ra ngoaìi mäi træåìng.
* Quy trçnh chãú biãún caï khä xuáút kháøu
- Choün caï
- Xæí lyï caï
- Sáúy caï åí nhiãût âä ü45÷ 600C trong 8h.
- Phán loaûi (âaím baío kêch thæåïc saín pháøm âäöng âãöu)
- Âoïng goïi
- Thaình pháøm
Chæång 2: TÊNH TOAÏN THIÃÚT BË SÁÚY
Hãû thäúng sáúy háöm laì hãû thäúng sáúy låïn vaì laì hãû thäúng sáúy âäúi læu cæåîng bæï
gäöm 3 thiãút bë chênh: háöm sáúy, calorifer vaì quaût.
2.1 Nàng suáút sáúy trong 1 giåì:
Nàng suáút sáúy laì saín læåüng thaình pháøm trong mäüt nàm. Nàng suáút coï thãø laì khäúi læåüng G (kg/nàm) hoàûc thãø têch V (m3/nàm). Nãúu goüi T laì thåìi gian laìm viãûc cuía hãû thäúng sáúy trong mäüt nàm thç nàng suáút sáúy trong mäüt giåì laì G2.
G2 = 30 kgkhä/h.
Khäúi læåüng váût liãûu áøm vaìo buäöng sáúy.
G1 = G2. kg/h
Læåüng áøm cáön bäúc håi trong 1 giåì:
 kghåi/h
Choün chãú âäü sáúy (taïc nhán sáúy)
Ta choün hãû thäúng sáúy háöm khäng häöi læu vaì taïc nhán laì khäng khê noïng âi ngæåüc chiãöu våïi váût liãûu sáúy. Thäng säú khäng khê ngoaìi tråìi ta láúy to=25oC vaì (o=85 %. Ta choün nhiãût âä taïc nhán sáúy vaìo háöm sáúy t1=55oC, nhiãût taïc nhán sáúy ra khoíi háöm sáúy chäün så bäü t2=35oC våïi âäü áøm tæång âäúi (2= (655)%. Chuïng ta seî kiãøm tra laûi âiãöu naìy.
Tênh toaïn quaï trçnh sáúy lyï thuyãút

- Caïc thäng säú khäng khê ngoaìi tråìi:
Nhåì càûp thäng säú (to, (o) âaî cho chuïng ta coï thãø xaïc âënh âæåüc traûng thaïi A cuía khäng khê ngoaìi tråìi. Theo caïc cäng thæïc giaíi têch ta âæåüc.
- Phán aïp suáút baîo hoaì æïng våïi to=25oC
 bar
- Læåüng chæïa áøm do
do== 0,0172 kg áøm/kg kk
d0= 0,0172 kg ám/kg kk
- Entanpi Io
Io= 1,004.to + d(2500 + 1,842.to)
Io = 1,004.25 + 0,0172(2500 + 1,842.25) = 68,89 kJ/kg kk
Cdx(d0) = Cpk+ Cpa.d0= 1,004+ 1,842.0,0172 =1,0356 kJ/kg kk
* Entanpy cuía TNS sau calorifer (âiãøm B):
Traûng thaïi khäng khê sau calorifer B âæåüc xaïc âënh trãn âäö thë I- d ...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement