Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhattungsm
#624155 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

TÓM TẮT DỰ ÁN. . 5
CHƯƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . . 6
1.1. Các văn bản tài liệu Cơ sở để xây dựng Báo cáo Đầu tư xây dựng . 6
1.1.1. Các văn bản pháp lý:. . 6
1.1.2. Các văn bản kỹ thuật: . . 6
1.2. Hiện trạng hoạt động của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh . 7
1.2.1. Hiện trạng hệ thống thoát nước. . 7
1.2.2. Hiện trạng môi trường nước thải. . 7
1.3. Sự cần thiết đầu tư . . 8
1.4. Mục đích của dự án . 9
CHƯƠNG II . . 11
ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG . . . 11
2.1. Điều kiện tự nhiên . . 11
2.1.1. Vị trí địa lý, diện tích . . 11
2.1.2. Khí hậu . . 11
2.1.3. Địa hình, địa chất . . . 11
2.2. Điều kiện hạ tầng . . 12
2.2.1 Cấp nước . . 12
2.2.2 Cấp điện . . 12
2.2.3 Thoát nước và sử lý nước thải . 12
2.2.4 Cây xanh . . 12
CHƯƠNG 3 . . 13
CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH . . 13
3.1. Cơ sở lựa chọn công nghệ xử lý nước thải bệnh viện. . . 13
3.2. Công suất hệ thống . . 13
3.3. Thành phần nước thải bệnh viện . . 14
3.4. Mức độ xử lý nước thải cần thiết. 15
CHƯƠNG 4 . . 24
THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ
TĨNH . . 24
4.1. Các giải pháp thiết kế . . 24
4.1.1. Cơ sở kỹ thuật để thiết kế các công trình xử lý nước thải bệnh viện. 24
4.1.2. Các giải pháp thiết kế . . 24
4.2. Tính toán các công trình xử lý nước thải theo phương án lựa chọn ( phương án 4) . 25
4.2.1. Hố ga trước trạm xử lý nước thải . 25
4.2.2. Ngăn tập trung và điều hòa nước thải . . 26
4.2.3. Bể chứa bùn . . 26
4.2.4. Thiết bị xử lý sinh học chế tạo sẵn . . 26
4.3. Quy mô công trình. . 27
CHƯƠNG 5 . . 28
HIỆU QUẢ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG . 28
TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ HÀ TĨNH . 28
CHƯƠNG 6 . . 30
KINH PHÍ ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN . 30
6.1. Khái toán kinh phí. . 30
6.1.1. Cơ sở l ập tổng kinh phí . . 30
Báo cáo Kinh tế KChủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Nông Thôn (CEETRA)
4
6.1.2. Khái toán kinh phí . . 30
6.2. Xác định chi phí vận hành bảo dưỡng trạm xử lý nước thải. 32
6.2.1. Chi phí điện năng: . 32
6.2.2. Hóa chất tiêu thụ . . 32
6.2.3. Lương công nhân . . . 32
6.2.4. Sửa chữa nhỏ . . 32
6.2.5. Các chi khác (nước cấp, hút bùn cặn) . . 32
CHƯƠNG 7 . . 34
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN . . 34
7.1. Nguồn vốn đầu tư . 34
7.1.1. Nguồn vốn đầu tư . . . 34
7.1.2. Nguồn kinh phí vận hành và bảo dưỡng trạm xử lý nước thải . . 34
7.2. Kế hoạch đầu tư . . 34
7.2.1. Tiến độ thực hiện dự án . . 34
7.2.2. Hình thức quản lý dự án . . 34
7.2.3. Giai đoạn vận hành khai thác. 35
7.3. Hình thức Quản lý dự án. 35
7.3.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư . 35
7.3.2. Giai đoạn Xây dựng công trình . 35
7.3.3. Giai đoạn vận hành khai thác . 36
7.4. Quản lý vận hành công trình . 36
TÓM TẮT DỰ ÁN
Tên dự án: “ Dự án đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa thành phố
Hà Tĩnh”.
Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh.
Cơ quan tư vấn: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Nông thôn (CEETRA)
Số 11/33 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.
Thời gian thực hiện: Năm 2010
Địa điểm xây dựng: Thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ
Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải bệnh viện Đa khoa thành phố Hà
Tĩnh – Thành phố Hà Tĩnh– tỉnh Hà Tĩnh.
Tổng mức đầu tư
 Tổng đầu tư của dự án: 9.053.000.000 đồng.
(Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm năm mươi ba triệu đồng)
Trong đó:
 Chi phí Thiết bị : 6.716.500.000đồng.
 Chi phí Xây dựng : 914.000.000. đồng.
 Chi phí quản lý : 175.000.000 đồng.
 Chi phí tư vấn đầu tư : 309.000.000 đồng.
 Chi phí khác : 115.500.000 đồng.
 Dự phòng phí : 823.000.000 đồng.
SỰ CẦN THIẾT LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
1.1. Các văn bản tài liệu Cơ sở để xây dựng Báo cáo Đầu tư xây dựng
1.1.1. Các văn bản pháp lý:
 Căn cứ Luật xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003
 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình.
 Căn cứ quyết định 11/2005 QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành mức chi phí lập dự án
và thiết kế xây dựng công trình.
 Căn cứ vào luật bảo vệ môi trường nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do quốc
hội thông qua ngày 29/11/2005 và Chủ tịch nước kí lệnh ban hành ngày 01/07/2006.
 Căn cứ nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành
Luật bảo vệ môi trường.
 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số
80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của chính phủ về việc quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
 Căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số
nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.
 Căn cứ Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
 Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng cơ bản
ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng;
 Căn cứ quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 23/07/2003 của Thủ tướng chính phủ về phê
duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn
2003-2007.
 Căn cứ Quy chế quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định số
155/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 16/07/1999.
 Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
Ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế.
 Căn cứ các tiêu chuẩn thiết kế và quy phạm hiện hành về môi trường và xây dựng công
trình.
1.1.2. Các văn bản kỹ thuật:
 QCVN 24:2009/BTNMT – Nước thải công nghiệp.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By letunghtp
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1023663 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement