Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By cong_chua_0o_o0_lc
#624126 Link tải miễn phí luận văn
Mục lục.1
LỜI GIỚI THIỆU.3
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI .4
NỘI DUNG ĐỀTÀI .5
CHƯƠNG 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ.5
1.1. Sựcần thiết của đềtài.5
1.2. Mục tiêu của đềtài .5
1.3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài.5
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đềtài.5
CHƯƠNG 2 : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU.7
2.1. Lý thuyết vềlượng bốc hơi mặt ruộng .7
2.2. Các phương pháp tính lượng bốc hơi mặt ruộng.7
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng:.8
2.4. Các phương pháp tính lượng bốc hơi mặt ruộng: .9
2.4.1. Công thức Cốtchiacốp: .9
2.4.2. Công thức Ca-Pốp : .10
2.4.3. Công thức Sarol .10
2.4.4. Công thức Stoyko .11
2.4.5. Công thức Thornwthwaite(1948): .11
2.4.6. Công thức Blaney- Kriddler: .12
2.4.7. Công thức Penman-Monteith : .12
2.5. Tính toán lượng bốc hơi tiêu chuẩn.15
2.5.1. Cơsởtính toán.15
2.5.2. Tính toán lượng bốc thoát hơi nước tiêu chuẩn .15
2.6. Kiểm nghiệm các thông sốkỹthuật các định lượng bốc thoát hơi mặt
ruộng 16
2.6.1. Phương pháp xác định lượng bốc thoát hơi mặt ruộng .16
2.6.2. Hệsốcây trồng Kc .16
2.6.3. Kết quảtính toán ETcthông qua hệsốKc .17
BÁO CÁO KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2006
Tính toán tối ưu nhu cầu dùng nước cho cây trồng Trang 2
2.7. Tính toán nhu cầu nước cho cây trồng .17
2.7.1. Xác định công thức tưới thích hợp cho cây trồng .17
2.7.2. Tính toán lượng mưa hữu ích .18
2.8. Tính toánh nhu cầu nước cho cây trồng: .18
2.8.1. Giới thiệu phần mềm Cropwat 4.3 .18
2.8.2. Kết quảtính toán bằng phần mền Cropwat nhưsau: .27
2.9. So sánh kết luận, kiến nghị.30
CHƯƠNG 3 : KẾT LUẬN CHUNG .31
I. Kết luận .31
II. Một số vấn đề tồn tại và kiến nghị.31
PHỤLỤC .32
LỜI GIỚI THIỆU

Đề tài: “Tính toán tối ưu nhu cầu nước cho cây trồng” đề cập đến các kiến
thức trong lĩnh vực thuỷ nông- cải tạo đất đang được ứng dụng trong tính toán
xây dựng và quản lý khai thác công trình thuỷ lợi.
Đề tài bao gồm các phần chính sau:
▪ Giới thiệu về đề tài.
▪ Các phương pháp tính bốc hơi mặt ruộng
▪ Phân tích chọn hệ số cây trồng Kc
▪ Tính toán tối ưu nhu cầu nước
Mục đích của đề tài nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên và những người
quan tâm các kiến thức cần thiết trong ngành thuỷ nông và có được phương
pháp tính toán hiệu quả trong việc xác định nhu cầu dùng nước cho cây trồng.
Đề tài đã được xem xét, mô tả, phân tích theo các chỉ tiêu, chất lượng và các
phương pháp khác nhau trong tính toán lượng bốc hơi mặt ruộng và nhu cầu
dùng nước cho cây trồng.
Đề tài đưa ra từ các phương pháp tính toán khác nhau. Qua đó ta có thể hiểu
thêm về các cách tính toán kỹ thuật chuyên ngành trong lĩnh vực thuỷ nông phục
vụ cho quản lý, thiết kế các công trình thuỷ lợi.
Hy vọng là đề tài này sẽ có ích cho các sinh viên và những người quan tâm
trong học tập, nghiên cứu khoa học và tính toán trong thuỷ lợi.
Chúng tui xin gửi lời Thank đến Ban Khoa Học Công Nghệ, thầy cô, bạn bè
đã hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho chúng tui hoàn thành đề tài này. Do thời
gian ngắn, khuôn khổ chương trình hẹp, kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế,
nên đề tài này chắc chắn còn nhiều sai sót. Chúng tui rất mong nhận được sự
chỉ bảo của thầy cô, ý kiến đóng góp xây dựng của các bạn sinh viên và những
người quan tâm để đề tài dần được hoàn thiện, phục vụ hữu ích hơn cho công
tác nghiên cứu và ứng dụng sau này.
Các ý kiến đóng góp xin gửi về Lớp S4_43N Trường Đại Học Thuỷ Lợi-Cơ
sở 2.
NỘI DUNG ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 1 : ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Sự cần thiết của đề tài
Để tính toán chu cầu dùng nước cho cây trồng được chính xác và
hiệu quả thì ta quan tâm đến hai hệ số là lượng bốc hơi mặt ruộng và hệ số
cây trồng Kc.
Hiện nay ở nước ta đã sử dụng rất nhiều công thức khác nhau để xác
định lượng bốc hơi mặt ruộng, nhưng chưa đề cập một cách chính xác
những mặt ưu nhược trong những điều kiện khí hậu cụ thể của các công
thức làm cho một số công thức tính toán không được phù hợp với thực tế
nước ta hiện nay. Chính vì thế, chúng tui đã thu tập phân tích các phương
pháp tính lượng bốc hơi mặt ruộng và hệ số cây trồng Kc nhằm tối ưu
trong tính toán nhu cầu nước cho cây trồng.
1.2. Mục tiêu của đề tài
- Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học trong sinh viên tạo
điều kiện cho sinh viên có cơ hội tiếp cận các vấn đề khoa học, biết vận
dụng, bổ sung, nâng cao các kiến thức đã được học trong nhà trường..
- Nhằm đưa ra một công thức tính toán tối ưu trong tính toán nhu cầu
dùng nước cho cây trồng ở nước ta nói chung và khu vực Dầu Tiếng nói
riêng.
1.3. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
-Thu thập lý thuyết về tất cả các phương pháp xác định lượng bốc hơi
mặt ruộng và hệ số cây trồng Kc đang được sử dụng ở nước ta hiện nay.
-So sánh, lựa chọn trong số các phương pháp đó một phương pháp
đánh giá là tốt nhất, từ đó tính toán tối ưu nhu cầu nước cho cây trồng.
1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
-Trong phạm vi của đề tài này, chúng tui chỉ tập trung nghiên cứu các
phương pháp tính toán lượng bốc hơi mặt ruộng và thu thập hệ số cây
trồng Kc đã sử dụng ở nước ta.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By truycaptudo
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement