Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hercules_hero2005
#623109

Download Đồ án Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc miễn phí

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU.5
Chương1:
TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ.7
1.1. Máy lạnh hấp thụ.7
1.1.1.Chu trình lý thuyết.7
1.1.2. Ưu, nhược điểm.9
1.1.3.Mô hình máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp thực tê.9
1.2. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ.10
1.2.1.Yêu cầu đối với môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ.10
1.2.2. Cặp môi chất H2O/LiBr.11
1.3.Nhiệm vụ của đề tài.17
1.4.Chọn thông số tính toán và cấp điều hòa trong hệ thống điều hòa không khí.17
1.4.1.Cấp điều hòa không khí trong hệ thống điều hòa không khí.17
1.4.2.Chọn thông số tính toán.17
Chương 2:
TÍNH TOÁN PHỤ TẢI LẠNH.19
2.1.Cân bằng nhiệt trong phòng cần điều hòa không khí.19
2.2.Tính lượng nhiệt truyền qua kết cấu bao che do độ chênh nhiệt độ19
2.2.1.Xác định hiệu số nhiệt độ tính toán.19
2.2.2.Xác định hệ số truyền nhiệt của kết cấu bao che.20
2.2.3.Bề mặt trao đổi nhiệt của các kết cấu bao che.22
2.2.4.Tính lượng nhiệt truyền qua nền nhà.23
2.3.Tính toán lượng nhiệt truyền vào phòng do bức xạ mặt trời.24
2.3.1.Tính tính toán nhiệt bức xạ truyền qua cửa kính.24
2.3.2.Tính toán nhiệt bức xạ truyền qua kết cấu bao che.25
2.4.Tính lượng nhiệt tỏa.26
2.4.1.Nhiệt do người tỏa ra.26
2.4.2.Nhiệt tỏa ra do thắp sáng.26
2.4.3.Nhiệt do máy móc tỏa ra.27
2.5.Tính lượng ẩm thừa.27
2.6.Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí.27
2.6.1.Xác định hệ số góc tia của quá trình thay đổi trạng thái không khí trong
phòng T.27
2.6.2. Sơ đồ tuần hoàn không khí theo một cấp.28
Chương3:
TÍNH TOÁN CHU TRÌNH MÁY LẠNH HẤP THỤ H2O/BrLi
MỘT CẤP.32
3.1. Mô hình máy lạnh hấp thụ H2O/ LiBr một cấp.32
3.1.1. Mô hình máy lạnh hấp thụ H2O/ LiBr được chọn như sau.33
3.1.2.Nguyên lý làm việc máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp.34
3.2.Tính toán chu trình máy lạnh hấp thụ H2O/BrLi một cấp.35
3.2.1.Các đại lượng đã biết.35
3.2.2.Xác định nhiệt độ bay hơi to.35
3.2.3.Xác định nhiệt độ ngưng tụ.36
3.2.4.Xác định nhiệt độ dung dịch trong bình sinh hơi.36
3.2.5.Xác định các điểm nút.36
3.2.6. Xác định lưu lượng dung dịch tuần hoàn.37
3.2.7.Xác định nhiệt độ ra khỏi thiết bị hồi nhiệt.38
3.2.8.Chu trình máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp.39
3.2.9.Lập bảng thông số các điểm nút.39
3.2.10.Xác định phụ tải của các thiết bị.40
3.3.Xác định hệ số làm lạnh.40
Chương 4
TÍNH CÁC THIẾT BỊ CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ
H2O/LiBr MỘT CẤP.41
4.1.Thiết bị bay hơi và hấp thụ.41
4.1.1.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị bay hơi.41
4.1.2.Tính toán thiết kế thiết bị sinh hơi.45
4.1.3.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị hấp thụ.45
4.1.4.Tính toán thiết kế thiết bị hấp thụ.49
4.2.Thiết bị ngưng tụ và sinh hơi.50
4.2.1.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ.50
4.2.2.Tính toán thiết kế thiết bị ngưng tụ.54
4.2.3.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị sinh hơi.55
4.2.4.Tính toán thiết kế thiết bị sinh hơi.57
4.3.Thiết bị hồi nhiệt.58
4.3.1.Cấu tạo.58
4.3.2.Tính diên tích trao đổi nhiệt.59
Chương5: GIỚI HẠN VÙNG LÀM VIỆC CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ
H2O/LiBr MỘT CẤP.64
5.1. Giới hạn vùng làm việc của máy lạnh hấp thụ một cấp.64
5.2. Giới hạn của nhiệt độ nguồn gia nhiệt trong máy lạnh hấp thụ
H2O/ LiBr một cấp.65
5.2.1. Phạm vi khảo sát.66
5.2.2. Xác định giá trị nhiệt độ cực tiểu của nguồn gia nhiệt.66
5.2.3. Xác định giá trị nhiệt độ cực đại của dung dịch.67
Chương6: TÍNH SỨC BỀN CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG MÁY LẠNH HẤP THỤ
H2O/LiBr MỘT CẤP.69
6.1.Tính chiều dày các thân bình hình trụ.69
6.1.1.Tính chiều dày của bình chứa thiết bị bay hơi và hấp thụ.69
6.1.2.Tính chiều dày của bình chứa thiết bị ngưng tụ và sinh hơi.70
6.1.3.Tính kiểm tra chiều dày ống trao đổi nhiệt trong các thiết bị.71
6.2.Tính chiều dày các mặt sàng.74
6.2.1.Tính chiều dày của mặt sàng chứa thiết bị bay hơi và hấp thụ.74
6.2.2.Tính chiều dày của mặt sàng chứa thiết bị ngưng tụ và sinh hơi.76
Chương7: ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH
HẤP THỤ.79
7.1.Mục đích tự động hóa hệ thống lạnh.79
7.2.Đặc tính hoạt động của máy lạnh hấp thụ.79
7.2.1.Aính hưởng của nhiệt độ vào của nước giải nhiệt.79
7.2.2.Aính hưởng của nhiệt độ nguồn gia nhiệt.80
7.3.Điều chỉnh năng suất máy lạnh hấp thụ.80
7.3.1.Điều chỉnh bằng phương pháp điều tiết nguồn gia nhiệt.80
7.3.2.Điều chỉnh bằng phương pháp điều tiết lượng tuần hoàn dung dịch đậm
đặc.81
7.3.3.Điều chỉnh bằng cả hai phương pháp trên.82
7.3.4.Điều chỉnh bằng cách kết hợp máy nén hơi.82
7.4.Sự kết tinh, các nguyên nhân, biên pháp khắc phục và đề phòng.82
7.4.1.Sự kết tinh.82
7.4.2.những nguyên nhân gây ra kết tinh.82
7.4.3.Các biện pháp khắc phục.83
7.4.4.Các biện pháp đề phòng.83
7.5.Bảo vệ tự động máy lạnh hấp thụ.84
7.5.1.Khóa điều khiển.84
7.5.3.Bảo vệ lưu lượng nước tải lạnh.84
7.5.4.Bảo vệ lưu lượng nước giải nhiệt.85
7.5.5.Bảo vệ nhiệt độ bay hơi.85
TÀI LIỆU THAM KHẢO.86
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

MỤC LỤC

Trang
LỜI MỞ ĐẦU.....................................................................................................5
Chương1:
TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ...............................7
1.1. Máy lạnh hấp thụ......................................................................................7
1.1.1.Chu trình lý thuyết................................................................................7
1.1.2. Ưu, nhược điểm...................................................................................9
1.1.3.Mô hình máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp thực tê........................9
1.2. Môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ................................................10
1.2.1.Yêu cầu đối với môi chất dùng trong máy lạnh hấp thụ.................10
1.2.2. Cặp môi chất H2O/LiBr.....................................................................11
1.3.Nhiệm vụ của đề tài.................................................................................17
1.4.Chọn thông số tính toán và cấp điều hòa trong hệ thống điều hòa không khí...........................................................................................................17
1.4.1.Cấp điều hòa không khí trong hệ thống điều hòa không khí............17
1.4.2.Chọn thông số tính toán.......................................................................17
Chương 2:
TÍNH TOÁN PHỤ TẢI LẠNH.................................................19
2.1.Cân bằng nhiệt trong phòng cần điều hòa không khí..........................19
2.2.Tính lượng nhiệt truyền qua kết cấu bao che do độ chênh nhiệt độ19
2.2.1.Xác định hiệu số nhiệt độ tính toán...................................................19
2.2.2.Xác định hệ số truyền nhiệt của kết cấu bao che.............................20
2.2.3.Bề mặt trao đổi nhiệt của các kết cấu bao che.................................22
2.2.4.Tính lượng nhiệt truyền qua nền nhà.................................................23
2.3.Tính toán lượng nhiệt truyền vào phòng do bức xạ mặt trời..........24
2.3.1.Tính tính toán nhiệt bức xạ truyền qua cửa kính...............................24
2.3.2.Tính toán nhiệt bức xạ truyền qua kết cấu bao che..........................25
2.4.Tính lượng nhiệt tỏa...............................................................................26
2.4.1.Nhiệt do người tỏa ra..........................................................................26
2.4.2.Nhiệt tỏa ra do thắp sáng...................................................................26
2.4.3.Nhiệt do máy móc tỏa ra....................................................................27
2.5.Tính lượng ẩm thừa.................................................................................27
2.6.Thành lập và tính toán sơ đồ điều hòa không khí................................27
2.6.1.Xác định hệ số góc tia của quá trình thay đổi trạng thái không khí trong
phòng T.......................................................................................................27
2.6.2. Sơ đồ tuần hoàn không khí theo một cấp..........................................28
Chương3:
TÍNH TOÁN CHU TRÌNH MÁY LẠNH HẤP THỤ H2O/BrLi
MỘT CẤP.............................................32
3.1. Mô hình máy lạnh hấp thụ H2O/ LiBr một cấp..................................32
3.1.1. Mô hình máy lạnh hấp thụ H2O/ LiBr được chọn như sau.............33
3.1.2.Nguyên lý làm việc máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp................34
3.2.Tính toán chu trình máy lạnh hấp thụ H2O/BrLi một cấp.................35
3.2.1.Các đại lượng đã biết.........................................................................35
3.2.2.Xác định nhiệt độ bay hơi to................................................................35
3.2.3.Xác định nhiệt độ ngưng tụ................................................................36
3.2.4.Xác định nhiệt độ dung dịch trong bình sinh hơi................................36
3.2.5.Xác định các điểm nút.........................................................................36
3.2.6. Xác định lưu lượng dung dịch tuần hoàn..........................................37
3.2.7.Xác định nhiệt độ ra khỏi thiết bị hồi nhiệt......................................38
3.2.8.Chu trình máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp.................................39
3.2.9.Lập bảng thông số các điểm nút........................................................39
3.2.10.Xác định phụ tải của các thiết bị......................................................40
3.3.Xác định hệ số làm lạnh..........................................................................40
Chương 4:
TÍNH CÁC THIẾT BỊ CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ
H2O/LiBr MỘT CẤP.........................................41
4.1.Thiết bị bay hơi và hấp thụ.....................................................................41
4.1.1.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị bay hơi..............................41
4.1.2.Tính toán thiết kế thiết bị sinh hơi.................................................................45
4.1.3.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị hấp thụ.............................45
4.1.4.Tính toán thiết kế thiết bị hấp thụ.....................................................49
4.2.Thiết bị ngưng tụ và sinh hơi..................................................................50
4.2.1.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị ngưng tụ...........................50
4.2.2.Tính toán thiết kế thiết bị ngưng tụ...................................................54
4.2.3.Tính diện tích trao đổi nhiệt của thiết bị sinh hơi.............................55
4.2.4.Tính toán thiết kế thiết bị sinh hơi.....................................................57
4.3.Thiết bị hồi nhiệt......................................................................................58
4.3.1.Cấu tạo................................................................................................58
4.3.2.Tính diên tích trao đổi nhiệt................................................................59
Chương5: GIỚI HẠN VÙNG LÀM VIỆC CỦA MÁY LẠNH HẤP THỤ
H2O/LiBr MỘT CẤP.....................................64
5.1. Giới hạn vùng làm việc của máy lạnh hấp thụ một cấp.................64
5.2. Giới hạn của nhiệt độ nguồn gia nhiệt trong máy lạnh hấp thụ
H2O/ LiBr một cấp.........................................................................................65
5.2.1. Phạm vi khảo sát................................................................................66
5.2.2. Xác định giá trị nhiệt độ cực tiểu của nguồn gia nhiệt...................66
5.2.3. Xác định giá trị nhiệt độ cực đại của dung dịch..............................67
Chương6: TÍNH SỨC BỀN CÁC THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TRONG HỆ THỐNG MÁY LẠNH HẤP THỤ
H2O/LiBr MỘT CẤP...........................................69
6.1.Tính chiều dày các thân bình hình trụ....................................................69
6.1.1.Tính chiều dày của bình chứa thiết bị bay hơi và hấp thụ................69
6.1.2.Tính chiều dày của bình chứa thiết bị ngưng tụ và sinh hơi.............70
6.1.3.Tính kiểm tra chiều dày ống trao đổi nhiệt trong các thiết bị..........71
6.2.Tính chiều dày các mặt sàng...................................................................74
6.2.1.Tính chiều dày của mặt sàng chứa thiết bị bay hơi và hấp thụ........74
6.2.2.Tính chiều dày của mặt sàng chứa thiết bị ngưng tụ và sinh hơi.....76
Chương7: ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH
HẤP THỤ........................................................79
7.1.Mục đích tự động hóa hệ thống lạnh....................................................79
7.2.Đặc tính hoạt động của máy lạnh hấp thụ..............................................
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement