Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hhl_1190
#623059

Download Đề tài Nghiên cứu khả năng sử dụng nhiên liệu thay thế cho đội xe buýt thành phố Nha Trang miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN. 3
1.1.Nhiên liệu thay thế.3
1.1.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhiên liệu Diesel.3
1.1.1.1 Nhiệt trị.3
1.1.1.2 Độ nhớt.5
1.1.1.3 Tính tự bốc cháy .5
1.1.1.4 Hàm lượng tạp chất .7
1.1.2 Nhiên liệu biodiesel.9
1.1.2.1 Khái niệm .9
1.1.2.2 Tình hình sản xuất và sử dụng Diesel sinh học từ dầu thực vật.10
1.1.2.3 Đặc tính của biodiesel .12
ESTER . 12
Metyl dầu cải .12
1.1.2.4 Quá trình điều chế biodiesel. .13
1.1.3 Nhiên liệu LPG (Liquefied Petroleum Gases) .15
1.1.3.1 Khái niệm LPG .15
1.1.3.2 Trữ lượng LPG và thị trường tiêu thụ.16
1.1.3.3 Đặc tính nhiên liệu khí hóa lỏng.17
1.2.Ứng dụng nhiên liệu thay thế cho động cơ diesel xe buýt ở Thành Phố
Nha Trang.22
1.2.1 Giới thiệu chung về xe buýt ở Thành Phố Nha Trang .22
1.2.1.1 Sơ lược về xe buýt ở Thành Phố Nha Trang .22
1.2.1.2 Thông số kỹ thuật của xe buýt ở Thành Phố Nha Trang .23
1.2.2 Đặc điểm kỹ thuật và cấu tạo của động cơ D6BR sử dụng trên xe buýt
ở Thành Phố Nha Trang .29
1.2.2.1 Giới thiệu chung và vị trí động cơ trên xe buýt.29
1.2.2.2 Đặc điểm kỹ thuật của động cơ .29
1.2.2.3 Nhóm piston, xylanh, nắp xylanh .31
1.2.2.4. Hệ thống nhiên liệu .36
1.2.2.5 Hệ thống nạp - xả.48
Trang ii
Ngô Quang Tuấn 44DLOT Đồ án tốt nghiệp
CHƯƠNG 2. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO ĐỘI
XE BUÝT THÀNH PHỐ NHA TRANG . 53
2.1. Phương án lắp đặt hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế cho động cơ
diesel D6BR trên xe buýt thành phố Nha Trang. .53
2.1.1. Hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế đơn .53
2.1.2 Hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế và diesel song song.53
2.1.3 Lựa chọn giải pháp. .54
2.2 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng nhiên liệu Biodiesel. .54
2.2.1 Bình sấy sử dụng nước làm mát để làm nóng nhiên liệu .56
2.2.2 Bình sấy sử dụng nguồn điện một chiều.58
2.2.3 Bình sấy tận dụng nguồn nhiệt khí xả .59
2.2.4 Lựa chọn .60
2.2.5 Sơ đồ tổng thể hệ thống nhiên liệu sử dụng Biodiesel và Diesel song
song (H. 2-6 ) .60
2.3 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng nhiên liệu LPG.61
2.3.1 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng LPG và diesel song
song.61
2.3.1.1 Giải pháp kỹ thuật để hệ thống nhiên liệu diesel có khả năng phun
mồi .61
2.3.1.2 Giải pháp kỹ thuật lắp đặt hệ thống cung cấp LPG trên động cơ.72
2.3.1.3 Giải pháp kỹ thuật lắp đặt cơ cấu hạn chế tốc độ động cơ.88
2.3.2 Sơ đồ tổng thể hệ thống nhiên liệu LPG và Diesel song song.93
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN . 95
3.1 Kết luận. .95
3.2 Đề xuất ý kiến. .96
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 98++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Trang i
Ngô Quang Tuấn 44DLOT Đồ án tốt nghiệp
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................................................ 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN .......................................................................................... 3
1.1.Nhiên liệu thay thế .........................................................................................3
1.1.1 Các chỉ tiêu kỹ thuật của nhiên liệu Diesel...............................................3
1.1.1.1 Nhiệt trị.............................................................................................3
1.1.1.2 Độ nhớt .............................................................................................5
1.1.1.3 Tính tự bốc cháy ...............................................................................5
1.1.1.4 Hàm lượng tạp chất ...........................................................................7
1.1.2 Nhiên liệu biodiesel .................................................................................9
1.1.2.1 Khái niệm .........................................................................................9
1.1.2.2 Tình hình sản xuất và sử dụng Diesel sinh học từ dầu thực vật ........10
1.1.2.3 Đặc tính của biodiesel .....................................................................12
ESTER ............................................................................................................... 12
Metyl dầu cải ..............................................................................................12
1.1.2.4 Quá trình điều chế biodiesel. ...........................................................13
1.1.3 Nhiên liệu LPG (Liquefied Petroleum Gases) ........................................15
1.1.3.1 Khái niệm LPG ...............................................................................15
1.1.3.2 Trữ lượng LPG và thị trường tiêu thụ ..............................................16
1.1.3.3 Đặc tính nhiên liệu khí hóa lỏng......................................................17
1.2.Ứng dụng nhiên liệu thay thế cho động cơ diesel xe buýt ở Thành Phố
Nha Trang..........................................................................................................22
1.2.1 Giới thiệu chung về xe buýt ở Thành Phố Nha Trang ............................22
1.2.1.1 Sơ lược về xe buýt ở Thành Phố Nha Trang ....................................22
1.2.1.2 Thông số kỹ thuật của xe buýt ở Thành Phố Nha Trang ..................23
1.2.2 Đặc điểm kỹ thuật và cấu tạo của động cơ D6BR sử dụng trên xe buýt
ở Thành Phố Nha Trang .................................................................................29
1.2.2.1 Giới thiệu chung và vị trí động cơ trên xe buýt................................29
1.2.2.2 Đặc điểm kỹ thuật của động cơ .......................................................29
1.2.2.3 Nhóm piston, xylanh, nắp xylanh ....................................................31
1.2.2.4. Hệ thống nhiên liệu ........................................................................36
1.2.2.5 Hệ thống nạp - xả ............................................................................48
Trang ii
Ngô Quang Tuấn 44DLOT Đồ án tốt nghiệp
CHƯƠNG 2. KHẢ NĂNG SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU THAY THẾ CHO ĐỘI
XE BUÝT THÀNH PHỐ NHA TRANG ................................................................... 53
2.1. Phương án lắp đặt hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế cho động cơ
diesel D6BR trên xe buýt thành phố Nha Trang. ................................................53
2.1.1. Hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế đơn .............................................53
2.1.2 Hệ thống sử dụng nhiên liệu thay thế và diesel song song......................53
2.1.3 Lựa chọn giải pháp. ...............................................................................54
2.2 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng nhiên liệu Biodiesel. .............54
2.2.1 Bình sấy sử dụng nước làm mát để làm nóng nhiên liệu ........................56
2.2.2 Bình sấy sử dụng nguồn điện một chiều.................................................58
2.2.3 Bình sấy tận dụng nguồn nhiệt khí xả ....................................................59
2.2.4 Lựa chọn ...............................................................................................60
2.2.5 Sơ đồ tổng thể hệ thống nhiên liệu sử dụng Biodiesel và Diesel song
song (H. 2-6 ) .................................................................................................60
2.3 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng nhiên liệu LPG......................61
2.3.1 Giải pháp kỹ thuật để động cơ có thể sử dụng LPG và diesel song
song................................................................................................................61
2.3.1.1 Giải pháp kỹ thuật để hệ thống nhiên liệu diesel có khả năng phun
mồi .............................................................................................................61
2.3.1.2 Giải pháp kỹ thuật lắp đặt hệ thống cung cấp LPG trên động cơ......72
2.3.1.3 Giải pháp kỹ thuật lắp đặt cơ cấu hạn chế tốc độ động cơ................88
2.3.2 Sơ đồ tổng thể hệ thống nhiên liệu LPG và Diesel song song.................93
CHƯƠNG 3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN .................................................. 95
3.1 Kết luận. ......................................................................................................95
3.2 Đề xuất ý kiến. .............................................................................................96
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 98
- 1 -
Ngô Quang Tuấn 44DLOT Đồ án tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đời sống nhân dân ngày
một nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Song bên cạnh đó đất nước ta cũng phải
đối mặt với nhiều khó khăn như những nền kinh tế đang phát triển khác, đặc biệt là
vấn đề ô nhiễm môi trường. Nhiều nhà máy, xí nghiệp mọc lên phục vụ đòi hỏi của
quá trình phát triển, đồng thời xả vào bầu khí quyển một lượng khí thải không nhỏ.
Đời sống người dân được cải thiện, khả năng mua sắm các vật dụng đắt tiền như ô
tô, xe máy…nằm trong tầm tay của nhiều gia đình. Mật độ phương tiện tham gia
giao thông ngày một cao, bên cạnh đó là sự thiếu đồng bộ trong quá trình quy hoạch
giao thông, việc quản lý chất lượng các phương tiện tham gia giao thông còn buông
lỏng. Những vấn đề này đang làm cho lượng khí thải của nghành giao thông vận tải,
đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ xả vào khí quyển ngày một tăng nhanh.
Để giải quyết vấn đề này cần có những chiến lược dài hạn phát triển các
phương tiện giao thông công cộng như đường sắt, tàu điện ngầm, mạng lưới xe
buýt…,tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao quá trình cháy nhiên liệu và
sử lý khí thải, sử dụng các phương tiện dùng nhiên liệu sạch thay cho các loại xe
dùng nhiên liệu truyền thống xăng, dầu như hiện nay.
Đi tìm nguồn nhiên liệu mới sạch hơn thay thế cho nhiên liệu truyền thống
hiện đang sử dụng không chỉ góp phần làm giảm nồng độ các chất độc hại trong khí
thải, bên cạnh đó nó còn góp phần đa dạng hoá các nguồn nhiên liệu, đẩy lùi nguy
cơ cạn kiệt nguồn nhiên liệu truyền thống.
Thành Phố Nha Trang cũng như các thành phố khác trong cả nước, vấn đề
gia tăng các phương tiện giao thông cá nhân như ôtô, xe máy, ô nhiễm môi trường
đang làm đau đầu các nhà quản lý. Đặc biệt với hướng phát triển của thành phố là
tr...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement