Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoang_khiem93
#623058

Download Đề tài Nghiên cứu bộ biến đổi xoay chiều – một chiều bốn góc phần tư miễn phí

MỤC LỤC
MỤC LỤC . 1
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT . 3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ . 4
MỞ ĐẦU. 7
CHƯƠNG 1 PHÂN TÍCH NHƢỢC ĐIỂM TRUYỀN ĐỘNG T – Đ ĐẢO CHIỀU. 8
1.1. Giới thiệu về hệ truyền động Thiristo – Động cơ một chiều (T-Đ) . 8
1.1.1. Chế độ dòng liên tục . 9
1.1.2. Hiện tƣợng chuyển mạch . 11
1.1.3. Chế độ dòng điện gián đoạn . 13
1.2. Phân tích sóng hài bậc cao . 16
1.3. Dòng điện gián đoạn . 19
1.4. Quá trình đảo chiều ở hệ T- Đ. 21
1.4.1. Mạch lực . 21
1.4.2. Phân tích đảo chiều . 22
1.5. Kết luận . 27
 
CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA CHỈNH LƢU BIẾN ĐIỆU ĐỘ RỘNG XUNG. 28
2.1. Đặt vấn đề. 28
2.2. Cấu trúc mạch lực FQR (Three- phase Four- quadrant PWM rectifier) . 28
2.2.1. Bộ lọc đầu vào:. 29
2.2.2. Bộ biến đổi . 30
2.3. Điều chế vector không gian . 30
2.3.1. Khái niệm vector không gian và vector chuẩn. 30
2.3.2. Xây dựng phƣơng pháp điều chế vector không gian . 33
2.3.2.1. Xác định vector biên chuẩn . 33
2.3.2.2. Xác định vector iref thuộc sector nào. 34
2.3.2.3. Xác định tỉ số điều biến d1, d2 . 36
2.3.2.4. Xác định mẫu xung cho từng sector. 38
2.4. Kết luận . 46
CHƯƠNG 3 ỨNG DỤNG CHỈNH LƢU PWM CHO TRUYỀN ĐỘNG ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU . 47
3.1. Đặt vấn đề. 47
3.2. Xây dựng cấu trúc điều khiển bốn góc phần tƣ FQR (Four – Quadrant PWM
Rectifier) cho động cơ một chiều DC . 47
3.3. Thiết kế bộ điều chỉnh . 48
3.3.1. Động cơ một chiều. 48
3.3.2. Tổng hợp mạch vòng dòng điện . 49
3.3.3. Số hóa bộ điều chỉnh. 52
3.4. Điều khiển công suất phản kháng và công suất tác dụng . 53
CHƯƠNG 4 MÔ PHỎNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM . 55
4.1. Mô phỏng bộ chỉnh lƣu ba pha bốn góc phần tƣ. 55
4.1.1. Mô hình mô phỏng chỉnh lƣu PWM . 55
4.1.2. Kết Quả mô phỏng . 58
4.2. Xây dựng mô hình thực nghiệm . 68
4.2.1. Cấu trúc thực nghiệm . 68
4.2.1.1. Giới thiệu về card điều khiển 1104 của hãng dSPACE . 70
4.2.1.2. Phần mền Control Desk . 71
4.2.1.3.Card giao diện và hệ thống đo lƣờng . 71
4.2.2. Quá trình thực nghiệm tại phòng thí nghiệm . 73
4.2.3. Kết quả thực nghiệm . 74
4.3. Kết luận: . 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 79
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
------------------------
TRẦN THỊ HOÀN
NGHIÊN CỨU BỘ BIẾN ĐỔI XOAY CHIỀU – MỘT CHIỀU BỐN GÓC PHẦN TƢ
CHUYÊN NGÀNH: TỰ ĐỘNG HÓA
LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KỸ THUẬT
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI QUỐC KHÁNH
MỤC LỤC
MỤC LỤC ................................................................................................................................. 1
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................... 3
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ................................................................................................. 4
MỞ ĐẦU.................................................................................................................................... 7
CHƢƠNG 1 PHÂN TÍCH NHƢỢC ĐIỂM TRUYỀN ĐỘNG T – Đ ĐẢO CHIỀU....... 8
1.1. Giới thiệu về hệ truyền động Thiristo – Động cơ một chiều (T-Đ) ................. 8
1.1.1. Chế độ dòng liên tục ............................................................................... 9
1.1.2. Hiện tƣợng chuyển mạch ...................................................................... 11
1.1.3. Chế độ dòng điện gián đoạn ................................................................. 13
1.2. Phân tích sóng hài bậc cao ......................................................................... 16
1.3. Dòng điện gián đoạn ................................................................................... 19
1.4. Quá trình đảo chiều ở hệ T- Đ..................................................................... 21
1.4.1. Mạch lực ............................................................................................. 21
1.4.2. Phân tích đảo chiều .............................................................................. 22
1.5. Kết luận ...................................................................................................... 27
CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA CHỈNH LƢU BIẾN ĐIỆU ĐỘ RỘNG XUNG.................................................................................................................. 28
2.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 28
2.2. Cấu trúc mạch lực FQR (Three- phase Four- quadrant PWM rectifier) ...... 28
2.2.1. Bộ lọc đầu vào:..................................................................................... 29
2.2.2. Bộ biến đổi ........................................................................................... 30
2.3. Điều chế vector không gian ......................................................................... 30
2.3.1. Khái niệm vector không gian và vector chuẩn....................................... 30
2.3.2. Xây dựng phƣơng pháp điều chế vector không gian .............................. 33
2.3.2.1. Xác định vector biên chuẩn ............................................................ 33
2.3.2.2. Xác định vector iref thuộc sector nào.............................................. 34
2.3.2.3. Xác định tỉ số điều biến d1, d2 ........................................................ 36
2.3.2.4. Xác định mẫu xung cho từng sector................................................ 38
2.4. Kết luận ...................................................................................................... 46
CHƢƠNG 3 ỨNG DỤNG CHỈNH LƢU PWM CHO TRUYỀN ĐỘNG ĐẢO CHIỀU ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU ..................................................................................................... 47
3.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 47
3.2. Xây dựng cấu trúc điều khiển bốn góc phần tƣ FQR (Four – Quadrant PWM
Rectifier) cho động cơ một chiều DC ................................................................. 47
3.3. Thiết kế bộ điều chỉnh ................................................................................. 48
3.3.1. Động cơ một chiều................................................................................ 48
3.3.2. Tổng hợp mạch vòng dòng điện ............................................................ 49
3.3.3. Số hóa bộ điều chỉnh.................................................................................................. 52
3.4. Điều khiển công suất phản kháng và công suất tác dụng ............................. 53
CHƢƠNG 4 MÔ PHỎNG VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM ................. 55
4.1. Mô phỏng bộ chỉnh lƣu ba pha bốn góc phần tƣ.......................................... 55
4.1.1. Mô hình mô phỏng chỉnh lƣu PWM ...................................................... 55
4.1.2. Kết Quả mô phỏng ................................................................................ 58
4.2. Xây dựng mô hình thực nghiệm ................................................................... 68
4.2.1. Cấu trúc thực nghiệm ......................................................................... 68
4.2.1.1. Giới thiệu về card điều khiển 1104 của hãng dSPACE .................. 70
4.2.1.2. Phần mền Control Desk ................................................................. 71
4.2.1.3.Card giao diện và hệ thống đo lƣờng .............................................. 71
4.2.2. Quá trình thực nghiệm tại phòng thí nghiệm ......................................... 73
4.2.3. Kết quả thực nghiệm ............................................................................. 74
4.3. Kết luận: ..................................................................................................... 78
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................................... 79
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT
idc Giá trị dòng điện một chiều
udc Giá trị điện áp một chiều
iref Giá trị dòng điện chỉnh lưu
i, i Thành phần vector dòng điện trên hệ trục tọa độ 
f Tần số
RA Điện trở phần ứng LA Điện cảm phần ứng M Động cơ một chiều
 Tốc độ quay của động cơ
* Giá trị tốc độ đặt
isd Thành phần vector dòng điện vào bộ chỉnh lưu trên hệ trục tọa độ d - q isq Thành phần vector dòng điện vào bộ chỉnh lưu trên hệ trục tọa độ d - q P Công suất tác dụng
Q Công suất phản kháng
RI Khâu điều chỉnh dòng điện R Khâu điều chỉnh tốc độ THD Hệ số méo dạng dòng điện BBĐ Bộ biến đổi
MBA Máy biến áp PLL Khối đồng pha LC Mạch lọc LC
DC Động cơ một chiều
ADC Bộ chuyển đổi tương tự số (Analog -to Digital Converter) I/O Cổng vào ra (Input/ Output)
PWM Điều chế độ rộng xung (viết tắt của Pulse Width Modulation)
SVM Điều biến vector không gian (viết tắt của Space Vector Modulation) FQR Bộ chỉnh lưu điều biến độ rộng xung ba pha bốn góc phần tư (Three-
phase Four- Quadrant PWM Rectifier)
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 1.1 Sơ đồ cấu trúc hệ truyền động Thyristor – Động cơ một chiều
Hình 1.2 Sơ đồ nối dây và sơ đồ thay thế của chỉnh lưu tia ba pha.
Hình 1.3 Chỉnh lưu hình tia ba pha. a) Đặc tính điều chỉnh
b) Đồ thị thời gian.
Hình 1.4 Hiện tượng chuyển mạch giữa các van 1 2
Hình 1.5 Quan hệ giữa góc chuyển mạch μ và góc điều khiển α ứng với các dòng điện chỉnh lưu khác nhau.
Hình 1.6 Chế độ dòng điện gián đoạn và biên liên tục.
Hình1.7 Mô hình chỉnh lưu 3 pha dùng Tiristor
Hình 1.8 Phân tích phổ dòng điện đầu vào iA & iB ( = 00) Hình 1.9 Phân tích phổ dòng điện đầu vào iA & iB ( = 600) Hình 1.10 Phân tích phổ dòng điện đầu vào iA & iB ( = 900) Hình 1.11 Ảnh hưởng của m,L khi chỉnh lưu
a) Ba pha hình tia
b) Ba pha hình cầu
Hình 1.12 Sơ đồ hệ T-Đ đảo chiều dùng hai bộ biến đổi điều khiển riêng
Hình 1.13 Mô hình khâu LOG
Hình 1.14 Diễn biến quá trình đảo chiều....

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement