Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By lucky_star301089
#623056 Download Đề tài Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng miễn phíMỤC LỤC
Chương 1 - GIƠÍ THIỆU TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2
1.1- Hệ thống điều chỉnh tốc độ với hai mạch vòng kín tốc độ quay và 2 dòng điện cùng với đặc tính của nó.
1.1.1- Đặt vấn đề 2
1.1.2 -Cấu tạo hệ thống điều chỉnh tốc độ hai mạch vòng kín tốc độ 3 quay và dòng điện.
1.1.3- Sơ đồ cấu trúc trạng thái ổn định và đƣờng đặc tính tĩnh. 4
1.1.4- Điểm làm việc ở trạng thái ổn định của các biến số và tính toán 7
các tham số ở trạng thái ổn định.
1.2- Chất lƣợng động của hệ thống điều chỉnh tốc độ hai mạch vòng kín. 8
1.2.1- Mô hình toán học trạng thái động. 8
1.2.2- Phân tích quá trình khởi động. 9
1.2.3- chức năng trạng thái động và tác dụng của hai bộ điều chỉnh. 12
Chương 2 - PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU CHỈNH 17
THÔNG THƢỜNG
2.1- Những tƣ duy cơ bản về phƣơng pháp thiết kế ứng dụng. 17
2.2- Hệ thống điển hình 18
2.2.1- Hệ thống điển hình loại I. 1
2.2.2- Hệ thống điển hình loại II. 19
2.3- Chỉ tiêu chất lƣợng động của hệ thống điều khiển. 21
2.3.1- Chỉ tiêu chất lƣợng bám. 21
2.3.2- Chỉ tiêu chức năng chống nhiễu. 22
2.4- Quan hệ giữa các tham số và chỉ tiêu chất lƣợng của hệ thống điển 23hình loại I.
2.4.1-Quan hệ giữa chỉ tiêu chất lƣợng bám của hệ thống và tham số K. 24
2.4.2- Quan hệ giữa chỉ tiêu chất lƣợng chống nhiễu và tham số của hệ 27
thống điển hình loại I.
2.5- Quan hệ giữa các tham số và chỉ tiêu chất lƣợng của hệ thống điển 30
hình loại II.
2.5.1- Quan hệ giữa chỉ tiêu chất lƣợng bám và tham số của hệ thống 32
điển hình loại II.
2.5.2- Quan hệ giữa chức năng chống nhiễu và các tham số của hệ 34
thống điển hình loại II.
2.6- Bộ điều chỉnh dòng điện và điều chỉnh tốc độ quay của hai mạch 36 vòng đƣợc thiết kế theo phƣơng pháp ứng dụng.
2.6.1- Thiết kế bộ điều chỉnh dòng điện 37
2.6.2- Thiết kế bộ điều chỉnh tốc độ quay 43
2.6.3- Tính toán lƣợng quá điều khiển tốc độ quay khi bộ điều chỉnh 48
tốc độ quay không bão hoà nữa.
2.6.4 - Ví dụ thiết kế 55
2.7- Hạn chế quá điều khiển tốc độ quay - Phản hồi âm vi phân tốc độ 62 quay.
2.7.1- Đặt vấn đề 62

2.7.2- Nguyên lý cơ bản hệ thống điều khiển tốc độ hai mạch vòng kín 62 cài đặt phản hồi âm vi phân tốc độ quay.
2.7.3- Thời gian thôi bão hoà và tốc độ quay thôi bão hoà. 65
2.7.4- Phƣơng pháp thiết kế ứng dụng các tham số phản hồi âm vi 66
phân tốc độ quay.
2.7.5 - chức năng chống nhiễu của hệ thống điều khiển tốc độ hai 67 mạch vòng kín có cài đặt phản hồi âm vi phân tốc độ quay.
Chương 3 - TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU CHỈNH LAI 71
3.1 - Ứng dụng bộ điều khiển mờ trong mạch vòng tốc độ. 71
3.1.1 - Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ 72
3.1.2 - Nguyên lý điều khiển mờ. 73
3.1.3 - Những nguyên tắc tổng hợp bộ điều khiển mờ. 74
3.2 - Các bộ điều khiển mờ 80
3.2.1 - Bộ bbiều khiển mờ tĩnh. 80
3.2.2 - Bộ điều khiển mờ động. 80
3.3 - Hệ điều khiển mờ lai 82
3.3.1 - Đặt vấn đề 82
3.3.2 - Cơ sở thiết kế bộ điều khiển mờ lai. 83
3.3.3 - Thiết kế bộ điều khiển mờ lai PI 84
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90
TÀI LIỆU THAM KHẢO

MỞ ĐẦU
1- Lý do chọn đề tài
Cho đến nay động cơ điện một chiều vẫn được dùng rất phổ biến trong các
hệ thống truyền động chất lượng cao với dải công suất từ vài W đến hàng MW, với
ưu điểm là tốc độ có thể điều chỉnh trơn trong một phạm vi rộng.
Điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng
có những chức năng tốt ở trạng thái ổn định và trạng thái động, cấu trúc đơn giản,
làm việc tin cậy, thiết kế cũng rất thuận lợi. Khi kết hợp sử dụng phương pháp điều
khiển hiện đại sẽ nhận được một hệ thống có chỉ tiêu chất lượng cao hơn. Do vậy
tui đã lựa chọn đề tài: " Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ
thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng".
2- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
2.1- Ý nghĩa khoa học
Đề tài nghiên cứu phương pháp thiết kế ứng dụng bộ điều chỉnh hệ thống
truyền động và có kết hợp sử dụng phương pháp điều khiển hiện đại để nâng cao
chất lượng hệ thống truyền động.
2.2- Ý nghĩa thực tiễn
Đề tài góp phần xây dựng được một phương pháp thiết kế kỹ thuật hệ thống
điều khiển truyền động điện đơn giản hơn, thực dụng hơn. Khi thiết kế tính toán cụ
thể các tham số chỉ cần dựa theo các công thức có sẵn và số liệu trong các bảng là
có thể xác định được. Do vậy làm cho việc thiết kế được quy chuẩn hoá, giảm nhẹ
được rất nhiều công sức.
Đề tài góp phần trong việc nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều
khiển khi kết hợp sử dụng bộ điều khiển mờ lai. Nó thích hợp cho hệ thống điều
khiển tốc độ thông dụng, hệ thống tuỳ động và cả những hệ thống phản hồi tương
tự.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai dùng trong hệ thống tuỳ động
Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai dùng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement