Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vnleningrat
#621667

Download Đồ án Thiết kế hệ thống dẫn động băng tải miễn phí

Mục lục
Phần I
I.Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền. Trang 3
Bảng số liệu của hộp giảm tốc Trang 5
Phần II :Thiết kế và tính toán các bộ truyền
I.Tính toán bộ truyền xích Trang5
II.Tính bộ truyền trục vít trong hộp giảm tốc Trang 8
III.Tính bộ truyền bánh răng Trang 12
IV.Kiểm tra điều kiện bôi trơn của hộp giảm tốc Trang 16
Phần III :Tính toán thiết kế trục và chọn ổ lăn
I. Tính toán thiết kế trục Trang 17
II. Chọn ổ lăn Trang 30
Phần IV :Thiết kế vỏ hộp và bôi trơn hộp giảm tốc Trang36
Phần V : Bảng thống kê các kiểu lắp và dung sai Trang41
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Lêi nãi ®Çu
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y víi néi dung thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ, cô thÓ ë ®©y lµ thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i, víi hép gi¶m tèc hai cÊp trôc vÝt – b¸nh r¨ng víi yªu cÇu vÒ lùc còng nh­ vËn tèc vµ c¸c ®Æc tr­ng kh¸c .
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y víi b­íc ®Çu lµm quen víi c«ng viÖc tÝnh to¸n , thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt m¸y trong lÜnh vùc c¬ khÝ nh»m n©ng cao kü n¨ng tÝnh to¸n , hiÓu s©u h¬n vÒ kiÕn thøc ®· häc .
Néi dung ®å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y bao gåm .
TÝnh to¸n chän ®éng c¬ cho hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i .
TÝnh to¸n bé truyÒn trong vµ bé truyÒn ngoµi .
ThiÕt kÕ trôc vµ chän æ l¨n .
TÝnh toµn vá hép vµ c¸c chi tiÕt kh¸c .
TÝnh to¸n b«i tr¬n .
§å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y lµ tµi liÖu dïng®Ó thiÕt kÕ chÕ t¹o c¸c hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ , nh­ng ®©y kh«ng ph¶i lµ ph­¬ng ¸n tèi ­u nhÊt trong thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng do nh÷ng h¹n chÕ vÒ hiÓu biÕt vµ kinh nghiÖm thùc tÕ .
Trong ®å ¸n nµy cã tham kh¶o tµi liÖu
TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng c¬ khÝ :
TËp 1, TËp 2 : TrÞnh ChÊt – Lª V¨n UyÓn.
Chi tiÕt m¸y – NguyÔn Träng HiÖp :TËp 1, TËp 2.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy NguyÔn V¨n Héi ®· h­íng dÉn vµ gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n m«n häc nµy .
Hµ néi 9/2005.
NguyÔn V¨n Quúnh
§Ò 21:
ThiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i


1.§éng c¬; Tmm=1,4T1;
2.Khíp nèi ; T2=0,6T1;
3.Hép gi¶m tèc ; t1=4 h;
4.Bé truyÒn xÝch ; t2=3 h;
5.B¨ng t¶i; tck=8 h;
*Sè liÖu cho tr­íc
1.Lùc b¨ng t¶i: F=9500N;
2. VËn tèc b¨ng t¶i: v=0,2 m/s;
3.§­êng kÝnh tang: D= 320mm;
4.ChiÒu cao tang : H=\ mm
5.Thêi gian phôc vô: Ih=21000 giê
6.Sè ca lµm viÖc: soca=2;
7.§Æc tÝnh lµm viÖc : va ®Ëp nhÑ;
PhÇn I
I / Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tû sè truyÒn u:
I.1 /Chän ®éng c¬
a/TÝnh c«ng suÊt
+/§Ó ®¶m b¶o cho bé truyÒn ®éng b¨ng t¶i lµm viÖc æn ®Þnh vµ Ýt rung ®éng ta ph¶i tÝnh to¸n vµ chän ®éng c¬ sao cho võa ®ñ c«ng suÊt kh«ng qu¸ thõa nh»m tr¸nh v­ît t¶i vµ thõa t¶i qu¸ nhiÒu .
+/Tõ yªu cÇu: Lùc kÐo b¨ng t¶i : F=9500 N.
VËn tèc b¨ng t¶i : v = 0,2 m/s.
C«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬
Pct=
Trong ®ã:
F=9500 N : Lùc kÐo b¨ng t¶i
V=0,2m/s :vËn tèc b¨ng t¶i
(ch :tæng hiÖu suÊt cña c¸c kh©u
(ch=( k.( tv.( br.( ol4. (x = 0,99.0,80.0,97.0,9924.0,92 =0,6844
(==
Pct= =(kW)
b/TÝnh sè vßng s¬ bé cña trôc ®éng c¬
nsb= ntg .utbhép .utbngoµi theo CT2.16 TL1 ntg= Theo b¶ng 2.4 TL1
Chän utbhop= 80; utbngoai=3
=> nsb=11,94.80.3 = 2860,8;
Do ®ã chän ®éng c¬ K112M2 : ( theo b¶ng P1.1 TL1)
B¶ng th«ng sè ®éng c¬:
N®c(v/p) 
P(Kw) 
Cos( 
( 
Ik/Idn 
Tk/Tdn 

2890 
3 
0,90 
0,835 
7,0 
2,5 

+/ KiÓm tra ®iÒu kiÖn më m¸y

Víi §éng c¬ ®· chän cã ( 
VËy ®éng c¬ K112M2 ®¸p øng ®­îc yªu cÇu c«ng suÊt, tèc ®é vµ ®iÒu kiÖn më m¸y
I.2/ Ph©n phèi tØ sè truyÒn (u)
Tû sè truyÒn cña hÖ dÉn ®éng:
uch=
uch=uhép.ungoµi
Dùa vµo b¶ng 2.4 chän uhép=80,00; => ux= ungoµi = 
Hép gi¶m tèc Trôc vÝt –B¸nh r¨ng
ubr=(0,05 …0,06)uhép=4,00 – 4,80 ; chän ubr= 5,00
=> utv=
I.3/ TÝnh c«ng suÊt,sè vßng quay, m«mem xo¾n trªn c¸c trôc
+/TÝnh c«ng suÊt trªn c¸c trôc:
Ptg=
PIII=
PII=
PI=
P®c=
+/Sè vßng quay trªn c¸c trôc
ntg=
nIII = ntg.ux=11,94.3,025 =36,12 (v/f)
nII = nIII.ubr=36,12.5,00 =180,60 (v/f)
nI = nII.utv=180,60.16,00 =2889,60 (v/f)
+/M«men xo¾n trªn c¸c trôc
T= (Nmm)
Ttg= (Nmm)
TIII= (Nmm)
TII= (Nmm)
TI= (Nmm)
B¶ng th«ng sè:
Trôc

Trôc®/c

Trôc I

Trôc II

Trôc III

Trôc tg


P(kw) 
3,00 
2,75 
2,18 
2,09 
1,90 

u 

16,00 
5,00 
3,025 


n (v/f) 
2890 
2889,60 
180,60 
36,12 
11,94 

T(Nmm) 

9082 
115330 
554968 
1519682 

II/ TÝnh to¸n thiÕt kÕ c¸c bé truyÒn
II.1/ ThiÕt kÕ bé truyÒn ngoµi (xÝch)
a/Chän lo¹i xÝch
V× t¶i nhá , va ch¹m nhÑ ,vËn tèc thÊp (chän xÝch con l¨n
b/X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña xÝch vµ bé truyÒn
Theo b¶ng 5.4 víi u=3,025 chän sè r¨ng xÝch Z1=25; Z2=3,025.25=75,625
LÊy Z2=76 <120 (=Zmax)
Theo (CT5.13) C«ng suÊt tÝnh to¸n
+/ Pt=P.K.Kz.Kn;
Trong ®ã
P = PIII=2,099 (Kw) :c«ng suÊt cÇn truyÒn
Kz=  :hÖ sè r¨ng
Kn= :hÖ sè vßng quay
Theo (CT5.4 ):
K = Ko. Ka. K®c. K®. Kc. Kbt
= 1.1.1,1.1,3.1,25.1,3 =2,324;
Theo b¶ng (5.6)
Ko=1 : hÖ sè ¶nh h­ëng vÞ trÝ bé truyÒn (®­êng nèi 2 t©m ®Üa xÝch
n»m nghiªng 1 gãc <600 so víi ph­¬ng n»m ngang)
Ka=1 : hÖ sè kÓ ®Õn kho¶ng c¸ch trôc vµ chiÒu dµi xÝch (chän a=40p)
K®c=1,1 : hÖ sè kÓ dÕn ¶nh h­ëng cña viÖc ®iÒu chØnh lùc c¨ng xÝch
(®iÒu chØnh ®­îc b»ng con l¨n c¨ng xÝch)
K®=1,3 : hÖ sè t¶i träng ®éng (va ®Ëp nhÑ)
Kc=1,25 : hÖ sè kÓ dÕn chÕ ®é lµm viÖc (2 ca)
Kbt=1,3 : hÖ sè kÓ dÕn ¶nh h­ëng cña viÖc b«i tr¬n (cã bôi chÊt
l­îng b«i tr¬n ®¹t yªu cÇu)
P = 2,099.2,324.1.1,384 = 6,75 (kW);
Theo b¶ng( 5.5) víi n01=50 (v/f) chän bé truyÒn xÝch 1 dÉy cã p =38,1 mm [P]= 10,5 > 6,75(kW) ®ång thêi p < pmaz=50,8 (mm)
+/ Kho¶ng c¸ch trôc
a = 40.p = 40.38,1=1524 (mm)
Theo (5.12) Sè m¾t xÝch
x = 
= 
chän xc=132 ;
&/TÝnh l¹i kho¶ng c¸ch trôc
a*==
= 
§Ó xÝch lµm viÖc kh«ng qu¸ c¨ng cÇn gi¶m 1 l­îng 
=0,003.a*=4,56 mm;
VËy kho¶ng c¸ch trôc lµ a=a*-=1516,54 mm;
+/ Sè lÇn va ®Ëp cña xÝch
Theo (5.14 )
i =<[i] =20(1/s) theo (B5.9)
c/ KiÓm nghiÖm xÝch vÒ ®é bÒn
Theo (5.15)
s =
Q: t¶i träng ph¸ háng (N);
Theo (b5.2)
Q =127kN=127000N ; q=5,5kg; K®=1,7 doTmm/T1=1,4;
Ft : lùc vßng
Ft=1000.P/v; ( víi v= )
= ( N);
F0 = 9,81.Kf.q.a : lùc c¨ng do träng l­îng nh¸nh xÝch bÞ ®éng sinh ra
= 9,81.2.5,5.1,51654=163,65 N víi Kf=2 (®­êng nèi 2 t©m ®Üa xÝch
nghiªng 1 gãc 600 so vãi ph­¬ng n»m ngang );
Fv :lùc c¨ng do lùc li ©m sinh ra
Fv= q.v2 : lùc c¨ng do lùc li t©m sinh ra
=5,5.0,5732=1,8 N
=> s = >7=[s] (theo b¶ng5.10)
VËy xÝch ®ñ bÒn
d/ §­êng kÝnh ®Üa xÝch
Theo 5.17 &b¶ng 13.4
d1=p/sin() = 38,1/sin() = 303,99 mm;
d2=p/sin() = 38,1/sin() = 921,96 mm ;
da1=p.(0,5+cotg() = 320,64mm; da2= 940,22 mm;
df1=d1-2r=303,99 - 2.11,22 = 281,55 mm; df2=899,52 mm;
do r = 0,5025.dl+0,05 =11,22; dl=22,23 mm (theo b¶ng 5.2)
e/ KiÓm nghiÖm ®é bÒn tiÕp xóc cña ®Üa xÝch
øng suÊt tiÕp xóc trªn mÆt r¨ng ®Üa xÝch ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn
(H1=  [(H]
[(H] :øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp
Kr=0,42 :hÖ sè ¶nh h­ëng cña sè r¨ng ®Üa xÝch phô thuéc vµo Z (b¶ng
trang 87)
K®=1,3 :hÖ sè t¶i träng ®éng (b¶ng5.6)
Kv® =13.10-7.n1.p3.m :lùc va ®Ëp trªn m d·y xÝch
=13.10-7.36,12.38,13.1=2,6
Kd=1 :hÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng kh«ng ®Òu cho c¸c dÉy (1dÉy
xÝch)
E=2,1.105 MPa :m«®un ®µn håi
A=395 mm2 :diÖn tÝch chiÕu cña b¶n lÒ (b¶ng5.12 )
=> (H1= < 600 (MPa)
Theo b¶ng 5.11 ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t øng sø©t cho phÐp [(]=600MPa. VËy dïng xÝch 1 d·y ®¶m b¶o ®é bÒn tiÕp xóc cho ®Üa xÝch
T­¬ng tù ®Üa 2: (H2< (H1< 600 (MPa); tho¶ m·n
f/X¸c ®Þnh lùc t¸c dông lªn trôc
Fr=Kx.Ft=1,05.3663 = 3846 (N);
(do Kx=1,05 víi bé truyÒn nghiªng 1 gãc 600 so víi ph­¬ng n»m ngang)
B¶ng c¸c th«ng sè:
CS cho phÐp : [P]=2,099 KW
(1dÉy xÝch) 
Kho¶ng c¸ch trôc:
a =1516,54 mm 

B­íc xÝch: p = 38,1 mm 
§­êng kÝnh ®Üa xÝch:
d1/d2=303,99/921,96 mm 

Sè d·y xÝch: m =1 
Sè r¨ng ®Üa xÝch: z1/z2=25/76 

Sè m¾t xÝch: x=132 
ChiÒu réng ®Üa xÝch (tr20.tl2)
bm= 0,9B- 0,15=0,9.35,46- 0,15
=31,76 mm 

II.2/ Bé truyÒn trôc vÝt –b¸nh vÝt
a/Chän vËt liÖu
+/TÝnh s¬ bé vËn tèc tr­ît
vsb= 4,5.10-5.n1. =4,5.10-5.2890.=6,33> 5m/s
(do n1=2890 v/f; T2=115330 (Nmm) theo môc I)
Theo (B7.1) Víi vsb>5 m/s chän ®ång thanh thiÕc ®Ó chÕ t¹o b¸nh vÝt (M¸c БpOЦΦ 5-5-5)
Trôc vÝt lµm b»ng thÐp C chÊt l­îng tèt (thÐp 45...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement