Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ooh_happyday
#621659

Download Đồ án Nghiên cứu hệ thống lái miễn phí

CHƯƠNG 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI . . 2
1.1.CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG LÁI : . . 2
1.1.1 Xoay các bánh dẫn hướng: (H.1-1a). . 2
1.1.2. Truy ền các momen quay có trị số kh ác nhau đến các bánh xe
chủ động ở bên trái và bên phải.(H.1-1b) . . 2
1.1.3. Kết hợp đồng thời cả hai phương pháp trên. . 2
1.2. Một số bộ phận cơ bản của hệ thống lái. . . 3
1.2.1. Vành tay lái : (volant) . . . 4
1.2.2. Trụ lái : . . . 5
1.2.3 Hộp số lái: . . . 8
1.2.4. Hình thang lái : . . . 15
1.3 Các thông số cơ bản của hệ thống lái : . . 18
1.3.1 Động học của hệ thống lái :. . 18
1.3.1.1. Tỷ số truyền của hệ thống lái ôtô : . . 18
1.3.1.2. Điều kiện không trượt khi quay vòng :. . 20
1.3.2. Hình học lái : . . . 23
1.3.2.1. Góc doãng : . . . 23
1.3.2.2. Góc nghiêng dọc :. . . 27
1.3.2.3.Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng :. 29
1.3.2.4. Độ chụm đầu : . . . 30
1.3.2.5. Độ bẹt của hai bánh xe trước khi quay xe : . 31
1.4.Các yêu cầu của hệ thống lái : . . 31
CHƯƠNG 2 CÁC HỆ THỐNG LÁI THÔNG DỤNG . . 33
2.1. HỆ THỐNG LÁI HAI BÁNH XE PHÍA TRƯỚC : . 33
2.1.1. Khái ni ệm : Hệ thống lái cho phép tác động l ên hai bánh xe
phía . . . . 33
2.1.2.Cấu tạo :. . . 33
2.1.3. Nguyên lý làm việc : . . . 34
SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT
2.1.4. Đánh giá hệ thống lái hai bánh xe phía trước: . 34
2.2. HỆ THỐNG LÁI 4 BÁNH :. . . 34
2.2.1. Khái niệm : . . . 34
2.2.2. Cấu tạo :. . . 35
2.2.3. Nguyên lý làm việc : . . . 36
2.2.4. Đánh giá : H ệ thống lái 4 bánh hiện nay th uộc lĩnh vực phát
triển . . . . 37
2.3.Hệ thống lái cơ học loại thường ( không có trợ lực ) : . 38
2.3.1. Hệ thống lái cơ học loại trục vít –bánh vít :. . 38
2.3.2. Hệ thống lái cơ học loại thanh răng –bánh răng : . 39
2.3.3. Đánh giá về hệ thống lái cơ học loại thường( không có trợ lực ) . 40
2.4. Hệ thống lái cơ học loại cường hóa ( có trợ lực ) :. 41
2.4.1. Khái niệm chung về hệ thống lái có trợ lực : . . 41
2.4.2. Bộ trợ lực lái thủy lực loại thường (không dùng điện tử ) : . 42
2.4.4. Đánh giá về hệ thống lái trợ lực không dùng điện tử : . 45
CHƯƠNG 3 NGUYÊN LÝ CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC 46
ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ . . . 46
3.1. Khái niệm chung về hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử :. 46
3.2. Một số bộ phận của hệ thống láitrợ lực điều khiển điện tử : . 46
3.3. Bộ trợ lực lái điều khiển điện tử: . . 47
3.3.1. Cấu tạo của bộ trợ lực lái điềukhiển điện tử : . 47
3.3.2. Bộ trợ lực thủy lực : . . . 51
3.3.2.1 :Cấu tạo bộ trợ lực thủy lực: . . 52
3.3.2.2. Nguyên lý hoạt động của bộ trợ l ực lái thủy lực: . 53
3.3.3. Van điều khiển ( van quay ): . . 54
3.3.3.1. Cấu tạo van quay: . . . 54
3.3.3.2. Nguyên lý hoạt động của van quay: . . 55
3.4 Bơm thủy lực : . . . 55
3.4.1. Cấu tạo bơm thủy lực:. . . 55
3.4.2. Nguyên lý hoạt động của bơm trợ lực thủy lực: . 56
3.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : . 57++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI ................................... 2
1.1.CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG LÁI : ............................................... 2
1.1.1 Xoay các bánh dẫn hướng: (H.1-1a)................................................ 2
1.1.2. Truyền các momen quay có trị số khác nhau đến các bánh xe
chủ động ở bên trái và bên phải.(H.1-1b)................................................. 2
1.1.3. Kết hợp đồng thời cả hai phương pháp trên.................................... 2
1.2. Một số bộ phận cơ bản của hệ thống lái. .............................................. 3
1.2.1. Vành tay lái : (volant) .................................................................... 4
1.2.2. Trụ lái : ..........................................................................................5
1.2.3 Hộp số lái: ...................................................................................... 8
1.2.4. Hình thang lái : ............................................................................ 15
1.3 Các thông số cơ bản của hệ thống lái : ................................................ 18
1.3.1 Động học của hệ thống lái :........................................................... 18
1.3.1.1. Tỷ số truyền của hệ thống lái ôtô : ......................................... 18
1.3.1.2. Điều kiện không trượt khi quay vòng :................................... 20
1.3.2. Hình học lái : ............................................................................... 23
1.3.2.1. Góc doãng : ........................................................................... 23
1.3.2.2. Góc nghiêng dọc :.................................................................. 27
1.3.2.3.Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng :.......................... 29
1.3.2.4. Độ chụm đầu : ....................................................................... 30
1.3.2.5. Độ bẹt của hai bánh xe trước khi quay xe : ............................ 31
1.4.Các yêu cầu của hệ thống lái : ............................................................. 31
CHƯƠNG 2 CÁC HỆ THỐNG LÁI THÔNG DỤNG ................................ 33
2.1. HỆ THỐNG LÁI HAI BÁNH XE PHÍA TRƯỚC : ........................... 33
2.1.1. Khái niệm : Hệ thống lái cho phép tác động lên hai bánh xe
phía........................................................................................................ 33
2.1.2.Cấu tạo :....................................................................................... 33
2.1.3. Nguyên lý làm việc : .................................................................... 34
SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT
2.1.4. Đánh giá hệ thống lái hai bánh xe phía trước: ..............................34
2.2. HỆ THỐNG LÁI 4 BÁNH :............................................................... 34
2.2.1. Khái niệm : .................................................................................. 34
2.2.2. Cấu tạo :....................................................................................... 35
2.2.3. Nguyên lý làm việc : .................................................................... 36
2.2.4. Đánh giá : Hệ thống lái 4 bánh hiện nay thuộc lĩnh vực phát
triển ....................................................................................................... 37
2.3.Hệ thống lái cơ học loại thường ( không có trợ lực ) : ......................... 38
2.3.1. Hệ thống lái cơ học loại trục vít – bánh vít :................................. 38
2.3.2. Hệ thống lái cơ học loại thanh răng – bánh răng : ........................ 39
2.3.3. Đánh giá về hệ thống lái cơ học loại thường ( không có trợ lực ) . 40
2.4. Hệ thống lái cơ học loại cường hóa ( có trợ lực ) :..............................41
2.4.1. Khái niệm chung về hệ thống lái có trợ lực : ................................ 41
2.4.2. Bộ trợ lực lái thủy lực loại thường (không dùng điện tử ) : .......... 42
2.4.4. Đánh giá về hệ thống lái trợ lực không dùng điện tử :.................. 45
CHƯƠNG 3 NGUYÊN LÝ CẤU TẠO CỦA HỆ THỐNG LÁI TRỢ LỰC 46
ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ .............................................................................. 46
3.1. Khái niệm chung về hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử :.............. 46
3.2. Một số bộ phận của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : .............. 46
3.3. Bộ trợ lực lái điều khiển điện tử: ........................................................ 47
3.3.1. Cấu tạo của bộ trợ lực lái điều khiển điện tử : ..............................47
3.3.2. Bộ trợ lực thủy lực :..................................................................... 51
3.3.2.1 :Cấu tạo bộ trợ lực thủy lực: ................................................... 52
3.3.2.2. Nguyên lý hoạt động của bộ trợ lực lái thủy lực: ................... 53
3.3.3. Van điều khiển ( van quay ): ........................................................ 54
3.3.3.1. Cấu tạo van quay: .................................................................. 54
3.3.3.2. Nguyên lý hoạt động của van quay: ....................................... 55
3.4 Bơm thủy lực : .................................................................................... 55
3.4.1. Cấu tạo bơm thủy lực:.................................................................. 55
3.4.2. Nguyên lý hoạt động của bơm trợ lực thủy lực: ........................... 56
3.5. Nguyên lý hoạt động của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử : ...... 57
SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT
2
.Chương 1:
YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LÁI
1.1.CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG LÁI :
Hệ thống lái của xe cơ giới có chức năng điều khiển quỹ đạo chuyển động của
xe. Việc điều khiển quỹ đạo chuyển dộng của xe có thể là duy trì phương
chuyển động hay thay đổi phương chuyển động hiện tại của xe. Hai quá trình
này được gọi chung là quay vòng xe.Việc quay vòng xe cơ giới hiện nay có
thể được thực hiện bằng các phương pháp sau đây :
1.1.1 Xoay các bánh dẫn hướng: (H.1-1a)
H.1-1 .Các phương pháp quay vòng xe cơ giới
1.1.2. Truyền các momen quay có trị số khác nhau đến các bánh xe chủ
động ở bên trái và bên phải.(H.1-1b)
1.1.3. Kết hợp đồng thời cả hai phương pháp trên.
Phương pháp quay các bánh xe dẫn hướng để quay vòng xe cơ giới được sử
dụng phổ biến nhất hiện nay. Phương pháp thay đổi hướng momen ở các bánh
SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT
3
xe chủ động thường áp dụng cho các loại xe cơ giới bánh xích. Đối với xe
bánh xích, có thể kết hợp việc truyền momen khác nhau đến các bánh chủ
động ở hai bên của xe với việc hãm các bánh xe phía gần tâm quay vòng để
quay vòng trên diện tích rất nhỏ ,thậm chí có thể quay vòng xe tại chỗ.
Phương pháp quay vòng bằng cách kết hợp quay bánh dẫn hướng và thay đổi
momen kéo các bánh chủ động đôi khi được sử dụng cho loại xe chăm sóc
cây trồng với yêu cầu quay vòng trên một diện tích rất nhỏ.
1.2. Một số bộ phận cơ bản của hệ thống lái.
H.1-2 Một số bộ phận của hệ thống lái
SVTH:Hồ Duy Linh CK45-DLOT
4
1.2.1. Vành tay lái : (volant)
+ Chức năng : có chức năng tiếp nhận momen quay từ người lái rồi
truyền cho trục lái.
+ Cấu tạo
H.1-3 Vành tay lái
Vành tay lái có cấu tạo tương đối giống nhau ở tấc cả các loại ôtô.Nó bao
gồm một vành hình tròn và một vài nan hoa được bố trí quanh vành trong của
vành tay lái. Ngoài chức năng chính là tạo momen lái, vành tay lái còn là nơi
bố trí một số bộ phận khác của ôtô như : nút điều khiển còi ,túi khí an toàn..vv
Đa số các ôtô hiện nay được trang bị loại còi điện . Nút nhấn còi thư
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online