Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By firstlove_85dn
#621644

Download Đồ án Thiết kế và lập quy trình công nghệ chế tạo mũi khoan tiêu chuẩn phi 17 miễn phí

MỤC LỤC
Phần mở đầu : Tổng quan về mũi khoan. 3
Phần I : Thiết kế mũi khoan xoắn tiêu chuẩn 17. 8
Vật liệu chế tạo mũi khoan. 9
Kết cấu mũi khoan. 14
Phần II : Thiết kế qui trình công nghệ chế tạo mũi khoan. 25
Đặc điểm kết cấu mũi khoan 26
Xác định dạng sản xuất. 27
Chọn phôi và phương pháp chế tạo phôi. 32
Thiết kế qui trình chế tạo mũi khoan. 34
Sơ đồ thứ thự các nguyên công. 40
Phần III : Tính và tra lượng dư. 64
I. Tính và tra lượng dư
II. Lập bảng
Phần IV : Tính và tra chế độ cắt. 72
A. Tính chế độ cắt cho các nguyên công tiện thô phần chuôi
B. Tính chế độ cắt cho các nguyên công
Phần V : Tính và thiết kế đồ gá. 106
 ++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
®¹i häc Th¸i Nguyªn
tr­êng ®¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp
khoa c¬ khÝ - chÕ t¹o m¸y
bé m«n: dông cô c¾t vËt liÖu kü thuËt
---------------- -( -----------------
®å ¸n
tèt nghiÖp
Gi¸o viªn h­íng dÉn : Th¹c sü Hµ ThÞ Mai
Sinh viªn thiÕt kÕ : Vò Kh¾c Uyªn
Líp : TC2001MA
Th¸i Nguyªn - 2006
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Tr­êng ®¹i häc kü thuËt §éc lËp -Tù do -H¹nh phóc
C«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn ---------------000------------------
§Ò TµI
THIÕT KÕ ®å ¸n TèT NGHIÖP
Ng­êi thiÕt kÕ : Vò Kh¾c Uyªn
Líp : TC01MA
Ngµnh : ChÕ t¹o m¸y
C¸n bé h­íng dÉn : Th.s Hµ ThÞ Mai
……………………
Ngµy giao ®Ò tµi :
Ngµy hoµn thµnh ®Ò tµi :
Néi dung ®Ò tµi: ThiÕt kÕ vµ lËp quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mòi khoan tiªu chuÈn (17
S¶n l­îng: 25.000 chiÕc/n¨m;
Trang thiÕt bÞ : tù chän
Tæ tr­ëng bé m«n C¸n bé h­íng dÉn TM HiÖu tr­ëng
(Ký tªn) (Ký tªn) Chñ nhiÖm khoa
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Tr­êng ®¹i häc kü thuËt §éc lËp -Tù do -H¹nh phóc
c«ng nghiÖp Th¸i Nguyªn ---------------000------------------
ThuyÕt minh
®å ¸n TèT NGHIÖP
Sinh viªn thiÕt kÕ : Vò Kh¾c Uyªn
Líp : TC01MA
Ngµnh : ChÕ t¹o m¸y
C¸n bé h­íng dÉn : Th.s Hµ ThÞ Mai
……………………
§Ò tµi: ThiÕt kÕ vµ lËp quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mòi khoan tiªu chuÈn (17
Sè trang thuyÕt minh : 107 trang
Sè b¶n vÏ: 07 b¶n A0
01 b¶n A0 –b¶n vÏ lång ph«i
05 b¶n A0- thø tù c¸c nguyªn c«ng
01 b¶n A0 –b¶n vÏ thiÕt kÕ ®å g¸
Tæ tr­ëng bé m«n C¸n bé h­íng dÉn TM hiÖu tr­ëng
(Ký tªn) (Ký tªn) Chñ nhiÖm khoa
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
môc lôc

Trang 

PhÇn më ®Çu : Tæng quan vÒ mòi khoan. 
3 

PhÇn I : ThiÕt kÕ mòi khoan xo¾n tiªu chuÈn (17. 
8 

VËt liÖu chÕ t¹o mòi khoan. 
9 

KÕt cÊu mòi khoan. 
14 

PhÇn II : ThiÕt kÕ qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mòi khoan. 
25 

§Æc ®iÓm kÕt cÊu mòi khoan 
26 

X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt. 
27 

Chän ph«i vµ ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i. 
32 

ThiÕt kÕ qui tr×nh chÕ t¹o mòi khoan. 
34 

S¬ ®å thø thù c¸c nguyªn c«ng. 
40 

PhÇn III : TÝnh vµ tra l­îng d­. 
64 

I. TÝnh vµ tra l­îng d­ 


II. LËp b¶ng 


PhÇn IV : TÝnh vµ tra chÕ ®é c¾t. 
72 

A. TÝnh chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng tiÖn th« phÇn chu«i 


B. TÝnh chÕ ®é c¾t cho c¸c nguyªn c«ng 


PhÇn V : TÝnh vµ thiÕt kÕ ®å g¸. 
106 

I. §Æt vÊn ®Ò 


II. 


Lêi nãi ®Çu
Theo xu thÕ chung cña sù ph¸t triÓn khoa kü thuËt häc hiÖn thÕ giíi ViÖt Nam chóng ta cã nh÷ng ph¸t triÓn rÊt ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt lµ trong c«ng nghiÖp .Nh­ng so víi nÒn c«ng nghiÖp cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi chóng ta cßn nhiÒu thua kÐm.
chÝnh v× vËy viÖc ®µo t¹o nh÷ng trÝ thøc trÎ cho t­¬ng lai lµ mét viÖc hÕt søc quan träng nh»m ®¸p øng nhu cÇu cÇn thiÕt cña nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i .§Æc biÖt lµ trong c¸c tr­êng kü thuËt n¬i trùc tiÕp ®µo t¹o ra nh÷ng kü s­ vµ cö nh©n t­¬ng lai cña ®Êt n­íc.
Vµ tr­êng ®¹i häc kü thuËt c«ng nghiÖp th¸i nguyªn còng vËy víi truyÒn thèng l©u ®êi cïng víi ®éi ngò gi¶ng viªn nhiÖt t×nh gi¶ng dËy.
Lµ mét trong nh÷ng sinh viªn cña tr­êng, em biÕt vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh .Sau n¨m n¨m häc vµ nghiªn cøu t¹i tr­êng ®Õn nay em ®­îc nhËn ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “ThiÕt kÕ vµ lËp quy tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o mòi khoan xo¾n (17” do c« gi¸o Hµ ThÞ Mai h­íng dÉn.
§èi víi em ®©y lµ mét ®Ò tµi kh¸ phøc t¹p, nh­ng ®­îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o h­íng dÉn vµ víi nh÷ng lç lùc cña b¶n th©n, ®Õn nay em ®· hoµn thµnh ®å ¸n cña m×nh. Song do thêi gian cã h¹n cïng víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ v× vËy ®å ¸n cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt .Do ®ã em rÊt mong ®­îc sù chØ b¶o cña thÇy c« gi¸o ®Ó ®å ¸n cña em ®­îc hoµn thiªn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o Th.s Hµ ThÞ Mai ®· tËn t×nh chØ b¶o ®Ó em hoµn thµnh ®å ¸n ®óng thêi h¹n. Em còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi c¸c thÇy c« trong bé m«n vµ khoa C¬ khÝ chÕ t¹o m¸y.
Th¸i Nguyªn ngµy .... th¸ng ..... n¨m 200...
Sinh viªn
Vò Kh¾c Uyªn
PhÇn Më §ÇU
TæNG QUAN
VÒ MòI KHOAN
I. §Æc ®iÓm vµ vai trß cña mòi khoan
HiÖn nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña khoa häc hiÖn ®¹i vµ viÖc ¸p dông nhiÒu biÖn ph¸p còng nh­ nh÷ng thµnh qu¶ hiÖn ®¹i vµo trong s¶n xuÊt v× vËy mµ nhu cÇu ®ßi hái chÊt l­îng s¶n phÈm ngµy cµng cao h¬n .
Trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt dao c¾t nãi chung vµ trong c«ng nghÖ chÕ t¹o mòi khoan nãi riªng vÞªc kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l­îng còng nh­ hoµn thiÖn kÕt cÊu lµ mét nhu cÇu lu«n ®­îc ®Ò ra ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu thiÕt yÕu cña nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i.
Víi ®Æc ®iÓm cña mòi khoan lµ chi tiÕt d¹ng trôc nã lµ dông cô c¾t ®Ó gia c«ng lç h×nh trô trªn vËt liÖu ®Æc, khoan réng lè ®· cã s½n. Mòi khoan cã thÓ khoan th«ng hoÆc kh«ng th«ng tuú thuéc vµo yªu cÇu cña chi tiÕt gia c«ng .
Gia c«ng b»ng mòi khoan ®¹t ®­îc ®é chÝnh x¸c cÊp 11 ( 12 cÊp nh½n bÒ mÆt (3 ( (5 (Ra = 5 ( 20)
(Rz = 20 ( 80)
V× ®é chÝnh x¸c, vµ ®é nh½n bÒ mÆt cña chi tiÕt gia c«ng kh«ng cao, mòi khoan th­êng ®­îc dïng ®Ó gia c«ng th«.
Víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ngµy nay cã rÊt nhiÒu ph­¬ng ph¸p gia c«ng mòi khoan. Tuú thuéc vµo kÝch th­íc cña mòi khoan yªu cÇu mµ ta cã nh÷ng ph­¬ng ph¸p chÕ t¹o thÝch hîp .
Víi tõng lo¹i c«ng dông mµ mòi khoan cã c¸c lo¹i sau.
+Mòi khoan nßng sóng (mòi khoan lç s©u).
Khi khoan lç s©u ®Ó h¹n chÕ nh÷ng nh­îc ®iÓm do mòi khoan ruét gµ ng­êi ta sö dông mòi khoan kiÓu nßng sóng.
+Mòi khoan t©m .

+Mòi khoan xo¾n (mòi khoan ruét gµ).

HiÖn nay mòi khoan xo¾n lµ lo¹i ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt , nã cã thÓ khoan c¶ lç s©u lÉn lç n«ng tuú thuéc vµo yªu cÇu .
_Mét sè yªu cÇu cña mòi khoan xo¾n.
+VËt liÖu chÕ t¹o :cã thÓ dïng thÐp Y12A,9XC, P9, P18 hoÆc g¾n m¶nh hîp kim cøng.
+§é cøng sau nhiÖt luyÖn : HRC 60 ( 65 .
+§é nh½n bÒ mÆy sau, c¹nh viÒn mÆt chu«i kh«ng thÊp h¬n cÊp 8.
§é nh½n mÆt r·nh kh«ng thÊp h¬n cÊp 7.
+§é c«n ng­îc trªn phÇn lµm viÖc :0.04(0.09mm trªn 100mm chiÒu dµi.
+ §­êng kÝnh lâi mòi khoan cã thÓ cè ®Þnh hoÆc t¨ng dÇn vÒ phÝa chu«i tõ 1,4 ( 1.8mm trªn 100mm chiÒu dµi.
+ §é ®¶o h­íng kÝnh gi÷a phÇn lµm viÖc víi phÇn chu«i kh«ng ®ù¬c v­ît qua trÞ sè sau:
®­êng kÝnh D≤ 20mm lµ 0.12mm.
§­êng kÝnh D> 20(50 mm lµ 0.15.
§­êng kÝnh D>50mm lµ 0,18mm.
+Sai lÖch c¸c gãc mòi khoan kh«ng v­ît qu¸ ±2°.
Víi nh÷ng yªu cÇu kü thuËt trªn ®Ó cô thÓ ho¸ qu¸ tr×nh chÕ t¹o mòi khoan xo¾n tiªu chuÈn (17 ta b­íc vµo thùc hiÖn c¸c phÇn sau.
PhÇn i
ThiÕt kÕ mòi khoan xo¾n tiªu chuÈn
I.VËt liÖu chÕ t¹o mòi khoan
Trong qu¸ tr×nh gia c«ng phÇn c¾t cña dao trùc tiÕp lµm nhiÖm vô c¾t ®Ó t¹o ra phoi vµ t¹o h×nh. §Ó n©ng cao n¨ng suÊt c¾t, n©ng cao chÊt l­îng bÒ mÆt gia c«ng phÇn c¾t cña dao kh«ng nh÷ng ph¶i cã h×nh d¸ng h×nh häc hîp lý mµ ph¶i ®­îc chÕ t¹o tõ nh÷ng vËt liÖu thÝch hîp.
V× vËy ®Ó cã vËt liÖu thÝch hîp cho viÖc chÕ t¹o mòi khoan ta ®i t×m hiÓu yªu cÇu cña vËt liÖu chÕ t¹o mòi khoan sau.
1. Nh÷ng yªu cÇu chung cña vËt liÖu chÕ t¹o mòi khoan.
a).TÝnh n¨ng c¾t.
Trong qu¸ tr×nh c¾t ë phÇn l­ìi c¾t trªn mÆt tr­íc vµ mÆt sau cña dao th­êng xuÊt hiÖn øng xuÊt tiÕp xóc rÊt lín, kho¶ng 4000 ( 5000N/ mm² ®ång thêi ¸p lùc riªng lín gÊp 100 ( 200 lÇn so víi ¸p lùc cho phÐp cña chi tiÕt m¸y nhiÖt ®é tËp trung lªn vïng c¾t lªn tíi 600(900°C. Trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc nh­ vËy viÖc c¾t chØ thùc hi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement