Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By heocondethuongk2410
#621639

Download Đề tài Thông gió và Giải pháp thiết kế hệ thống thông gió trong xưởng may miễn phí

MỤC LỤC . Trang
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU. 4
PHẦN 2: NỘI DUNG . 5
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG GIÓ . 5
1. KHÁI NIỆM CHUNG . 5
1.1 Không khí . 5
1.1.1 Khái niệm . 5
1.1.2 Ảnh hƣởng c ủa không khí . 5
1.2 Thông gió . 6
1.2.1 Khái niệm . 6
1.2.2 Mục đích thông gió . 6
1.2.3 Tiêu c huẩn về thông gió của Việt Nam . 6
2. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG THÔNG GIÓ . 6
2.1 Lƣu lƣợng thông gió khử khí – hơi nƣớc độc . 6
2.2 Lƣu lƣợng thông gió khử bụi . 7
2.3 Lƣu lƣợng thông gió khử đồng thời nhiệt thừa và ẩm . 7
2.4 Bội số trao đổi không khí . 7
3. PHÂN LOẠI THÔNG GIÓ . 8
3.1 P hân lo ại thô ng gió theo thời gian hoạt động . 8
3.1.1 Thô ng gió định kì . 8
3.1.2 Thô ng gió thƣờng xuyên . 8
3.2 Phân lo ại thô ng gió theo sơ đồ tổ chức . 8
3.2.1 Thông gió chung . 8
3.2.2 Thô ng gió cục bộ . 9
3.3 P hân lo ại thô ng gió theo nguyên nhân gây r a sự tr ao đổi khô ng khí . 9
3.3.1 Thô ng gió tự nhiên . 9
3.3.2 Thô ng gió cƣỡng bức . 9
3.4 Thô ng gió phối hợp và hệ thố ng điều hòa không khí . 10
3.4.1 Thô ng gió phối hợp. 10
3.4.2 Hệ thống điều hò a khô ng khí . 10
3.4.3 Thô ng gió tuần hoàn . 11
CHƯƠNG 2: THÔNG GIÓ TRONG XƢỞNG CÔNG NGHIỆP . 11
1. NGUYÊN TẮC CĂN BẢN BỐ TRÍ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ . 11
2. THIẾT BỊ CHÍNH TRONG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ . 11
2.1 Hệ thống hút . 11
2.2 Hệ thống thổi. 12
2.3 Đặc điểm c ấu tạo c ủa các thiết bị chính . 12
2.3.1 Miệng thổi, miệng hút không khí . 12
2.3.2 Đƣờng ống dẫn khí . 13
2.3.3 Bộ phận thu và thải không khí . 14
2.3.4 Buồng thô ng gió . 14
2.3.5 Các bộ phận điều chỉnh lƣu lƣợng không khí . 14
3. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TRONG CÁC PHÂN XƢỞNG CÔNG NGHIỆP . 15
3.1 Phân xƣởng nóng. 15
3.2 Phân xƣởng ẩm ƣớt . 15
3.3 Phân xƣởng tỏa khí và hơi độc . 16
3.4 Phân xƣởng tỏa bụi . 17
3.5 Phân xƣởng hàn . 18
3.6 Phân xƣởng cơ khí. 19
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TRONG XƢỞNG MAY .19
1. ĐẶC ĐIỂM MỐI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ TRONG XƢỞNG MAY .19
2. BIỆN PHÁP THÔNG GIÓ .20
3. GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ TRONG CÁC PHÂN XƢỞNG CẮT .24
3.1 Phân xƣởng cắt . 24
3.2 Phân xƣởng may . 24
3.3 Phân xƣởng hoàn tất. 26
4. GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH THÔNG GIÓ HIỆN NAY . 26
4.1. Mô hình thông gió làm mát đoạn nhiệt áp suất dƣơng . 26
4.2 Một số mô hình thông gió sử dụng hiện nay . 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 30
PHỤ LỤC . 31
PHẦN 3: LỜI KẾT . 33++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG

Đề tài:
GVHD: Th.S Nguyễn Tuấn Anh
SVTH:
- Lƣu Thùy Dung _ 07109009
- Hoàng Kim Cúc _ 07109005
- Lê Thị Thảo Phƣơng _ 07109057
Lớp 07109, nhóm 24
--- Tháng 11/2010 ---
Thông gió & Giải pháp thiết kế hệ thống thông gió trong xƣởng may
Nhóm 24 -2-
MỤC LỤC ....................................................................................................................... Trang
PHẦN 1: LỜI MỞ ĐẦU........................................................................................................ 4
PHẦN 2: NỘI DUNG ............................................................................................................ 5
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG GIÓ ............................................................... 5
1. KHÁI NIỆM CHUNG ...................................................................................................... 5
1.1 Không khí....................................................................................................................... 5
1.1.1 Khái niệm ............................................................................................................ 5
1.1.2 Ảnh hƣởng của không khí ................................................................................. 5
1.2 Thông gió ....................................................................................................................... 6
1.2.1 Khái niệm ............................................................................................................ 6
1.2.2 Mục đích thông gió ............................................................................................ 6
1.2.3 Tiêu chuẩn về thông gió của Việt Nam ........................................................... 6
2. TÍNH TOÁN LƢU LƢỢNG THÔNG GIÓ .................................................................. 6
2.1 Lƣu lƣợng thông gió khử khí – hơi nƣớc độc ........................................................... 6
2.2 Lƣu lƣợng thông gió khử bụi ....................................................................................... 7
2.3 Lƣu lƣợng thông gió khử đồng thời nhiệt thừa và ẩm .............................................. 7
2.4 Bội số trao đổi không khí ............................................................................................. 7
3. PHÂN LOẠI THÔNG GIÓ ............................................................................................. 8
3.1 Phân loại thông gió theo thời gian hoạt động ............................................................ 8
3.1.1 Thông gió định kì ............................................................................................... 8
3.1.2 Thông gió thƣờng xuyên ................................................................................... 8
3.2 Phân loại thông gió theo sơ đồ tổ chức ...................................................................... 8
3.2.1 Thông gió chung ................................................................................................ 8
3.2.2 Thông gió cục bộ ................................................................................................ 9
3.3 Phân loại thông gió theo nguyên nhân gây ra sự trao đổi không khí ..................... 9
3.3.1 Thông gió tự nhiên ............................................................................................. 9
3.3.2 Thông gió cƣỡng bức ......................................................................................... 9
3.4 Thông gió phối hợp và hệ thống điều hòa không khí ............................................. 10
3.4.1 Thông gió phối hợp.......................................................................................... 10
3.4.2 Hệ thống điều hòa không khí .......................................................................... 10
3.4.3 Thông gió tuần hoàn ........................................................................................ 11
CHƢƠNG 2: THÔNG GIÓ TRONG XƢỞNG CÔNG NGHIỆP ............................. 11
1. NGUYÊN TẮC CĂN BẢN BỐ TRÍ HỆ THỐNG THÔNG GIÓ .......................... 11
2. THIẾT BỊ CHÍNH TRONG HỆ THỐNG THÔNG GIÓ ........................................ 11
2.1 Hệ thống hút ......................................................................................................... 11
2.2 Hệ thống thổi........................................................................................................ 12
2.3 Đặc điểm cấu tạo của các thiết bị chính ........................................................... 12
2.3.1 Miệng thổi, miệng hút không khí .............................................................. 12
2.3.2 Đƣờng ống dẫn khí ...................................................................................... 13
2.3.3 Bộ phận thu và thải không khí ................................................................... 14
2.3.4 Buồng thông gió ........................................................................................... 14
2.3.5 Các bộ phận điều chỉnh lƣu lƣợng không khí .......................................... 14
Thông gió & Giải pháp thiết kế hệ thống thông gió trong xƣởng may
Nhóm 24 -3-
3. HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TRONG CÁC PHÂN XƢỞNG CÔNG NGHIỆP ...... 15
3.1 Phân xƣởng nóng................................................................................................. 15
3.2 Phân xƣởng ẩm ƣớt ............................................................................................. 15
3.3 Phân xƣởng tỏa khí và hơi độc .......................................................................... 16
3.4 Phân xƣởng tỏa bụi ............................................................................................. 17
3.5 Phân xƣởng hàn ................................................................................................... 18
3.6 Phân xƣởng cơ khí............................................................................................... 19
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HỆ THỐNG THÔNG GIÓ TRONG XƢỞNG MAY ............19
1. ĐẶC ĐIỂM MỐI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ TRONG XƢỞNG MAY ..............................19
2. BIỆN PHÁP THÔNG GIÓ .................................................................................................20
3. GIẢI PHÁP THÔNG GIÓ TRONG CÁC PHÂN XƢỞNG CẮT .....................................24
3.1 Phân xƣởng cắt ..................................................................................................... 24
3.2 Phân xƣởng may .................................................................................................. 24
3.3 Phân xƣởng hoàn tất............................................................................................ 26
4. GIỚI THIỆU CÁC MÔ HÌNH THÔNG GIÓ HIỆN NAY ....................................... 26
4.1. Mô hình thông gió làm mát đoạn nhiệt áp suất dƣơng .................................. 26
4.2 Một số mô hình thông gió sử dụng hiện nay ................................................... 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................. 30
PHỤ LỤC .............................................................................................................................. 31
PHẦN 3: LỜI KẾT .............................................................................................................. 33
Thông gió & Giải pháp thiết kế hệ thống thông gió trong xƣởng may
Nhóm 24 -4-
LỜI MỞ ĐẦU
các bạn thân mến!
Một xƣởng may muốn hoạt động sao cho hiệu quả nhất không chỉ đòi hỏi
nguồn nhân lực, vị trí, kinh doanh, trang thiết bị … mà nó còn phụ thuộc
rất nhiều vào điều kiện và môi trƣờng làm việc. Vấn đề đặt ra là làm gì và
làm nhƣ thế nào để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng làm việc . Vì vậy
nhóm chúng tui chọn để tài“Thông gió & Giải pháp thiết kế hệ thống
thông gió trong xƣởng may”. Với đề tài này các bạn có thể hiểu ...
Hình đại diện của thành viên
By bao008
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#697776 Link download đây
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement