Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Vruyk
#621633

Download Đề tài Lựa chọn máy chính cho tàu kéo lưới miễn phí

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.3
LỜI CẢM ƠN .4
MỤC LỤC.5
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .8
DANH MỤC CÁC BẢNG .9
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, ẢNH .11
LỜI MỞ ĐẦU .14
Chương1 : HIỆN TRẠNG ĐỘI TÀU LƯỚI KÉO TỈNH KIÊN GIANG VÀ
MÁY CHÍNH CỦA CHÚNGd
1.1-TÌNH HÌNH KHAI THÁC HẢI SẢN CỦA TỈNH KIÊN GIANG.17
1.1.1. Ngư trường và ngành nghề khai thác hải sản .17
1.1.2. Nghề lưới kéo .25
1.2. ĐỘI TÀU LƯỚI KÉO VÀ MÁY CHÍNH CỦA CHÚNG.27
1.2.1. Vỏ tàu lưới kéo.27
1.2.2. Máy chính trên tàu.39
1.2.3. Ngư cụ của nghề lưới kéo .42
1.2.4.Các cơ sở dịch vụ khác.43
1.3. NHẬN XÉT.44
Chương 2 : LỰA CHỌN MÁY CHÍNH CHO TÀU LƯỚI KÉO KIÊN GIANG
2.1. CHỌN ĐỘNG CƠ LÀM MÁY CHÍNH CHO TÀU LƯỚI KÉO .46
2.1.1. Thỏa mãn công suất đòi hỏi cuả tàu.47
2.1.2. Thỏa mãn về tốc độ .48
2.1.3. Thỏa mãn điều kiện lắp đặt trong buồng máy .50
2.1.4. Chi phí nhiên liệu và dầu bôi trơn thấp.51
2.2. VẤN ĐỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI LIÊN QUAN.51
2.2.1. Giá thành thấp.51
2.2.2.Nguồn cung cấp động cơ và thiết bị dồi dào.52
6
2.2.3. Các vấn đề chính trị, xã hội có liên quan.53
Chương 3 : ĐỘNG CƠ CUMMINS VÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHÚNG
KHI LÀM MÁY CHÍNH TRÊN TÀU LƯỚI KÉO CỦA TỈNH
3.1. HỌ ĐỘNG CƠ CUMMINS .54
3.1.1. Giới thiệu.54
3.1.2.Phân loại.58
3.1.3. Đặc điểm cấu tạo và tính năng kỹ thuật của động cơ CUMMINS .59
3.1.4. Các loại động cơ CUMMINS hiện có ở Việt Nam.88
3.2. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ CUMMINS LÀM MÁY
CHÍNH TRÊN TÀU LƯỚI KÉO KIÊN GIANG.90
3.2.1. Loại động cơ CUMMINS hiện dùng làm máy chính Tàu lưới kéo .90
3.2.2. Hiệu quả sử dụng động cơ CUMMINS làm máy chính
cho tàu lưới kéo của Kiên Giang.108
3.2.3. Hiệu quả sử dụng của động cơ Cummins nhìn từ góc độ KT-XH .125
3.3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ .130
Chương 4 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ
CUMMINS LÀM MÁY CHÍNH CHO TÀU LƯỚI KÉO KIÊN GIANG
4.1. GIẢI PHÁP VỀ KỸ THUẬT .134
4.1.1. Lập hồ sơ Kỹ thuật .134
4.1.2. Tận dụng công suất của máy chính .135
4.1.3. Cải tiến lại bánh đà .136
4.1.4. Cải hoán hệ thống làm mát .137
4.1.5. Cải hoán hệ thống nhiên liệu .140
4.2. GIẢI PHÁP VỀ KINH TẾ.140
4.3. GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI.141
Chương 5 : KẾT LUẬN .142
TÀI LIỆU THAM KHẢO .145
PHỤ LỤC .147++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

3
LỜI CAM ĐOAN
tui là Trần Ngọc Tiếng, học viên lớp Cao học Kỹ thuật Tàu
thủy, khóa 2004-2007, xin cam đoan :
Mọi tài liệu, số liệu dùng tính toán, dẫn chứng đều hợp lệ và
chính xác, không vi phạm pháp luật.
Nếu có cá nhân, Tổ chức nào tranh chấp xung quanh các
tài liệu, số liệu trên, tui xin chịu trách nhiệm hoàn toàn.
4
LỜI CẢM ƠN
Luận văn được thực hiện và hoàn thành trong một thời gian
dài với sự giúp đở và hướng dẫn nhiệt tình của PGS-TS Dương
Đình Đối; sự tận tình trau dồi, rèn luyện kiến thức cho tui trong
suốt quá trình tham gia học tập của các Thầy, Cô Khoa Cơ khí;
sự quan tâm, chăm sóc và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong học
tập, công tác của UBND tỉnh, Sở Thủy sản và Xí nghiệp quản lý
bến, cảng cá Kiên Giang; sự giúp đở nhiệt thành của các bạn
đồng môn và đặc biệt là sự giúp đở hết mình của các cán bộ Chi
cục BVNL Thủy sản Kiên Giang, Chủ tàu, Thuyền trưởng các tàu
KG -1574 -TS, KG -1574B -TS, KG -90639 -TS, KG-90209-TS, KG
-90909 -TS… đã cung cấp chính xác và đầy đủ các tài liệu, dữ
liệu để tui hoàn thành luận văn này.
Tận đáy lòng mình, tui xin chân thành Thank lòng nhiệt
thành của các Thầy, Cô và mọi người.
5
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN.................................................................................................3
LỜI CẢM ƠN ......................................................................................................4
MỤC LỤC.............................................................................................................5
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .......................................8
DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................9
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, ẢNH ................................................11
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................14
Chương1 : HIỆN TRẠNG ĐỘI TÀU LƯỚI KÉO TỈNH KIÊN GIANG VÀ
MÁY CHÍNH CỦA CHÚNG
1.1-TÌNH HÌNH KHAI THÁC HẢI SẢN CỦA TỈNH KIÊN GIANG.............17
1.1.1. Ngư trường và ngành nghề khai thác hải sản .......................................17
1.1.2. Nghề lưới kéo ............................................................................................25
1.2. ĐỘI TÀU LƯỚI KÉO VÀ MÁY CHÍNH CỦA CHÚNG ...........................27
1.2.1. Vỏ tàu lưới kéo..........................................................................................27
1.2.2. Máy chính trên tàu...................................................................................39
1.2.3. Ngư cụ của nghề lưới kéo ........................................................................42
1.2.4.Các cơ sở dịch vụ khác..............................................................................43
1.3. NHẬN XÉT...................................................................................................44
Chương 2 : LỰA CHỌN MÁY CHÍNH CHO TÀU LƯỚI KÉO KIÊN GIANG
2.1. CHỌN ĐỘNG CƠ LÀM MÁY CHÍNH CHO TÀU LƯỚI KÉO ...............46
2.1.1. Thỏa mãn công suất đòi hỏi cuả tàu .......................................................47
2.1.2. Thỏa mãn về tốc độ ..................................................................................48
2.1.3. Thỏa mãn điều kiện lắp đặt trong buồng máy ......................................50
2.1.4. Chi phí nhiên liệu và dầu bôi trơn thấp .................................................51
2.2. VẤN ĐỀ KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI LIÊN QUAN.........................51
2.2.1. Giá thành thấp ..........................................................................................51
2.2.2.Nguồn cung cấp động cơ và thiết bị dồi dào ...........................................52
6
2.2.3. Các vấn đề chính trị, xã hội có liên quan ...............................................53
Chương 3 : ĐỘNG CƠ CUMMINS VÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHÚNG
KHI LÀM MÁY CHÍNH TRÊN TÀU LƯỚI KÉO CỦA TỈNH
3.1. HỌ ĐỘNG CƠ CUMMINS .........................................................................54
3.1.1. Giới thiệu..................................................................................................54
3.1.2.Phân loại.....................................................................................................58
3.1.3. Đặc điểm cấu tạo và chức năng kỹ thuật của động cơ CUMMINS ….59
3.1.4. Các loại động cơ CUMMINS hiện có ở Việt Nam.................................88
3.2. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ CUMMINS LÀM MÁY
CHÍNH TRÊN TÀU LƯỚI KÉO KIÊN GIANG...............................................90
3.2.1. Loại động cơ CUMMINS hiện dùng làm máy chính Tàu lưới kéo .....90
3.2.2. Hiệu quả sử dụng động cơ CUMMINS làm máy chính
cho tàu lưới kéo của Kiên Giang.....................................................................108
3.2.3. Hiệu quả sử dụng của động cơ Cummins nhìn từ góc độ KT-XH ...125
3.3. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ .....................................................................130
Chương 4 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ
CUMMINS LÀM MÁY CHÍNH CHO TÀU LƯỚI KÉO KIÊN GIANG
4.1. GIẢI PHÁP VỀ KỸ THUẬT .....................................................................134
4.1.1. Lập hồ sơ Kỹ thuật ..................................................................................134
4.1.2. Tận dụng công suất của máy chính .......................................................135
4.1.3. Cải tiến lại bánh đà .................................................................................136
4.1.4. Cải hoán hệ thống làm mát ....................................................................137
4.1.5. Cải hoán hệ thống nhiên liệu .................................................................140
4.2. GIẢI PHÁP VỀ KINH TẾ.........................................................................140
4.3. GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI ....................................................141
Chương 5 : KẾT LUẬN .................................................................................142
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................145
PHỤ LỤC ..........................................................................................................147
7
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
UBND - Ủy ban Nhân dân
DVHCNC - Dịch vụ hậu cần nghề cá
CT ĐBXB - Chương trình đánh bắt xa bờ
BVNL - Bảo vệ nguồn lợi
NLTS - Nguồn lợi thủy sản
KTHS - Khai thác Hải sản
CT-XH - Chính trị - Xã hội
M-V-CV - Máy - Vỏ - Chân vịt
HQSD - Hiệu quả sử dụng
LK Đơ - Lưới kéo đơn
LK Đô - Lưới kéo đôi
MTCTT - Mẫu tàu cá truyền thống
TLK - Tàu lưới kéo
ĐCTCD - Động cơ thủy chuyên dùng
ĐCBTH - Động cơ bộ thủy hóa
Thủy-mới 100% - Động cơ thủy chuyên dùng mới 100%
Thủy-Cũ vừa 80% - Động cơ thủy chuyên dùng cũ vừa 80%
Thủy-Cũ 50% - Động cơ thủy chuyên dùng cũ 50%
Bộ - Cũ vừa 80% - Động cơ bộ thủy hóa cũ vừa 80%
Bộ -cũ 50% - Động cơ bộ thủy hóa cũ 50%
VCĐ - Vốn cố định
VLĐ - Vốn lưu động
SLHV - Sản lượng hoàn vốn
DTHV - Doanh thu hoàn vốn
8
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1. So sánh kích thước cá và mực khai thác ở Vịnh Thái Lan và Biển
Đông.
Bảng 1.2. Sản lượng và cơ cấu sản phẩm khai thác.
Bảng 1.3. Thống kê năng lực tàu thuyền và năng suất khai thác.
Bảng 1.4. Tỷ lệ % nghề theo số lượng tàu thuyền và tổng công suất.
Bảng 1.5. Sản lượng khai thác và lượng tàu thuyền của tỉnh Kiên Giang từ 2001-
2006
Bảng 1.6a. Bảng thống kê số lượng, công suất tàu thuyền và nghề toàn tỉnh (
Tính đến ngày 31/12/2006...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement