Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By meocat1986
#621623

Download Đề tài Xác định chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng hỗn hợp nhiên liệu diesel – dầu thực vât miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU . 1
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ THỰC NGHIỆM VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL . 2
1.1. Tổng quan về thực nghiệm động cơ đốt trong . 2
1.1.1. Mục đích của thực nghiệm . 2
1.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm . 2
1.2. Tổng quan về tính năng kỹ thuật của động cơ diesel . 5
1.2.1. Khái niệm . 5
1.2.2. Các thông số đánh giá tính năng kỹ thuật cơ bản của động cơ diesel . 5
1.2.2.1. Tốc độ của động cơ . 5
1.2.2.2. Tải của động cơ . 5
1.2.3. Các phương pháp xác định :. 9
1.2.3.1. Phương pháp lý thuyết :. 9
1.2.3.1. Phương pháp thực nghiệm : . 13
Chương 2. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ D12 KHI SỬ
DỤNG HỖN HỢP NHIÊN LIỆU DẦU DIESEL –DẦU THỰC VẬT . 16
2.1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng dầu thực vật làm nhiên liệu cho động
cơ diesel. . 16
2.1.1. Trên thế giới. 16
2.1.2. Trong nước. . 18
2.1.3. Tổng quan về dầu thực vật (DTV). . 19
2.1.3.1. Thành phần hóa học của DTV . 20
2.1.3.2. Đặc tính của DTV . 20
2.1.3.3. Nh ững vấn đề khó khăn của dầu thực vật khi dùng làm nhiên li ệu thay
th ế . 21
2.1.4. Các biện pháp xử lý DTV để làm nhiên liệu cho động cơ diesel. . 22
2.1.4.1. Phương pháp sấy nóng nhiên liệu . 22
2.1.4.2. Phương pháp pha loãng . . 22
ii
2.1.4.3. Phương pháp Craking . . 22
2.1.4.4. Phương pháp nhũ tương hoá dầu thực vật . . 23
2.1.4.5. Phương pháp ester hoá ( điều chế Biodiesel ) . . 23
2.1.5. Ưu nhược điểm của DTV . 24
2.1.5.1. Ưu điểm . 24
2.1.5.2. Nhược điểm . 25
2.1.5.3. Lý do chọn dầu dừa và dầu jatropha làm nhiên liệu cho động cơ
diesel. . 25
2.2. Trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu thực nghiệm . 27
2.2.1. Động cơ D12 . 27
2.2.2. Máy phát điện . 28
2.2.3. Bộ tạo tải . 29
2.2.4. Thiết bị đo chi phí nhiên liệu . 30
2.2.5. Thiết bị đo độ nhớt . 31
2.2.6. Bộ tạo hỗn hợp dầu diesel –dầu thực vật . 31
2.3. Quy hoạch thực nghiệm . 31
2.3.1. Nội dung của quy hoạch thực nhiệm . 31
2.3.2. Quy hoạch thực nghiệm xác định độ nhớt của hỗn hợp nhiên liệu dầu
diesel –dầu thực vật . . 32
2.3.2.1. Chọn yếu tố ảnh hưởng . 32
2.3.2.2. Chọn hàm mục tiêu . 32
2.3.2.3. Chọn miền khảo sát của các yếu tố . 32
2.3.3. Quy hoạch thực nghiệm xác định chi phí nhiên liệu của động cơ khi
sử dụng nhiên liệu hỗn hợp diesel –dầu thực vật. . 33
2.3.3.1. Chọn yếu tố ảnh hưởng . 33
2.3.3.2. Chọn hàm mục tiêu . 33
2.3.3.3. Chọn miền khảo sát của các yếu tố . 33
2.4. Tiến hành thực nhiệm . 33
2.4.1. Xác định độ nhớt của nhiên liệu. 33
iii
2.4.1.1. Phương pháp xác định độ nhớt . 33
2.4.1.2. Kết quả đo độ nhớt . 34
2.4.2. Xác định chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng hỗn hợp
nhiên liệu dầu diesel –dầu thực vật. . 36
2.4.2.1. Chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng nhiên liệu
diesel . 37
2.4.2.2. Chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng hỗn hợp nhiên
liệu diesel –Jatropha. 38
2.4.2.3. Chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng hỗn hợp nhiên
liệu diesel -dầu dừa . 40
2.5. Xử lý kết quả thực nghiệm . 42
2.5.1. Xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp BPNN. . 44
2.5.2. Xử lý kết quả thực nghiệm độ nhớt . 46
2.5.2.1. Xử lý kết qủa thực nghiệm độ nhớt của hỗn hợp diesel –
jatropha. . 46
2.5.2.2. Xử lý kết quả thực nghiệm độ nhớt hỗn hợp diesel –dầu dừa. 50
2.5.3. Xử lý kết quả thực nghiệm xác định chi phí nhiên liệu của động cơ . 50
2.6. Lý giải kết quả thực nghiệm. 51
Chương 3. KẾT LUẬN . 55
3.1. Kết luận . 55
3.2. Đề xuất ý kiến . 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56
PHỤ LỤC . 57++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

i
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................1
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ THỰC NGHIỆM VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL .......................................................................................2
1.1. Tổng quan về thực nghiệm động cơ đốt trong ...............................................2
1.1.1. Mục đích của thực nghiệm ....................................................................2
1.1.2. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm ..................................................2
1.2. Tổng quan về chức năng kỹ thuật của động cơ diesel ....................................5
1.2.1. Khái niệm .............................................................................................5
1.2.2. Các thông số đánh giá chức năng kỹ thuật cơ bản của động cơ diesel.....5
1.2.2.1. Tốc độ của động cơ .........................................................................5
1.2.2.2. Tải của động cơ ...............................................................................5
1.2.3. Các phương pháp xác định :..................................................................9
1.2.3.1. Phương pháp lý thuyết :...................................................................9
1.2.3.1. Phương pháp thực nghiệm :...........................................................13
Chương 2. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ NHIÊN LIỆU CỦA ĐỘNG CƠ D12 KHI SỬ
DỤNG HỖN HỢP NHIÊN LIỆU DẦU DIESEL – DẦU THỰC VẬT .................16
2.1. Tình hình nghiên cứu và sử dụng dầu thực vật làm nhiên liệu cho động
cơ diesel. .........................................................................................................16
2.1.1. Trên thế giới.........................................................................................16
2.1.2. Trong nước. .........................................................................................18
2.1.3. Tổng quan về dầu thực vật (DTV). .......................................................19
2.1.3.1. Thành phần hóa học của DTV .......................................................20
2.1.3.2. Đặc tính của DTV .........................................................................20
2.1.3.3. Những vấn đề khó khăn của dầu thực vật khi dùng làm nhiên liệu thay
thế .........................................................................................................21
2.1.4. Các biện pháp xử lý DTV để làm nhiên liệu cho động cơ diesel. ..........22
2.1.4.1. Phương pháp sấy nóng nhiên liệu ..................................................22
2.1.4.2. Phương pháp pha loãng . ...............................................................22
ii
2.1.4.3. Phương pháp Craking . ..................................................................22
2.1.4.4. Phương pháp nhũ tương hoá dầu thực vật . ....................................23
2.1.4.5. Phương pháp ester hoá ( điều chế Biodiesel ) . ..............................23
2.1.5. Ưu nhược điểm của DTV .....................................................................24
2.1.5.1. Ưu điểm ........................................................................................24
2.1.5.2. Nhược điểm ..................................................................................25
2.1.5.3. Lý do chọn dầu dừa và dầu jatropha làm nhiên liệu cho động cơ
diesel. ........................................................................................................25
2.2. Trang thiết bị phục vụ cho nghiên cứu thực nghiệm ...................................27
2.2.1. Động cơ D12 ......................................................................................27
2.2.2. Máy phát điện.....................................................................................28
2.2.3. Bộ tạo tải ............................................................................................29
2.2.4. Thiết bị đo chi phí nhiên liệu ..............................................................30
2.2.5. Thiết bị đo độ nhớt .............................................................................31
2.2.6. Bộ tạo hỗn hợp dầu diesel – dầu thực vật............................................31
2.3. Quy hoạch thực nghiệm ..............................................................................31
2.3.1. Nội dung của quy hoạch thực nhiệm ...................................................31
2.3.2. Quy hoạch thực nghiệm xác định độ nhớt của hỗn hợp nhiên liệu dầu
diesel – dầu thực vật . ....................................................................................32
2.3.2.1. Chọn yếu tố ảnh hưởng .................................................................32
2.3.2.2. Chọn hàm mục tiêu .......................................................................32
2.3.2.3. Chọn miền khảo sát của các yếu tố ................................................32
2.3.3. Quy hoạch thực nghiệm xác định chi phí nhiên liệu của động cơ khi
sử dụng nhiên liệu hỗn hợp diesel – dầu thực vật. ..........................................33
2.3.3.1. Chọn yếu tố ảnh hưởng .................................................................33
2.3.3.2. Chọn hàm mục tiêu .......................................................................33
2.3.3.3. Chọn miền khảo sát của các yếu tố ................................................33
2.4. Tiến hành thực nhiệm ................................................................................33
2.4.1. Xác định độ nhớt của nhiên liệu..........................................................33
iii
2.4.1.1. Phương pháp xác định độ nhớt ......................................................33
2.4.1.2. Kết quả đo độ nhớt ........................................................................34
2.4.2. Xác định chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng hỗn hợp
nhiên liệu dầu diesel – dầu thực vật. ..............................................................36
2.4.2.1. Chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng nhiên liệu
diesel ...................................................................................................37
2.4.2.2. Chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng hỗn hợp nhiên
liệu diesel – Jatropha..................................................................................38
2.4.2.3. Chi phí nhiên liệu của động cơ D12 khi sử dụng hỗn hợp nhiên
liệu diesel - dầu dừa ...................................................................................40
2.5. Xử lý kết quả thực nghiệm .........................................................................42
2.5.1. Xử lý số liệu thực nghiệm theo phương pháp BPNN. ..........................44
2.5.2. Xử lý kết quả thực nghiệm độ nhớt ......................................................46
2.5.2.1. Xử lý kết qủa thực nghiệm độ nhớt của hỗn hợp diesel –
jatropha......................................................................................................46
2.5.2.2. Xử lý kết quả thực nghiệm độ nhớt hỗn hợp diesel – dầu dừa........50
2.5.3. Xử lý kết quả thực nghiệm xác định chi phí nhiên liệu của động cơ .....50
2.6. Lý giải kết quả thực nghiệm.......................................................................51
Chương 3. KẾT LUẬN ........................................................................................55
3.1. Kết luận ......................................................................................................55
3.2. Đề xuất ý kiến.............................................................................................55
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................56
PHỤ LỤC .........................................................................................................57
1
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, tình hình giá dầu mỏ tăng lên và vấn đề ô nhiễm mô...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement